LPC311/2008
ID intern unic:  330650
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 311
din  25.12.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 79
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 12 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În cazul în care cuantumul pensiei calculate este mai mic decît cuantumul pensiei minime, diferenţa dintre cuantumul pensiei minime şi cuantumul pensiei calculate se achită din mijloacele bugetului de stat.”
    2. La articolul 13:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Diferenţa prevăzută la art.12 alin.(5) se indexează anual, suma rezultată din indexare fiind achitată din mijloacele bugetului de stat.”
    3. La articolul 25 alineatul (1) litera a), cuvintele „secundar profesional” se substituie prin cuvintele „ mediu de specialitate”.
    4. La anexa nr.4 alineatul (4), partea introductivă va avea următorul cuprins: „Dacă stagiul de cotizare total realizat în întreaga perioadă de activitate este mai mare decît stagiul de cotizare necesar la data stabilirii pensiei, cuantumul pensiei pentru perioada posterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează în condiţiile art.16, după formula:”.
    Art.II. – Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1–4, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 punctul 4), litera a) se exclude.
    2. La articolul 25:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asiguraţii cu contract individual de muncă se reţine şi se virează lunar de către angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Începînd cu 1 ianuarie 2009, contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută şi virată în plus după această dată la bugetul asigurărilor sociale de stat se rambursează persoanei asigurate conform unui regulament aprobat de Guvern.”
    3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Termenele de înregistrare a contribuabililor
                          şi de plată  a contribuţiilor de asigurări sociale
    (1) Întreprinderile şi organizaţiile (persoane juridice şi fizice) sînt obligate, în termen de 10 zile din data înregistrării de stat, să se înregistreze ca plătitori de contribuţii de asigurări sociale la locul unde îşi au adresa juridică.
    (2) Termenele de plată a contribuţiilor de asigurări sociale se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.”
    4. La articolul 28:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Cuantumul majorărilor de întîrziere prevăzute la alin.(1) se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Calcularea majorărilor de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională.”
    alineatul (5) se exclude.
    5. La articolul 30 alineatul (4), cuvintele „stabilit de legislaţia fiscală” se substituie prin cuvintele „stabilite de legea bugetului asigurărilor sociale de stat”.
    Art.III. – La articolul 9 alineatul (2) din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106–108, art.512), cu modificările ulterioare, după cuvîntul „secundar” se introduc cuvintele „ , mediu de specialitate”.
    Art.IV. – La articolul 18 alineatul (1) litera a) şi alineatul (2) litera a) din Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din 24 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.31–33, art.192), cu modificările ulterioare, cuvintele „secundar profesional” se substituie prin cuvintele „ mediu de specialitate”.
    Art.V. − Guvernul, în termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi, va aproba actele normative necesare punerii în aplicare a modificărilor prevăzute de aceasta.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Marian  LUPU

    Nr. 311-XVI.  Chişinău, 25 decembrie 2008.