LPC291/2008
ID intern unic:  330644
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 291
din  19.12.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 73
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44–46, art.318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    la noţiunea „registrator”, cuvintele „din oficiul cadastral teritorial” şi „să opereze modificări în planul cadastral şi/sau geometric,” se exclud;
    articolul se completează în final cu o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „registrator stagiar – persoană care efectuează stagiul în cadrul oficiului cadastral teritorial în baza unui contract individual de muncă, încheiat în conformitate cu legislaţia muncii.”
    2. Articolul 6:
    la alineatul (1), cuvintele „în termen de 3 zile” se substituie prin cuvintele „în termen de 7 zile lucrătoare sau într-un alt termen stabilit de lege”;
    la alineatul (2), cuvintele „şi organelor de drept” se substituie prin cuvintele „ , organelor procuraturii, organelor de urmărire penală şi organelor cu atribuţii de control”;
    după alineatul (2) se introduc alineatele (21)–(24) cu următorul cuprins:
    „(21) Informaţia despre drepturile înregistrate asupra bunului imobil se furnizează persoanelor fizice şi juridice la solicitare, prin acordarea accesului la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile prin intermediul reţelelor de calcul şi de telecomunicaţii locale şi globale.
    (22) La cererea titularului de drepturi, Întreprinderea Specializată în Cadastru şi filialele acesteia sînt obligate să prezinte în scris informaţia privind persoanele care au primit date despre bunurile imobile asupra cărora acesta deţine anumite drepturi.
    (23) Informaţia sistematizată privind bunurile imobile asupra cărora o persoană deţine drept de proprietate se eliberează doar:
    a) persoanei în cauză sau reprezentantului acesteia;
    b) organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, executorilor judecătoreşti;
    c) Curţii de Conturi, pentru asigurarea activităţii acesteia;
    d) organelor fiscale;
    e) administratorului procesului de insolvabilitate pentru bunurile persoanei administrate;
    f) persoanelor cu drept de moştenire a bunurilor persoanei în cauză în cazul decesului acesteia;
    g) notarului care îndeplineşte procedura succesorală;
    h) autorităţilor administraţiei publice locale.
    (24) Informaţia sistematizată despre bunurile imobile asupra cărora o persoană deţine drept de proprietate se prezintă autorităţilor indicate la alin.(23) lit.b)–d) pe suport de hîrtie sau prin asigurarea accesului la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile. Persoanelor şi autorităţilor indicate la alin.(23) lit.a), e)–h) informaţia respectivă se prezintă pe suport de hîrtie. Termenul de eliberare a informaţiei despre bunurile imobile ce aparţin unei persoane, pe suport de hîrtie, nu poate depăşi 15 zile lucrătoare.”
    3. La articolul 11 alineatul (2), după litera l) se introduce litera l1) cu următorul cuprins:
    „l1) înaintează cereri în instanţa de judecată pentru radierea sau corectarea înscrierii greşite din registrul bunurilor imobile;”.
    4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 12. Registratorul
    (1) Funcţia de registrator se exercită, la nivel central, în cadrul Întreprinderii Specializate în Cadastru şi la nivel teritorial – în cadrul oficiilor cadastrale teritoriale.
    (2) În funcţia de registrator în cadrul Întreprinderii Specializate în Cadastru se angajează prin concurs persoane care activează de cel puţin 5 ani în funcţia de registrator la oficiul cadastral teritorial, persoane care activează de cel puţin 1 an în funcţia de jurist la Întreprinderea Specializată în Cadastru, precum şi persoane care deţin funcţii de conducere la Întreprinderea Specializată în Cadastru şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(3) lit.a)–d) şi f).
    (3) În funcţia de registrator în cadrul oficiului cadastral teritorial este angajată prin concurs, cu încheierea unui contract individual de muncă conform legislaţiei muncii, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) este cetăţean al Republicii Moldova;
    b) este licenţiată în drept sau are studii superioare la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului;
    c) nu are antecedente penale nestinse;
    d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
    e) a îndeplinit timp de 1 an funcţia de registrator stagiar sau a exercitat timp de 3 ani o funcţie de specialitate juridică;
    f) a susţinut examenul de calificare.
