HGM1428/2008
ID intern unic:  330034
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1428
din  16.12.2008
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea
şi  locaţiunea/arenda terenurilor aferente
Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 226-229     art Nr : 1437
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011
    HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351
    HG72 din 31.01.14, MO27-34/07.02.14 art.86
   
HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388
    HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887


    NOTĂ:
    în titlul şi textul hotărîrii, titlul şi textul Regulamentului, precum şi textul anexelor la Regulament, sintagma „Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea şi  locaţiunea/arenda terenurilor aferente”, la cazul gramatical corespunzător prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351
    În tot textul Regulamentului, sintagmele „Agenţia Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului” şi „Agenţia Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Agenţia Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei” prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388    În scopul executării prevederilor art.7 alin.(3) lit. f1), art. 8 alin.(1) lit. g1) şi art.53 al Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea şi  locaţiunea/arenda terenurilor aferente (se anexează).
    11. Proprietarii bunurilor imobile (clădiri, edificii, construcţii nefinalizate) sînt obligaţi, pînă la 1 iulie 2016, să legifereze posesia/folosinţa terenului proprietate publică a statului aferent construcţiilor private prin încheierea contractului de locaţiune/arendă sau de vînzare-cumpărare.
    [Pct.11 introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    12. Agenţia Proprietăţii Publice sau, după caz, autoritatea administraţiei publice centrale ce gestionează terenul, în cazurile de neconformare a proprietarilor construcţiilor private la prevederile  pct. 11 ale prezentei hotărîri, va solicita  de la aceştia  plata pentru folosirea terenului proprietate publică a statului aferent construcţiilor proprietate privată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    [Pct.12 introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    13. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, prin intermediul întreprinderilor administrate, va acorda Agenţiei Proprietăţii Publice suportul pentru perfectarea şi eliberarea actelor necesare procedurii de dare în locaţiune/arendă a terenurilor proprietate publică a statului aferent construcţiilor private.
    [Pct.13 introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.562 din 23 octombrie 1996 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.75-76, art.610).

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                 Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                        Mariana Durleşteanu

    Nr. 1428. Chişinău, 16 decembrie 2008.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1428
din 16 decembrie 2008

REGULAMENTUL
cu privire la vînzarea-cumpărarea şi  locaţiunea/arenda terenurilor aferente
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea şi  locaţiunea/arenda terenurilor aferente (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul art.7 alin.(3) lit. f1), art. 8 alin.(1) lit. g1) şi art. 53 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 cu privire la administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii nr. 1308-XII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare- cumpărare a pămîntului, Codului funciar şi altor acte normative.
    [Pct.1 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    2. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de vînzare-cumpărare, locaţiune/arendă a terenurilor aferente din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a construcţiilor nefinalizate, precum şi a terenurilor aferente imobilelor private, înfiinţate în afara procesului de privatizare, a terenurilor cu destinaţie agricolă aferente construcţiilor private atribuite în calitate de cotă-parte valorică din patrimoniul întreprinderilor agricole (depozite, frigidere destinate păstrării produselor agricole, făţări, ateliere de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, ferme zootehnice, inclusiv amenajări piscicole, instalaţii de desecare, de irigare, dacă nu au fost atribuite la altă categorie de destinaţie), folosite în scopul producţiei agricole şi agroindustriale (în continuare - terenuri aferente).
    [Pct.2 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Pct.2 modificat prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    3. Terenul aferent este compus din suprafaţa de teren pe care sînt amplasate nemijlocit bunurile imobile (clădiri, edificii, construcţii nefinalizate) şi terenul adiacent, utilizat în procesul tehnologic şi/sau pentru deservirea acestora.
    [Pct.3 în redacţia HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Pct.3 în redacţia HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    4. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică terenurilor:
    1) din domeniul public;
    2) aferente caselor de locuit şi bunurilor privatizate sau private, amplasate în casele de locuit;
    3) situate în zonele fondului apelor, în zone de odihnă, parcuri, grădini publice şi scuaruri sau destinate dezvoltării reţelelor inginereşti şi necesităţilor publice, conform planului de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale şi planului urbanistic general al localităţilor acestei unităţi, aprobate în modul stabilit, aferente bunurilor din rezervele materiale de stat, din rezervele de mobilizare sau aferente bunurilor obiectivelor de protecţie civilă nepasibile de privatizare;
    4) aferente bunurilor nepasibile privatizării;
    5) poluate cu substanţe chimice sau radioactive ori infectate cu substanţe biologice periculoase;
    6) aferente bunurilor transmise întreprinderilor privatizate în gestiune economică;
    7) care, potrivit altor acte legislative, nu pot fi înstrăinate.
