LPA261/2008
ID intern unic:  330168
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 261
din  05.12.2008
Curţii de Conturi
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 864     Data intrarii in vigoare : 01.01.2009
    Abrogată prin LP260 din 07.12.17, MO1-6/05.01.18 art.18

    MODIFICAT

    LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66

    LP254 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.14
    LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP37 din 17.03.16, MO90-99/08.04.16 art.172
   
LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48
    LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15
    LP41 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.245
    LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
    LP183 din 28.07.11, MO164-165/04.10.11 art.482
    LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696
    LP147 din 02.07.10, MO135-137/03.07.10 art.478
    LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664    Confirmînd adeziunea Republicii Moldova la standardele internaţionale privind cele mai bune practici în domeniul auditului public extern, în temeiul art.72 alin.(3) lit.p) şi art.133 din Constituţia Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul reglementării
    Prezenta lege reglementează:
    a) raporturile juridice ce apar în procesul auditului public extern asupra modului de formare, administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public;
    b) obiectivele, mandatul, organizarea, atribuţiile, împuternicirile, precum şi alte aspecte relevante pentru activitatea Curţii de Conturi.
    Articolul 2. Statutul Curţii de Conturi
    (1) Curtea de Conturi este unica autoritate publică a statului care exercită controlul asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public în calitate de instituţie supremă de audit şi este protejată legal de interferenţa din partea organelor de drept sau cu funcţii de control.
    2) Curtea de Conturi este persoană juridică de drept public, finanţată integral din bugetul de stat, şi dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova.
    (3) Sediul Curţii de Conturi este în municipiul Chişinău.
    Articolul 3. Noţiuni
    În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni:
    audit – funcţie de control şi de revizie financiară a unei entităţi, prin care persoane competente colectează şi evaluează probe pentru a-şi forma o opinie, sub toate aspectele semnificative, asupra gradului de concordanţă dintre cele observate şi anumite criterii prestabilite;
    audit public extern – activitate de audit independentă efectuată de Curtea de Conturi în sectorul public în conformitate cu standardele proprii de audit, adoptate pe baza standardelor internaţionale de audit (INTOSAI);
    audit al regularităţii – atestarea situaţiei financiare a entităţii auditate responsabile, care include examinarea şi evaluarea rapoartelor financiare şi exprimarea opiniilor referitor la aceste rapoarte financiare; atestarea situaţiilor financiare ale administrării mijloacelor publice în ansamblu; auditul sistemelor şi tranzacţiilor financiare, inclusiv evaluarea conformităţii cu statutul şi regulamentele aplicabile; auditul situaţiei privind controlul intern şi funcţiile auditului intern; raportarea altor situaţii apărute ce au tangenţă cu auditul pe care Curtea de Conturi le consideră oportune;
    audit al performanţei – evaluarea independentă a activităţii entităţii auditate şi/sau a unui program pe baza principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    economicitate – minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate;
    eficienţă – raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele utilizate pentru obţinerea acestora;
    eficacitate – gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective;
    auditor public – angajat al Curţii de Conturi, care desfăşoară activităţi specifice de audit extern în sectorul public;
    entitate auditată – persoană juridică sau fizică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, responsabilă de gestionarea resurselor financiare publice şi/sau a patrimoniului public, precum şi programul sau activitatea supusă auditului public extern de către Curtea de Conturi;
    acte interne – documente ale Curţii de Conturi elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele internaţionale de audit, care definesc cerinţe referitoare la procedurile şi metodele ce urmează a fi aplicate în realizarea atribuţiilor de audit, precum şi documente ce determină organizarea şi administrarea internă a Curţii de Conturi;
    opinie de audit – concluzia auditorului, exprimată în scris, asupra situaţiilor financiare referitoare la realitatea şi conformitatea acestora cu reglementările aplicabile în domeniul respectiv;
    raport de audit – document întocmit în scris în baza rezultatelor evaluării efectuate de auditori conform competenţei;
    standarde internaţionale de audit – set de concepte, principii directoare, proceduri şi metode recomandate de instituţiile internaţionale de specialitate;
    resurse financiare publice – mijloacele bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobînzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice, precum şi mijloacele fondurilor provenite din împrumuturi şi granturi;
    patrimoniu public – totalitatea drepturilor şi obligaţiilor publice, care pot fi evaluate în bani, privite ca o sumă de valori active şi pasive strîns legate între ele, aparţinînd statului şi/sau unităţilor administrativ-teritoriale.