    (4) Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de registrator se aprobă de Guvern.
    (5) Registratorul este supus atestării cel puţin o dată la 3 ani. În urma atestării, registratorului i se conferă gradul unu, doi sau trei de calificare (gradele de calificare fiind indicate în ordine diminuantă) în funcţie de vechimea în muncă şi de nivelul cunoştinţelor profesionale. Regulamentul privind atestarea registratorilor se aprobă de Agenţie.
    (6) Atestarea se efectuează de către o comisie constituită din reprezentanţi ai Agenţiei şi ai Ministerului Justiţiei.
    (7) Registratorul din cadrul Întreprinderii Specializate în Cadastru are următoarele atribuţii:
    a) examinează cazurile de respingere a cererii de înregistrare;
    b) examinează deciziile de refuz al efectuării înscrierilor în registrul bunurilor imobile şi efectuează înscrierea în cazul în care consideră neîntemeiată decizia de refuz a registratorului de la oficiul cadastral teritorial;
    c) în cazul depistării unor înscrieri greşite în registrul bunurilor imobile, pentru a căror corectare este necesară o hotărîre judecătorească irevocabilă, solicită Întreprinderii Specializate în Cadastru înaintarea cererii în instanţa de judecată pentru radierea sau corectarea acestora;
    d) corectează, în modul stabilit la art.38, greşelile din registrul bunurilor imobile.
    (8) Registratorul din cadrul oficiului cadastral teritorial are următoarele atribuţii:
    a) solicită documentele necesare includerii în cadastru a datelor despre bunul imobil şi drepturile asupra lui;
    b) decide, în modul stabilit, asupra efectuării sau modificării înscrierii în registrul bunurilor imobile ori refuză efectuarea sau modificarea înscrierii respective;
    c) eliberează extrase din registrul bunurilor imobile;
    d) în cazul depistării unor înscrieri greşite în registrul bunurilor imobile, pentru a căror corectare este necesară o hotărîre judecătorească irevocabilă, solicită Întreprinderii Specializate în Cadastru înaintarea cererii în instanţa de judecată pentru radierea sau corectarea acestora;
    e) corectează, în modul stabilit la art. 38, greşelile din registrul bunurilor imobile;
    f) exercită alte atribuţii conform legislaţiei în vigoare.
    (9) Regulamentul registratorului se aprobă de Guvern.”
    5. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu următorul cuprins:
    „Articolul 121. Registratorul stagiar
    (1) Registrator stagiar poate fi persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.12 alin.(3) lit.a)–d).
    (2) Registratorul stagiar efectuează stagiul timp de1 an în cadrul oficiului cadastral teritorial sub îndrumarea registratorului care îi asigură efectuarea stagiului profesional. După expirarea stagiului, persoana respectivă poate participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de registrator.
    (3) Condiţiile de efectuare a stagiului se stabilesc de Guvern.
    (4) Printre atribuţiile registratorului stagiar se numără pregătirea documentelor pentru înregistrare, efectuarea lucrărilor de secretariat, precum şi alte atribuţii stabilite prin regulament.”
    6. Articolul 15:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Lucrările cadastrale sînt executate de oficiile cadastrale teritoriale, de întreprinderile de stat şi cele private. În cadrul oficiilor cadastrale teritoriale, lucrările cadastrale sînt executate de ingineri cadastrali care poartă răspundere pentru corectitudinea şi legalitatea lucrărilor executate.”
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Recepţia lucrărilor cadastrale executate de întreprinderile de stat sau private se realizează de către oficiile cadastrale teritoriale. Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil o poartă întreprinderea care a executat lucrările cadastrale.”
    7. Articolul 18 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Pentru a garanta protecţia drepturilor beneficiarilor serviciilor de elaborare şi actualizare a planurilor cadastrale sau geometrice prestate de oficiile cadastrale teritoriale, Întreprinderea Specializată în Cadastru încheie un contract de asigurare de răspundere civilă.”
