HGC76/2009
ID intern unic:  330591
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 76
din  30.01.2009
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1643 din 31 decembrie 2003
Publicat : 06.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 23-26     art Nr : 108
    În scopul aducerii actelor normative în concordanţă cu prevederile Legii nr.53-XVI din 13 martie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.84-85, art.290), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
     Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1643 din 31 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii”  (se anexează).  

    Prim-ministru                                                            Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                       Vitalie Vrabie
    Ministrul afacerilor interne                                       Gheorghe Papuc
    Ministrul justiţiei                                                       Vitalie Pîrlog

    Nr. 76. Chişinău, 30 ianuarie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 76
din 30 ianuarie 2009 

Modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea
 Guvernului nr.1643 din 31 decembrie 2003
     Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1643 din 31 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.16-18, art.124), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează în final cu următorul text: „ , precum şi dintre militarii în termen şi cu termen redus condamnaţi şi comandantul unităţii militare”; 
    2) punctul 2 se completează cu următorul alineat:
    „Pentru militarii în termen şi cu termen redus condamnaţi, munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea la muncă în timpul liber de şedinţe, stabilite conform cerinţelor regulamentelor militare.”;
    3) punctul 3 se completează în final cu următorul text: „ , iar pentru militarii în termen şi cu termen redus condamnaţi, evidenţa şi controlul se efectuează de către comandantul unităţii militare” ;
    4) punctul 4 se completează în final cu următorul text „ , iar militarii în termen şi cu termen redus condamnaţi la pedeapsa nominalizată execută această pedeapsă în unitatea militară, la obiectele stabilite de comandantul unităţii militare”;
    5) după punctul 6 se introduce un punct nou, 61, cu următorul cuprins:
    „61. Durata timpului de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii de către militarii în termen şi cu termen redus condamnaţi este de la 2 la 4 ore pe zi, în timpul liber de şedinţe, stabilite în conformitate cu cerinţele regulamentelor militare, iar ca excepţie, cu acordul condamnatului, şi în zilele de duminică şi de sărbătoare nelucrătoare, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    Termenul de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii se calculează în ore, pe parcursul cărora militarul condamnat execută pedeapsa.
    Durata de executare a pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii nu se include în durata serviciului militar.
    Acordarea militarului condamnat a concediului anual nu suspendă executarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii.” ;
    6) la punctul 10, după cuvintele „serviciul de executare” se introduc cuvintele „sau comandantul unităţii militare,”;
    7) după punctul 11 se introduce un punct nou, 111, cu următorul cuprins:
    „111 . Atribuţiile comandantului unităţii militare sînt următoarele:
    ţinerea evidenţei militarilor condamnaţi;
    ţinerea evidenţei sumare a timpului lucrat de militarii condamnaţi;
    perfectarea fişelor de control ale militarilor condamnaţi;
    acordarea de explicaţii militarilor condamnaţi privind modul şi condiţiile de executare a pedepsei, drepturile şi obligaţiile lor;
    controlul modului şi condiţiilor de executare a pedepsei de către militarii condamnaţi;
    determinarea obiectelor unde se vor executa lucrările;
    asigurarea prevenirii săvîrşirii de către militarii condamnaţi a unor noi infracţiuni;
    stabilirea şi înlăturarea cauzelor şi condiţiilor săvîrşirii unor noi infracţiuni;
    conlucrarea cu rudele apropiate şi cu alte persoane care pot influenţa pozitiv comportamentul militarilor condamnaţi;
    repartizarea militarilor condamnaţi la obiectele de lucru;
    examinarea plîngerilor militarilor condamnaţi referitor la lezarea drepturilor lor în timpul executării pedepsei;
    înaintarea în instanţa de judecată a unui demers privind înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu o altă pedeapsă;
    informarea primăriilor (preturilor), organelor afacerilor interne teritoriale şi a organelor de probaţiune despre militarii condamnaţi domiciliaţi pe teritoriul deservit;
    întocmirea concluziilor corespunzătoare la expirarea termenului de pedeapsă;
    informarea în scris a serviciului de executare despre numărul orelor lucrate de către militarii condamnaţi;
    eliberarea caracteristicii militarului condamnat cu privire la atitudinea acestuia faţă de obligaţiile sale;
    familiarizarea militarului condamnat, sub semnătură, cu regulile tehnicii securităţii muncii.”;    
     8) la punctul 15, după cuvintele „serviciului de executare” se introduce textul „ , iar în cazul militarilor în termen şi cu termen redus condamnaţi, dispoziţia de executare a hotărîrii judecătoreşti se expediază comandantului unităţii militare,”;
    9) la punctul 16, după cuvintele „locul de trai” se introduce textul „ , iar în cazul militarilor în termen şi cu termen redus condamnaţi, să se prezinte la comandantul unităţii militare”;
    10) la punctele 18, 24, 25, după cuvîntul „executare” se introduc cuvintele „ , comandantul unităţii militare”;
    11) la punctul 28, după cuvîntul „condamnate” se introduc cuvintele „ , militarului în termen sau cu termen redus condamnat”;
    12) după punctul 29 se introduce un punct nou, 291, cu următorul cuprins:
    „291.    Militarul în termen şi cu termen redus condamnat la
     muncă neremunerată în folosul comunităţii este obligat:
    să respecte prevederile legislaţiei privind executarea sancţiunilor de drept penal;
    să se prezinte, conform graficului stabilit, la comandantul unităţii militare;
    să respecte modul şi condiţiile de executare a pedepsei;
    să respecte cerinţele regulamentelor militare;
    să nu încalce ordinea publică;
    să lucreze conştiincios la obiectivele la care a fost repartizat;
    să execute termenul de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii;
    să informeze comandantul unităţii militare despre imposibilitatea temporară de a presta munca;
    să nu comită infracţiuni, contravenţii administrative şi abateri disciplinare.”;
     13) la punctul 31, după cuvintele „serviciului de executare” se introduce textul „ , iar în cazul încălcării de către militarul în termen sau cu termen redus condamnat a modului şi a condiţiilor de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, acestuia i se face primul aviz verbal de către comandantul unităţii militare”;
    14) la punctul 32, după cuvîntul „închisoare” se introduce textul „ , iar în cazul în care militarul în termen sau cu termen redus condamnat la muncă neremunerată în folosul comunităţii nu execută această pedeapsă sau, în timpul executării, are o conduită necorespunzătoare, manifestată prin neîndeplinirea obligaţiilor care îi revin sau prin îndeplinirea lor defectuoasă, comandantul unităţii militare adresează instanţei de judecată un demers privind înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu închisoarea.” ;
    15) anexa nr.1 la Regulament se completează cu o notă, cu următorul cuprins:
    „Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, acesta va fi obligat să se prezinte în unitatea militară pentru ispăşirea pedepsei.” ;
    16) anexa nr.2 la Regulament se completează cu o notă, cu următorul cuprins:
    „Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, la poziţia blanchetei „Denumirea autorităţii” se va indica denumirea corespunzătoare a structurii militare şi unităţii militare. Registrul de evidenţă, la coloana 3, va conţine date referitoare la unitatea militară în care militarul condamnat a îndeplinit serviciul militar, iar la coloana 10, date referitoare la unitatea militară în care militarul condamnat va ispăşi pedeapsa.” ;
    17) anexa nr.3 la Regulament se completează cu o notă, cu următorul cuprins:
    „Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, înştiinţarea va fi semnată de către comandantul unităţii militare respective.” ;
     18) anexa nr.4 la Regulament se completează cu o notă, cu următorul cuprins:
    „Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, la poziţia blanchetei „Denumirea serviciului de executare, raionul” se va indica denumirea corespunzătoare a unităţii militare. În fişa de control, la poziţia „Locul de muncă sau de studii” se va indica unitatea militară. Fişa de control va fi semnată de către comandantul unităţii militare respective.” ;
     19) anexa nr.5 la Regulament se completează cu o notă, cu următorul cuprins:
    „Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, la poziţia blanchetei „Denumirea organului specializat” se va indica denumirea unităţii militare.” ;
     20) anexa nr.6 la Regulament se completează cu o notă, cu următorul cuprins:
    „Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, angajamentul va avea următorul cuprins:

        A N G A J A M E N T
                                                                                            Dosar personal nr.________
    În conformitate cu Codul penal şi Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, eu, _________________,_______________ condamnat la __________________ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii, am fost familiarizat cu condiţiile şi modul de ispăşire a pedepsei respective, precum şi cu consecinţele nerespectării acestora.
    Mă oblig să lucrez orele stabilite în număr de _______       în perioada de timp: de la ___________________anul 200_
    pînă la _________________________________anul 200_
    Mă oblig să lucrez în corespundere cu graficul aprobat şi coordonat cu comandantul unităţii militare, precum şi:
    să respect prevederile legislaţiei privind executarea sancţiunilor de drept penal;
    să execut cerinţele legale ale comandanţilor militari;
    să mă prezint, conform graficului stabilit, la comandantul unităţii militare;
    să respect modul şi condiţiile de executare a pedepsei;
    să respect cerinţele regulamentelor militare;
    să nu încalc ordinea publică;
    să lucrez conştiincios la obiectivele la care am fost repartizat;
    să execut termenul de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii;
    să informez comandantul unităţii militare despre imposibilitatea temporară de a presta munca;
    să nu comit infracţiuni, contravenţii administrative şi abateri disciplinare.
    Condamnatul_____________________________________
                                            (numele, prenumele)
    “_________”______________200_                Semnătura” ;

    21) anexa nr.7 la Regulament se completează cu o notă, cu următorul cuprins:
    „Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, în înştiinţare se va indica unitatea militară în care militarul condamnat ispăşeşte pedeapsa. Înştiinţarea va fi semnată de comandantul unităţii militare respective.”;
    22) anexa nr.10 la Regulament se completează cu o notă, cu următorul cuprins:
    „Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, certificatul va fi semnat de comandantul unităţii militare respective.”;
    23) anexa nr.11 la Regulament se completează cu o notă, cu următorul cuprins:
    „Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, la poziţia „Colaboratorul serviciului de executare” se va indica comandantul unităţii militare respective.” ;
    24) anexa nr.12 la Regulament se completează cu o notă, cu următorul cuprins:
    „Notă: În cazul militarului în termen sau cu termen redus condamnat, la poziţia „Colaboratorul serviciului de executare” se va indica comandantul unităţii militare respective.