    Articolul 4. Obiectivele şi principiile fundamentale
                       ale activităţii Curţii de Conturi
    (1) Obiectivele generale ale activităţii Curţii de Conturi sînt:
    a) evaluarea regularităţii, legalităţii, conformităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii gestionării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public;
    b) promovarea standardelor, recunoscute internaţional, privind transparenţa şi responsabilitatea în domeniul managementului finanţelor publice;
    c) asigurarea transparenţei prin informarea autorităţilor publice responsabile şi publicului despre planurile sale strategice şi anuale, despre constatările şi recomandările sale;
    d) certificarea personalului cu atribuţii de audit public.
    (2) Activitatea Curţii de Conturi se bazează pe următoarele principii:
    a) legalitate;
    b) obiectivitate;
    c) independenţă;
    d) transparenţă.
    Articolul 5. Cadrul juridic
    (1) Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea independent în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezenta lege şi cu alte acte legislative, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) În cazul în care tratatele internaţionale stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatelor internaţionale.
    Articolul 6. Independenţa Curţii de Conturi
    (1) Curtea de Conturi dispune de independenţă organizaţională, funcţională, operaţională şi financiară conform prezentei legi.
    (2) În exercitarea atribuţiilor şi împuternicirilor sale, Curtea de Conturi este independentă şi nu poate fi direcţionată sau controlată de nici o persoană fizică sau juridică.
    (3) Curtea de Conturi este apolitică, nu sprijină şi nu acordă asistenţă nici unui partid politic.
    Articolul 7. Actele Curţii de Conturi
    (1) În scopul asigurării exercitării atribuţiilor sale, Curtea de Conturi la şedinţa Plenului adoptă hotărîri asupra:
    a) rapoartelor de audit;
    b) actelor interne.
    (2) Hotărîrile Curţii de Conturi asupra rapoartelor de audit sînt oficiale şi executorii pentru toate autorităţile publice şi pentru toate persoanele juridice şi fizice.
    (3) Actele interne pot fi:
    a) normativ-metodologice;
    b) cu caracter organizatorico-administrativ.
    (4) Actele interne pot fi elaborate sub formă de manuale, instrucţiuni de audit, standarde de audit conforme celor internaţionale, regulamente, ghiduri şi sînt executorii pentru personalul Curţii de Conturi.
    Articolul 8. Rapoartele Curţii de Conturi
    (1) Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului:
    a) către 15 martie, raportul financiar de executare a bugetului propriu din exerciţiul bugetar expirat;
    b) către 10 octombrie, raportul asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public, care se examinează în şedinţă plenară a Parlamentului.
    [Art.8 al.(1), lit.b) modificată prin LP183 din 28.07.11, MO164-165/04.10.11 art.482]
    (2) Curtea de Conturi poate prezenta Parlamentului şi alte rapoarte pe care consideră că este necesar să le remită.
    (3) Rapoartele menţionate la alin.(1) se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 15 zile de la data prezentării/examinării lor în Parlament.
    Articolul 9. Relaţiile Curţii de Conturi cu autorităţile
                       publice şi alte instituţii
    (1) Curtea de Conturi, în caz de necesitate, conlucrează cu autorităţile, instituţiile publice, inclusiv organele de drept, în rezolvarea problemelor comune, conducîndu-se de principiile legalităţii şi neadmiterii amestecului în activitatea lor.
    (2) Curtea de Conturi, în conformitate cu legea, sesizează organele de drept despre depistarea încălcărilor a căror constatare şi examinare ţin de competenţa acestora.
    (3) În scopul realizării atribuţiilor sale, Curtea de Conturi este în drept să solicite materialele întocmite de către organele de drept, de control şi de alte autorităţi publice, iar acestea sînt obligate să le prezinte la prima solicitare.
    (4) Curtea de Conturi poate coopera, după caz, cu instituţii de audit naţionale sau cu organizaţii profesionale.
    Articolul 10. Cooperarea internaţională
    (1) Curtea de Conturi poate participa la activitatea organismelor internaţionale de specialitate şi deveni membru al acestora.
    (2) Curtea de Conturi cooperează, în limitele competenţei sale, cu instituţiile supreme de audit din alte ţări şi cu organizaţii şi instituţii internaţionale din domeniul său de activitate.
    (3) Curtea de Conturi poate efectua audite comune cu alte instituţii supreme de audit în baza tratatelor internaţionale.
    Articolul 11. Finanţarea activităţii Curţii de Conturi
    (1) Curtea de Conturi estimează costurile activităţii sale şi planifică propriul buget anual şi pe cel puţin 2 ani ulteriori.
    (2) Curtea de Conturi are buget propriu. Bugetul Curţii de Conturi pe anul următor se aprobă de Parlament pînă la 1 iulie a anului în curs.
    (3) Parlamentul remite Guvernului bugetul aprobat al Curţii de Conturi pentru includerea lui în proiectul legii bugetului de stat pentru anul bugetar următor.