    8. La articolul 19, alineatul (5) se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins: „La întocmirea planului cadastral sau geometric în hotar general, suprafaţa terenului se consideră aproximativă şi poate fi precizată la stabilirea hotarului fix.”
    9. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Cererea de înregistrare, însoţită de documentele necesare, poate fi depusă de executantul lucrărilor cadastrale (dacă lucrările executate atrag modificarea documentaţiei cadastrale) sau de întreprinderea ce prestează servicii imobiliare în cazul în care sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) capitalul social al întreprinderii este de cel puţin 1 milion de lei;
    b) întreprinderea activează în domeniu de cel puţin 5 ani;
    c) contractul încheiat între întreprindere şi titularul de drepturi conţine clauza de reprezentare;
    d) întreprinderea constituie o garanţie de 100% din valoarea bunului imobil standard în favoarea Întreprinderii Specializate în Cadastru, estimată în scopul impozitării, dar nu mai mult de 200 mii lei, în vederea acoperirii eventualului prejudiciu cauzat acesteia.
    Întreprinderea care depune documentele în numele titularului de drepturi răspunde de veridicitatea şi legalitatea acestora.”
    10. La articolul 28, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) La înregistrarea primară a bunului imobil şi a drepturilor asupra lui în temeiul documentelor indicate la alin.(1) este obligatorie prezentarea planului bunului imobil. Prezentarea planului nu este necesară în cazul în care oficiul cadastral teritorial îl deţine deja.”
    11. Articolul 29:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Documentele ce confirmă drepturile se depun în două exemplare, după cum urmează: pentru actele juridice autentificate notarial şi actele autorităţilor publice − originalul sau o copie legalizată şi o copie simplă; pentru actele juridice în formă scrisă simplă – două exemplare originale.”
    după alineatele (2) şi (3) se introduc alineatele (21) şi, respectiv, (31) cu următorul cuprins:
    „(21) Hotărîrea judecătorească privind înscrierea sau radierea dreptului tabular ori privind efectuarea rectificării în registrul bunurilor imobile se depune în copie, a cărei autenticitate este confirmată de instanţa de judecată, cu menţiunea că este irevocabilă. În lipsa menţiunii respective, dacă hotărîrea este executorie, se efectuează înscrierea provizorie în registrul bunurilor imobile.”
    „(31) În cazul în care hotărîrea judecătorească nu conţine toate datele necesare pentru înscrierea în registrul bunurilor imobile, registratorul va solicita instanţei de judecată explicarea hotărîrii.”
    12. Articolul 30 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Cererea de înregistrare poate fi retrasă de către solicitant pînă la efectuarea înscrierii în registrul bunurilor imobile sau pînă la întocmirea deciziei de refuz al înregistrării dreptului solicitat.”
    13. După articolul 30 se introduce articolul 301 cu următorul cuprins:
    „Articolul 301. Înregistrarea dreptului la cererea notarului
    (1) Notarul care a autentificat actul juridic sau a eliberat certificatul de moştenitor referitor la un drept susceptibil de înregistrare în registrul bunurilor imobile poate solicita, la cererea scrisă a titularului dreptului, înregistrarea la oficiul cadastral teritorial pe a cărui rază de activitate se află bunul imobil. Notarul poate cere înregistrarea numai dacă imobilul care face obiectul actului a fost anterior înscris în registrul bunurilor imobile şi există un plan cadastral sau geometric al acestuia (al terenului, construcţiei sau încăperii izolate).
    (2) Modalitatea prezentării cererii de înregistrare şi a actelor justificative la oficiul cadastral teritorial se stabileşte de Agenţie împreună cu Ministerul Justiţiei. După efectuarea înregistrării, registratorul va elibera notarului actele doveditoare ale dreptului, avînd aplicată parafa de înregistrare, pentru a fi transmise titularului dreptului.
