HGM1429/2008
ID intern unic:  330165
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1429
din  16.12.2008
privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ
de reglementare a activităţii de întreprinzător
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 1472
    MODIFICAT
   
HG495 din 30.06.17, MO253-264/21.07.17 art.640
    HG775 din 20.06.16, MO184-192/01.07.16 art.845
    HG1049 din 23.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1155


    În scopul executării Legii nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.16) şi Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.627), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    componenţa nominală a Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, conform anexei nr.1;
    componenţa nominală a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, conform anexei nr.2;
    Regulamentul Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, conform anexei nr.3.
    2. Autorităţile administraţiei publice vor asigura executarea Planului de implementare a Strategiei de reformă a cadrului de reglementare de stat a activităţii de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 104 din 1 februarie 2007.
    3. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţiile deţinute a membrilor Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător sau a membrilor Grupului de lucru al Comisiei nominalizate, atribuţiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-confirmate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    4. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.132 din 8 februarie 2005 „Privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.24-25, art.177);
    punctul III din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 705 din 15 iulie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.101-103, art.782).
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Comerţului.

    PRIM-MINISTRU                                                         Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru, ministrul
    economiei şi comerţului                                                 Igor Dodon

   Nr. 1429. Chişinău, 16 decembrie 2008.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1429
din 16 decembrie 2008
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii
de întreprinzător

    DODON Igor                   - prim-viceprim-ministru, ministru al economiei
                                               şi comerţului, preşedinte al Comisiei
    MUNTEAN Iurie             - viceministru al economiei şi comerţului,
                                                vicepreşedintele Comisiei, preşedinte al Grupului
                                                de lucru
    ONU Mihail                      -  şef al Direcţiei reforma regulatorie şi dezvoltarea
                                                 activităţii de întreprinzător, Ministerul Economiei
                                                 şi Comerţului, secretar al Comisiei
Membrii Comisiei:
    EŞANU Nicolae                - viceministru al justiţiei
    DANDARA Viorel            - viceministru al finanţelor
    SPIVACENCO Anatol      - viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    ŢURCAN Anatol               - viceministru al construcţiilor şi dezvoltării teritoriului
    APOSTOL Ion                   - viceministru al ecologiei şi resurselor naturale
    BUGA Mircea                    - viceministru al sănătăţii
    MUNTEANU Ion              - viceminstru al culturii şi turismului
    ZUBIC Valentin                 - viceminstru al afacerilor interne
    ROTARU Oleg                  - viceministru al dezvoltării informaţionale
    MELNIC Viorel                 - director general al Serviciului Vamal
    GOLOVATIUC Vladimir   - director general al Biroului Naţional de Statistică
    BURDUJA Sergiu               - director al Centrului pentru Combaterea Crimelor
                                                  Economice şi Corupţiei
    CHISTRUGA Zinaida         - director general al Camerei de Licenţiere
    BOTNARI Vasile               - director general al Agenţiei Transporturi
    CARP Iurie                         - director general al Agenţiei Agroindustriale
                                               “Moldova-Vin”
    BANNICOV Alexandr       - director general al Agenţiei Relaţii Funciare
                                                 şi Cadastru
    CHIURCCIU Vitalii            - şef al Direcţiei principale dezvoltare economică,
                                                 comerţ, domeniul serviciilor şi relaţiilor economice
                                                 externe, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia
                                                 (Gagauz-Yeri)
    CĂRARE Viorica               - preşedinte al Consiliului Concurenţei
    IURCU Vitalie                     - director general al Agenţiei Naţionale pentru
                                                 Reglementare în Energetică
    SÎTNIC Sergiu                    - director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
                                                  în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
    CUCU Gheorghe                 - preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
    ARMAŞU Dinu                   - director executiv al Asociaţiei Investitorilor Străini
    CERESCU Leonid              - preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului
    CATANOI Valentina           - Alianţa asociaţiilor de business pentru dezvoltarea
                                                  antreprenoriatului în Republica Moldova
    OSMOCHESCU Eugen      - şef al Secretariatului Evaluării Impactului de
                                                   Reglementare
    BURUNSUS Victor             - coordonator de proiecte, Oficiul Băncii Mondiale.
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1049 din 23.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1155]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1429
din 16 decembrie 2008
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea
activităţii de întreprinzător

