LPC308/2008
ID intern unic:  330225
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 308
din  25.12.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 900
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – La articolul 21 alineatul (1) litera b) din Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.47–48, art.139), textul "1 ianuarie 2009" se substituie prin textul "1 iulie 2009".
    Art.II. – La articolul 4 din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (71) se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul patru se completează în final cu textul: "Excepţie fac stocurile de ţigarete cu filtru produse şi/sau importate pînă la 1 ianuarie 2009, a căror comercializare se permite pînă la 1 ianuarie 2010."
alineatul cinci va avea următorul cuprins:
    "Pentru fiecare marcă (denumire) de ţigarete cu filtru produse, achiziţionate de la rezidenţii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar sau importate, aflate în stoc la situaţia din 1 ianuarie 2009 şi/sau comandate spre livrare în baza contractelor, producătorii autohtoni, cumpărătorii care au achiziţionat ţigarete cu filtru de la rezidenţii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar şi importatorii vor prezenta, pînă la 1 martie 2009, la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat o declaraţie separată privind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru şi cantitatea aflată în stoc şi/sau comandată spre livrare în baza contractelor. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va publica informaţia respectivă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova."

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                          Marian LUPU

    Nr. 308-XVI. Chişinău, 25 decembrie 2008.