LPC302/2008
ID intern unic:  330646
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 302
din  25.12.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 75
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – La articolul 24 alineatul (23) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, cuvintele „Pînă la 31 decembrie 2008, persoanele” se substituie prin cuvîntul „Persoanele”, iar prima propoziţie se completează în final cu cuvintele „pînă la finalizarea procedurii de lichidare a acestora”.
    Art.II. – Articolul 31 din Legea nr.1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiţii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177–181, art.749), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 31.  Modul de lichidare a fondurilor de
                            investiţii nemutuale
    (1) Pachetele de acţiuni (părţile sociale) ale societăţilor din portofoliile fondurilor de investiţii nemutuale, care nu au fost înstrăinate pînă la 1 iulie 2008, vor fi vîndute în cadrul licitaţiilor fără anunţul preţului iniţial (la cel mai mare preţ propus de cumpărător), conform actelor normative aprobate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (2) La vînzarea, în modul stabilit la alin.(1), a pachetelor de acţiuni deţinute de fondurile de investiţii nemutuale la societăţile pe acţiuni aflate în proces de dizolvare nu se aplică prevederile art.97 alin.(4) din Legea privind societăţile pe acţiuni.
    (3) Registratorii independenţi care ţin registrele societăţilor pe acţiuni ale căror acţiuni se află în portofoliile fondurilor de investiţii nemutuale sau care au arhivat informaţia din registrele societăţilor pe acţiuni ţinute anterior eliberează, în termenele stabilite de legislaţie, actele necesare efectuării tranzacţiilor, de asemenea, înregistrează modificările corespunzătoare în registrele societăţilor pe acţiuni conform rezultatelor licitaţiilor.
    (4) Prin derogare de la prevederile art.17 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi art.17 din Legea privind societăţile cu răspundere limitată, în temeiul deciziei comisiei de lichidare (lichidatorului) a fondului de investiţii nemutual, organul înregistrării de stat, în termen de 5 zile lucrătoare, înregistrează modificarea privind asociaţii societăţii cu răspundere limitată şi excluderea fondului de investiţii din Registrul de stat al persoanelor juridice.
    (5) Întregul proces de lichidare a fondului de investiţii nemutual se derulează sub supravegherea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în conformitate cu actele normative ale acesteia.
    (6) Proiectul de repartizare a activelor, calculele şi raportul general privind lichidarea fondului de investiţii nemutual se aprobă de către comisia de lichidare (lichidatorul) şi de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, cu înştiinţarea personală a fiecărui acţionar privind rezultatele lichidării.”
    Art.III. – Articolul 52 din Legea nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183–185, art. 655), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (6) litera p), cuvintele „în mărimea stabilită de legislaţie” se exclud;
    articolul se completează cu alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins:
    „(7) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare este de 2500 lei.
    (8) Taxele pentru eliberarea şi reperfectarea licenţei, precum şi pentru eliberarea copiei sau duplicatului acesteia, se varsă la bugetul Comisiei Naţionale.”
    Art.IV. – Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47–49, art.213), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, noţiunea „Autoritate de supraveghere” va avea următorul cuprins:
    „autoritate de supraveghere – Comisia Naţională a Pieţei Financiare;”.
    2. În cuprinsul legii, noţiunea „Autoritate de supraveghere” se ortografiază cu literă mică.
    3. Articolul 24:
    la alineatul (1), cuvintele „Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate” se substituie prin cuvintele „Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”;
    la alineatul (3), cuvintele „Legea privind licenţierea unor genuri de activitate” se substituie prin cuvintele „Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”;
    la alineatul (4), cuvintele „Camera de Licenţiere” se substituie prin cuvintele „Autoritatea de supraveghere”;
    alineatul (5) se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins: „Taxele pentru reperfectarea licenţei şi pentru eliberarea copiei sau duplicatului acesteia se varsă la bugetul de stat.”;
    la alineatul (6), cuvintele „în domeniul asigurărilor” se substituie prin cuvintele „de asigurare (reasigurare)”.
    4. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Suspendarea licenţei asigurătorului (reasigurătorului) se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.”
    5. La articolul 26 alineatul (1), preambulul va avea următorul cuprins:
    „(1) Retragerea licenţei asigurătorului (reasigurătorului) se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi în unul din următoarele cazuri:”.
