HGA111/2009
ID intern unic:  330759
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 111
din  10.02.2009
cu privire la organizarea activităţii Asociaţiei
Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare
Publicat : 20.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 37-40     art Nr : 165
   Abrogată prin HG927din 31.12.09, MO5-7/19.01.10 art.25

    În temeiul Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul reglementării activităţii Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare, conform anexei nr.1.
    2. Ministerul Sănătăţii:
    va elabora şi va aproba Programul ramural de servicii medicale oferit contingentului arondat, în modul stabilit, în termen de o lună;
    va organiza controlul asupra activităţii medico-sanitare în unităţile Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare şi asupra gestionării mijloacelor financiare alocate.
    3. Implementarea prezentului Regulament se va efectua în limita mijloacelor bugetului de stat prevăzute în aceste scopuri, mijloacelor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi altor surse, conform legislaţiei.
    4. Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare este succesorul de drepturi al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Aparatului Guvernului.
    5. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.
    6. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINIATRU                                                            Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                               Larisa Catrinici
    Ministrul finanţelor                                                             Mariana Durleşteanu

    Nr. 111. Chişinău, 10 februarie 2009.

Anexa nr.1
la  Hotărîrea Guvernului  nr.111
din  10 februarie 2009

REGULAMENTUL
ASOCIAŢIEI CURATIV-SANATORIALE ŞI DE RECUPERARE
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare,   obiectivele, obligaţiile şi drepturile Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare (în continuare – ACSR).
    2. ACSR este o instituţie publică, fondată şi subordonată juridic Ministerului Sănătăţii (în continuare – Fondator) în baza Direcţiei ACSR, succesor de drepturi al ASCR a Aparatului Guvernului, avînd în subordine următoarele subdiviziuni:
    a) Direcţia  ACSR, finanţată din bugetul de stat;
    b) Centrul de Igienă şi Epidemiologie al ACSR, finanţat din bugetul de stat;
    c) Baza Auto a ACSR, finanţată din bugetul de stat;
    d) IMSP Spitalul Republican al ACSR, instituţie non- profit, la autogestiune;
    e) IMSP Policlinica ACSR, instituţie  nonprofit, la autogestiune.
    3.  Instituţiile subordonate, indicate în punctul 2 lit.a), b) şi c) dispun de conturi trezoreriale, iar instituţiile specificate la lit. d) şi e) dispun de conturi bancare  în instituţiile financiare.
    4.  ACSR şi instituţiile subordonate dispun de mijloace fixe şi circulante, au sigiliu cu Stema de Stat, ştampile, formulare cu antet.
    5. Instituţiile ACSR sînt finanţate din bugetul de stat, mijloacele fondurilor  asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – FAOAM) şi din alte surse neiterzise de lege.
    6. ACSR îşi exercită activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi al altor state.
    7. ACSR are sediu în mun. Chişinău, str. A.Şciusev nr. 35, suprafaţa imobilului fiind de 178,7 m2, iar a terenului aferent de 1140 m2.
Capitolul II
OBIECTIVELE DE BAZĂ ALE ACSR
    8. ACSR are următoarele obiective:
    a) sporirea accesibilităţii populaţiei la asistenţa medicală de performanţă;
    b) organizarea asistenţei medico-sanatoriale şi de recuperare acordate conducerii statului, precum şi altor persoane care beneficiază de asistenţă medicală în instituţiile ACSR;
    c) îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate de instituţiile ACSR prin ameliorarea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii sănătăţii pacientului şi respectării drepturilor acestuia, prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare;
    d) asigurarea suportului consultativ-metodic şi informaţional în realizarea asistenţei medicale integrate.