    [Pct.4 modificat prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    [Pct.4 modificat prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    5. În cazul amplasării mai multor construcţii pe un teren, determinarea suprafeţei terenului aferent fiecărei construcţii în parte se efectuează la cererea persoanei/persoanelor interesate, în baza schemei terenului adiacent al acesteia, elaborate pentru determinarea suprafeţei necesare pentru procesul tehnologic de o întreprindere licenţiată în domeniul urbanismului, respectînd principiul proporţionalităţii în privinţa suprafeţelor construcţiilor, potrivit condiţiilor de formare a bunurilor imobile, prevăzute de legislaţie.
    În cazul în care dreptul de proprietate asupra încăperilor într-o construcţie aparţine mai multor proprietari şi fiecare proprietar aparte întruneşte toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, pentru a fi calificat drept Cumpărător, toţi proprietarii au dreptul de a cumpăra terenul aferent ca proprietate comună pe cote-părţi sau de a prelua în locaţiune/arendă terenul echivalent cotei deţinute. Determinarea suprafeţei terenului aferent fiecărei construcţii în parte se efectuează la cererea persoanei/persoanelor interesate, în baza schemei terenului adiacent al acesteia, elaborate pentru determinarea suprafeţei necesare pentru procesul tehnologic de o întreprindere licenţiată în domeniul urbanismului, respectînd principiul proporţionalităţii în privinţa suprafeţelor încăperilor în construcţii, potrivit condiţiilor de formare a bunurilor imobile prevăzute de legislaţie. Preţul de vînzare sau de locaţiune/arendă a terenurilor se achită de către fiecare proprietar proporţional cotei lui din obiect.
    În cazul formării, conform prezentului punct, a unor bunuri noi, modificările corespunzătoare se introduc în registrul bunurilor imobile în baza ordinului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pentru terenurile aferente din domeniul privat al statului şi în baza deciziei consiliului local – pentru terenurile aferente din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale.
    [Pct.5 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Pct.5 modificat prin HG72 din 31.01.14, MO27-34/07.02.14 art.86]
    [Pct.5 în redacţia HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    6. Vînzarea sau locaţiunea/arendă terenurilor  aferente din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale/UTA Găgăuzia se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale, la decizia consiliilor locale. În decizie se va indica numărul cadastral, suprafaţa şi adresa terenului.
    Vînzarea sau transmiterea în locaţiune/arendă a terenurilor din domeniul privat al statului aferente bunurilor imobile proprietate privată se efectuează de Agenţia Proprietăţii Publice, care, în numele statului, încheie contracte de vînzare-cumpărare sau locaţiune/arendă.
    Terenurile proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate de stat se transmit în locaţiune/arendă de către autoritatea administraţiei publice centrale ce le administrează.
    [Pct.6 modificat prin HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011]
    [Pct.6 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    7. Cumpărător sau locatar/arendaş al terenului aferent (în continuare – Cumpărător) poate fi proprietarul bunului privatizat sau privat, amplasat pe acest teren.
    În cazul în care proprietar al obiectului privatizat sau privat este o întreprindere, în calitate de Cumpărător sau locatar/arendaş al terenului aferent poate acţiona numai această întreprindere. Acţionarii (participanţii) întreprinderii nu pot acţiona în calitate de Cumpărătorsau locatar/arendaş în nume propriu.
    [Pct.7 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Pct.7 modificat prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    [Pct.7 modificat prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
II. PROCEDURA PRELIMINARĂ ÎNCHEIERII CONTRACTULUI
DE VÎNZARE-CUMPĂRARE

    8. Pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente din domeniul privat al statului, Cumpărătorul prezintă Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru un demers prin care solicită examinarea documentelor şi eliberarea borderoului de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent respectiv.
