HGM1428/2008
ID intern unic:  330034
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1428
din  16.12.2008
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea
şi  locaţiunea/arenda terenurilor aferente
Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 226-229     art Nr : 1437
    MODIFICAT
    HG91 din 11.02.19, MO76-85/01.03.19 art.127; în vigoare 01.03.19
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011
    HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351
    HG72 din 31.01.14, MO27-34/07.02.14 art.86
   
HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388
    HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887


    NOTĂ:
    În tot textul Regulamentului, cuvintele „Agenția Relații Funciare și Cadastru”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenția Proprietății Publice”, la cazul gramatical corespunzător prin HG91 din 11.02.19, MO76-85/01.03.19 art.127; în vigoare 01.03.19
    În titlul şi textul hotărîrii, titlul şi textul Regulamentului, precum şi textul anexelor la Regulament, sintagma „Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea şi  locaţiunea/arenda terenurilor aferente”, la cazul gramatical corespunzător prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351
    În tot textul Regulamentului, sintagmele „Agenţia Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului” şi „Agenţia Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Agenţia Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei” prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388    În scopul executării prevederilor art.7 alin.(3) lit. f1) şi art.53 al Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza modificată prin HG91 din 11.02.19, MO76-85/01.03.19 art.127; în vigoare 01.03.19]
    [Clauza modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea şi  locaţiunea/arenda terenurilor aferente (se anexează).
    11. Proprietarii bunurilor imobile (clădiri, edificii, construcţii nefinalizate) sînt obligaţi, pînă la 1 iulie 2016, să legifereze posesia/folosinţa terenului proprietate publică a statului aferent construcţiilor private prin încheierea contractului de locaţiune/arendă sau de vînzare-cumpărare.
    [Pct.11 introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    12. Agenţia Proprietăţii Publice sau, după caz, autoritatea administraţiei publice centrale ce gestionează terenul, în cazurile de neconformare a proprietarilor construcţiilor private la prevederile  pct. 11 ale prezentei hotărîri, va solicita  de la aceştia  plata pentru folosirea terenului proprietate publică a statului aferent construcţiilor proprietate privată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    [Pct.12 introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Pct.13 abrogat prin HG91 din 11.02.19, MO76-85/01.03.19 art.127; în vigoare 01.03.19]

    [Pct.13 introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.562 din 23 octombrie 1996 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.75-76, art.610).

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                 Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                        Mariana Durleşteanu

    Nr. 1428. Chişinău, 16 decembrie 2008.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1428
din 16 decembrie 2008

