LPM259/2008
ID intern unic:  330163
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 259
din  05.12.2008
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 862
    MODIFICAT
   
LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895

 
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    [Art.I  abrogat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Art.II. – Articolul 26 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "Articolul 26. Asigurarea obligatorie de asistenţă
                            medicală a cetăţenilor străini şi a apatrizilor
    Cetăţenii străini şi apatrizii avînd reşedinţa în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu stipulează altfel."
    Art.III. – Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38–39, art.280), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (6), cuvintele "sau apatrizii aflaţi" se substituie prin cuvintele "şi apatrizii avînd reşedinţa în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul".
    2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 9. Asigurarea obligatorie de asistenţă
                         medicală a cetăţenilor străini şi a apatrizilor
    Cetăţenii străini şi apatrizii avînd reşedinţă în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu stipulează altfel. Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de reşedinţă în Republica Moldova."
    3. La articolul 12 alineatul (3) litera a), cuvintele "aflaţi pe teritoriul ei" se substituie prin cuvintele "avînd reşedinţa în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizilor cu domiciliul în Republica Moldova".
    Art.IV. – Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18–19, art.57), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, cuvintele "cu domiciliu" se substituie prin cuvintele "avînd reşedinţa în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, asupra cetăţenilor străini şi apatrizilor cu domiciliul".
    2. La articolul 10, cuvintele "cu domiciliu" se substituie prin cuvintele "avînd reşedinţa în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, precum şi de către cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul".
    Art.V. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                 Maria POSTOICO

    Nr.259-XVI. Chişinău, 5 decembrie 2008.