HGC1499/2008
ID intern unic:  330337
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1499
din  29.12.2008
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1340
din 4 decembrie 2001
Publicat : 16.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 3-6     art Nr : 11
    În temeiul articolului 17 din Legea nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art.231), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1340 din 4 decembrie 2001 „Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                 Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                           Igor Dodon
    Viceprim-ministru                                                                    Valentin Mejinschi
    Viceprim-ministru                                                                    Victor Stepaniuc
    Viceprim-ministru,ministrul afacerilor
    externe şi integrării europene                                                Andrei Stratan
    Ministrul afacerilor interne                                                     Gheorghe Papuc

    Nr. 1499. Chişinău, 29 decembrie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1499
din 29 decembrie 2008
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001
    Hotărîrea Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001 „Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în textul hotărîrii şi al anexelor, cuvintele „Departamentul Situaţii Excepţionale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne”, la cazul respectiv;
    2) la hotărîre:
    în preambul, cuvintele „prevenire şi acţiuni în situaţiile excepţionale, generate de calamităţile naturale şi ecologice, avariile de mari proporţii, catastrofe, incendii, epidemii, epizootii, epifitotii şi de alte fenomene periculoase” se substituie cu cuvintele „acţiuni de prevenire şi lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale”;
    la punctul 2, cuvîntul „apariţia” se substituie cu cuvîntul „declanşarea”;
    la punctul 3, cuvintele „conformă a” se exclud;
    la punctul 4, cuvintele „întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor şi altor unităţi economice” se substituie cu cuvintele „instituţiilor, organizaţiilor şi agenţilor economici”;
    punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Instruirea membrilor comisiilor pentru situaţii excepţionale se va efectua de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne în conformitate cu indicaţiile metodico-organizatorice privind pregătirea anuală a protecţiei civile.”;
    3) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1340
din 4 decembrie 2001
COMPONENŢA NOMINALĂ  A
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova
    GRECEANÎI Zinaida         - Prim-ministru, preşedinte al Comisiei
    DODON Igor                    - Prim-viceprim-ministru, ministru al
                                              economiei şi comerţului, prim-vicepreşe
                                              dinte al Comisiei
    MEJINSCHI Valentin         - viceprim-ministru, vicepreşedinte al
                                              Comisiei
    STEPANIUC Victor          - viceprim-ministru, vicepreşedinte al Comisiei
    STRATAN Andrei             - viceprim-ministru, ministru al afacerilor
                                               externe şi integrării europene, vicepreşedinte
                                               al Comisiei
    PAPUC Gheorghe               - ministru al afacerilor interne, vicepreşedinte
                                              al Comisiei
    HARABAGIU Mihail          - şef al Serviciului Protecţiei Civile şi
                                               Situaţiilor Excepţionale al Ministerului
                                               Afacerilor Interne, vicepreşedinte al Comisiei
    RUDICO Vitalie                  - şef adjunct al Direcţiei operative,
                                                Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor
                                                Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne,
                                                secretar al Comisiei
    DURLEŞTEANU Mariana  - ministru al finanţelor
    GORODENCO Anatolie     - ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    BALDOVICI Vladimir        - ministru al construcţiilor şi dezvoltării teritoriului
    IVANOV Violeta                - ministru al ecologiei şi resurselor naturale
    ŞAVGA Larisa                   - ministru al educaţiei şi tineretului
    CATRINICI Larisa             - ministru al sănătăţii
    BALMOŞ Galina                - ministru al protecţiei sociale, familiei şi copilului
                                               - ministru al culturii şi turismului
    PÎRLOG Vitalie                   - ministru al justiţiei
    VRABIE Vitalie                    - ministru al apărării
    BUCEAŢCHI Pavel            - ministru al dezvoltării
                                                  informaţionale
    ŞOVA Vasilii                      - ministru al reintegrării
    GUZNAC Valentin              - ministru al administraţiei
                                                  publice locale
    GURBULEA Valeriu           - Procuror General
    REŞETNICOV Artur          - director al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    DUCA Gheorghe                - preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    POP Mihail                         - şef al Aparatului Guvernului
    GÎRBU Oleg                       - şef al Direcţiei probleme speciale a Aparatului
                                               Guvernului
    MELNIC Viorel                   - director general al Serviciului Vamal
    COLENOV Igor                  - director general al Serviciului Grăniceri
    BURDUJA Sergiu                - director al Centrului pentru Combaterea Crimelor
                                                  Economice şi Corupţiei
    BOTNARI Vasile                - director general al Agenţiei Transporturi
    IORDAN Veaceslav            - director general al Agenţiei „Apele Moldovei”
    POPUŞOI Anatol                 - director general al Agenţiei pentru Silvicultură
                                                 „Moldsilva”
    BANNICOV Alexandr         - director general al Agenţiei Relaţii Funciare
                                                şi Cadastru
    ŢURCAN Ion                      - director general al Agenţiei Rezerve Materiale,
                                                Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare
    FORMUZAL Mihail             - guvernator al unităţii teritoriale
                                                  autonome Găgăuzia”;
    4) la anexa nr. 2:
    la punctul 2, cuvîntul „apariţiei” se substituie cu cuvîntul „declanşării”, iar sintagma „iar în cazul declanşării acestora” se substituie cu sintagma „iar în cazul producerii acestora”;
    punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Preşedinte al Comisiei este desemnat Prim-ministrul Republicii Moldova, prim-vicepreşedinte este prim-viceprim-ministrul, iar vicepreşedinţi sînt viceprim-miniştrii, ministrul afacerilor interne şi şeful Serviciului     Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.