    (3) Notarul poate solicita eliberarea extraselor din registrul bunurilor imobile şi a altor documente necesare efectuării actului notarial în numele persoanelor fizice şi juridice, în baza unei cereri depuse.
    (4) Tarifele pentru serviciile de înregistrare şi pentru alte servicii prestate de oficiile cadastrale teritoriale pot fi încasate de notari în numele Întreprinderii Specializate în Cadastru.”
    14. Articolul 31:
    alineatul (1) se completează cu literele h) şi i) cu următorul cuprins:
    „h) este notată aplicarea sechestrului sau interdicţia de înstrăinare sau grevare a bunului imobil dreptul asupra căruia este solicitat spre înregistrare;
    i) nu a fost achitată plata pentru înregistrare.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Respingerea cererii în temeiul invocat la alin.(1) lit.f) poate fi soluţionată prin acţiunea în rectificare. Respingerea cererii pe celelalte temeiuri specificate la alin.(1) poate fi atacată la registratorul din cadrul Întreprinderii Specializate în Cadastru, iar decizia acestuia poate fi atacată în instanţa de judecată.”
    15. Articolul 32:
    la alineatul (3), cuvintele „oficiului cadastral teritorial” se substituie prin cuvîntul „registratorului”;
    la alineatul (4), cuvintele „la Agenţie, iar decizia Agenţiei, în instanţă” se substituie prin cuvintele „în instanţa”.
    16. La articolul 33, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Decizia privind refuzul înregistrării drepturilor se aduce la cunoştinţa solicitantului în scris. Refuzul înregistrării drepturilor poate fi soluţionat prin acţiunea în rectificare dacă sînt prezente temeiurile indicate la art.505 şi 509 din Codul civil. În celelalte cazuri, decizia de refuz poate fi atacată în instanţa de judecată sau la registratorul Întreprinderii Specializate în Cadastru, iar decizia acestuia poate fi atacată în instanţa de judecată.”
    17. La articolul 34, alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) hotărîrea judecătorească definitivă şi irevocabilă, în temeiul căreia urmează a fi înscris, modificat sau radiat dreptul, pînă la efectuarea plăţii pentru înregistrare.”
    18. La articolul 36 alineatul (4), după cuvintele „se eliberează” se introduc cuvintele „ , în termen de 3 zile lucrătoare,”.
    19. La articolul 37, alineatul (3) se exclude.
    20. La articolul 38 alineatul (3), după cuvintele „a coordonatelor hotarelor” se introduc cuvintele „ , exceptînd transformarea coordonatelor punctelor de hotar dintr-un sistem de coordonate în altul,”.
    21. La articolul 39 alineatul (1), după cuvintele „asupra bunurilor imobile,” se introduc cuvintele „în baza cererii unuia sau a ambilor soţi,”, iar în final se completează cu propoziţia: „Neînscrierea în registrul bunurilor imobile a datelor despre celălalt soţ nu conduce la pierderea de către acesta a dreptului de proprietate asupra bunurilor procurate sau construite în timpul căsniciei.”
    22. La articolul 404 alineatul (2), cuvintele „al actului de constatare pe teren a gradului de executare a construcţiei” se substituie prin textul: „al avizului tehnic al Inspecţiei de Stat în Construcţii ce atestă gradul de executare a construcţiei şi corespunderea lucrărilor de construcţie cu documentaţia de proiect. Pentru construcţiile ce nu cad sub incidenţa Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, în locul avizului tehnic al Inspecţiei de Stat în Construcţii se prezintă actul de constatare pe teren privind gradul de executare a construcţiei, întocmit de oficiul cadastral teritorial şi coordonat cu autoritatea publică locală.”
    23. După articolul 406 se introduce articolul 407 cu următorul cuprins:
    „Articolul 407. Înregistrarea pieirii fortuite sau distrugerii
                             (demolării) bunului imobil
    (1) În cazul în care bunul imobil îşi încetează existenţa prin pieire fortuită sau distrugere (demolare), concomitent cu înregistrarea privind încetarea existenţei bunului imobil în registrul bunurilor imobile se radiază toate drepturile reale şi grevările referitoare la acel bun imobil.