    Demersul va conţine:
    pentru persoanele juridice şi întreprinderile individuale – denumirea completă de firmă, sediul şi numărul telefonului de contact;
    pentru persoanele fizice – numele de familie şi prenumele, codul personal din buletinul de identitate sau din paşaport.
    9. La demers Cumpărătorul va anexa:
   1) schema terenului aferent şi planul geometric, elaborat în modul stabilit;
    [Pct.9 subpct.1) în redacţia HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    [Pct.9 subpct.1) în redacţia HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    2) extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept – pentru persoanele juridice şi întreprinderile individuale, iar copia buletinului de identitate sau a paşaportului –  pentru persoanele fizice;
    [Pct.9 subpct.2) modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.9 subpct.2) în redacţia HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    3) extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original, sau copia autentificată şi copia documentelor în baza cărora a fost înscris în Registru dreptul de proprietate asupra bunului;
    4) autorizaţia de construcţie şi actul de inspectare a construcţiei în cazul construcţiilor nefinalizate;
    [Pct.9 subpct.4) în redacţia HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    5) contractul de arendă asupra terenului aferent, după caz;
    6) certificatul privind coeficientul aplicat la calcularea preţului de vînzare a terenului aferent, în funcţie de amplasarea şi amenajarea terenului aferent, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale.
    7) după caz, avizul autorităţii publice centrale în administrarea căreia se află terenul, şi/sau întreprinderea/instituţia care gestionează terenul, şi/sau clădirile amplasate pe terenul supus formării.
    [Pct.9 subpct.7) în redacţia HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    [Pct.9 subpct.7) introdus prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    10. La prezentarea demersului, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru urmează să-l înregistreze şi, în termen de 30 de zile din data depunerii demersului:
    [Pct.10 al.2) exclus prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    să completeze borderoul de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent (de modelul specificat în anexa nr. 2) (patru exemplare de borderou, confirmate prin semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei, se eliberează Cumpărătorului. Borderoul de calcul şi planul geometric al terenului aferent sînt părţi componente ale contractului de vînzare-cumpărare al terenului aferent.
    [Pct.10 al.3) modificat prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    11. După obţinerea borderoului de calcul, Cumpărătorul depune la Agenţia Proprietăţii Publice o cerere pentru cumpărarea terenului aferent, de modelul expus în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    La cerere, Cumpărătorul va anexa:
    1) planul geometric – patru exemplare, aprobate de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în modul stabilit de legislaţie;
    2) borderoul de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent solicitat spre cumpărare, eliberat de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru – patru exemplare;
    3) extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept – pentru persoanele juridice şi întreprinderile individuale, copia buletinului de identitate sau a paşaportului – pentru persoanele fizice;
    [Pct.11 subpct.3) modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    4) extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original, sau copia autentificată şi copia documentelor în baza cărora a fost înscris în Registrul dreptului de proprietate asupra bunului;
    5) după caz, avizul autorităţii publice centrale în administrarea căreia se află terenul, şi/sau întreprinderea/instituţia care gestionează terenul, şi/sau clădirile amplasate pe terenul supus formării;
    6) autorizaţia de construcţie şi actul de inspectare a construcţiei – în cazul construcţiilor nefinalizate;
    7) contractul de arendă asupra terenului aferent, după caz.
    [Pct.11 modificat prin HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011]
    [Pct.11modificat prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    12. Agenţia Proprietăţii Publice va examina posibilitatea vînzării terenului aferent solicitat şi, în termen de 30 zile din data depunerii cererii:
    va întocmi în patru exemplare şi va semna contractul de vînzare-cumpărare a terenului respectiv;
    va respinge cererea sau va înainta setul de documente Ministerului Construcţiei şi Dezvoltării Regionale pentru verificarea suplimentară a corectitudinii delimitării terenului solicitat spre procurare.
