LPC242/2008
ID intern unic:  330161
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 242
din  20.11.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 860
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50–52, art.336), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, cuvintele „ale salarizării angajaţilor” se substituie prin cuvintele „ale retribuirii salariaţilor”.
    2. Articolul 2:
    la noţiunea „salariu tarifar”, cuvintele „muncitorului de categoria de calificare respectivă” se substituie prin cuvîntul „salariatului”;
    noţiunea „reţea tarifară” va avea următorul cuprins:
    „reţea tarifară – totalitatea categoriilor de calificare (de salarizare) şi a coeficienţilor tarifari (grilelor de salarii) corespunzători, prin intermediul cărora se stabilesc salariile de bază ale salariaţilor;”
    la noţiunea „categorie de calificare”, cuvîntul „iniţial” se substituie prin cuvîntul „inferior”, iar cuvîntul „(inferior)” şi textul „ , iar cel mai înalt nivel de calificare – cu categoria VIII” se exclud;
    articolul se completează în final cu trei noţiuni noi cu următorul cuprins:
    „cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real – valoarea minimă obligatorie a retribuţiei muncii garantată de către stat pentru munca prestată de salariaţi în sectorul real;
    rata de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional – raportul procentual dintre rata de creştere a valorii adăugate brute şi rata de creştere a numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul precedent perioadei de referinţă;
    salariat – persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă.”
    3. Articolul 3:
    la alineatul (1), cuvintele „Salarizarea angajatului” se substituie prin cuvintele „Retribuirea muncii salariatului”;
    la alineatul (2), cuvintele „ , în acord sau conform altor sisteme de retribuţie” se substituie prin cuvintele „sau în acord atît în sistemul tarifar, cît şi în sistemele netarifare de salarizare”;
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) În funcţie de specificul activităţii şi condiţiile economice concrete, unităţile din sectorul real aplică, pentru organizarea salarizării, sistemul tarifar şi/sau sistemele netarifare de salarizare.
    (4) Alegerea sistemului de salarizare în cadrul unităţii se efectuează de către angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor.”
    4. După articolul 3 se introduc articolele 31 şi 32 cu următorul cuprins:
    “Articolul 31. Sistemul tarifar de salarizare
    (1) Sistemul tarifar de salarizare reprezintă totalitatea normativelor care determină diferenţierea salariului, în funcţie de cantitatea, calitatea şi condiţiile de muncă, şi include reţelele tarifare, salariile tarifare, coeficienţii tarifari, grilele de salarii ale funcţiei şi îndrumarele tarifare de calificare.
    (2) În sectorul real reţeaua tarifară se stabileşte, prin negociere, la nivel ramural – în convenţia colectivă şi la nivel de unitate – în contractul colectiv de muncă.
    (3) În sectorul bugetar se aplică Reţeaua tarifară unică, stabilită prin lege, care include categoriile de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de salarizare şi grilele de salarii ale funcţiei pentru fiecare categorie de salarizare.
    (4) Reţeaua tarifară la nivel ramural sau la nivel de unitate se stabileşte pentru muncitori sau pentru toate categoriile de salariaţi (muncitori, funcţionari administrativi, specialişti şi personal cu funcţii de conducere) în baza categoriilor de calificare sau a altor criterii.
    Articolul 32. Sisteme netarifare de salarizare
    (1) Sistemele netarifare de salarizare reprezintă modalităţi de diferenţiere a salariilor în dependenţă de performanţele individuale şi/sau colective şi funcţia deţinută de salariat.
    (2) Criteriile şi normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariatului se stabilesc de către angajator, prin negociere cu sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor. Aprecierea performanţelor profesionale individuale ale salariatului se efectuează de către angajator.
    (3) Sistemul netarifar de salarizare se stabileşte în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (4) Stabilirea cuantumului salariului pentru fiecare salariat în cadrul sistemelor netarifare de salarizare se efectuează de către angajator. Drept limită minimă şi garanţie a statului serveşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.”
    5. La articolul 4 alineatul (1), cuvîntul „Salariul” se substituie prin cuvintele „În sistemul tarifar şi sistemele netarifare salariul”.
