HGM108/2009
ID intern unic:  330703
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 108
din  09.02.2009
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 17.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 34-36     art Nr : 143
    MODIFICAT
   
HG937 din 13.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1012
    HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858
    HG597 din 02.07.10, MO117-118/09.07.10 art.677


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă hotărîrile Guvernului specificate în anexa nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                                Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                         Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                Mariana Durleşteanu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                          Anatolie Gorodenco
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                                                 Galina Balmoş

    Nr. 108. Chişinău, 9 februarie 2009.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.108
din 9 februarie 2009
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG937 din 13.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1012]
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 5 martie 2001 „Cu privire la măsurile pentru susţinerea dezvoltării culturilor nucifere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.27-28, art.219), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) punctul 2 se exclude;
    b) la punctul 5, cuvintele „de creare şi utilizare a fondului” se substituie prin cuvintele „de utilizare a mijloacelor financiare”;
    c) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului, va asigura armonizarea standardelor naţionale privitoare la nuci, produsele derivate din nuci şi lemnul de culturi nucifere cu standardele internaţionale.”;
    d) la punctul 7, cuvintele „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” se substituie prin cuvintele „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului”;
    2) în anexă:
    a) denumirea va avea următorul cuprins:
    „Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere”;
    b) la punctul 1, textul „Fondul pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere (în continuare – Fondul) se instituie anual” se substituie prin textul „Mijloacele financiare pentru încurajarea dezvoltării culturilor nucifere (în continuare – mijloacele financiare) se prevăd în legea anuală a bugetului de stat”;
    c) punctul 2:
    alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare administrează mijloacele financiare în limitele alocaţiilor bugetare.”;
    la alineatul doi:
    cuvintele „consiliului Fondului (în continuare – Consiliul), prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei prelucrătoare” se substituie prin cuvintele „Grupului de lucru, prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare”;
    cuvintele „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” se substituie prin cuvintele „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului”;
    după cuvintele „Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” se introduc cuvintele „ , Serviciului Vamal”;
    d) denumirea capitolului II va avea următorul cuprins:
    „II. Sursele de finanţare a măsurilor de încurajare a dezvoltării culturii nucifere”;
    e) punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Sursele de finanţare a măsurilor de încurajare a dezvoltării culturii nucifere sînt mijloacele bugetului de stat, inclusiv din contul vărsămintelor reprezentînd 1,5 la sută din valoarea exportului de nuci, produselor derivate din nuci şi lemnului de nuc indicată în declaraţia vamală şi confirmată prin dispoziţia de plată trezorerială la momentul efectuării exportului.”;
    f) punctul 4 se exclude;
    g) punctul 5:
    la alineatul unu, cuvintele „Mijloacele Fondului” se substituie prin cuvintele „Mijloacele financiare”, iar la literele a), b), c) şi d) cuvîntul „Fondului” se substituie prin cuvintele „mijloacelor financiare”;
    la alineatul doi, cuvintele „Mijloacele Fondului” se substituie prin cuvintele „Mijloacele financiare”;
    la alineatul trei, cuvîntul „mijloacele” se substituie prin cuvintele „mijloacele financiare”, iar cuvintele „ , coordonată cu Consiliul,” se exclud;
    h) punctul 6 se exclude;
    i) denumirea capitolului IV va avea următorul cuprins:
    „IV. Modul de administrare şi repartizare a mijloacelor financiare”;
    j) la punctul 7, cuvintele „ale Fondului” se exclud;
    k) la punctul 8, litera b) ultimul alineat şi litera d) ultimul alineat se exclud;
    l) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Materialele se prezintă şi se înregistrează la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Grupul de lucru, cu antrenarea altui personal din domeniu, verifică veridicitatea documentelor prezentate, a lucrărilor executate, cu deplasare pe teren, şi aprobă hotărîri pentru fiecare solicitant în parte.”;
    la punctele 10, 11 şi 12, cuvîntul „Consiliului”, se substituie prin cuvintele „Grupului de lucru”.
    3. La punctul 6 din Regulamentul Ministerului Culturii şi Turismului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1032 din 4 octombrie 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Culturii şi Turismului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.135-138, art.1117), alineatul cincizeci şi doi se exclude.
    [Pct.4 abrogat prin  HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858].
    [Pct.5 abrogat prin HG597 din 02.07.10, MO117-118/09.07.10 art.677]
    [Pct.6 abrogat prin HG597 din 02.07.10, MO117-118/09.07.10 art.677]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 108
din 9 februarie 2009

Hotărîrile de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 705 din 23 iulie 2001 „Cu privire la constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.92-93, art. 766).
    2. Punctul 9 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.875 din 14 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.155-158, art. 920).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1225 din 13 octombrie 2003 „Despre aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.218-220, art. 1279).