LPM276/2008
ID intern unic:  330190
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 276
din  18.12.2008
pentru modificarea şi completarea
Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire
la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 878
    MODIFICAT
   
LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12
    LP83-XVIII din 03.12.09, MO177-179/05.12.09 art.552

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35–38, art.148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 24:
    a) alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Salariile de bază ale salariaţilor din învăţămînt (cu excepţia cadrelor didactice şi a corpului profesoral, inclusiv cu funcţii de conducere), ştiinţă, unităţi sanitare şi de asistenţă socială, cultură, artă şi sport, precum şi din alte unităţi finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se stabilesc diferenţiat, pe funcţii, conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice.”;
    b) după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Salarizarea cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, extraşcolar, din şcolile sportive şi din alte forme de învăţămînt preuniversitar şi a corpului profesoral din învăţămîntul superior şi postuniversitar, inclusiv cu funcţii de conducere, se efectuează în baza salariilor lunare stabilite conform anexei nr.11.”
    2. La articolul 36, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Din anul 2010 salariile de bază se vor stabili de către conducătorul unităţii bugetare în baza criteriilor şi normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale aprobate de Guvern, în limitele grilei de salarii prevăzute pentru categoria respectivă de salarizare a Reţelei tarifare unice, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual de la bugetul respectiv.”
    3. La articolul 43, cifrele „1–10” se substituie prin cifrele „1–11”.
    4. La anexa nr.1:
    a) compartimentul I va avea următorul cuprins:
„I. Grilele de salarii
 
Categoria de salarizare
Grila de salarii, lei
1
600–800
2
610–815
3
620–830
4
640–855
5
660–880
6
680–905
7
700–935
8
720–960
9
740-990
10
760-1015
11
780-1040
12
800-1065
13
820-1090
14
840-1120
15
870-1160
16
900-1200
17
950-1260
18
1000-1330
19
1050-1400
20
1100-1470
21
1160-1550
22
1220-1630
23
1300–1740
24
1400–1870
25
1500–2000”
    b) la compartimentul II , punctul 3 se exclude.
    5. Notele la anexa nr.8 se completează cu punctul 3 cu următorul cuprins:
    „3. De la 1 ianuarie 2009 salariile de funcţie ale personalului tehnic indicat în prezenta anexă se stabilesc în limitele grilelor de salarii, dar nu mai mici de 600 de lei pe lună.”
    6. La anexa nr.10:
    a) de la 1 ianuarie 2009:
    compartimentul „Învăţămîntul preuniversitar” va avea următorul cuprins:
 „Învăţămîntul preuniversitar
 
Cadre didactice:
cu studii medii de specialitate
cu studii superioare
 
11–17
13–19
Maistru al instruirii de producţie
 11–17”;
    la compartimentul "Personalul din domeniul asistenţei sociale", după poziţia "Lucrător social" se întroduce poziţia :
„Asistent parental profesionist:

cu studii medii de specialitate

 
10–12

        cu studii superioare

2–14”;

    b) de la 1 septembrie 2009 compartimentele „Învăţămîntul preuniversitar”, „Învăţămîntul superior şi postuniversitar” şi poziţiile „Profesor–antrenor de sport” şi „Conducător al şcolii sportive” din compartimentul „Cultura fizică şi sportul” se exclud.
    7. Legea se completează cu anexa nr.11 cu următorul cuprins:
Anexa nr.11
 
Salariile lunare ale cadrelor didactice
şi ale corpului profesoral din învăţămînt
Funcţia
Cuantumul salariului lunar, lei
Învăţămîntul superior şi postuniversitar
Rector
4000
Profesor universitar
3000
Conferenţiar universitar
2700
Lector superior universitar
2500
Lector universitar; asistent universitar
2200
Învăţămîntul preuniversitar
Profesor, învăţător:
 
      cu studii superioare
2200

      cu studii medii de specialitate

2000

Educator, metodist şi alte cadre didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, special şi extraşcolar, profesor-antrenor de sport din şcolile sportive:

 
      cu studii superioare
2000

      cu studii medii de specialitate

1800

Instructor, maistru-instructor, metodist în învăţămîntul secundar profesional şi mediu de specialitate:

 
      cu studii superioare
2000

      cu studii medii de specialitate

1800

Pedagog social în cămine, internate şi instituţii de asistenţă socială:

         cu studii superioare

         cu studii medii de specialitate 

 
 
1800
1600
 
    Note:

    1. Pentru cadrele didactice, inclusiv instructorii şi maiştrii-instructori, fără studii medii de specialitate sau cu studii superioare incomplete salariul lunar se stabileşte cu o reducere de 20% faţă de salariul lunar pentru cadrele didactice cu studii medii de specialitate.

    2. Salariile lunare prevăzute în prezenta anexă se reexaminează şi se majorează anual de la 1 septembrie pe măsura creşterii procentuale a salariului mediu prognozat pe economia naţională pentru anul gestionar faţă de salariul mediu al cadrelor didactice şi al corpului profesoral din învăţămînt real atins în trimestrul IV al anului precedent.” 

     Art.II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare:
    la 1 ianuarie 2009 – pentru salariaţii remuneraţi în baza Reţelei tarifare unice din învăţămînt, ştiinţă, unităţi sanitare şi de asistenţă socială, cultură, artă şi sport, precum şi din alte unităţi finanţate de la bugetul public naţional;
    la 1 iulie 2009 – pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă, angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, salarizaţi în baza Reţelei tarifare unice.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin.(1) din prezentul articol, la 1 septembrie 2009 intră în vigoare articolul I punctul 1 litera b), punctul 4 litera b) şi punctul 7.
    Art.III. – (1) De la 1 ianuarie 2009 salariile de bază ale salariaţilor din învăţămînt, ştiinţă, unităţi sanitare şi de asistenţă socială, din cultură, artă şi sport, precum şi din alte unităţi finanţate de la bugetul public naţional se stabilesc la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, ţinîndu-se cont de indicii de prioritate intersectorială.
    (2) De la 1 aprilie 2009 salariile de bază ale cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar şi ale corpului profesoral din învăţămîntul superior şi postuniversitar se vor stabili în limitele grilelor de salarii pe categoriile de salarizare, inclusiv în cuantumul maxim al grilei, cu încadrarea în resursele financiare alocate în acest scop pentru anul respectiv.
    (3) De la 1 iulie 2009 salariile de bază pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă, angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, salarizaţi în baza Reţelei tarifare unice se vor stabili la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, iar de la 1 ianuarie 2012 – cu aplicarea indicelui de prioritate 1,25; indicele în mărime deplină (1,50) urmînd să fie aplicat în anul 2015.
    [Art.III al.(3) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.III al.(3) modificat prin LP83-XVIII din 03.12.09, MO177-179/05.12.09 art.552]
    (4) Salariile lunare ale cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar şi ale corpului profesoral din învăţămîntul superior şi postuniversitar se stabilesc, de la 1 septembrie 2009, în mărimile specificate în anexa nr.11 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, recalculate cu coeficientul k=0,8, de la 1 ianuarie 2011 – recalculate cu coeficientul k=0,9, iar în mărimile nominale, prevăzute în anexa menţionată, se vor plăti începînd cu 1 septembrie 2011.
    [Art.III al.(4) în redacţia LP83-XVIII din 03.12.09, MO177-179/05.12.09 art.552]

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr.276-XVI. Chişinău, 18 decembrie 2008.