LPO314/2008
ID intern unic:  330233
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 314
din  26.12.2008
pentru completarea Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992
cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 904
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.161, art.1248), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolele 9 şi 11, după alineatul „Ştefan cel Mare” se introduce alineatul „Bogdan Întemeietorul”.
    2. După articolul 17 se introduce subtitlul „Bogdan Întemeietorul” şi articolele 171 şi 172 cu următorul cuprins:
    „Articolul 171.
    Ordinul „Bogdan Întemeietorul” se conferă:
    pentru merite remarcabile în dezvoltarea şi consolidarea statalităţii Republicii Moldova;
    pentru contribuţie substanţială la renaşterea naţională, la consolidarea păcii civice, la instaurarea coeziunii şi concordiei în societate, la armonizarea relaţiilor interetnice;
    pentru activitate deosebit de rodnică în vederea sporirii prestigiului ţării pe plan internaţional.
    Articolul 172.
    Ordinul „Bogdan Întemeietorul” se confecţionează din argint şi reprezintă o cruce în flori de crin, de aur, fiecare floare avînd cîte un fianit broşînd în zona receptaculului. Crucea este aşezată pe o stea de argint, compusă din fascicole de raze multiplicate şi ordonate într-un pătrat imaginar cu laturile uşor convexe. Crucea este încărcată cu un medalion rotund avînd în cîmp roşu, în relief, efigia simbolică a domnului ţării ecvestru, de aur, iar în exergă, între două cercuri liniare de acelaşi metal, pe email alb, legenda cu litere capitale, de asemenea de aur: sus „Bogdan”, jos „Întemeietorul”, segmentele inscripţiei fiind separate de cîte trei fianite pe flancurile drept şi stîng. Diametrul ordinului este de 45 mm.
    Ordinul are pe revers un sistem de prindere de haină.”
    3. Articolele 171–1710 devin articolele 173–1712.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                  Marian LUPU

    Nr.314-XVI. Chişinău, 26 decembrie 2008.