REGULAMENTUL
cu privire la vînzarea-cumpărarea şi  locaţiunea/arenda terenurilor aferente
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea şi  locaţiunea/arenda terenurilor aferente (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul art.7 alin.(3) lit. f1) şi art. 53 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 cu privire la administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii nr. 1308-XII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare- cumpărare a pămîntului, Codului funciar şi altor acte normative.
   [Pct.1 modificat prin HG91 din 11.02.19, MO76-85/01.03.19 art.127; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.1 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    2. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de vînzare-cumpărare, locaţiune/arendă a terenurilor aferente din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a construcţiilor nefinalizate, precum şi a terenurilor aferente imobilelor private, înfiinţate în afara procesului de privatizare, a terenurilor cu destinaţie agricolă aferente construcţiilor private atribuite în calitate de cotă-parte valorică din patrimoniul întreprinderilor agricole (depozite, frigidere destinate păstrării produselor agricole, făţări, ateliere de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, ferme zootehnice, inclusiv amenajări piscicole, instalaţii de desecare, de irigare, dacă nu au fost atribuite la altă categorie de destinaţie), folosite în scopul producţiei agricole şi agroindustriale (în continuare - terenuri aferente).
    [Pct.2 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Pct.2 modificat prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    3. Terenul aferent este compus din suprafaţa de teren pe care sînt amplasate nemijlocit bunurile imobile (clădiri, edificii, construcţii nefinalizate) şi terenul adiacent, utilizat în procesul tehnologic şi/sau pentru deservirea acestora.
    [Pct.3 în redacţia HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Pct.3 în redacţia HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    4. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică terenurilor:
    1) din domeniul public;
    2) aferente caselor de locuit şi bunurilor privatizate sau private, amplasate în casele de locuit;
    3) situate în zonele fondului apelor, în zone de odihnă, parcuri, grădini publice şi scuaruri sau destinate dezvoltării reţelelor inginereşti şi necesităţilor publice, conform planului de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale şi planului urbanistic general al localităţilor acestei unităţi, aprobate în modul stabilit, aferente bunurilor din rezervele materiale de stat, din rezervele de mobilizare sau aferente bunurilor obiectivelor de protecţie civilă nepasibile de privatizare;
    4) aferente bunurilor nepasibile privatizării;
    5) poluate cu substanţe chimice sau radioactive ori infectate cu substanţe biologice periculoase;
    6) aferente bunurilor transmise întreprinderilor privatizate în gestiune economică;
    7) care, potrivit altor acte legislative, nu pot fi înstrăinate.
    [Pct.4 modificat prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    [Pct.4 modificat prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    5. În cazul amplasării mai multor construcţii pe un teren, determinarea suprafeţei terenului aferent fiecărei construcţii în parte se efectuează la cererea persoanei/persoanelor interesate, în baza schemei terenului adiacent al acesteia, elaborate pentru determinarea suprafeţei necesare pentru procesul tehnologic de o întreprindere licenţiată în domeniul urbanismului, respectînd principiul proporţionalităţii în privinţa suprafeţelor construcţiilor, potrivit condiţiilor de formare a bunurilor imobile, prevăzute de legislaţie.
    În cazul în care dreptul de proprietate asupra încăperilor într-o construcţie aparţine mai multor proprietari şi fiecare proprietar aparte întruneşte toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, pentru a fi calificat drept Cumpărător, toţi proprietarii au dreptul de a cumpăra terenul aferent ca proprietate comună pe cote-părţi sau de a prelua în locaţiune/arendă terenul echivalent cotei deţinute. Determinarea suprafeţei terenului aferent fiecărei construcţii în parte se efectuează la cererea persoanei/persoanelor interesate, în baza schemei terenului adiacent al acesteia, elaborate pentru determinarea suprafeţei necesare pentru procesul tehnologic de o întreprindere licenţiată în domeniul urbanismului, respectînd principiul proporţionalităţii în privinţa suprafeţelor încăperilor în construcţii, potrivit condiţiilor de formare a bunurilor imobile prevăzute de legislaţie. Preţul de vînzare sau de locaţiune/arendă a terenurilor se achită de către fiecare proprietar proporţional cotei lui din obiect.
    În cazul formării, conform prezentului punct, a unor bunuri noi, modificările corespunzătoare se introduc în registrul bunurilor imobile în baza ordinului Agenţiei Proprietății Publice pentru terenurile aferente din domeniul privat al statului şi în baza deciziei consiliului local – pentru terenurile aferente din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale.
    [Pct.5 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Pct.5 modificat prin HG72 din 31.01.14, MO27-34/07.02.14 art.86]
    [Pct.5 în redacţia HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    6. Vînzarea sau locaţiunea/arendă terenurilor  aferente din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale/UTA Găgăuzia se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale, la decizia consiliilor locale. În decizie se va indica numărul cadastral, suprafaţa şi adresa terenului.
    Vînzarea sau transmiterea în locaţiune/arendă a terenurilor din domeniul privat al statului aferente bunurilor imobile proprietate privată se efectuează de Agenţia Proprietăţii Publice, care, în numele statului, încheie contracte de vînzare-cumpărare sau locaţiune/arendă.
    Terenurile proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate de stat se transmit în locaţiune/arendă de către autoritatea administraţiei publice centrale ce le administrează.
    [Pct.6 modificat prin HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011]
    [Pct.6 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    7. Cumpărător sau locatar/arendaş al terenului aferent (în continuare – Cumpărător) poate fi proprietarul bunului privatizat sau privat, amplasat pe acest teren.
    În cazul în care proprietar al obiectului privatizat sau privat este o întreprindere, în calitate de Cumpărător sau locatar/arendaş al terenului aferent poate acţiona numai această întreprindere. Acţionarii (participanţii) întreprinderii nu pot acţiona în calitate de Cumpărătorsau locatar/arendaş în nume propriu.
    [Pct.7 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Pct.7 modificat prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    [Pct.7 modificat prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
II. PROCEDURA PRELIMINARĂ ÎNCHEIERII CONTRACTULUI
DE VÎNZARE-CUMPĂRARE