    MUNTEAN Iurie               - viceministru al economiei şi comerţului, preşedinte
                                                 al Grupului de lucru
    ŢÎMBALIUC Ludmila        - consultant superior în Direcţia reforma regulatorie
                                                şi dezvoltarea activităţii de întreprinzător, Ministerul
                                                Economiei şi Comerţului, secretar al Grupului de lucru
    CEBAN Vadim                   - director al Direcţiei generale politici structurale
                                                 şi investiţi, Ministerul Economiei şi Comerţului
    ONU Mihail                        - şef al Direcţiei reforma regulatorie şi dezvoltarea
                                                 activităţii de întreprinzător, Ministerul Economiei
                                                 şi Comerţului, secretar al Comisiei de stat pentru
                                                  reglementarea activităţii de întreprinzător
    VEVERIŢA Valentina         - şef al Direcţiei dezvoltarea businesului mic
                                                 şi mijlociu, Ministerul Economiei şi Comerţului
    VIERU Tatiana                    - vicedirector general al Camerei de Licenţiere
    DRĂGAN Mihai                 - şef al Direcţiei juridice, Camera Înregistrării
                                                  de Stat
    ŞLOPAC Vera                    - şef al Direcţiei monitoring şi analiză  financiară,
                                                  Ministerul Finanţelor
    GONCEAR Valeriu             - consultant superior în Direcţia protecţia sănătăţii
                                                  şi medicină preventivă, Ministerul Sănătăţii
    COADĂ Victor                    - şef al secţiei control financiar, Centrul pentru
                                                  Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
    BARBĂSCUMPĂ Liliana    - consultant juridic în cadrul Serviciului Vamal
    AXENTI Adrian                   - director general executiv al Confederaţiei
                                                  Naţionale a Patronatului
    ARMAŞU Dinu                   - director executiv al Asociaţiei Investitorilor Străini
    BEJAN Raisa                      - vicepreşedinte al Uniunii Producătorilor de Zahăr
    DAŢCO Eugen                    - director executiv al Uniunii Transportatorilor şi Drumarilor
    LEŞAN Ion                         - director executiv al Clubului oamenilor de afaceri „Timpul”
    MOGOREANU Nicolae     - preşedinte al Asociaţiei Consumatorilor de Energie
    POPA Grigore                     - director executiv al Federaţiei Patronale „CONDRUMAT”
    PAVLOV Vitalie                  - preşedinte al Asociaţiei patronale din domeniul
                                                  comunicaţiilor “Comunicaţii Poştale”
    SLUSARI Alexandru           - director executiv al Federaţiei Naţionale a
                                                 Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară
    DODON Mila                     - reprezentant al Camerei de Comerţ americane
    HAREA Sergiu                    - director al Departamentului marketing şi
                                                  consulting, Camera de Comerţ şi Industrie