    [Pct.12 modificat prin HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011]
    [Pct.12 în redacţia HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    13. Pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, Cumpărătorul depune pe numele primarului din localitatea în care este amplasat terenul o cerere de modelul indicat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    14. La cerere Cumpărătorul anexează:
    1) schema terenului aferent, elaborată de serviciile specializate ale autorităţilor administraţiei publice locale sau de întreprinderile licenţiate în domeniul urbanismului şi planul geometric elaborat în modul stabilit;
    [Pct.14 subpct.1) în redacţia HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    [Pct.14 subpct.1) în redacţia HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    2) extrasul din Registrul de stat al unităţilor de drept – pentru persoanele juridice şi întreprinderile individuale, iar copia buletinului de identitate sau a paşaportului –pentru persoanele fizice;
    [Pct.14 subpct.2) modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.14 subpct.2) în redacţia HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    3) extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original, sau copia autentificată şi copia documentelor în baza cărora a fost înscris în Registru dreptul de proprietate asupra bunului, amplasat pe terenul solicitat spre cumpărare;
    4) autorizaţia de construcţie şi actul de inspectare a construcţiei în cazul construcţiilor nefinalizate;
    [Pct.14 subpct.4) în redacţia HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    5) contractul de arendă asupra terenului aferent, după caz.
    15. La prezentarea cererii şi a documentelor indicate mai sus, primarul este obligat să le înregistreze şi, în termen de 30 de zile din data depunerii cererii, să efectueze următoarele acţiuni de pregătire a materialelor pentru decizia consiliului local:
    să examineze posibilitatea vînzării terenului aferent solicitat, cu suprafaţa indicată în planul geometric;
    să completeze borderoul de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent în patru exemplare (de modelul indicat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament). Borderoul de calcul şi planul geometric al terenului aferent sînt părţi componente ale contractului de vînzare-cumpărare al terenului aferent;  
    să prezinte consiliului local documentele necesare pentru adoptarea deciziei privind vînzarea terenului respectiv;
    după adoptarea deciziei de către Consiliul local, să semneze contractul de vînzare-cumpărare a terenului aferent şi trei exemplare să le elibereze Cumpărătorului.
    [Pct.15 modificat prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    16. La adoptarea de către consiliul local a deciziei privind vînzarea terenului aferent, pentru fiecare teren aparte, se ţine cont de interesele proprietarilor obiectelor amplasate pe un teren comun cu acelaşi număr cadastral şi al proprietarilor terenurilor adiacente.
    17. În caz de refuz al eliberării borderoului de calcul al preţului de vînzare a terenului aferent, precum şi la vînzarea terenului respectiv, autoritatea care refuză va prezenta Cumpărătorului, în termen de 30 zile, un răspuns în scris în care se vor indica motivele ce fac imposibilă vînzarea-cumpărarea terenului. Refuzul poate fi atacat în instanţa de judecată.
    18. Copiile documentelor prezentate pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente pot fi autentificate de organele care le-au eliberat sau de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza documentelor originale.
    19. Suprafaţa terenului aferent folosit în procesul tehnologic se stabileşte în conformitate cu prevederile documentelor normative în construcţii şi normelor de urbanism, în baza schemei terenului aferent, elaborate de întreprinderea licenţiată în domeniul urbanismului sau serviciile specializate ale autorităţilor administrării publice locale.
    Schema terenului aferent, elaborată de întreprinderea licenţiată în domeniul urbanismului, se coordonează cu organul local de arhitectură şi urbanism. Refuzul coordonării va conţine motivele argumentate în conformitate cu legislaţia. În cazul în care, în termen de 15 zile de la adresare, nu se prezintă refuzul întemeiat, schema terenului aferent se prezumă avizată.
    Planul geometric al terenului din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale se aprobă de primarul localităţii, iar al terenului din domeniul privat al statului – de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
    Terenul folosit în excedent, nefolosit pentru necesităţile tehnologice, trece, respectiv, în fondul de rezervă al autorităţii publice locale sau în administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice.
    [Pct.19 în redacţia HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    20. Primarul şi, respectiv, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în cazul în care este necesar, vor solicita avize privind posibilitatea vînzării terenului aferent de la organele pentru protecţia mediului înconjurător, Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”, institutele „Urbanproiect”, „Industrialproiect”, „Chişinăuproiect” şi alte organe interesate.
    În cazul în care autorităţile nominalizate mai sus au stabilit că terenul solicitat pentru cumpărare nu poate fi privatizat, ele prezintă solicitantului, în termen de 10 zile, un aviz în care indică temeiurile ce nu permit privatizarea terenului respectiv.
