HGC1460/2008
ID intern unic:  330175
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1460
din  19.12.2008
pentru modificarea şi completarea Regulamentului
privind fondurile ecologice
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 1478
    În vederea executării Legii nr. 173-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.138-139, art.563), pentru optimizarea gestionării şi eficientizarea evidenţei mijloacelor Fondului ecologic naţional al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul privind fondurile ecologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.988 din 21 septembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 92-93, art. 962), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 4 se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „Proiectele care au fost aprobate, dar pentru care nu s-a reuşit finanţarea în anul de referinţă, vor fi finanţate în anul următor din categoria respectivă de cheltuieli.”;
    la punctul 7 alineatul doi, după cuvintele „în mărime de” se introduc cuvintele „pînă la”;
    punctul 9:
    după cuvîntul “ecologice” se introduce cuvîntul “locale”;
    la litera b), cuvîntul „subpunctele” se substituie prin cuvîntul „literele”;
    la litera c), cuvîntul „subpunctul” se substituie prin cuvîntul „litera”;
    punctul 10:
    la litera g), după cuvintele „din componenţa” se introduc cuvintele „Agenţiilor şi”;
    litera j) se exclude;
    punctul se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „Finanţarea proiectelor din teritoriu din mijloacele fondurilor ecologice locale se efectuează în conformitate cu sumele acumulate şi transferate de la plata pentru poluarea mediului din fiecare raion aparte.”;
    la punctul 12, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) premierea specialiştilor ce au contribuit la realizarea măsurilor de protecţie a mediului, indiferent de apartenenţa departamentală, remunerarea muncii specialiştilor angajaţi în Fondul ecologic naţional (pînă la 5% din mijloacele acumulate în Fondul ecologic naţional), crearea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a structurilor de protecţie a mediului, inclusiv ţinerea evidenţei statistice a fondurilor ecologice (pînă la 10% din veniturile totale ale Fondului ecologic naţional)”;
    punctul 14:
    cuvintele “ministrul mediului” şi “un viceministru al mediului” se substituie, respectiv, cu cuvintele „ministrul ecologiei şi resurselor naturale” şi “viceministrul ecologiei şi resurselor naturale”, iar după cuvîntul „Şeful” se introduc cuvintele „Agenţiei sau”;
    punctul se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    “În scopul elaborării şi implementării programelor naţionale şi locale de protecţie a mediului şi a biodiversităţii, se vor angaja contractual 3 specialişti, a căror activitate va fi finanţată din mijloacele Fondului ecologic naţional”;
    punctul 15:
    la alineatul cinci, cuvintele „Consiliul de Administrare” se substituie prin cuvîntul „Ministerul”;
    la alineatul şapte, cuvintele „Structurile teritoriale ale Ministerului” se substituie prin cuvintele „Ministerul şi structurile sale teritoriale”;
    la punctul 18, înaintea cuvintelor „Inspecţiilor ecologice” se introduc cuvintele „Agenţiilor şi”, în ambele cazuri;
    la punctul 19, cuvintele „evidenţă contabilă şi gospodărire” se substituie prin cuvintele “planificare, finanţe şi evidenţă contabilă”;
    în punctul 20 prima propoziţie, după cuvintele „consiliile de administrare” se introduc cuvintele „ale fondurilor ecologice locale”, iar cuvintele „Consiliului de administrare a Fondului ecologic naţional” se substituie prin cuvîntul „Ministerului”.
    2. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în termen de 3 luni, va asigura modificarea actelor interne în domeniul gestionării fondurilor ecologice, în conformitate cu prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                              Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                          Violeta Ivanov
    Ministrul finanţelor                                                             Mariana Durleşteanu

    Nr. 1460. Chişinău, 19 decembrie 2008.