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1429
din 16 decembrie 2008

REGULAMENTUL
Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător
    1. Comisia de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător (în continuare - Comisia) este instituită în scopul optimizării cadrului juridic şi instituţional ce ţine de reglementarea activităţii de întreprinzător, precum şi în vederea monitorizării activităţii autorităţilor administraţiei publice abilitate cu funcţii de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    2. În activitatea sa, Comisia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător, Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, alte acte legislative, de hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prezentul Regulament.
    3. Comisia are următoarele atribuţii:
    asigură continuitatea procesului de optimizare a cadrului juridic de reglementare a activităţii de întreprinzător;
    aprobă şi supraveghează îndeplinirea Planului de implementare a Strategiei de reformă a cadrului de reglementare de stat a activităţii de întreprinzător;
    formulează şi înaintează Guvernului propuneri privind modificarea structurii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice abilitate cu funcţii de reglementare a activităţii de întreprinzător;
    monitorizează modul de executare a Legii nr. 235 - XVI din 20 iulie 2006 de către autorităţile administraţiei publice şi raportează semestrial Parlamentului şi Guvernului;
    verifică şi face propuneri asupra rapoartelor privind analiza impactului de reglementare a proiectelor de acte normative şi efectuează avizarea lor;
    propune, în modul stabilit de legislaţie, revizuirea sau abrogarea actelor normative care nu corespund principiilor de reglementare;
    supraveghează măsurile de monitorizare a eficienţei actelor normative.
    4. Comisia se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată în semestru, iar în şedinţe extraordinare – la solicitarea preşedintelui Comisiei, a cel puţin 1/3 din membrii acesteia sau la solicitarea colectivă a membrilor acesteia care reprezintă sectorul privat.
    În lipsa preşedintelui Comisiei, şedinţa este prezidată de vicepreşedintele acesteia.
    5. Deciziile Comisiei se adoptă prin votul majoritar al membrilor prezenţi la şedinţă. În caz de paritate a voturilor, votul preşedintelui şedinţei este decisiv.
    6. Comisia sau Grupul de lucru al acesteia prezintă anual Parlamentului şi Guvernului un raport de activitate.
    [Pct.6 modificat prin HG775 din 20.06.16, MO184-192/01.07.16 art.845]
    7. Recomandările Comisiei se aplică, în caz de necesitate, prin hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului.
    8. Grupul de lucru al Comisiei (în continuare – Grupul de lucru) se constituie, în baza principiului parităţii, din reprezentanţi ai sectorului public, ai Confederaţiei Naţionale a Patronatului şi ai Camerei de Comerţ şi Industrie (sector privat). Vicepreşedintele Grupului de lucru este desemnat de către reprezentanţii sectorului privat. Durata mandatului membrului Grupului de lucru nu este limitată în timp.
    În cazul retragerii membrului din componenţa Grupului, instituţia vizată, în termen de 10 zile, va desemna un nou membru şi va informa preşedintele Grupului de lucru despre această decizie. Grupul de lucru poate elabora actele tehnice de reglementare a activităţii proprii.
    9. Grupul de lucru are următoarele atribuţii:
    monitorizează activitatea autorităţilor administraţiei publice cu competenţe de reglementare în domeniul activităţii de întreprinzător;
    evaluează datele statistice şi alte informaţii privind impactul reglementării de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    examinează şi avizează actele de analiză a impactului de reglementare referitor la necesitatea elaborării proiectelor de acte legislative şi normative privind reglementarea de stat a activităţii de întreprinzător;
    examinează şi avizează proiectele de acte legislative şi normative privind reglementarea de stat a activităţii de întreprinzător, în conformitate cu principiile de reglementare a activităţii de întreprinzător;
    examinează şi avizează proiectele documentelor de politici;
    înaintează Guvernului, prin intermediul Ministerului Economiei, proiecte de acte legislative şi normative, precum şi propuneri de modificare / completare / abrogare a actelor legislative şi normative în vigoare;
    formulează recomandări pentru autorităţile administraţiei publice abilitate cu funcţii de reglementare a activităţii de întreprinzător privind elaborarea şi modificarea actelor legislative şi normative, în conformitate cu principiile de reglementare a activităţii de întreprinzător şi prevederile Strategiei de reformă a cadrului de reglementare de stat a activităţii de întreprinzător;
    examinează şi avizează planurile de activitate şi acţiunile orientate spre limitarea reglementării excesive a activităţii de întreprinzător de către autorităţile administraţiei publice;
    examinează rapoartele autorităţilor administraţiei publice privind eficienţa implementării prevederilor actelor normative care vizează reglementarea activităţii de întreprinzător;
    examinează propunerile şi adresările întreprinzătorilor şi structurilor asociative ale acestora privind problemele ce ţin de reglementarea de stat a activităţii de întreprinzător.
    [Pct.9 modificat prin HG775 din 20.06.16, MO184-192/01.07.16 art.845]
    10. Grupul de lucru este abilitat să solicite de la autorităţile administraţiei publice informaţii ce ţin de competenţa acestuia.
    11. Grupul de lucru se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată în săptămînă. Şedinţele Grupului de lucru sînt publice. Orice limitare a accesului la şedinţele Grupului de lucru este interzisă.
    12. Membrii Grupului de lucru sînt obligaţi să participe la şedinţe. În caz de imposibilitate a membrului Grupului de lucru de a se prezenta la şedinţă, organizaţia sau instituţia care l-a desemnat este în drept să împuternicească oricare altă persoană cu dreptul de a-l înlocui temporar, cu condiţia informării prealabile, prin intermediul poştei electronice, a tuturor membrilor Grupului de lucru cu cel puţin o zi înainte de data desfăşurării şedinţei.
    13. În lipsa preşedintelui Grupului de lucru, şedinţa este prezidată de vicepreşedintele acestuia, iar în lipsa vicepreşedintelui - de un membru al Grupului de lucru ales în cadrul şedinţei.
    14. Ordinea de zi a şedinţei Grupului de lucru se aduce la cunoştinţa membrilor Grupului cu cel puţin o săptămînă înainte de data desfăşurării şedinţei, prin intermediul poştei electronice, la adresa notificată de fiecare membru. Proiectele de acte legislative şi normative prezentate Grupului de lucru pentru avizare se examinează în cadrul şedinţei doar în cazul în care sînt însoţite de analiza impactului de reglementare.
    15. În exercitarea atribuţiilor, membrii Grupului de lucru au dreptul să solicite, prin intermediul structurii lor, de la autorităţile administraţiei publice informaţiile necesare desfăşurării activităţii în cadrul Grupului de lucru; să invite specialişti pentru acordarea de asistenţă consultativă pe marginea subiectelor agendei de lucru; să ceară supunerea votului propunerile înaintate.
    16. În funcţie de chestiunile incluse pe ordinea de zi, în activitatea Grupului de lucru pot fi antrenaţi reprezentanţi ai altor structuri.
    17. Avizele și deciziile Grupului de lucru se adoptă prin votul majoritar al membrilor prezenţi la şedinţă și se consemnează în procesul-verbal. În caz de paritate de voturi, documentul se consideră avizat negativ. Opiniile separate ale membrilor şi experţilor se anexează la procesul-verbal.
    [Pct.17 modificat prin HG775 din 20.06.16, MO184-192/01.07.16 art.845]
    [Pct.18 abrogat prin HG775 din 20.06.16, MO184-192/01.07.16 art.845]
    19. Comisia şi Grupul de lucru sînt asistați de Secretariatul Evaluării Impactului de Reglementare, care este constituit din consultanți (experți).
    [Pct.19 în redacția HG495 din 30.06.17, MO253-264/21.07.17 art.640]
    [Pct.19 modificat prin HG775 din 20.06.16, MO184-192/01.07.16 art.845]
    20. Consultanţii (experţii) acordă asistenţă Comisiei şi Grupului de lucru în baza principiilor de independenţă şi imparţialitate. Opiniile consultanţilor (experţilor) au caracter consultativ şi sînt elaborate în baza principiilor de reglementare a activităţii de întreprinzător.