    21. Preţul de vînzare a terenului aferent se determină, în conformitate cu prevederile Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, reieşind din:
    1) suprafaţa terenului aferent;
    2) bonitatea medie a solului, stabilită pentru republică, egală cu 65 de grade - pentru terenurile aferente construcţiilor, iar pentru terenurile cu destinaţie agricolă aferente construcţiilor private, care se utilizează în scopuri agrare şi agroindustriale, inclusiv atribuite în calitate de cotă valorică din patrimoniul întreprinderilor agricole prevăzute la pct.2 al prezentului Regulament - bonitatea medie a solului stabilită pentru oraşul, satul (comuna) respectiv(ă) sau, la cererea Cumpărătorului de teren, bonitatea solului poate fi stabilită pentru terenul respectiv din contul acestuia;
    3) tariful pentru o unitate grad-hectar, stabilit în anexa la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;
    4) coeficientul aplicat la calcularea preţului de vînzare, în funcţie de amplasare şi gradul de amenajare inginerească a terenului, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament.
    5) coeficientul stabilit în anexa la Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului:
    la pct.3 – pentru terenurile utilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, aferente obiectivelor private, precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic aferente construcţiilor nefinalizate;
    la pct.4 –  pentru terenurile cu destinaţie agricolă aferente construcţiilor.
    [Pct.21 modificat prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    [Pct.21 modificat prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    22. La solicitarea cumpărării mai multor terenuri aferente cu diferite numere cadastrale ale uneia şi aceleiaşi întreprinderi, pentru fiecare din ele se va întocmi un borderou de calcul separat.
III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÎNZARE-CUMPĂRARE
A TERENULUI AFERENT. ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE
PROPRIETATE

    23. Contractul de vînzare-cumpărare a terenului aferent, de forma expusă în anexa nr.3 la prezentul Regulament (în continuare – contractul de vînzare-cumpărare), se încheie, prin acordul părţilor, în patru exemplare, în condiţiile prevăzute de legislaţie, inclusiv de prezentul Regulament.
    La procurarea concomitentă de către Cumpărător a mai multor terenuri aferente, amplasate separat, la dorinţa Cumpărătorului, poate fi încheiat un singur contract de vînzare-cumpărare.
    În cazul în care terenul aferent a fost dat anterior în arendă Cumpărătorului, aceasta încetează odată cu înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare a terenului respectiv în Registrul bunurilor imobile.
    24. Vînzătorul este obligat:
    1) să verifice autenticitatea copiilor documentelor privind statutul juridic al Cumpărătorului, suprafaţa terenurilor pe care acesta le deţine şi pe care intenţionează să le cumpere;
    2) să prevină Cumpărătorul:
    că poate începe lucrările de construcţie pe terenul cumpărat numai după primirea permisului respectiv al organelor de urbanism şi arhitectură;
    că nu este în drept să comercializeze sau să gajeze terenul procurat în rate pînă la achitarea deplină a preţului acestuia.
    Vînzătorul are şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia funciară şi civilă, inclusiv de prezentul Regulament, precum şi de contractul de vînzare-cumpărare a terenului.
    25. Cumpărătorul este obligat:
    1) să achite preţul de vînzare a terenului aferent prin virament sau în numerar, în modul şi în mărimea stabilite de legislaţie, inclusiv de prezentul Regulament şi contractul de vînzare-cumpărare a terenului;
    2) să marcheze cu semne corespunzătoare sectoarele de teren care prezintă pericol de poluare a mediului înconjurător, la circulaţia transportului intern şi la protecţia muncii;
    3) să păstreze bornele de hotar şi să asigure posibilitatea amplasării pe teren a punctelor reţelei geodezice de stat şi accesul la ele;
    4) să asigure accesul pe teren al reprezentanţilor serviciilor publice pentru deservirea, reconstruirea şi repararea obiectelor de infrastructură inginerească de uz public.
    Cumpărătorul are şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia funciară şi civilă, inclusiv de prezentul Regulament, precum şi de contractul de vînzare-cumpărare a terenului.
