HGA86/2009
ID intern unic:  330618
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 86
din  03.02.2009
cu privire la aprobarea componenţei nominale
 a Colegiului Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
Publicat : 10.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 27-29     art Nr : 119
    Abrogată prin HG662 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.730

    În scopul executării art. 20 al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 971 din 11 august 2008 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 154-156, art. 962), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă componenţa nominală a Colegiului Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, conform anexei.
    2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Colegiului din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul Colegiului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    3. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 971 din 11 august 2008 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 154-156, art. 962), cifra “7” se substituie prin cifra “11”.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1304 din 13 noiembrie 2006 “Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 181-183, art. 1401).

    PRIM-MINISTRU                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează: 
    Ministrul construcţiilor şi
    dezvoltării teritoriului                                                Vladimir Baldovici

    Nr. 86. Chişinău, 3 februarie 2009.

 Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr. 86 din 3 februarie 2009
Componenţa nominală
a Colegiului Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului
    BALDOVICI Vladimir     – ministru al construcţiilor şi dezvoltării teritoriului,
                                              preşedinte al Colegiului
    ŢURCAN Anatolie           – viceministru al construcţiilor şi dezvoltării teritoriului,
                                             vicepreşedinte al Colegiului
    URSU Vasile                   – viceministru al construcţiilor şi dezvoltării teritoriului
    BEJENARU Elena           – şef Direcţie locuinţe
    CABA Pavel                    – preşedinte al Federaţiei Patronale a Constructorilor,
                                             Drumarilor şi Producătorilor de Materiale
                                            de Construcţie “CONDRUMAT”
    ŞPAC Valentin                  – şef al Inspecţiei de Stat în Construcţii
    TOPOREŢ Victor            – decan al facultăţii geodezie, cadastru şi construcţii,
                                            Universitatea Tehnică a Moldovei
    TALMACI Victor             – preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din
                                             Construcţii şi Industria Materialelor
                                             de Construcţii “SINDICONS”
    PINCEVSCHII
    Alexandr                           – preşedinte al Consiliului de directori al Holdingului
                                             “Elita-5”, membru al Consiliului Economic de pe
                                             lîngă Prim-ministru
    ZLATOV Petru                 – şef al Direcţiei generale industrie, construcţii, transport
                                             şi comunicaţii în cadrul Comitetului Executiv al Unităţii
                                              teritoriale autonome Găgăuzia
    POVAR Iurie                     – administrator al Î.S. “Institutul Naţional de Cercetări
                                              şi Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului,
                                             Urbanismului şi Arhitecturii “URBANPROIECT”