LPC273/2008
ID intern unic:  330312
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 273
din  18.12.2008
pentru modificarea şi completarea Codului fiscal
nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
Publicat : 13.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 1-2     art Nr : 6
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
    1. Articolul 117:
    alineatul (1), textul “determinate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se substituie cu textul “prevăzute de prezentul cod”;
    se introduce alineatul (5) avînd următorul cuprins:
    “(5) La livrarea de mărfuri, servicii către populaţie cu plată în numerar, inclusiv prin intermediul serviciilor instituţiilor financiare, ale Întreprinderii de Stat “Poşta Moldovei”, ale altor persoane autorizate, eliberarea facturilor fiscale de către furnizorii mărfurilor, serviciilor nu se efectuează.”
    2. După articolul 117 se introduce articolul 1171 avînd următorul cuprins:
    “Articolul 1171. Cazuri speciale de eliberare
                               a facturilor fiscale
    (1) La efectuarea livrărilor de mărfuri, în cazul în care acestea se transportă, data eliberării facturii fiscale este data la care începe transportul lor.
    (2) La efectuarea livrărilor regulate de mărfuri, servicii (energie electrică, termică, apă, gaz etc.) pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factură fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului.
    (3) Subiecţii impozabili cu T.V.A. (întreprinderile producătoare de pîine şi de produse de panificaţie, precum şi întreprinderile de prelucrare a laptelui şi a cărnii) care, pe parcursul unei zile, în conformitate cu graficul stabilit, efectuează în adresa unuia şi aceluiaşi cumpărător cîteva livrări de mărfuri impozabile cu T.V.A. au dreptul la eliberarea unei singure facturi fiscale în asortimentul mărfurilor livrate pentru fiecare consumator şi pentru volumul total de livrări efectuate pe parcursul unei zile, cu reflectarea în factură a numerelor şi a seriilor facturilor de expediţie, a informaţiei pe livrări.
    (4) La livrările de producţie agricolă către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, factura fiscală se eliberează de arendaş în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, la valoarea totală a livrării, cu anexarea informaţiei despre beneficiari, ce conţine indicatorii specificaţi în factura fiscală şi semnătura olografă a beneficiarilor.
    (5) La transmiterea dreptului de utilizare a produsului informaţional, factura fiscală se eliberează de către autor sau de titularul dreptului de autor la data stabilită pentru achitarea folosirii produsului informaţional, indiferent de faptul dacă transmiterea dreptului de autor are loc în baza contractului privind transmiterea dreptului de autor exclusiv sau neexclusiv.
    (6) Eliberarea de către comitent a facturii fiscale se efectuează după primirea facturii fiscale, perfectată de către comisionar la serviciul acordat. La livrarea mărfii către cumpărător, comisionarul eliberează factura fiscală în nume propriu. În măsura în care execută însărcinarea comitentului, comisionarul îi eliberează factura fiscală.
    (7) La executarea însărcinării comitentului de a procura marfă pentru ca, ulterior, să o predea acestuia, comisionarul eliberează factura fiscală în nume propriu la predarea mărfii către comitent. În măsura în care execută însărcinarea comitentului, comisionarul îi eliberează factura fiscală.
    (8) Eliberarea facturii fiscale la serviciul acordat de fondatorul administrării se efectuează după ce acesta primeşte factura fiscală, eliberată de administratorul fiduciar la serviciul de administrare fiduciară pe care l-a acordat. Factura fiscală eliberată de fondatorul administrării se prezintă administratorului fiduciar. La livrarea de mărfuri, servicii către consumatorul final, administratorul fiduciar eliberează factura fiscală în nume propriu. Pe măsura acordării serviciului de administrare a patrimoniului, administratorul fiduciar eliberează fondatorului administrării factura fiscală.
    (9) La primirea plăţii înainte de efectuarea livrării, nu se eliberează factură fiscală, cu excepţia:
    a) comercializării de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către consumatorul care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă, factura fiscală eliberîndu-se în momentul efectuării prealabile a plăţii;
    b) abonării la publicaţiile periodice impozabile cu T.V.A., precum şi prestării serviciilor de publicitate, factura fiscală eliberîndu-se la primirea plăţii în prealabil;
    c) livrărilor de produse petroliere (benzină, motorină etc.) prin eliberarea tichetelor de alimentare sau suplinirea smart-cardurilor de alimentare, în cazul în care consumatorul plăteşte prin virament sau în numerar procurarea unui lot de produse petroliere pentru a fi luate ulterior prin utilizarea tichetelor ori a smart-cardurilor, factura fiscală eliberîndu-se în momentul eliberării tichetelor sau suplinirii smart-cardului;
    d) livrării serviciilor de telefonie mobilă prin achitare în prealabil, furnizorul eliberînd factura fiscală în momentul, stabilit prin contract, al efectuării plăţii pentru serviciile acordate.
    (10) Refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rînd separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii. În cazul în care livrarea de mărfuri, servicii lipseşte, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli.”
    Art. II. – Punctul 19 al articolului XVIII din Legea nr. 280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94-96, art. 349) se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr. 273-XVI. Chişinău, 18 decembrie 2008.