Capitolul III
OBLIGAŢIILE, FUNCŢIILE ŞI ORGANELE DE
CONDUCERE ALE ACSR
    9. Pentru realizarea obiectivelor menţionate, ACSR are următoarele obligaţii:
    a) conducerea operativă a instituţiilor publice din subordine în scopul acordării şi perfecţionării asistenţei medicale de performanţă pentru categoriile care beneficiază de asistenţă medicală în instituţiile publice din subordine, organizarea măsurilor de profilaxie primară şi secundară a maladiilor, organizarea procesului curativ de diagnosticare precoce, de tratament calificat, intensiv şi de recuperare;
    b) perfecţionarea permanentă a sistemului de  acordare a asistenţei medicale în instituţiile din subordine;
    c) organizarea prestării de servicii medicale în conformitate cu Programul ramural de servicii medicale pentru contingentul arondat, elaborat şi aprobat de Ministerul Sănătăţii şi coordonat cu Ministerul Finanţelor;
    d) organizarea prestării serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi în baza contractelor încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în conformitate cu  prevederile actelor normative în vigoare;
    e) organizarea prestării serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale şi prevederile legale;
    f) organizarea prestării serviciilor medicale contraplată, în baza actelor normative în vigoare;
    g) evidenţa medicală (confirmarea şi excluderea) persoanelor care beneficiază de serviciile prestate în conformitate cu  Regulamentul aprobat de Ministerul Sănătăţii;
    h) organizarea implementării tehnologiilor performante orientate spre asigurarea securităţii sănătăţii pacientului şi calităţii serviciilor medicale (utilizarea standardelor, ghidurilor de tratament şi protocoalelor clinice aprobate etc.);
    i) colectarea datelor, organizarea şi asigurarea gestionării eficiente a bazelor de date privind serviciile medicale şi prezentarea  rapoartelor, informaţiilor în termenele stabilite;
    j) monitorizarea contractelor cu persoanele terţe, prestatorii de servicii aferente activităţii de bază pentru realizarea asistenţei medicale (servicii paramedicale, spălătorii, întreprinderi de alimentaţie publică, comunicaţionale, informaţionale, comunale, de canalizare şi salubrizare etc.);
    k) asigurarea conlucrării cu alţi prestatori de servicii medicale pentru asigurarea integrităţii şi continuităţii tratamentului, respectarea etapizării asistenţei medicale;
    l)  coordonarea regulamentelor  de activitate a instituţiilor din subordine;
    m) coordonarea organigramelor şi  statelor de personal ale ACSR şi ale instituţiilor  din subordine;
    n) coordonarea contractelor de locaţiune, comodat, trecerea la cheltuieli  şi/sau vînzarea mijloacelor fixe neutilizate în activitatea ACSR;
    o) organizarea consiliilor medicale cu participarea specialiştilor din domeniul ocrotirii sănătăţii, inclusiv stabilirea ordinii de convocare a consiliilor în conformitate cu Regulamentul aprobat de Ministerul Sănătăţii;
    p) acordarea ajutorului metodic instituţiilor din subordine;
    q) recrutarea şi selectarea personalului din instituţiile subordonate, angajarea, concedierea personalului conform actelor normative în vigoare; 
    r) organizarea activităţii de audit intern în instituţiile din subordine, în limita competenţelor sale, conform actelor normative în vigoare;
    s) examinarea sesizărilor cetăţenilor şi întreprinderea măsurilor ce se impun conform legislaţiei în vigoare;
    t) alte activităţi permise de legislaţia în vigoare.
    10. ACSR prestează servicii medicale şi de recuperare în cadrul instituţiilor asociate la tarifele stabilite de actele legislative şi normative în vigoare.
    11. Organele de conducere ale ACSR:
    Directorul general;
    Direcţia ca structură funcţională;
    Consiliul administrativ.
Capitolul IV
DREPTURILE ACSR
    12. ACSR are  următoarele drepturi:
    a) să dispună de fonduri fixe şi circulante în modul stabilit;
    b) să beneficieze de credite şi alte servicii bancare;
    c) să primească asistenţă tehnică şi financiară de la organismele internaţionale, de la donatorii externi şi interni;
    d) să solicite şi să primească de la autorităţile publice centrale, de la unităţile ACSR informaţia şi suportul necesar pentru desfăşurarea activităţii stabilite de prezentul  Regulament;
    e) să antreneze, la necesitate, specialişti, experţi, consultanţi, inclusiv prin contract, de la clinicile, instituţiile ştiinţifice şi de învăţămînt superior din ţară şi de peste hotare, în procesul de acordare a asistenţei medicale pacienţilor în cadrul unităţilor ACSR;
    f) să organizeze şi să participe la conferinţe, simpozioane, seminare şi alte activităţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
    g) să delegheze, la cererea instituţiilor medicale naţionale sau internaţionale, specialişti ai unităţilor ACSR pentru examinarea şi soluţionarea problemelor parvenite;
    h) să propună fondarea, reorganizarea sau desfiinţarea subdiviziunilor structurale ale  ACSR.
Capitolul V
PATRIMONIUL ŞI ACTIVITATEA
ECONOMICO-FINANCIARĂ A ACSR
    13. Patrimoniul ACSR este format din mijloace fixe şi financiare reflectate în bilanţ şi include:
    a) bunuri primite în gestiune sau procurate pe parcursul activităţii;
    b) mijloace de la bugetul de stat;
    c) mijloace obţinute din darea în locaţie a spaţiilor libere şi a echipamentului;
    d) mijloacele Fondului asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    e)  alte mijloace permise de legislaţie.
    14. Patrimoniul ACSR este folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor stabilite de prezentul Regulament.
    15. Finanţarea de la bugetul de stat  a activităţii instituţiilor ACSR se efectuează pentru serviciile acordate în cadrul Programului ramural de servicii medicale, elaborat şi aprobat anual în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii şi coordonat cu Ministerul Finanţelor.