    6. La articolul 49 alineatul (1), cuvintele „Legea privind licenţierea unor genuri de activitate” se substituie prin cuvintele „Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”.
    7. Articolul 50:
    la alineatul (1), cuvintele „Legea privind licenţierea unor genuri de activitate” se substituie prin cuvintele „Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”;
    la alineatul (2), cuvintele „Camera de Licenţiere” se substituie prin cuvintele „autoritatea de supraveghere”;
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru activitatea de intermediere în asigurări în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare este de 2500 lei şi se varsă la bugetul de stat.
    (4) Taxa de reperfectare a licenţei pentru activitatea de intermediere în asigurări în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi taxa pentru eliberarea copiei sau duplicatului acesteia se varsă la bugetul de stat.”
    8. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 51. Retragerea licenţei brokerului de
                           asigurare şi/sau de reasigurare
    Retragerea licenţei brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi în cazul în care brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare a încălcat prevederile art. 49 alin. (3) şi (5).”
    9. Articolul 57:
    la alineatul (10), cuvintele „solicită Camerei de Licenţiere retragerea licenţelor” se substituie prin cuvintele „poate iniţia procedura de retragere a licenţei”;
    alineatul (12) se exclude.
    10. La articolul 58 alineatul (2) prima liniuţă, cuvîntul „proiecte” se substituie prin cuvîntul „proiectul”, iar cuvintele „şi Autoritatea de supraveghere” se exclud.
    Art.V. – Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112–116, art.506) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, noţiunea „autoritate de supraveghere” va avea următorul cuprins:
    „autoritate de supraveghere – Comisia Naţională a Pieţei Financiare;”.
    2. La articolul 27 alineatul (1), cuvintele „legislaţia privind înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor” se substituie prin cuvintele „legislaţia privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali”.
    3. Articolul 28:
    la alineatul (1), cuvintele „legislaţia privind licenţierea unor genuri de activitate” se substituie prin cuvintele „Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”;
    articolul se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(5) Taxa pentru eliberarea licenţei de categoria A este de 1250 lei, iar taxa pentru eliberarea licenţelor de categoriile B şi C şi a licenţei pentru activitatea asociaţiei centrale – de 2500 lei.
    (6) Taxele pentru eliberarea şi reperfectarea licenţei, precum şi pentru eliberarea copiei sau duplicatului acesteia, se varsă la bugetul de stat.”
    4. La articolul 29 alineatul (1) şi la articolul 48 alineatul (2) litera a), cuvintele „autoritatea de licenţiere” se substituie prin cuvintele „autoritatea de supraveghere”.
    5. Articolul 30:
    la alineatul (1), cuvintele „legislaţia privind licenţierea unor genuri de activitate” se substituie prin cuvintele „legislaţia privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”;
    la alineatul (4), prima propoziţie se exclude;
    la alineatul (5), cuvintele „informează autoritatea de licenţiere în termen de 5 zile” se substituie prin cuvintele „adoptă decizia privind eliberarea licenţei în termen de 30 de zile”.
    6. Articolul 31:
    la alineatul (1), cuvintele „legislaţia privind licenţierea unor genuri de activitate” se substituie prin cuvintele „legislaţia privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”;
    la alineatele (5) şi (9), cuvintele „şi autorităţii de licenţiere” se exclud;
    la alineatul (8), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) necesităţii retragerii licenţei.”
    7. Articolul 32:
    la alineatul (1), cuvintele „autorităţii de licenţiere, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind licenţierea unor genuri de activitate” se substituie prin cuvintele „autorităţii de supraveghere, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”;
    alineatul (3) se exclude.
    8. La articolul 49 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) să retragă licenţa asociaţiei.”
    Art.VI. – Articolul 16 din Legea privind birourile istoriilor de credit nr.122-XVI din 29 mai 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.138–139, art.559) se completează cu alineatele (41) şi (42) cu următorul cuprins:
    „(41) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru activitatea biroului istoriilor de credit este de 2500 lei.
    (42) Taxele pentru eliberarea şi reperfectarea licenţei, precum şi pentru eliberarea copiei sau duplicatului acesteia, se varsă la bugetul de stat.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr.302-XVI. Chişinău, 25 decembrie 2008.