LPC280/2008
ID intern unic:  330192
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 280
din  18.12.2008
pentru completarea Legii Fondului republican şi a fondurilor locale
de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 882
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65–67, art.460), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), textul "şi pentru achitarea serviciilor medicale" se substituie prin textul ", pentru achitarea serviciilor medicale, pentru compensarea cheltuielilor substanţiale cauzate de diferite situaţii excepţionale".
    2. La articolul 8:
    alineatul (1), după textul "Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului" se introduce textul "Ministerului Sănătăţii, Comitetului Executiv al Găgăuziei,";
    alineatul (3), în final se introduce textul "şi reprezentantul direcţiei teritoriale control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale".

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                     Marian LUPU

    Nr.280-XVI. Chişinău, 18 decembrie 2008.