HGA1415/2008
ID intern unic:  330027
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1415
din  11.12.2008
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova
Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 226-229     art Nr : 1429
    Abrogată prin HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1525 din 29 decembrie 2007 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                            Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                      Igor Dodon

    Nr. 1415. Chişinău, 11 decembrie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1415
din 11 decembrie 2008
Modificările şi completările ce se operează în
Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova
    Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1525 din 29 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 112-114, art.726) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul 16, după poziţia tarifară 1602 10 00 se introduc următoarele poziţii tarifare:
 
„1602 10 001
 
– – Pentru alimentaţia copiilor
 
 
1602 10 009
 
– – Altele
 
–”.
 
 

    2. La capitolul 19, poziţiile tarifare 1901 20 000, 1902 şi 1902 20 vor avea următorul cuprins:

 

 
 „1901 20 000
 

– Amestecuri şi aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie sau a biscuiţilor de la poziţia 1905

 
–”;
 
„1902
 

Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanţe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; cuscus, chiar preparat:

 
 
 

- Paste alimentare nefierte, neumplute şi nici altfel preparate:

 
–”;
 
„1902 20
 

– Paste alimentare umplute (chiar fierte sau altfel preparate):

 
–”.
 
 
    3. Capitolul 20:

    după poziţia tarifară 2007 10 10 se introduc următoarele poziţii tarifare:


„2007 10 101
 

- - -Pentru alimentaţia copiilor

 
 
2007 10 109
 
– – – Altele
 
 
 
– – Altele”;
 
 
 

    după poziţia tarifară 2007 10 91 se introduc următoarele poziţii tarifare:

„2007 10 911
 
– – – –Pentru alimentaţia copiilor
 
 
2007 10 919
 
– – – – Altele
 
–”;
 
  

    după poziţia tarifară 2007 10 99 se introduc următoarele poziţii tarifare:

„2007 10 991
 

– – – – Pentru alimentaţia copiilor

 
 
2007 10 999
 
– – – – Altele
 
–”.
 
 

    4. La capitolul 22, cifra „2200 06 899” din coloana „Poziţia tarifară” se substituie cu cifra „2206 00 899”.

    5. Capitolul 24:

    poziţia tarifară 240110900 va avea următorul cuprins:

„2401 10 900
 

– – – alte tutunuri, care se
        ramnifică în

 
 
2401 10 901
 

– – – – Fermentate de soiuri
           aromatice

 
 
2401 10 909
 
– – – – Altele
 
–”;
 

    la poziţia tarifară 2402 20 900, în coloana „U.M. suplimentară” se introduce sintagma „1000 buc.”.

    6. La capitolul 27 poziţia tarifară 2711 29 000, din coloana „U.M. suplimentară” se exclude unitatea de măsură „TJ”.

    7. La capitolul 29, poziţiile tarifare 2918 91 000, 2918 99 100, 2918 99 200, 2918 99 300 şi 2918 99 900 vor avea următorul cuprins:

„2918 91 000
 

- 2,4,5-T (ISO) (acid 2,4,5 - triclorofenoxiacetic), sărurile şi esterii lui

 
–”;
 
„2918 99 100
 

- - - Acid 2,6–dimetoxibenzoic

 
 
2918 99 200
 
- - - Dicamba (ISO)
 
 
2918 99 300
 
- - - Fenoxiacetat de sodiu
 
 
2918 99 900
 
- - - Altele
 
–”.
 

    8. La capitolul 38:

    rîndul după poziţia tarifară 3824 60 990 va avea următorul cuprins:


 
„- Amestecuri conţinînd derivaţi halogenaţi
ai metanului, etanului şi propanului:
–”.
 

