HGC1503/2008
ID intern unic:  330328
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1503
din  30.12.2008
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002
Publicat : 13.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 1-2     art Nr : 9     Data intrarii in vigoare : 01.01.2009
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 “Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii” (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre se aplică cu începere de la 1 ianuarie 2009.

    PRIM-MINISTRU                                                            Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                              Victor Stepaniuc
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                                             Galina Balmoş
    Ministrul finanţelor                                                            Mariana Durleşteanu

    Nr. 1503. Chişinău, 30 decembrie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1503
din 30 decembrie 2008
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002
    Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 “Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 1, sintagma “Regulamentul cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii” se substituie prin sintagma “Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii”;
    în Regulamentul cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii:
    titlul Regulamentului va avea următorul cuprins:
    “Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii”;
    anexa nr. 1 la Regulament se completează în final cu o nouă poziţie, cu următorul cuprins:
   
2009
1400
1700

    anexa nr. 2 la Regulament se completează în final cu o nouă poziţie, cu următorul cuprins:
„2009

25 % din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 250 lei

150 lei"

    anexa nr. 3 la Regulament se completează în final cu o nouă poziţie, cu următorul cuprins:

2009
50