    Se stabileşte că, în cazul eliberării membrilor Comisiei din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    Pentru soluţionarea anumitor sarcini privind protecţia populaţiei şi teritoriului împotriva situaţiilor excepţionale, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi administrative centrale creează subcomisii şi grupuri de lucru de profilurile corespunzătoare.”;
    punctul 4 alineatul doi se completează în final cu cuvintele „în situaţii excepţionale”;
    punctul 5:
    la alineatul doi, cuvintele „avariilor de mari proporţii şi catastrofelor, diminuarea consecinţelor calamităţilor naturale, tehnogene şi ecologice” se substituie cu cuvintele „situaţiilor excepţionale”;
    la alineatul patru, după cuvintele „patrimoniului în” se introduc cuvintele „caz de pericol sau”;
    punctul 6:
    la alineatul unu, cuvintele „avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale, tehnogene şi ecologice, cazurilor de boli infecţioase şi intoxicaţii în masă a populaţiei” se substituie cu cuvîntul „acestora”;
    la alineatul patru, după cuvintele „lichidare a” se introduce cuvîntul „consecinţelor”;
    la alineatul cinci, cuvintele „avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale, tehnogene şi ecologice” se substituie cu cuvintele „situaţiilor excepţionale”, iar cuvintele „situaţiilor excepţionale” din final se exclud;
    punctul 7:
    la alineatul doi, cuvîntul „şi” se substituie cu cuvîntul „sau”;
    la alineatul trei, cuvîntul „calamităţii” se substituie cu cuvintele „situaţiei excepţionale”, iar sintagma „avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale, tehnogene şi ecologice” se substituie cu sintagma „situaţiilor excepţionale”.
    alineatul şapte va avea următorul cuprins:
    „asigură informarea populaţiei, prin intermediul mass-media, despre cauzele şi proporţiile situaţiilor excepţionale, măsurile întreprinse de Guvern pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor acestora, protecţia populaţiei şi teritoriului, familiarizarea populaţiei cu regulile de comportament în situaţii excepţionale;”;
    la alineatul opt, după cuvintele „declanşarea situaţilor excepţionale” se introduc cuvintele „de categoria transfrontalieră”;
    punctul 8 se completează în final cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „Pe durata stării de urgenţă, Comisia, suplimentar la atribuţiile prevăzute în prezentul Regulament, are următoarele obligaţii:
    a) emite dispoziţii privind aplicarea măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor, de localizare şi lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale, de apărare a statului de drept şi de menţinere sau restabilire a stării de legalitate;
    b) controlează activitatea comisiilor pentru situaţii excepţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale şi analizează modul de desfăşurare a operaţiunilor de salvare şi de intervenţie, adoptă măsuri pentru asigurarea oportună a acestor comisii cu forţele şi mijloacele necesare;
    c) exercită dreptul exclusiv de a interzice desfăşurarea adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor acţiuni de masă;
    d) coordonează activitatea mijloacelor de informare în masă privind informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile situaţiei excepţionale, despre măsurile întreprinse de Guvern pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situaţii şi protecţia populaţiei, precum şi privind familiarizarea populaţiei cu regulile de comportament în timpul situaţiei excepţionale;
    e) dispune, în caz de necesitate, sistarea temporară a livrării gazelor, energiei electrice şi a apei potabile;
    f) limitează sau interzice comercializarea băuturilor alcoolice;
    g) stabileşte procedura de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice, în cazurile cînd este permisă demisia lucrătorilor;
    h) stabileşte regimul special de folosire a spaţiului aerian.”;
    punctul 9:
    la alineatul doi, cuvintele „ministerelor, departamentelor, organelor administraţiei publice locale şi întreprinderilor, indiferent de forma organizaţional-juridică” se substituie cu cuvintele „organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor, organizaţiilor şi agenţilor economici, indiferent de forma de organizare juridică”;
    la alineatul cinci, cuvintele „avariilor, catastrofelor, calamităţilor, cazurilor de boli infecţioase, intoxicaţii în masă a populaţiei” se substituie cu cuvintele „situaţiilor excepţionale”;
    în alineatul şase, cuvintele „lucrărilor curente de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale” se substituie cu cuvintele „lucrărilor de salvare, deblocare şi altor lucrări de urgenţă”;
    punctul 10:
    la alineatul unu, cuvintele „şi de perspectivă” se exclud;
    alineatul doi se completează în final cu cuvintele „ , şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”;
    se completează în final cu următoarele alineate:
    „La şedinţele Comisiei, pe lîngă persoanele nominalizate în anexa nr.1, la decizia preşedintelui Comisiei, pot fi invitate şi alte persoane, reieşind din specificul situaţiei create sau problemelor abordate (experţi, specialişti în diferite domenii).
    Membrii Comisiei prezintă Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, trimestrial şi la numirea în funcţie a persoanelor noi, informaţii actualizate privind datele de contact (telefoane de serviciu, de la domiciliu, mobile, fax, adrese electronice etc.), precum şi informaţiile de contact ale persoanelor care pot participa la şedinţele Comisiei, în caz de absenţă a membrilor titulari.”;
    anexa se completează cu un punct nou, cu următorul cuprins:
    „13. În condiţii de pericol, declanşare sau lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale, activitatea Comisiei este asigurată de Centrul de dirijare în situaţii excepţionale, format pe lîngă Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.
    La solicitarea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi administrative centrale, instituţii, organizaţii vor detaşa reprezentanţi în Centrul de dirijare în situaţii excepţionale pentru desfăşurarea activităţilor de cooperare, consultare, schimb de informaţii pe toată durata desfăşurării lucrărilor respective.”