    6. Articolul 7:
    la literele b) şi c), cuvintele ,,contractului colectiv de muncă” se substituie prin cuvintele „convenţiei colective”;
    litera d) se exclude.
    7. Articolul 9 se exclude.
    8. La articolul 11, cuvintele „salarizarea angajaţilor” şi „salariului tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, în prealabil negociat de către partenerii sociali,” se substituie, respectiv, prin cuvintele „retribuirea muncii salariaţilor” şi „cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real”, iar cuvintele „tarifelor de stat de salarizare,” se exclud.
    9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 12. Modul de stabilire şi reexaminare a
                           salariului minim şi a cuantumului minim
                           garantat al salariului în sectorul real
    (1) Salariul minim se stabileşte şi se reexaminează în modul prevăzut de legislaţie.
    (2) Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabileşte de Guvern după consultarea partenerilor sociali.
    (3) Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.”
    10. Articolul 13 se exclude.
    11. La articolul 14:
    la alineatul (1), cuvîntul „Salariul” se substituie prin cuvintele „În cazul aplicării sistemului tarifar de salarizare, salariul”, iar cuvintele „a sistemului tarifar” se exclud;
    alineatele (2)–(4) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare), ca normativ ce determină nivelul retribuirii muncii salariaţilor pentru o perioadă concretă de timp, se stabileşte:
    a) în sectorul bugetar – prin lege, în mărime egală sau care depăşeşte cuantumul salariului minim pe ţară;
    b) în anumite ramuri ale sectorului real – prin negociere, în convenţiile colective la nivel ramural, în mărime egală sau care depăşeşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, iar pentru salariaţii din unităţile cu autonomie financiară din ramurile respective – prin negociere, în contractul colectiv de muncă al unităţii, în mărime nu mai mică decît cuantumul stabilit de convenţia colectivă la nivel ramural.
    (3) Părţile semnatare ale convenţiei colective la nivel ramural se învestesc cu dreptul de a dispune aplicarea cuantumului salariului tarifar pentru categoria I de calificare fixat în convenţie pentru toţi salariaţii şi angajatorii din ramură care aplică sistemul tarifar sau doar pentru salariaţii şi angajatorii care au împuternicit aceste părţi să încheie convenţia respectivă.
    (4) Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) se reexaminează anual, în conformitate cu procedura stabilită în convenţia colectivă la nivel ramural sau în contractul colectiv de muncă.”
    12. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Mărimea concretă a sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabileşte în funcţie de greutate şi nocivitate, în limitele negociate de partenerii sociali şi aprobate prin convenţia colectivă la nivel naţional, dar nu mai mică de 25% din salariul minim pe ţară pentru lucrări în condiţii grele şi nocive şi nu mai mică de 50% din salariul minim pe ţară pentru lucrări în condiţii deosebit de grele şi deosebit de nocive.
    (3) Sporurile de compensare se plătesc pentru durata reală a muncii prestate în condiţii nefavorabile.”
    13. La articolul 16 alineatul (2), cuvintele „la art.15,” se exclud.
    14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 17. Reglementarea salarizării prin intermediul
                           parteneriatului şi dialogului social
    Reglementarea salarizării prin intermediul parteneriatului şi dialogului social include aplicarea convenţiilor colective la nivel naţional şi ramural, a contractului colectiv la nivel de unitate şi delimitarea problemelor în domeniul salarizării care se soluţionează prin convenţia colectivă respectivă şi contractul colectiv de muncă.”
    15. La articolul 18, cuvintele „în condiţiile Legii nr.824-XII din 24 decembrie 1991 privind indexarea veniturilor băneşti ale populaţiei” se substituie prin cuvintele „conform prevederilor legislaţiei în vigoare”.
    16. Din denumirea capitolului III se exclude cuvîntul „angajaţilor”.
    17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 19. Condiţiile de salarizare
    Condiţiile principale de organizare a salarizării, inclusiv cerinţele tarifare în conformitate cu profesia, funcţia şi gradul de calificare, modul de tarificare a salariaţilor, criteriile şi normele de evaluare a performanţelor individuale şi/sau colective, normele de muncă, se stabilesc la încheierea contractelor colective sau individuale de muncă.”
