HGM100/2009
ID intern unic:  330748
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 100
din  09.02.2009
privind aprobarea Regulamentului cu privire la importul, exportul, proiectarea,
producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru
obţinerea ascunsă a informaţiei şi a Clasificatorului mijloacelor tehnice speciale
destinate pentru obţinerea ascunsăa informaţiei
Publicat : 20.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 37-40     art Nr : 164
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938    În scopul executării prevederilor art. 6 alin. (41) din Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 11-13, art. 38), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, conform anexei nr. 1;
    Clasificatorul mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, conform anexei nr. 2.

    PRIM+MINISTRU                                                  Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                           Igor Dodon
    Ministrul afacerilor interne                                     Gheorghe Papuc

    Nr. 100. Chişinău, 9 februarie 2009.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.100
din  9 februarie  2009

REGULAMENTUL
cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea şi
comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru
obţinerea ascunsă a informaţiei

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament reglementează activitatea de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei.
    2. La mijloace tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei (în continuare - mijloace tehnice speciale) sînt atribuite mijloacele tehnice şi/sau de program, proiectate, modificate sau programate pentru captarea, obţinerea, interceptarea, culegerea, ascultarea, înregistrarea şi transmiterea semnalelor informaţionale de natură sonoră, vizuală, electromagnetică sau de altă natură, inclusiv din reţelele de comunicaţii electronice, în scopul obţinerii accesului ascuns la informaţia străină.
    3. Activitatea de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale poate fi desfăşurată exclusiv de către:
    a) autorităţile împuternicite prin lege să desfăşoare activitate operativă de investigaţii;
    b) persoanele juridice cu sediul în Republica Moldova, care deţin licenţă de activitate în domeniul vizat.
    4. Activitatea de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale se efectuează doar pentru organele abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii.
    Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei de către persoanele fizice şi juridice neîmputernicite cu aceasta prin lege.
    5. Verificarea corespunderii solicitantului de licenţă şi controlul respectării de către titularul de licenţă a condiţiilor de licenţiere pentru activitatea de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale se efectuează de către Agenţia Servicii Publice, în comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
    [Pct.5 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    6. Organele vamale vor autoriza plasarea mijloacelor tehnice speciale în regim vamal de import/export doar după prezentarea licenţei şi, după caz, a autorizaţiei respective de către titularul de licenţă.
II. Comisia republicană de expertiză a mijloacelor tehnice speciale
    7. Litigiile privind atribuirea mijloacelor tehnice la categoria mijloacelor tehnice speciale vor fi soluţionate în prealabil de Comisia republicană de expertiză a mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei (în continuare – Comisia).
    8. În componenţa Comisiei sînt incluşi specialişti în domeniu - reprezentanţi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, ai Ministerului Afacerilor Interne şi Centrului Naţional Anticorupţie. Structura, componenţa nominală şi regulamentul de activitate ale Comisiei se aprobă de Guvern.
    [Pct.8 modificat prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    9. În activitatea Comisiei pot fi antrenaţi specialişti în domeniu din alte autorităţi publice, precum şi specialişti din instituţii ştiinţifice.
III. Condiţiile de desfăşurare a activităţii  licenţiate de import, export, proiectare,
producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale

    10. În scopul desfăşurării activităţii de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale, titularii de licenţă trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ;
    b) dispunerea în proprietate sau în locaţiune a unui imobil, unde se va desfăşura activitatea licenţiată, înzestrat cu mijloace de pază tehnică şi de păstrare a mijloacelor tehnice speciale, inclusiv a documentaţiei tehnice;
    c) dispunerea de încăperi separate destinate pentru oficiu, atelier de producţie, depozit etc.;
    d) dispunerea, după caz, de echipamente moderne pentru proiectarea şi producerea mijloacelor tehnice speciale;
    e) dispunerea de cel puţin 2 colaboratori angajaţi perma nenţi cu studii tehnice superioare sau speciale, competenţi în domeniul vizat;
    f) elaborarea de către titularul de licenţă, în termen de o lună de la eliberarea licenţei, a Regulamentul intern, care va stabili condiţiile organizatorice ale activităţii în domeniul licenţiat, modul de evidenţă, păstrare, comercializare, transmitere şi distrugere a mijloacelor tehnice speciale şi a documentaţiei tehnice;
    g) organizarea regimului intern într-un mod care să excludă posibilitatea accesului fizic neautorizat la mijloacele tehnice speciale;
    h) ţinerea de către titularul de licenţă a evidenţei mijloacelor tehnice speciale, la etapa proiectării, producerii, păstrării, precum şi în timpul efectuării testărilor. Comercializarea sau predarea acestor mijloace beneficiarului, precum şi distrugerea lor, va fi documentată;
    i) asigurarea regimului de confidenţialitate în activitatea licenţiată. Informaţia privind importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale poate fi prezentată doar organelor abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii, Comisiei republicane de expertiză a mijloacelor tehnice speciale, precum şi organelor de control împuternicite în temeiul punctului 5 din prezentul Regulament;
    j) stabilirea, în mod expres, de către titularul de licenţă, prin act intern, a subdiviziunii şi a persoanelor antrenate nemijlocit în activitatea licenţiată;
    k) reflectarea încadrării personalului în structura organizatorică şi în nomenclatorul de funcţii, aprobate de conducătorul persoanei juridice. Titularul de licenţă va stabili pentru fiecare specialist condiţiile concrete privind nivelul de studii, de cunoştinţe tehnice şi experienţă de lucru, precum şi atribuţiile de serviciu, drepturile, responsabilităţile şi cerinţele faţă de regimul de confidenţialitate;
    l) asigurarea perfecţionării periodice a persoanelor antrenate nemijlocit în activitatea licenţiată;
    m) corespunderea încăperilor destinate pentru proiectarea, producerea sau păstrarea mijloacelor tehnice speciale cerinţelor privind asigurarea regimului de confidenţialitate;
    n) dotarea cu safeuri a încăperilor destinate pentru păstrarea documentaţiei ce ţine de mijloacele tehnice speciale;
    o) corespunderea încăperilor deţinute cerinţelor normelor de igienă, securitate a muncii şi protecţie a mediului înconjurător, stabilite de legislaţia în vigoare;
    p) dotarea încăperilor deţinute cu sisteme automate de semnalizare pentru situaţii excepţionale şi antiincendiu;
    q) deţinerea de către titularul de licenţă a aparatajului şi utilajului necesare pentru asigurarea procesului tehnologic la proiectarea şi producerea mijloacelor tehnice speciale, în caz că licenţa prevede activitatea respectivă;
    r) proiectarea mijloacelor tehnice speciale în conformitate cu sarcina tehnică, coordonată cu beneficiarul (subiect al activităţii operative de investigaţii);
    s) producerea mijloacelor tehnice speciale în bază de contract (acord) cu organele abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii, în conformitate cu documentaţia tehnică, normativele tehnice şi alte documente de reglementare a activităţii în cauză;
    t) efectuarea importului mijloacelor tehnice speciale în bază de contract (acord) cu organele abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii;
    u) efectuarea exportului mijloacelor tehnice speciale pentru organele abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii, după coordonare cu Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. În acest caz, exportul mijloacelor tehnice speciale se poate efectua şi prin intermediul titularilor de licenţă străini, la prezentarea documentelor justificative;
    v) punerea de către titularul de licenţă la dispoziţia beneficiarului a documentaţiei tehnice şi a informaţiei necesare privind utilizarea mijloacelor tehnice speciale;
    w) prezentarea semestrială de către titularul de licenţă Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a informaţiei statistice privind importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale;
    x) prezentarea, la solicitarea Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, de către titularul de licenţă a datelor tehnice şi a mostrelor mijloacelor tehnice speciale;
    y) asigurarea de către titularul de licenţă a condiţiilor necesare pentru efectuarea de către autorităţile competente a controlului asupra desfăşurării genului de activitate pentru care i s-a eliberat licenţă.
    11. Procedura eliberării şi retragerii licenţei este reglementată de Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

    anexa nr.2