    9. Capitolul 54:
    titlul capitolului va avea următorul cuprins: „Filamente sintetice sau artificiale, benzi şi fire similare din materiale textile sintetice sau artificiale”;
    literele a) şi b) din nota 1 vor avea următorul cuprins:
    „a) prin polimerizarea monomerilor organici pentru a produce polimeri, cum sînt poliamide, poliesteri, poliolefine sau poliuretani, sau prin modificarea chimică a polimerilor produşi prin acest proces, de exemplu     poli(vinil alcool), obţinut prin hidroliza poli-(acetatului de vinil); sau
    b) prin dizolvarea sau prelucrarea chimică a polimerilor organici naturali (spre exemplu, celuloză) pentru a produce polimeri, cum sînt mătasea artificială cupro-amoniacală (cupro) sau mătasea artificială tip viscoză, sau prin modificarea chimică a polimerilor organici naturali (de exemplu, celuloză, caseină şi alte proteine, sau acid alginic), pentru a produce polimeri, cum sînt acetatul de celuloză sau alginaţii.
    Benzile şi formele similare de la poziţiile tarifare 5404 şi 5405 nu se consideră fibre sintetice”.
    10. La capitolul 59 nota 5 litera h), sintagma „(Secţiunea XV)” se substituie cu sintagma „(Secţiunea XIV sau XV)”.
    11. La capitolul 71 nota 9, după litera b) se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:
    “Aceste articole pot să prezinte perle naturale, de cultură sau imitaţii de perle, pietre preţioase sau semipreţioase naturale, artificiale sau reconstituite sau chiar părţi din baga, sidef, fildeş, chihlimbar natural sau reconstituit, agat sau coral”.
    12. La litera f) din nota la capitolul 74, ultimul alineat se exclude.
    13. La litera d) din nota la capitolul 80, ultimul alineat se exclude.
    14. La capitolul 83, poziţia tarifară 8311 90 000 va avea următorul cuprins:

 „8311 90 000

– Altele

–”.


    15. Notele la secţiunea XVI:
    la nota 1, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) articolele de uz tehnic din piele naturală sau reconstituită (poziţia 4205) sau din blană (poziţia 4303)”;
    la nota 2, literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:
    „a) părţile care constituie articole clasificate la una din poziţiile capitolelor 84 sau 85 (cu excepţia poziţiilor 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 şi 8548), se clasifică la acea poziţie indiferent de maşina căreia îi sînt destinate)”;
    „c) toate celelalte părţi se clasifică, dup caz, la poziţia 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 sau 8538, iar în caz contrar la poziţia 8487 sau 8548”.
    16. Capitolul 84:
    la notele de capitol:
    nota 1 litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) aspiratoarele de la poziţia 8508”;
    nota 2:
    primul alineat va avea următorul cuprins:
    „Sub rezerva dispoziţiilor notei 3 de la secţiunea XVI şi ale notei 9 de la capitolul 84, maşinile şi aparatele susceptibile de a fi clasificate în acelaşi timp la poziţiile 8401–8424 sau la poziţia 8486, pe de o parte, şi la     poziţiile 8425–8480, pe de altă parte, se clasifică la poziţiile 8401–8424 sau la poziţia 8486, după caz.”;
    la ultimul alineat, sintagma „sau 8471” se exclude;
    nota 5 va avea următorul cuprins:
    „5A. Prin „maşini automate de prelucrare a datelor” în sensul prevederilor poziţiei nr. 8471 se înţeleg maşinile numerice, apte pentru:
    i) înregistrarea programului sau programelor de prelucrare şi cel puţin a datelor imediat necesare pentru execuţia programului;
    ii) a fi programate liber conform cerinţelor utilizatorului;
    iii) a executa calcule aritmetice cerute de către utilizator;
    iv) a executa, fără intervenţie umană, un program de prelucrare, a cărui execuţie trebuie să o poată modifica, printr-o decizie logică, în timpul prelucrării.
    5B. Maşinile automate de prelucrare a datelor pot să se prezinte sub formă de sisteme care conţin un număr variabil de unităţi distincte.
    5C. Sub rezerva dispoziţiilor literelor D şi E de mai jos, se consideră ca făcînd parte din sistemul complet orice unitate care îndeplineşte simultan următoarele condiţii:
    i) să fie de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal într-un sistem automat de prelucrare a datelor;
    ii) să fie conectabil la unitatea centrală de prelucrare fie direct, fie prin intermediul uneia sau mai multor unităţi;
    iii) să poată recepţiona sau furniza date sub o formă – coduri sau semnale – utilizabile în sistem.
    Prezentate separat, unităţile maşinilor automate de prelucrare a datelor se clasifică la poziţia 8471.
    Tastaturile, dispozitivele de introducere a coordonatelor x - y şi unităţile de memorie pe disc care îndeplinesc condiţiile enunţate la literele 5C ii) şi 5C iii) de mai sus se clasifică întotdeauna la poziţia 8471.
    5D. Poziţia tarifară 8471 nu include următoarele dispozitive, prezentate separat, chiar dacă ele corespund condiţiei notei 5C:
    i) imprimante, aparate de fotocopiere, aparate faxemile unite sau nu;
    ii) aparate de recepţie şi transmitere a sunetului, imaginii şi altor date, inclusiv aparatele ce asigură comunicaţia;
    iii) difuzoare şi microfoane;
    iv) camere de televiziune, camere digitale, camere video cu înregistrare;
    v) monitoare şi proiectoare necumulate cu aparate de emisie pentru televiziune.
    5E. Maşinile ce îndeplinesc o funcţie proprie, alta decît prelucrarea datelor, şi care încorporează o maşină automată de prelucrare a datelor sau care lucrează în legătură cu o astfel de maşină se clasifică la poziţiile corespunzătoare funcţiei lor respective sau, în absenţa acesteia, la o poziţie reziduală.”;
    poziţiile tarifare 8418 50, 8442 30, 8443, 8469 00, 8471 30 000 şi 8471 50 000 vor avea următorul cuprins:
„8418 50