    18. Articolul 20:
    în denumirea articolului, cuvintele „Salarizarea angajaţilor” se substituie prin cuvintele „Retribuirea muncii salariaţilor”;
    la alineatul (1), cuvintele „Salariile tarifare şi salariile funcţiei concrete, precum şi alte forme şi condiţii de salarizare” se substituie prin cuvintele „Formele şi condiţiile de salarizare, precum şi mărimea salariilor”, iar după cuvintele „colective sau” se introduc cuvintele „ , după caz,”;
    la alineatul (2), cuvintele „tarifare şi salariilor funcţiei, prevăzute în contractele colective” se substituie prin cuvintele „prevăzute în contractele colective sau individuale”.
    19. În denumirea şi în textul articolului 21, cuvintele „Salarizarea angajaţilor” se substituie prin cuvintele „Retribuirea muncii salariaţilor”.
    20. Articolul 23:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Salarizarea conducătorilor întreprinderilor
                           de stat, ai întreprinderilor cu capital majoritar
                          de stat şi ai întreprinderilor monopoliste”;
    la alineatul (1), cuvintele ,,conducătorii întreprinderilor de stat şi întreprinderilor cu capital majoritar de stat” se substituie prin cuvintele ,,administratorii întreprinderilor de stat, conducătorii întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai întreprinderilor monopoliste indicate de Guvern”, iar cuvîntul ,,manageri” se substituie prin cuvîntul ,,conducătorii respectivi”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În cuantumul lunar total al salariului conducătorilor, limitat în condiţiile alin.(2), nu se includ plăţile cu caracter unic stabilite de Guvern.”
    21. Articolul 24:
    la alineatul (1), cuvintele „Reprezentanţilor statului în organele de conducere ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni, precum şi altor membri ai acestor organe” se substituie prin cuvintele „Membrilor organelor de conducere ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni (consiliul de administraţie; consiliul societăţii)”;
    la alineatul (2), cuvintele „organelor de conducere” se substituie prin cuvîntul „consiliilor”.
    22. Articolul 25:
    în denumirea articolului, cuvintele „Salarizarea angajaţilor” se substituie prin cuvintele „Retribuirea muncii salariaţilor”;
    la alineatul (1), cuvintele „de salarizare a angajaţilor” se substituie prin cuvintele „de retribuire a muncii salariaţilor”;
    la alineatul (2), sintagma „Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale,” se exclude, iar după sintagma „Ministerul Economiei” se introduc cuvintele „şi Comerţului”.
    23. Denumirea articolului 27 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 27. Dreptul salariatului la retribuirea muncii”.
    24. La articolul 29 alineatul (1), cuvintele „unităţi monetare ale” se substituie prin cuvintele „moneda naţională a”.
    25. La articolul 30 alineatul (1) literele a) şi b), cuvintele „angajaţii salariaţi” se substituie prin cuvintele „salariaţii remuneraţi”.
    26. La articolul 32, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „ , cu excepţia plăţilor cu caracter unic.”
    27. Articolul 33:
    la alineatul (1), cuvintele „salarizarea angajaţilor” se substituie prin cuvintele „retribuirea muncii salariaţilor”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În cazul insolvabilităţii unităţii, plăţile de compensare, garantate salariaţilor şi calculate (recalculate) la data achitării lor, se vor achita în mărime nu mai mică decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit în conformitate cu prezenta lege.”
    28. În textul legii, cuvîntul „angajat” se substituie prin cuvîntul „salariat”, cu excepţia articolului 5 alineatul (3) şi a articolului 10.
    Art.II. – Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159–162, art.648), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 129, după cuvintele „tarifele de stat de salarizare” se introduc cuvintele „în sectorul bugetar, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”.
    2. Articolul 130:
    la alineatul (3), cuvintele „ , în acord sau conform altor sisteme de salarizare” se substituie prin cuvintele „sau în acord atît în sistemul tarifar, cît şi în sistemele netarifare de salarizare”;
    articolul se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) În funcţie de specificul activităţii şi condiţiile economice concrete, unităţile din sectorul real aplică, pentru organizarea salarizării, sistemul tarifar şi/sau sistemele netarifare de salarizare.