    (4) Rapoartele financiare anuale ale Curţii de Conturi se supun auditului extern, efectuat, în conformitate cu standardele internaţionale de audit, de către o organizaţie de audit extern, independentă, cu renume şi experienţă în domeniu, selectată de Parlament pe bază de concurs.
Capitolul II
ORGANIZAREA CURŢII DE CONTURI
Secţiunea 1. Structura Curţii de Conturi. Preşedintele
şi Plenul Curţii de Conturi
    Articolul 12. Structura Curţii de Conturi
    (1) Curtea de Conturi este constituită din conducere, Plen şi aparat.
    (2) Curtea de Conturi, la necesitate, poate avea subdiviziuni în unităţile teritoriale autonome cu statut special, determinat conform Constituţiei Republicii Moldova.
    (3) Pe lîngă Curtea de Conturi poate activa un consiliu consultativ, format din specialişti calificaţi şi savanţi din diferite domenii. Funcţionarea consiliului se stabileşte printr-un regulament, aprobat de Plenul Curţii de Conturi.
    Articolul 13. Conducerea Curţii de Conturi
    (1) Conducerea Curţii de Conturi se exercită de Preşedintele Curţii de Conturi.
    (2) În cazul absenţei Preşedintelui Curţii de Conturi, atribuţiile acestuia sînt exercitate de vicepreşedintele Curţii de Conturi.
    Articolul 14. Atribuţiile Preşedintelui Curţii de
                         Conturi
    (1) Preşedintele Curţii de Conturi are următoarele atribuţii:
    a) exercită conducerea Curţii de Conturi în conformitate cu legislaţia şi organizează activitatea acesteia;
    b) aprobă structura organizatorică a Curţii de Conturi, schema de încadrare, numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, angajaţii Curţii de Conturi;
    c) propune Plenului Curţii de Conturi spre numire candidaturi pentru funcţiile de directori de departamente;
    d) semnează hotărîrile Curţii de Conturi;
    e) reprezintă Curtea de Conturi în relaţiile acesteia cu alte instituţii din ţară şi de peste hotare;
    f) administrează mijloacele financiare conform devizului de cheltuieli aprobat;
    g) convoacă şi prezidează şedinţele Plenului Curţii de Conturi;
    h) aprobă ordinea de zi a şedinţelor Plenului Curţii de Conturi;
    i) organizează efectuarea auditelor neincluse în programul de activitate al Curţii de Conturi;
    j) aprobă componenţa echipelor de audit;
    k) comunică Parlamentului posturile vacante de membru al Curţii de Conturi;
    l) participă, în caz de necesitate, la şedinţele Parlamentului şi ale Guvernului;
    m) încheie cu specialişti din alte domenii contracte de prestare a serviciilor;
    n) aplică sancţiuni disciplinare personalului Curţii de Conturi;
    o) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Curţii de Conturi emite ordine şi dispoziţii.
    Articolul 15. Plenul Curţii de Conturi
    (1) Plenul Curţii de Conturi este organ colegial, alcătuit din 7 membri, inclusiv Preşedintele şi vicepreşedintele Curţii de Conturi.
    (2) Deciziile Plenului Curţii de Conturi se emit sub formă de hotărîri ale Curţii de Conturi.
    (3) La luarea deciziilor de către Plenul Curţii de Conturi se păstrează secretul deliberării şi al votului.
    (4) Şedinţele Plenului Curţii de Conturi sînt deliberative, cu prezenţa a cel puţin 5 membri ai Curţii de Conturi, iar hotărîrile Curţii se adoptă cu votul a cel puţin 4 membri.
    (5) Şedinţele Plenului se desfăşoară în limba moldovenească şi sînt publice.
    (6) Preşedintele Curţii de Conturi poate dispune desfăşurarea şedinţelor închise cînd acest lucru este necesar pentru păstrarea secretului de stat, comercial sau a altui secret protejat prin lege.
    Articolul 16. Atribuţiile Plenului Curţii de Conturi
    Plenul Curţii de Conturi are următoarele atribuţii:
    a) adoptă politicile şi strategiile Curţii de Conturi;
    b) aprobă proiectul de buget al Curţii de Conturi;
    c) examinează rapoartele de audit;
    d) aprobă manuale, standarde de audit, regulamente şi ghiduri;
    e) aprobă programele multianuale şi anuale de activitate a Curţii de Conturi;
    f) aprobă normele de angajare, testare şi promovare a personalului Curţii de Conturi;
    g) numeşte în funcţiile de directori de departamente;
    h) aprobă rapoartele prevăzute la art.8;
    i) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.