„– Alt mobilier (lăzi, dulapuri, vitrine, tejghele şi mobilă similară) pentru conservarea şi expunerea produselor, având încorporat echipament pentru producerea frigului:

 
 

– – Vitrine şi tejghele frigorifice (cu grup frigorific sau evaporator încorporat):”

 
„8442 30
– Maşini, aparate şi echipamente:”
 
„8443

Maşini şi aparate utilizate la imprimarea cu ajutorul planşelor, cilindrilor şi altor organe de imprimare de la poziţia 8442; alte imprimante, maşini de copiat şi telecopiatoare, chiar combinate între ele; părţi şi accesorii:

 
 

– Maşini şi aparate utilizate la imprimarea cu ajutorul “caracterelor” de imprimare, planşelor, cilindrilor şi altor organe de imprimare de la poziţia 8442:”

 
„8469 00

Maşini de scris, altele decît imprimantele de la poziţia 8443; maşini pentru prelucrarea textelor:”

 
„8471 30 000

– Maşini automate de prelucrare a datelor, portabile, cu o greutate de maximum 10 kg, care conţin cel puţin o unitate centrală de prelucrare, o tastatură şi un ecran

buc.
 

Alte maşini automate de prelucrare a datelor:”

 
„8471 50 000

– Unităţi de prelucrare a datelor, altele decît cele de la subpoziţiile 8471 41 sau 8471 49, chiar conţinînd în acelaşi corp unul sau două tipuri din unităţile următoare: unitate de memorie, unitate input (de intrare), unitate output (de ieşire)”

buc.
    17. Capitolul 85:
    la notele de capitol:
    la nota 3 litera a), cuvintele „aspiratoarele de praf, inclusiv aspiratoarele pentru materiale uscate şi pentru materiale umede,” se exclud;
    nota 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Pentru articolele definite în prezenta Notă, poziţiile 8541 şi 8542 au prioritate asupra oricărei alte poziţii a Nomenclatorului la care ar putea fi clasificate în raport de funcţia lor, cu excepţia poziţiei tarifare 8523.”;
    poziţiile tarifare 8508 60 000, 8508 70 000 şi 8509 vor avea următorul cuprins:
„8508 60 000
– Alte aspiratoare
buc.
8508 70 000
– Părţi
8509

Aparate electromecanice cu motor electric încorporat, de uz casnic, cu excepţia aspiratoarelor de la poziţia 8508:”

 

    18. Capitolul 87:
    nota 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Poziţia 8712 cuprinde toate bicicletele pentru copii. Celelalte vehicule pe roţi, fără motor, pentru copii, sînt cuprinse la poziţia 9503”;
    poziţiile tarifare 8708 80, 8708 80 350 şi 8708 80 550 vor avea următorul cuprins:
„8708 80

– Sisteme de suspensie si părţile lor (inclusiv amortizoarele de suspensie)

buc.”;
„8708 80 350
– – – Amortizoare de suspensie
8708 80 550

– – – Bare stabilizatoare; bare de torsiune

 

– – – Altele”

 

    19. Capitolul 90:
    la nota 1 litera g), textul „articole de robinetărie (poziţia 8486)” se substituie cu textul „articole de robinetărie (poziţia 8481); maşinile şi aparatele (inclusiv aparatele pentru proiectare şi aplicarea desenului pe materiale semiconductoare sensibile) de la poziţia 8486”;
    poziţia tarifară 9030 20 990 va avea următorul cuprins:

„9030 20 990
– – – Altele

Alte instrumente şi aparate pentru măsurarea şi controlul tensiunii, intensităţii curentului electric, rezistenţei sau puterii”.