    (5) Alegerea sistemului de salarizare în cadrul unităţii se efectuează de către angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor.”
    3. Articolul 134 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 134. Cuantumul minim garantat al salariului
                             în sectorul real
    (1) Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real este valoarea minimă obligatorie a retribuţiei muncii garantată de către stat pentru munca prestată de salariaţi în sectorul real.
    (2) Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se stabileşte de Guvern după consultarea partenerilor sociali.
    (3) Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.
    (4) În cazul insolvabilităţii unităţii, plăţile de compensare, garantate salariaţilor şi calculate (recalculate) la data achitării lor, se vor achita în mărime nu mai mică decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit în conformitate cu legeа.”
    4. Articolul 135:
    la alineatul (1), cuvintele ,,tarifare şi salariile funcţiei” se substituie prin cuvîntul ,,salariaţilor”;
    la alineatul (2), cuvintele „Salariile, tarifare şi ale funcţiei, concrete, precum şi alte forme şi condiţii de salarizare” se substituie prin cuvintele „Formele şi condiţiile de salarizare, precum şi mărimea salariilor”, iar după cuvintele „colective sau” se introduc cuvintele „ , după caz,”.
    5. Articolul 136:
    la alineatul (1), cuvintele „schemele salariilor” se substituie prin cuvintele „grilele de salarii ale”;
    la alineatul (3), cuvintele „se stabileşte la nivel naţional, ramural, teritorial” se substituie prin cuvintele „în sectorul real se stabileşte la nivel ramural”;
    la alineatul (4), litera a) se completează în final cu cuvintele „stabiliţi la nivel ramural sau la nivel de unitate”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) se reexaminează anual, în conformitate cu procedura stabilită în convenţia colectivă la nivel ramural sau în contractul colectiv de muncă.”
    6. După articolul 136 se introduce articolul 1361 cu următorul cuprins:
    “Articolul 1361. Sisteme netarifare de salarizare
    (1) Sistemele netarifare de salarizare reprezintă modalităţi de diferenţiere a salariilor în dependenţă de performanţele individuale şi/sau colective şi funcţia deţinută de salariat.
    (2) Criteriile şi normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariatului se stabilesc de către angajator, prin negociere cu reprezentanţii salariaţilor. Aprecierea performanţelor profesionale individuale ale salariatului se efectuează de către angajator.
    (3) Sistemul netarifar de salarizare se stabileşte în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
    (4) Stabilirea cuantumului salariului pentru fiecare salariat în cadrul sistemelor netarifare de salarizare se efectuează de către angajator. Drept limită minimă şi garanţie a statului serveşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.”
    7. La articolul 140 alineatul (1), cuvintele „tarifare sau salariilor funcţiei” se exclud.
    8. Articolul 157:
    la alineatul (1), cuvintele „tarifare (salarii lunare)” se substituie prin cuvintele „de bază”;
    la alineatul (2), după cuvintele „în acord” se introduc cuvintele „cu aplicarea sistemului tarifar de salarizare”, iar în final se introduce textul „ , iar cu aplicarea sistemelor netarifare de salarizare – de 50 la sută pentru primele 2 ore şi, respectiv, 100 la sută din cuantumul minim garantat al salariului pe unitate de timp în sectorul real – pentru orele următoare.”
    9. La articolul 159, cuvintele „tarifar (salariul funcţiei)” se substituie prin cuvintele „de bază”.
    10. La articolul 161 alineatul (2), cuvîntul „tarifar” se substituie prin cuvintele „de bază”.
    11. La articolul 163 alineatul (1), cuvintele „tarifar (salariul funcţiei)” se substituie prin cuvintele „de bază”.
    12. La articolul 165, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele ,, , cu excepţia plăţilor cu caracter unic”.
    13. La articolul 321 alineatul (4), cuvintele „tarifar (al funcţiei)” se substituie prin cuvintele „de bază”.
    Art.III. – (1) Prin derogare de la art.I pct.9 din prezenta lege, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real pentru anul 2009 se stabileşte de Guvern în conformitate cu convenţia colectivă la nivel naţional, încheiată în baza acordului dintre partenerii sociali.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                  Marian LUPU

    Nr.242-XVI. Chişinău, 20 noiembrie 2008.