LPC299/2008
ID intern unic:  330577
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 299
din  25.12.2008
pentru modificarea şi completarea Codului de executare
al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004
Publicat : 06.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 23-26     art Nr : 60
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34–35, art.112), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 217 alineatul (1), cuvintele „pe un termen de pînă la 5 ani” se exclud.
    2. La articolul 235, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Condamnatului care execută pedeapsa închisorii în regim comun ori în regim de resocializare sau care este lăsat să execute lucrări de deservire gospodărească în penitenciar i se poate acorda dreptul de deplasare fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului dacă a executat cel puţin 1/3 din termenul pedepsei, este caracterizat pozitiv şi dacă aceasta o cere specificul muncilor în care este antrenat.”
     3. Articolul 254 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 254. Condiţiile de antrenare a condamnaţilor
                              în munci remunerate
    (1) În funcţie de categoria penitenciarului şi regimul de detenţie, condamnaţii sînt antrenaţi în munci remunerate în penitenciare sau în afara acestora, în sectoarele, atelierele de producere sau gospodăriile auxiliare ale penitenciarelor, în lucrările de deservire a instituţiilor penitenciare, la întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar, precum şi la alte persoane fizice sau juridice indiferent de forma de proprietate.
    (2) Constituie antrenare în muncă în penitenciar muncile remunerate prestate de către condamnaţi în celule, nemijlocit pe teritoriul penitenciarului, în sectoarele izolate ale penitenciarului, în atelierele de producere sau în gospodăriile auxiliare aflate pe teritoriul penitenciarului sau în afara acestuia, unde este asigurată paza şi supravegherea permanentă.
    (3) Muncile prestate de condamnaţi nu constituie relaţii individuale de muncă în sensul legislaţiei muncii.
    (4) Preveniţii, condamnaţii la pedeapsa închisorii în penitenciarele de tip închis sau semiînchis aflaţi în regim iniţial, precum şi condamnaţii la pedeapsa detenţiunii pe viaţă pot fi antrenaţi în munci remunerate doar în celule sau în ateliere special amenajate în acest scop.
    (5) Condamnaţii enumeraţi în art.235 alin.(3) din prezentul cod nu pot fi antrenaţi în munci remunerate în sectoarele izolate ale penitenciarului aflate în afara acestuia şi la obiectivele la care nu sînt asigurate paza şi supravegherea permanentă a condamnaţilor.
    (6) În baza contractului încheiat între administraţia penitenciarului şi persoane fizice sau juridice, condamnaţii pot fi antrenaţi într-o muncă remunerată în afara penitenciarului, în condiţiile prevăzute la art.235, 269–271 din prezentul cod.
    (7) Timpul de lucru şi de odihnă al condamnatului se stabileşte în conformitate cu legislaţia muncii. Evidenţa timpului de muncă se ţine conform instrucţiunii aprobate de Departamentul instituţiilor penitenciare.
    (8) Munca condamnaţilor se organizează şi se desfăşoară cu respectarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008, ale altor acte normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.”
    4. Articolul 270:
    la alineatul (1), după cuvîntul „deţinuţi” se introduc cuvintele „cu pază şi”;
    alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „ , de asemenea, să fie antrenaţi în munci în afara penitenciarului, cu condiţia asigurării supravegherii permanente”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În regim comun şi în regim de resocializare, condamnaţii pot fi antrenaţi în munci în afara penitenciarului dacă dispun de dreptul de deplasare fără escortă sau însoţire, în condiţiile prevăzute la art.235 din prezentul cod.”
    5. Articolul 271:
    la alineatul (3), litera b) se completează în final cu cuvintele „ , precum şi în munci în afara penitenciarului, cu condiţia asigurării pazei şi supravegherii permanente”;
    alineatul (4) se completează în final cu cuvintele „ , de asemenea, să fie antrenaţi în munci în afara penitenciarului, cu condiţia asigurării supravegherii permanente”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În regim comun şi în regim de resocializare, condamnaţii pot fi antrenaţi în munci în afara penitenciarului dacă dispun de dreptul de deplasare fără escortă sau însoţire, în condiţiile prevăzute la art.235 din prezentul cod.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr.299-XVI. Chişinău, 25 decembrie 2008.