LPC298/2008
ID intern unic:  330446
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 298
din  25.12.2008
pentru modificarea şi completarea Legii insolvabilităţii
nr.632-XV din 14 noiembrie 2001
Publicat : 27.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 12-15     art Nr : 30
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139–140, art.1082), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 164 se completează cu un alineat nou, (21), cu următorul cuprins:
    “(21) În cazul în care termenul de 5 ani nu a fost suficient pentru finalizarea procedurii planului, iar lichidarea debitorului ar putea avea un impact negativ asupra economiei naţionale, acest termen se poate prelungi, prin hotărîre de Guvern, pînă la 3 ani.”
    2. La articolul 197 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    “b) expirării termenului procedurii planului”.
    3. În alineatul (2) al articolului 164 şi în alineatul (2) al articolului 199 cuvintele “decizie de Guvern” se substituie prin cuvintele “hotărîre de Guvern”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                          Marian LUPU

    Nr. 298-XVI. Chişinău, 25 decembrie 2008.