HGC1485/2008
ID intern unic:  330234
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1485
din  26.12.2008
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 1295 din 13 noiembrie 2006
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 1497
    În temeiul articolului 6 din Legea nr. 539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1163), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1295 din 13 noiembrie 2006 “Privind Centrul Antiteror al Serviciului de Informaţii şi Securitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 178-180, art. 1385), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În titlul şi textul hotărîrii şi al anexei nr. 1, sintagma “Centrul Antiteror” se substituie prin sintagma “Centrul Antiterorist”, la cazul gramatical respectiv.
    2. Punctele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
    “2. Se aprobă Regulamentul Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate (se anexează).
    3. Structura organizatorică şi efectivul-limită ale Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate se stabilesc de către directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate.”
    3. În Regulamentul Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate:
    la punctul 4, cuvintele “(direcţie autonomă)” se exclud;
    la punctul 12, litera c) se exclude;
    la punctul 13, prima propoziţie se completează în final cu cuvintele “şi ale Legii nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate”.
    4. Anexa nr. 2 se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                            Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                              Valentin Mejinschi

    Nr. 1485. Chişinău, 26 decembrie 2008.