    [Pct.8 abrogat prin HG91 din 11.02.19, MO76-85/01.03.19 art.127; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.9 abrogat prin HG91 din 11.02.19, MO76-85/01.03.19 art.127; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.9 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369] 
    [Pct.9 modificat prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    [Pct.9 modificat prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    [Pct.10 abrogat prin HG91 din 11.02.19, MO76-85/01.03.19 art.127; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.10 modificat prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    11. Pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente din domeniul privat al statului, Cumpărătorul depune la Agenţia Proprietăţii Publice cererea de cumpărare a terenului aferent, conform modelului prezentat în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    Cererea va conține:

    1) pentru persoanele juridice şi întreprinderile individuale – denumirea completă a firmei, sediul şi numărul telefonului de contact;

    2) pentru persoanele fizice – numele şi prenumele, codul personal din buletinul de identitate sau din pașaport şi numărul telefonului de contact.

    La cerere Cumpărătorul va anexa:

    a) schema terenului aferent, elaborată în modul stabilit (studiul de fezabilitate);

    b) extrasul din Registrul de stat al unităților de drept – pentru persoanele juridice şi întreprinderile individuale, iar copia buletinului de identitate sau a pașaportului – pentru persoanele fizice;

    c) extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original, sau copia autentificată şi copia documentelor în baza cărora a fost înscris în Registru dreptul de proprietate asupra bunului;

    d) autorizația de construcție şi actul de inspectare a construcției, în cazul construcțiilor nefinalizate;

    5) contractul de arendă asupra terenului aferent, după caz;

    6) avizul autorității publice centrale în administrarea căreia se află terenul şi/sau întreprinderea/instituţia care gestionează terenul şi/sau clădirile amplasate pe terenul supus formării, după caz.

    Agenția Proprietăţii Publice stabileşte prețul de vînzare al terenurilor aferente din domeniul privat al statului, aplicînd coeficientul maxim de amplasare şi amenajare, prevăzut în anexa nr.4 la prezentul Regulament.

    [Pct.11 în redacția HG91 din 11.02.19, MO76-85/01.03.19 art.127; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.11 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.11 modificat prin HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011]
    [Pct.11modificat prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    12. Agenția Proprietăţii Publice, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de procurare a terenului aferent, va examina și va comunica cumpărătorului acordul pentru elaborarea planurilor geometrice în patru exemplare de către executanții de lucrări cadastrale în baza schemei terenului, parte componentă a studiului de fezabilitate, sau va refuza motivat cererea Cumpărătorului.

    În acordul eliberat Cumpărătorului pentru executanții de lucrări cadastrale la perfectarea planurilor geometrice, se va indica destinația terenului şi suprafața și se va face mențiunea la studiul de fezabilitate perfectat de întreprinderea licențiată în domeniul urbanismului în scopul determinării suprafeței terenului aferent bunului imobil proprietate privată necesar procesului tehnologic.

    În caz de refuz la vînzarea terenului respectiv, Cumpărătorul va fi notificat, în termen de 30 de zile, în scris, privind motivele ce fac imposibilă vînzarea-cumpărarea terenului. Cumpărătorul este în drept să conteste refuzul Vînzătorului, în condițiile legislației.

    Planul geometric al terenurilor, elaborat conform prezentului punct se coordonează de Agenţia Proprietăţii Publice, în baza căruia aceasta perfectează borderoul de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent solicitat spre cumpărare în patru exemplare (conform modelului specificat în anexa nr. 2).

    Borderoul de calcul şi planul geometric al terenului aferent sînt părți integrante ale contractului de vînzare-cumpărare.

    În cazul formării, conform prezentului punct, a unor bunuri noi, modificările corespunzătoare se introduc în Registrul bunurilor imobile în baza ordinului Agenției Proprietăţii Publice.

    Agenţia Proprietăţii Publice,  ca urmare a coordonării planului geometric și perfectării borderoului de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent, în termen de pînă la 30 de  zile de la data prezentării spre aprobare a planurilor geometrice, va întocmi în 4 exemplare şi va semna contractul de vînzare-cumpărare a terenului respectiv.