Secţiunea a 2-a. Membrii Curţii de Conturi
    Articolul 17. Сondiţiile pentru a candida la funcţia
                         de membru al Curţii de Conturi
    (1) Candidat la funcţia de membru al Curţii de Conturi poate fi persoana care:
    a) este cetăţean al Republicii Moldova;
    [Art.17 al.(1), lit.a) modificată prin LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664]
    b) are studii superioare în domeniul economic, financiar sau juridic şi a cărei calificare profesională şi experienţă de lucru din ultimii 10 ani este corespunzătoare pentru exercitarea sarcinilor Curţii de Conturi;
    c) cunoaşte limba moldovenească.
    (2) Candidat la funcţia de membru al Curţii de Conturi nu poate fi persoana care:
    a) a împlinit vîrsta de pensionare pentru limită de vîrstă specificată de legislaţie;
   
[Art.17 al.(2), lit.b) abrogată prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    c) este condamnată în baza hotărîrii judecătoreşti definitive şi irevocabile sau care are antecedente penale nestinse;
    c1) are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
    [Art.17 al.(2), lit.c1) modificată prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.17 al.(2), lit.c1) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    d) este sau a fost membru al organizaţiilor interzise prin lege în Republica Moldova.
    Articolul 18. Numirea membrilor Curţii de Conturi
    (1) Preşedintele Curţii de Conturi se numeşte de Parlament pe un termen de 5 ani, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Preşedintele Parlamentului propune candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Curţii de Conturi după consultarea obligatorie a fracţiunilor parlamentare.
    (2) Membrii Curţii de Conturi se numesc de Parlament, la propunerea Preşedintelui Curţii de Conturi, pe un termen de 5 ani, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
    (3) Mandatul de membru al Curţii de Conturi poate fi reînnoit consecutiv o singură dată.
    (4) În cazurile prevăzute la art.21 alin.(1) lit.b), c) şi d), Parlamentul va numi pentru durata rămasă a mandatului de membru candidatura propusă de Preşedintele Curţii de Conturi.
    (5) Vicepreşedintele Curţii de Conturi se desemnează de către Parlament, la propunerea Preşedintelui Curţii de Conturi, din numărul membrilor acesteia.
    (6) Membrii Curţii de Conturi depun declaraţii de avere și interese personale în condiţiile legii.
    [Art.18 al.(6) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    Articolul 19. Jurămîntul membrilor Curţii de Conturi
    (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Curţii de Conturi, la numire în funcţie, depun în faţa Parlamentului următorul jurămînt: "Jur să slujesc Republica Moldova cu credinţă, să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să protejez proprietatea publică, democraţia şi bunăstarea poporului”.
    (2) Jurămîntul se depune în şedinţa Parlamentului, după adoptarea actului de numire.
    Articolul 20. Statutul de membru al Curţii de Conturi
    (1) Membrii Curţii de Conturi sînt independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe durata acestuia. Ei deţin funcţii de demnitate publică prin numire.
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    (2) Membrii Curţii de Conturi, odată cu numirea în funcţie, obţin calitatea de auditori publici, pe durata mandatului.
    (3) Membrii Curţii de Conturi nu pot fi cercetaţi, reţinuţi, arestaţi, decît la cererea Procurorului General, cu acordul Parlamentului.
    (4) Funcţia de membru al Curţii de Conturi este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice şi de creaţie.
    (5) Membrii Curţii de Conturi, pe durata mandatului, îşi sistează orice activitate politică, inclusiv în cadrul partidelor politice sau al altor organizaţii social-politice.
    Articolul 21. Încetarea, revocarea şi suspendarea
                         mandatului de membru al Curţii de
                         Conturi
    (1) Mandatul de membru al Curţii de Conturi încetează în cazurile:
    a) expirării a termenului pentru care a fost numit;
    b) revocării;
    c) demisiei din proprie iniţiativă;
    d) decesului.
    (2) Revocarea membrului Curţii de Conturi se face în cazurile:
    a) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    b) condamnării, în baza hotărîrii definitive şi irevocabile a instanţei de judecată, pentru comiterea unei infracţiuni;
    c) imposibilităţii, din motive de sănătate, de a-şi exercita atribuţiile timp de mai mult de 4 luni consecutiv;
    d) declarării dispariţiei fără urmă, în conformitate cu legea;
    e) incompatibilității, stabilite prin actul de constatare rămas definitiv;
    [Art.21 al.(2), lit.e) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    f) activităţii în cadrul unui partid sau al unei alte organizaţii social-politice;   
    g) stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    [Art.21 al.(2), lit.g) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    h) nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    [Art.21 al.(2), lit.h) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    i) dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.
    [Art.21 al.(2), lit.i) introdusă prin
LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]

    (3) Activitatea membrului Curţii de Conturi se suspendă:
    a) din momentul punerii sub învinuire, cînd în privinţa acestuia a fost intentat un dosar penal;
    b) în cazul înregistrării în calitate de candidat pentru ocuparea unei funcţii elective.