    (2) Înregistrarea privind încetarea existenţei bunului imobil se face în temeiul documentelor ce confirmă faptul pieirii fortuite sau distrugerii (demolării) bunului imobil.”
    24. La articolul 461 alineatul (2), cuvîntul „admiterea” se substituie prin cuvîntul „primirea”.
    25. Articolul 47:
    la alineatul (2), cuvintele „Oficiul cadastral teritorial” se substituie prin cuvintele „Întreprinderea Specializată în Cadastru şi filialele sale”, iar cuvintele „ori prin refuzul neîntemeiat de a înregistra drepturile” se exclud;
alineatul (3) se exclude.
    26. Articolul 471:
    la alineatul (2), cuvintele „Oficiul cadastral teritorial răspunde” se substituie prin cuvintele „Întreprinderea Specializată în Cadastru şi filialele sale răspund”, iar cuvîntul „acesta” se substituie prin cuvîntul „acestea”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Prejudiciul cauzat ca urmare a acţiunilor registratorului se repară conform art.49 şi 50.”
    27. Articolul 49:
    la alineatul (1), cuvintele „de către oficiul cadastral teritorial” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În cazul în care fondul de garanţie nu dispune de mijloace suficiente pentru acordarea compensaţiei, el se completează din contul majorării cuantumului defalcărilor la fondul de garanţie.”
    28. La articolul 50:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Titularul de drepturi căruia i-a fost cauzat un prejudiciu ca urmare a înscrierii sau modificării incorecte în registrul bunurilor imobile ori a refuzului neîntemeiat (care nu corespunde temeiurilor indicate în prezenta lege) de a înregistra dreptul, săvîrşite de registrator cu vinovăţie, beneficiază de o compensaţie.”
    după alineatul (2) se introduc alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    „(21) Nu se compensează prejudiciul ce urmează a fi recuperat de la persoana care l-a instigat pe registrator sau care a beneficiat în mod conştient de un avantaj în urma acţiunilor incorecte ale registratorului.
    (22) În cazul în care fondul de garanţie nu dispune de mijloace suficiente pentru acordarea compensaţiei, aceasta se plăteşte pe măsura acumulării fondului de garanţie.”
    la alineatul (5), cuvintele „în baza deciziei unei comisii create de Guvern” se substituie prin cuvintele „în temeiul unei hotărîri judecătoreşti”, iar propoziţia a doua se exclude.
    29. Articolul 55:
    după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Dacă la transpunerea pe teren a proiectului de organizare a teritoriului, elaborat în cadrul privatizării pămîntului, sînt evidenţiate erori ce ţin de coordonatele hotarelor, iar corectarea acestora nu modifică posesiunea de fapt a terenurilor şi nu lezează alte drepturi ale titularilor, se elaborează un plan cadastral corectat, care se aprobă de consiliul local. Decizia consiliului local emisă pe marginea noului plan cadastral va servi drept temei pentru modificarea documentelor cadastrale.”;
    la alineatul (5), după cuvintele „în condiţiile alin.(4)” se introduc cuvintele „sau alin.(41)”.
    Art.II. – La articolul 17 alineatul (1) din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154–157, art.1209), cu modificările ulterioare, după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) să solicite, în numele persoanelor fizice şi juridice, la cererea scrisă a acestora, înregistrarea drepturilor în registrul bunurilor imobile în cazul autentificării actului juridic sau al eliberării certificatului de moştenitor;”.
    Art.III. – Guvernul, în termen de 6 luni:
    va aproba actele normative necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi;
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    va asigura revizuirea actelor normative ce contravin prezentei legi de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale.
    Art.IV. − Modificările operate prin prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia completărilor operate prin alin.(22) la art.6 din Legea cadastrului bunurilor imobile, care vor intra în vigoare la 6 luni de la data publicării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr.291-XVI.  Chişinău, 19 decembrie 2008.