    [Pct.12 în redacția HG91 din 11.02.19, MO76-85/01.03.19 art.127; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.12 modificat prin HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011]
    [Pct.12 în redacţia HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    13. Pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, Cumpărătorul depune pe numele primarului din localitatea în care este amplasat terenul o cerere de modelul indicat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    14. La cerere Cumpărătorul anexează:
    1) schema terenului aferent, elaborată de serviciile specializate ale autorităţilor administraţiei publice locale sau de întreprinderile licenţiate în domeniul urbanismului şi planul geometric elaborat în modul stabilit;
    [Pct.14 subpct.1) în redacţia HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    [Pct.14 subpct.1) în redacţia HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    2) extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept – pentru persoanele juridice şi întreprinderile individuale, iar copia buletinului de identitate sau a paşaportului –pentru persoanele fizice;
    [Pct.14 subpct.2) modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.14 subpct.2) în redacţia HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    3) extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original, sau copia autentificată şi copia documentelor în baza cărora a fost înscris în Registru dreptul de proprietate asupra bunului, amplasat pe terenul solicitat spre cumpărare;
    4) autorizaţia de construcţie şi actul de inspectare a construcţiei în cazul construcţiilor nefinalizate;
    [Pct.14 subpct.4) în redacţia HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    5) contractul de arendă asupra terenului aferent, după caz.
    15. La prezentarea cererii şi a documentelor indicate mai sus, primarul este obligat să le înregistreze şi, în termen de 30 de zile din data depunerii cererii, să efectueze următoarele acţiuni de pregătire a materialelor pentru decizia consiliului local:
    să examineze posibilitatea vînzării terenului aferent solicitat, cu suprafaţa indicată în planul geometric;
    să completeze borderoul de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent în patru exemplare (de modelul indicat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament). Borderoul de calcul şi planul geometric al terenului aferent sînt părţi componente ale contractului de vînzare-cumpărare al terenului aferent;  
    să prezinte consiliului local documentele necesare pentru adoptarea deciziei privind vînzarea terenului respectiv;
    după adoptarea deciziei de către Consiliul local, să semneze contractul de vînzare-cumpărare a terenului aferent şi trei exemplare să le elibereze Cumpărătorului.
    [Pct.15 modificat prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    16. La adoptarea de către consiliul local a deciziei privind vînzarea terenului aferent, pentru fiecare teren aparte, se ţine cont de interesele proprietarilor obiectelor amplasate pe un teren comun cu acelaşi număr cadastral şi al proprietarilor terenurilor adiacente.
    17. În caz de refuz al eliberării borderoului de calcul al preţului de vînzare a terenului aferent, precum şi la vînzarea terenului respectiv, autoritatea care refuză va prezenta Cumpărătorului, în termen de 30 zile, un răspuns în scris în care se vor indica motivele ce fac imposibilă vînzarea-cumpărarea terenului. Refuzul poate fi atacat în instanţa de judecată.
    18. Copiile documentelor prezentate pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente pot fi autentificate de organele care le-au eliberat sau de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza documentelor originale.
    19. Suprafaţa terenului aferent folosit în procesul tehnologic se stabileşte în conformitate cu prevederile documentelor normative în construcţii şi normelor de urbanism, în baza schemei terenului aferent, elaborate de întreprinderea licenţiată în domeniul urbanismului sau serviciile specializate ale autorităţilor administrării publice locale.
    Schema terenului aferent, elaborată de întreprinderea licenţiată în domeniul urbanismului, se coordonează cu organul local de arhitectură şi urbanism. Refuzul coordonării va conţine motivele argumentate în conformitate cu legislaţia. În cazul în care, în termen de 15 zile de la adresare, nu se prezintă refuzul întemeiat, schema terenului aferent se prezumă avizată.
    Planul geometric al terenului din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale se aprobă de primarul localităţii, iar al terenului din domeniul privat al statului – de Agenţia Proprietății Publice.
    Terenul folosit în excedent, nefolosit pentru necesităţile tehnologice, trece, respectiv, în fondul de rezervă al autorităţii publice locale sau în administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice.
    [Pct.19 în redacţia HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    20. Primarul şi, respectiv, Agenţia Proprietății Publice, în cazul în care este necesar, vor solicita avize privind posibilitatea vînzării terenului aferent de la organele pentru protecţia mediului înconjurător, Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”, institutele „Urbanproiect”, „Industrialproiect”, „Chişinăuproiect” şi alte organe interesate.
    În cazul în care autorităţile nominalizate mai sus au stabilit că terenul solicitat pentru cumpărare nu poate fi privatizat, ele prezintă solicitantului, în termen de 10 zile, un aviz în care indică temeiurile ce nu permit privatizarea terenului respectiv.
    21. Preţul de vînzare a terenului aferent se determină, în conformitate cu prevederile Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, reieşind din:
    1) suprafaţa terenului aferent;
    2) bonitatea medie a solului, stabilită pentru republică, egală cu 65 de grade - pentru terenurile aferente construcţiilor, iar pentru terenurile cu destinaţie agricolă aferente construcţiilor private, care se utilizează în scopuri agrare şi agroindustriale, inclusiv atribuite în calitate de cotă valorică din patrimoniul întreprinderilor agricole prevăzute la pct.2 al prezentului Regulament - bonitatea medie a solului stabilită pentru oraşul, satul (comuna) respectiv(ă) sau, la cererea Cumpărătorului de teren, bonitatea solului poate fi stabilită pentru terenul respectiv din contul acestuia;
    3) tariful pentru o unitate grad-hectar, stabilit în anexa la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;
    4) coeficientul aplicat la calcularea preţului de vînzare, în funcţie de amplasare şi gradul de amenajare inginerească a terenului, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament.
    5) coeficientul stabilit în anexa la Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului:
    la pct.3 – pentru terenurile utilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, aferente obiectivelor private, precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic aferente construcţiilor nefinalizate;
    la pct.4 –  pentru terenurile cu destinaţie agricolă aferente construcţiilor.
    [Pct.21 modificat prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    [Pct.21 modificat prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    22. La solicitarea cumpărării mai multor terenuri aferente cu diferite numere cadastrale ale uneia şi aceleiaşi întreprinderi, pentru fiecare din ele se va întocmi un borderou de calcul separat.
III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÎNZARE-CUMPĂRARE
A TERENULUI AFERENT. ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE
PROPRIETATE