    (4) Încetarea sau suspendarea mandatului membrului Curţii de Conturi se aprobă prin hotărîre a Parlamentului, la propunerea Preşedintelui Curţii de Conturi.
    Articolul 22. Drepturile şi obligaţiile membrului Curţii
                         de Conturi
    (1) Membrul Curţii de Conturi are dreptul:
    a) să ceară de la angajaţii Curţii de Conturi, în limitele competenţei sale, informaţia necesară privind materialele auditelor, precum şi explicaţii verbale şi scrise;
    b) să înainteze propuneri în vederea perfecţionării activităţii Curţii de Conturi.
    (2) Membrul Curţii de Conturi este obligat:
    a) să dirijeze sectorul încredinţat din domeniul activităţii de audit;
    b) să-şi îndeplinească atribuţiile cu obiectivitate, imparţialitate, în conformitate cu prevederile legii;
    c) să participe la şedinţele Plenului Curţii de Conturi şi să voteze ”pentru” sau „contra” adoptării actelor Curţii de Conturi;
    d) să păstreze secretul deliberării şi al votului;
    e) să se abţină de la orice activitate sau manifestare contrare statutului de membru al Curţii de Conturi.
    (3) Membrii Curţii de Conturi, pe lîngă drepturile şi obligaţiile de membru al Curţii de Conturi, au drepturile şi obligaţiile stabilite pentru auditorii publici în conformitate cu art.26 din prezenta lege și cele stabilite de Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale.
    [Art.22 al.(3) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (4) Membrul Curţii de Conturi nu este în drept să se abţină de la deliberări sau de la vot, cu excepţia cazului apariţiei unui conflict de interese.
Secţiunea a 3-a. Personalul Curţii de Conturi
    Articolul 23. Personalul Curţii de Conturi
    (1) Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea prin personalul cu atribuţii de audit public, personalul de specialitate şi personalul tehnic.
    (2) Personalul cu atribuţii de audit public şi personalul de specialitate cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Personalul de specialitate acordă asistenţă personalului cu atribuţii de audit public în exercitarea competenţei Curţii de Conturi.
    [Art.23 al.(2) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    (3) Numărul de personal al Curţii de Conturi se aprobă de Parlament.
    (4) Condiţiile de salarizare a personalului Curţii de Conturi se stabilesc prin lege.
    (5) Drepturile şi responsabilităţile personalului tehnic sînt reglementate de legislaţia muncii.
    (6) Curtea de Conturi va asigura formarea iniţială şi instruirea continuă a personalului, conform modalităţilor stabilite prin actele interne, aprobate de Plenul Curţii de Conturi.
    Articolul 24. Condiţiile de angajare a personalului
                          Curţii de Conturi
    (1) Dreptul de a fi angajat al Curţii de Conturi îl au cetăţenii Republicii Moldova care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) au capacitatea deplină de exerciţiu;
    b) nu au antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
    b1) nu au în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
    [Art.24 al.(1), lit.b1) modificată prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.24 al.(1), lit.b1) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    c) au domiciliu permanent în Republica Moldova;
    d) sînt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei.
    (2) Pentru a fi angajate în funcţiile cu atribuţii de audit public şi de specialitate, suplimentar condiţiilor expuse în alin.(1), persoanele trebuie să aibă studii superioare în domeniul economic, financiar, juridic sau în alt domeniu corespunzător pentru exercitarea sarcinilor Curţii de Conturi.
    Articolul 25. Personalul cu atribuţii de audit public
    (1) Personalul cu atribuţii de audit public este certificat în domeniul auditului public. Certificarea auditorilor se efectuează de către o comisie constituită în cadrul Curţii de Conturi, în modul stabilit printr-un regulament aprobat de Plenul Curţii de Conturi.
    (2) În realizarea activităţilor de audit, personalul cu atribuţii de audit public este îndependent, dispune de stabilitate în funcţie şi se conduce de prezenta lege şi de alte acte normative, aprobate de Plenul Curţii de Conturi în vederea executării ei.
    (3) În exercitarea auditului, personalul cu atribuţii de audit public va fi imparţial şi obiectiv, va ţine cont de interesele publice şi va exclude orice interes personal care ar influenţa îndeplinirea atribuţiilor sale.
    Articolul 26. Drepturile şi obligaţiile personalului cu
                          atribuţii de audit public
    (1) Personalul cu atribuţii de audit public este în drept:
    a) să solicite şi să primească orice acte, documente, informaţii sau alte materiale ce reflectă activitatea economică şi financiară a entităţii auditate, oricare ar fi persoanele fizice sau juridice care le deţin;
    b) să intre liber, în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, pe teritoriul, în sediile sau în alte localuri ale entităţilor pentru a verifica existenţa şi utilizarea resurselor financiare publice sau a patrimoniului public;
    c) să solicite şi să primească, în cel mult 10 zile de la data solicitării, de la conducători, de la alte persoane cu funcţie de răspundere explicaţii verbale şi scrise, copii de pe documente;
    d) să solicite şi să primească de la Banca Naţională şi băncile comerciale, în al căror capital social cota statului este mai mare de 50%, copii de pe documentele privind operaţiunile financiare efectuate.