    26. Achitarea preţului de vînzare se va efectua prin virament sau în numerar, ca plată unică sau în rate. În cazul achitării preţului de vînzare în rate, prima rată va constitui cel puţin 50 la sută din preţul de vînzare a terenului. Introducerea în documentaţia cadastrală a modificărilor stipulate prin contractul de vînzare-cumpărare se va face imediat după achitarea primei rate, pe care Cumpărătorul o va plăti, pînă la semnarea contractului, pe conturile indicate de Vînzător. Următoarele rate vor fi plătite trimestrial, în sume egale, cu indexarea lor, în funcţie de nivelul inflaţiei, calculat de la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare pînă la data efectuării plăţii. În cazul neefectuării plăţii în termenele stabilite în contract, Cumpărătorul plăteşte pentru fiecare zi de întîrziere o penalitate de 0,1 la sută din suma neachitată.
    Documentul care certifică achitarea preţului de vînzare a terenului sau a primei rate va fi prezentat la semnarea contractului de vînzare-cumpărare a terenului.
    27. Contractul de vînzare-cumpărare serveşte drept temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra terenului.
    Planul geometric al sectorului de teren aferent privatizat se include în dosarul cadastral al bunului imobil.
    [Pct.27 modificat prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    28. Organul cadastral teritorial va înregistra sectorul de teren aferent imobilului şi dreptul de proprietate asupra lui în Registrul bunurilor imobile, va efectua modificările necesare în planul cadastral al teritoriului unităţii administrativ-teritoriale.
    29. Dreptul de proprietate al Cumpărătorului asupra sectorului de teren apare din momentul înregistrării lui în Registrul bunurilor imobile.
III1. TRANSMITEREA ÎN LOCAȚIUNE/ARENDĂ A TERENURILOR
 PROPRIETATE PUBLICĂ A
STATULUI AFERENTE BUNURILOR IMOBILE
    291. Terenurile proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile sînt transmise în  locaţiune/arendă proprietarilor bunurilor private, cu excepţia terenurilor prevăzute în pct. 4 al prezentului Regulament.
    Terenurile din domeniul public pot fi date în locaţiune/arendă în condiţiile Legii nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor.
    292. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile se determină în condiţiile Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.
    293. Terenurile proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate privată se transmit în locaţiune/arendă de Agenţia Proprietăţii Publice.
    Terenurile proprietate publică aferente bunurilor imobile proprietate de stat se transmit în locaţiune/arendă de autoritatea administraţiei publice centrale care le gestionează.
    Terenurile proprietate publică ale unităţilor administrativ-teritoriale/UTA Găgăuzia se transmit în locaţiune/arendă de autorităţile administraţiei publice locale respective.
    294. Pentru transmiterea în locaţiune/arendă a terenurilor din domeniul privat al statului aferente bunurilor imobile proprietate privată/de stat din gestiune, proprietarul construcţiei depune la Agenţia Proprietăţii Publice/autoritatea administraţiei publice centrale care administrează terenul un demers privind încheierea contractului de locaţiune/arendă a terenului aferent respectiv.
    295. La demers proprietarul construcţiei va anexa:
    1) planul geometric în 3 exemplare, aprobat de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, întocmit în modul stabilit de legislaţie;
    2) borderoul de calcul al preţului normativ al terenului aferent, eliberat de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în 3 exemplare;
    3) copia deciziei privind înregistrarea persoanei juridice  – pentru persoanele juridice şi întreprinderile individuale, copia buletinului de identitate – pentru persoanele fizice;
    4) extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original sau copie autentificată.
    296. Agenţia Proprietăţii Publice sau autoritatea administraţiei publice centrale/UTA Găgăuzia care administrează terenul va examina posibilitatea transmiterii în locaţiune/arendă a terenului aferent solicitat şi, în termen de 30 zile de la data depunerii cererii:
    1) va întocmi şi va semna contractul de locaţiune/arendă a terenului respectiv;
    2) va respinge cererea sau va înainta setul de documente Ministerului Construcţiei şi Dezvoltării Regionale pentru verificarea corectitudinii delimitării terenului solicitat în locaţiune/arendă.
    297. Mijloacele băneşti provenite de la locaţiunea/arenda/vînzarea terenurilor proprietate publică a statului se varsă în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.”
    [Capitolul III introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
IV. DISPOZIŢII FINALE
    [Pct.30-31 excluse prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]
    32. Documentele ce ţin de vînzarea-cumpărarea terenului aferent se păstrează de către Vînzător în mape speciale cinci ani de la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenului.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG800 din 03.09.10, MO163-165/10.09.10 art.887]

   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG318 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.388]

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]