    23. Contractul de vînzare-cumpărare a terenului aferent, de forma expusă în anexa nr.3 la prezentul Regulament (în continuare – contractul de vînzare-cumpărare), se încheie, prin acordul părţilor, în patru exemplare, în condiţiile prevăzute de legislaţie, inclusiv de prezentul Regulament.
    La procurarea concomitentă de către Cumpărător a mai multor terenuri aferente, amplasate separat, la dorinţa Cumpărătorului, poate fi încheiat un singur contract de vînzare-cumpărare.
    În cazul în care terenul aferent a fost dat anterior în arendă Cumpărătorului, aceasta încetează odată cu înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare a terenului respectiv în Registrul bunurilor imobile.
    24. Vînzătorul este obligat:
    1) să verifice autenticitatea copiilor documentelor privind statutul juridic al Cumpărătorului, suprafaţa terenurilor pe care acesta le deţine şi pe care intenţionează să le cumpere;
    2) să prevină Cumpărătorul:
    că poate începe lucrările de construcţie pe terenul cumpărat numai după primirea permisului respectiv al organelor de urbanism şi arhitectură;
    că nu este în drept să comercializeze sau să gajeze terenul procurat în rate pînă la achitarea deplină a preţului acestuia.
    Vînzătorul are şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia funciară şi civilă, inclusiv de prezentul Regulament, precum şi de contractul de vînzare-cumpărare a terenului.
    25. Cumpărătorul este obligat:
    1) să achite preţul de vînzare a terenului aferent prin virament sau în numerar, în modul şi în mărimea stabilite de legislaţie, inclusiv de prezentul Regulament şi contractul de vînzare-cumpărare a terenului;
    2) să marcheze cu semne corespunzătoare sectoarele de teren care prezintă pericol de poluare a mediului înconjurător, la circulaţia transportului intern şi la protecţia muncii;
    3) să păstreze bornele de hotar şi să asigure posibilitatea amplasării pe teren a punctelor reţelei geodezice de stat şi accesul la ele;
    4) să asigure accesul pe teren al reprezentanţilor serviciilor publice pentru deservirea, reconstruirea şi repararea obiectelor de infrastructură inginerească de uz public.
    Cumpărătorul are şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia funciară şi civilă, inclusiv de prezentul Regulament, precum şi de contractul de vînzare-cumpărare a terenului.
    26. Achitarea preţului de vînzare se va efectua prin virament sau în numerar, ca plată unică sau în rate. În cazul achitării preţului de vînzare în rate, prima rată va constitui cel puţin 50 la sută din preţul de vînzare a terenului. Introducerea în documentaţia cadastrală a modificărilor stipulate prin contractul de vînzare-cumpărare se va face imediat după achitarea primei rate, pe care Cumpărătorul o va plăti, pînă la semnarea contractului, pe conturile indicate de Vînzător. Următoarele rate vor fi plătite trimestrial, în sume egale, cu indexarea lor, în funcţie de nivelul inflaţiei, calculat de la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare pînă la data efectuării plăţii. În cazul neefectuării plăţii în termenele stabilite în contract, Cumpărătorul plăteşte pentru fiecare zi de întîrziere o penalitate de 0,1 la sută din suma neachitată.
    Documentul care certifică achitarea preţului de vînzare a terenului sau a primei rate va fi prezentat la semnarea contractului de vînzare-cumpărare a terenului.
    27. Contractul de vînzare-cumpărare serveşte drept temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra terenului.
    Planul geometric al sectorului de teren aferent privatizat se include în dosarul cadastral al bunului imobil.
    [Pct.27 modificat prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    28. Organul cadastral teritorial va înregistra sectorul de teren aferent imobilului şi dreptul de proprietate asupra lui în Registrul bunurilor imobile, va efectua modificările necesare în planul cadastral al teritoriului unităţii administrativ-teritoriale.
    29. Dreptul de proprietate al Cumpărătorului asupra sectorului de teren apare din momentul înregistrării lui în Registrul bunurilor imobile.
III1. TRANSMITEREA ÎN LOCAȚIUNE/ARENDĂ A TERENURILOR
 PROPRIETATE PUBLICĂ A
STATULUI AFERENTE BUNURILOR IMOBILE
    291. Terenurile proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile sînt transmise în  locaţiune/arendă proprietarilor bunurilor private, cu excepţia terenurilor prevăzute în pct. 4 al prezentului Regulament.
    [Pct.291 modificat prin  HG91 din 11.02.19, MO76-85/01.03.19 art.127; în vigoare 01.03.19]
    292. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile se determină în condiţiile Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.
    293. Terenurile proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate privată se transmit în locaţiune/arendă de Agenţia Proprietăţii Publice.
     Terenurile proprietate publică ale unităţilor administrativ-teritoriale/UTA Găgăuzia se transmit în locaţiune/arendă de autorităţile administraţiei publice locale respective.
    [Pct.293 modificat prin  HG91 din 11.02.19, MO76-85/01.03.19 art.127; în vigoare 01.03.19]
    294. Pentru transmiterea în locaţiune/arendă a terenurilor din domeniul privat al statului aferente bunurilor imobile proprietate privată/de stat din gestiune, proprietarul construcţiei depune la Agenţia Proprietăţii Publice un demers privind încheierea contractului de locaţiune/arendă a terenului aferent respectiv.
    [Pct.294 modificat prin  HG91 din 11.02.19, MO76-85/01.03.19 art.127; în vigoare 01.03.19]
    295. La demers proprietarul construcției va anexa:

    1) schema terenului aferent (studiul de fezabilitate), elaborată în modul stabilit;

    2)  extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original sau copie autentificată;

    3) copia deciziei privind înregistrarea persoanei juridice, autentificată de conducător, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi numărul telefonului de contact;

    4) copia buletinului de identitate sau a pașaportului solicitantului, pentru persoanele fizice, şi numărul telefonului de contact.
    [Pct.295 în redacția HG91 din 11.02.19, MO76-85/01.03.19 art.127; în vigoare 01.03.19]
    296. Agenţia Proprietăţii Publice sau autoritatea administraţiei publice centrale/UTA Găgăuzia care administrează terenul va examina posibilitatea transmiterii în locaţiune/arendă a terenului aferent solicitat şi, în termen de 30 zile de la data depunerii cererii:
    1) va întocmi şi va semna contractul de locaţiune/arendă a terenului respectiv;
    2) va respinge cererea sau va înainta setul de documente Ministerului Construcţiei şi Dezvoltării Regionale pentru verificarea corectitudinii delimitării terenului solicitat în locaţiune/arendă.
    297. Mijloacele băneşti provenite de la locaţiunea/arenda/vînzarea terenurilor proprietate publică a statului se varsă în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.”
    [Capitolul III introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
IV. DISPOZIŢII FINALE
    [Pct.30-31 excluse prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    32. Documentele ce ţin de vînzarea-cumpărarea terenului aferent se păstrează de către Vînzător în mape speciale cinci ani de la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenului.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]

   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]