    (2) Personalul cu atribuţii de audit public este obligat:
    a) să efectueze acţiuni de audit în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cu standardele internaţionale;
    b) să respecte prevederile Codului etic al Curții de Conturi și cele ale Codului de conduită a funcționarului public;
    [Art.26 al.(2), lit.b) în redacția LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    c) să-şi perfecţioneze cunoştinţele profesionale;
    d) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia serviciului public;
    e) să constate faptele contravenţionale.
    [Art.26 al.(2), lit.e) introdusă prin LP41 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.245]
    Articolul 27. Răspunderea personalului cu atribuţii
                         de audit public
    Personalul cu atribuţii de audit public, pentru încălcările comise, răspunde administrativ, civil şi penal în conformitate cu legislaţia, fiind sancţionat şi disciplinar, inclusiv în cazurile:
    a) denaturării rezultatelor auditelor efectuate;
    b) prezentării de date eronate atît Curţii de Conturi, cît şi altor organe;   
    c) încălcării prevederilor referitoare la obligaţiile şi incompatibilităţile prevăzute în Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, în Codul etic al Curţii de Conturi şi în Codul de conduită a funcţionarului public;
    [Art.27 lit.c) în redacția LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    d) săvîrşirii de fapte care afectează prestigiul instituţiei.
Capitolul III
ACTIVITATEA DE AUDIT A CURŢII DE CONTURI
    Articolul 28. Domeniile şi entităţile supuse auditului
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Curtea de Conturi auditează următoarele domenii:
    a) formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de stat, ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, inclusiv:
    - formarea, utilizarea şi gestionarea fondurilor speciale, precum şi a fondurilor de tezaur public;
    - formarea şi gestionarea datoriei sectorului public, respectarea garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe;
    - utilizarea de către instituţiile publice a granturilor şi finanţelor alocate de donatorii externi pentru realizarea programelor la care participă Republica Moldova;
    - utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi altor forme de asistenţă financiară din partea statului, inclusiv a alocaţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea partidelor politice;
    [Art.28 al.(1), lit.a) modificată prin LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
    [Art.28 al.(1), lit.a) modificată prin LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]
    b) executarea tratatelor interguvernamentale în domeniul economico-financiar;
    c) administrarea şi gestionarea patrimoniului public;
    d) procesul de privatizare a patrimoniului statului şi de asigurare a activităţii de postprivatizare;
    e) administrarea şi utilizarea resurselor naturale;
    f) utilizarea resurselor creditare şi valutare ale statului;
    g) ţinerea evidenţei contabile şi raportarea financiară;
    h) activitatea altor organe de control/audit financiar public, precum şi a sistemelor de control intern;
    i) alte domenii de activitate raportate, prin legi organice, la competenţa Curţii de Conturi.
    (2) Curtea de Conturi poate să auditeze utilizarea resurselor alocate de Uniunea Europeană, de partenerii de dezvoltare şi de alţi donatori ale căror resurse au fost incluse în bugetul de stat sau în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Curtea de Conturi auditează următoarele entităţi:
    a) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice;
    b) instituţiile şi organizaţiile finanţate din bugetul public naţional şi partidele politice care primesc alocaţii de la bugetul de stat;
    [Art.28 al.(3), lit.b) în redacția LP36 din 09.04.15, MO93/14.04.15 art.134; în vigoare 14.04.15]
    c) întreprinderile de stat și municipale, societățile comerciale al căror capital social aparține în întregime statului sau unității administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale în care statul, unitățile administrativ-teritoriale, întreprinderile de stat și municipale dețin, fiecare separat sau împreună, cel puțin o treime din capitalul social;
    [Art.28 al.(3), lit.c) în redacția LP37 din 17.03.16, MO90-99/08.04.16 art.172]
    d) alte entităţi, în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 29. Cooperarea conform competenţei
    (1) La efectuarea auditului, Curtea de Conturi poate contracta sau antrena specialişti calificaţi pentru acordarea asistenţei respective, precum şi poate cere unor instituţii de stat specializate efectuarea verificărilor de specialitate, care să contribuie la clarificarea unor constatări.
    (2) Dacă în procesul efectuării auditului public se depistează încălcări ale căror constatare şi examinare ţin de competenţa Procuraturii Generale, Centrului Naţional Anticorupţie, organelor afacerilor interne sau a altor organe de control sau de drept, pentru fiecare caz concret de încălcare se întocmeşte proces-verbal, cu remiterea acestuia organului competent respectiv, care este obligat să intervină cu prioritate.
    [Art.29 al.(2) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (3) Curtea de Conturi este în drept să solicite şi să utilizeze în activitatea sa orice materiale ale controalelor şi auditelor întocmite la entităţile auditate.
    Articolul 30. Programul activităţiii de audit a Curţii
                         de Conturi
    (1) Curtea de Conturi decide în mod independent asupra programului său de activitate, precum şi asupra modului de executare a acestuia.
    (2) Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi se planifică pe un an şi/sau pe trei ani.
    (3) Nici o altă autoritate publică nu poate solicita sau obliga Curtea de Conturi să modifice programul activităţii de audit, să efectueze sau să sisteze acţiunile de audit.
    4) Parlamentul sau fracţiunile parlamentare pot solicita Curţii de Conturi efectuarea unor acţiuni de audit. Acţiunile de audit pot fi solicitate fără decizia Parlamentului, la cererea oricărei fracţiuni parlamentare, o dată în semestru.
    Articolul 31. Tipurile de audit
    (1) Curtea de Conturi efectuează controlul asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public prin:
    a) auditul regularităţii;
    b) auditul performanţei;
    c) alte tipuri de audit.
    (2) Curtea de Conturi efectuează anual, în mod obligatoriu, auditul rapoartelor Guvernului privind executarea din exerciţiul bugetar expirat:
    a) a bugetului de stat;
    b) a bugetului asigurărilor sociale de stat;
    c) a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    (3) Curtea de Conturi, la realizarea acţiunilor de audit, decide autonom asupra tipului de audit.
    Articolul 32. Procedura de efectuare a auditului
    (1) Auditul public extern se efectuează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, cu actele interne, cu standardele proprii de audit, adoptate pe baza standardelor internaţionale de audit (INTOSAI).
    (2) Auditul public extern se exercită în trei etape:
    a) etapa de planificare, care prevede organizarea acţiunilor de audit într-un domeniu bine determinat şi în modul cît mai raţional şi oportun, în conformitate cu actele interne;
    b) etapa aplicării procedurilor de audit, care reprezintă activitatea nemijlocită de efectuare a auditului prin evaluarea rezultatelor procedurilor de audit aplicate şi cumularea probelor de audit necesare exprimării opiniei de audit sau întocmirii raportului de audit;
    c) etapa de raportare – etapa finală a efectuării auditului public, care are ca scop formularea în scris a unor concluzii asupra situaţiilor financiare ale entităţii auditate. În funcţie de tip, auditul public se finalizează cu întocmirea unui raport de audit, în conformitate cu standardele de audit.
    Articolul 33. Documentele de lucru ale auditorilor
    (1) Documente de lucru ale auditorilor sînt materialele acumulate şi utilizate de auditorii publici în procesul efectuării auditului. Documentele de lucru ale auditorilor sînt: extrasele din documente, copiile autentificate, certificatele, explicaţiile, tabelele, testele, descrierile, constatările, propunerile etc.
    (2) Documentele de lucru, menţionate la alin.(1), sînt proprietate a Curţii de Conturi şi nu pot fi prezentate persoanelor terţe fără consimţămîntul Preşedintelui Curţii de Conturi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Documentele de lucru se păstrează în arhivă, conform procedurii stabilite prin lege.
    Articolul 34. Rapoartele de audit
    (1) În funcţie de tipul de audit efectuat, echipele de audit întocmesc rapoarte de audit. Structura şi forma rapoartelor de audit, precum şi a opiniilor de audit, care sînt parte componentă a rapoartelor de audit, se stabilesc prin actele interne.
    (2) Rapoartele de audit se semnează de către auditorii publici care sînt responsabili de efectuarea auditului.
    (3) Rapoartele de audit se examinează la şedinţele Plenului Curţii de Conturi, care, concomitent cu audierea şi dezbaterea raportului persoanei cu funcţie de răspundere a entităţii auditate şi, după caz, a opiniilor experţilor şi specialiştilor din sferele adiacente domeniului auditat, adoptă hotărîri, prin care:
    a) ia atitudine faţă de raportul de audit;
    b) decide remiterea acestui raport entităţii auditate, organelor ierarhic superioare, precum şi altor entităţi interesate, inclusiv Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, organelor de urmărire penală;
    c) face entităţii auditate recomandări suplimentar celor cuprinse în raportul de audit;
    d) înaintează cerinţe atît entităţii auditate, cît şi altor organe şi instituţii;
    e) stabileşte termenele de informare despre implementarea recomandărilor şi executarea cerinţelor.
    (4) Neparticiparea, fără motive întemeiate, a persoanelor cu funcţie de răspundere la examinarea rapoartelor de audit nu împiedică adoptarea hotărîrii dacă persoanele respective au fost înştiinţate în modul stabilit.
    (5) Raportul de audit poate fi respins de Plenul Curţii de Conturi în cazurile:
    a) de necorespundere standardelor şi/sau scopului prevăzut în programul de audit;
    b) de imposibilitate a îndeplinirii sau implementării recomandărilor expuse în raport;
    c) de prezentare de către entitatea auditată sau de către o altă persoană a unor noi probe.
    (6) Hotărîrile Curţii de Conturi pot fi contestate la judecătorie în decurs de 30 de zile de la data adoptării.
    [Art.34 al.(6) modificat prin LP254 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.14]
    [Art.34 al.(6) în redacţia LP147 din 02.07.10, MO135-137/03.07.10 art.478]
    (7) Rapoartele de audit, precum şi hotărîrile Curţii de Conturi asupra acestora se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în decurs de 15 zile de la data aprobării/adoptării.
    [Art.34 al. (7) în redacţia LP147 din 02.07.10, MO135-137/03.07.10 art.478]
    Articolul 35. Depturile şi obligaţiile entităţilor auditate
    (1) Entităţile auditate au dreptul:
    a) să cunoască scopul auditului;
    b) să primească de la auditor informaţie exhaustivă despre cerinţele actelor normative în vigoare referitor la efectuarea auditului public şi ale altor acte pe care se bazează auditorul la exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare;
    c) să primească de la Curtea de Conturi sau de la auditor recomandări privind excluderea cazurilor de încălcare a prevederilor actelor normative;
    d) să participe, împreună cu echipa de audit, la întocmirea proiectelor rapoartelor de audit, precum şi la examinarea rapoartelor de audit în cadrul şedinţei Plenului Curţii de Conturi;
    e) să solicite motivat revizuirea raportului de audit.
    (2) Entităţile auditate sînt obligate:
    a) să asigure accesul auditorilor în sediu şi să le creeze condiţii de lucru adecvate;
    b) să prezinte, la cererea Curţii de Conturi sau a auditorului, actele, documentele, informaţiile şi bazele de date necesare, în termenele stabilite de Curtea de Conturi;
    c) să prezinte, la cererea auditorului, explicaţii verbale şi scrise;
    d) să prezinte, în termenul stabilit de Curtea de Conturi, o referinţă în scris asupra raportului de audit, în care se va exprima acordul sau dezacordul cu acesta;
    e) să îndeplinească recomandările şi să execute cerinţele ori alte prescripţii prevăzute în rapoartele de audit şi/sau în hotărîrile Curţii de Conturi.
    Articolul 36. Implementarea recomandărilor şi executarea
                         cerinţelor Curţii de Conturi
    (1) Entităţile auditate şi alte instituţii vizate în hotărîrile Curţii de Conturi sînt obligate să informeze despre implementarea recomandărilor şi/sau executarea cerinţelor Curţii de Conturi în termenul stabilit de Curtea de Conturi şi să comunice despre măsurile luate.
    (2) În cazul în care entitatea auditată nu va îndeplini hotărîrea Curţii de Conturi, precum şi obligaţia menţionată la alin.(1), şi dacă prin aceasta se încalcă legislaţia, Curtea de Conturi va sesiza organele ierarhic superioare şi alte organe competente.
    (3) Neexecutarea hotărîrilor Curţii de Conturi atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.
    [Art.36 al.(3) introdus prin LP41 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.245]
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 37
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2009, cu excepţia art.8 şi art.31 alin.(2), care se vor pune în aplicare la 1 ianuarie 2010.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) Legea nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi se abrogă;
    b) membrii Curţii de Conturi numiţi în funcţii în condiţiile Legii nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi rămîn în funcţie pînă la expirarea mandatului şi obţin calitatea de auditor public;
    c) angajaţii Curţii de Conturi în funcţiile de director de departament şi de şef de direcţie cu funcţii de control, angajaţii în funcţiile de controlor superior de stat şi controlor de stat vor dobîndi calitatea de auditor public.
    (3) Personalul de specialitate al Curţii de Conturi va parcurge o perioadă de instruire în cadrul Curţii de Conturi, care se va finaliza cu verificarea cunoştinţelor însuşite şi atestare.
    (4) Controalele şi auditele Curţii de Conturi desfăşurate potrivit programului anual de activitate a Curţii, aprobat pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi efectuate şi finalizate în conformitate cu prevederile Legii nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi.
    (5) Guvernul, în termen de 3 luni de la data întrării în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri de modificare a legislaţiei în vigoare în scopul asigurării compatibilităţii cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr.261-XVI. Chişinău, 5 decembrie 2008.