    16. Activitatea economico-financiară a Spitalului Republican şi a Policlinicii ACSR se desfăşoară pe principiile de autofinanţare şi nonprofit, conform actelor normative care reglementează activitatea economico-financiară a instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
    17. Activitatea economico-financiară a Direcţiei ACSR, Centrului de Igienă şi Epidemiologie, Bazei Auto a ACSR se efectuează de la bugetul de stat, în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea instituţiilor bugetare.
    18. ACSR îşi planifică activitatea sa economico-financiară conform devizelor de venituri şi cheltuieli (business-plan) pentru instituţiile din cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi planurilor de finanţare a instituţiilor de la bugetul de stat, în scopul realizării obiectivelor prevăzute de prezentul Regulament şi dezvoltării sale ulterioare.
    19. Devizele de venituri şi cheltuieli (business-plan) ale planurilor de finanţare se întocmesc în conformitate cu prevederile legale şi se aprobă de Fondator.
    20. Evidenţa contabilă şi prezentarea dărilor de seamă economico-financiare de către IMSP încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se efectuează conform standardelor naţionale de contabilitate, iar pentru instituţiile finanţate din bugetul de stat – conform actelor normative care reglementează activitatea instituţiilor bugetare.
    21. Remunerarea muncii angajaţilor din unităţile ACSR contractate de CNAM se efectuează  în baza actelor normative care reglementează salarizarea angajaţilor din IMSP încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, iar a celor din instituţiile finanţate din bugetul de stat – în baza actelor normative care reglementează salarizarea angajaţilor din instituţiile bugetare.
Capitolul VI
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ACSR
Fondatorul
    22. Fondatorul ACSR şi al instituţiilor din subordine este Ministerul Sănătăţii.
Consiliul administrativ al ACSR
    23. Consiliul administrativ este organul de administrare şi control al  activităţii ACSR.
    24. Componenţa nominală a Consiliul administrativ se aprobă de Fondator pe un termen de 5 ani şi îşi exercită atribuţiile în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul Regulament.
    25.Consiliul administrativ al ACSR este compus din 7 membri, inclusiv:
    a) preşedintele Consiliului – directorul general al ACSR, reprezentantul Fondatorului;
    b) vicepreşedintele Consiliului – directorul Spitalului Republican al ACSR;
    c) reprezentantul Sindicatelor „Sănătatea”;
    d) reprezentantul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
    e) directorul Policlinicii ACSR;
    f) reprezentantul Ministerului Finanţelor;
    g) reprezentantul organizaţiilor nonguvernamentale.
    26. Consiliul administrativ are următoarele atribuţii exclusive:
    a) asigură buna administrare şi controlul activităţii ACSR;
    b) examinează şi aprobă planurile de activitate ale unităţilor din subordine;
    c) examinează şi aprobă rapoartele semestriale şi anuale privind activitatea ACSR şi le prezintă Fondatorului;
    d) examinează şi prezintă Fondatorului spre coordonare devizele de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi modificările la acestea;
    e) planifică şi coordonează cu Fondatorul activitatea din domeniul construcţiilor, reconstrucţiilor capitale şi curente ale unităţilor  şi efectuează controlul asupra realizării lor;
    f) aprobă contractele de achiziţie a mărfurilor, suma cărora depăşeşte 50,0 mii lei.
    27. Dacă împuternicirile Consiliului administrativ au încetat şi încă nu a fost înfiinţat un nou Consiliu administrativ, toate chestiunile ce ţin de competenţa Consiliului administrativ se soluţionează de către Fondator, la propunerea directorului general al ACSR.
    28. Preşedintele Consiliului convoacă şi conduce şedinţele Consiliului administrativ. În absenţa preşedintelui, atribuţiile acestuia le exercită vicepreşedintele Consiliului.
    29. Şedinţele Consiliului administrativ pot fi ordinare şi extraordinare.
    30. Şedinţele ordinare ale Consiliului administrativ se convoacă cel puţin o dată în trimestru.
    31. Şedinţele extraordinare ale Consiliului administrativ se convoacă de preşedintele Consiliului:
    a) din iniţiativă proprie;
    b) la cererea a cel puţin 3 membri ai Consiliului administrativ;
    c) la cererea Fondatorului.
    32. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului administrativ constituie patru persoane din numărul membrilor Consiliului.
    33. La şedinţele Consiliului administrativ fiecare membru deţine un vot. Nu se admite transmiterea votului de către un membru al Consiliului administrativ altui membru al Consiliului sau altei persoane.
    34. Hotărîrile se adoptă prin votul majorităţii membrilor Consiliului administrativ.
    Directorul general
    35. Directorul general conduce activitatea ACSR prin intermediul Direcţiei şi al instituţiilor subordonate ei.
    36. Directorul general este numit în  funcţie pe bază de concurs, dar este concediat din funcţie de Fondator,  conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    37. Directorul general are un vicedirector, pe care îl numeşte în şi îl eliberează din funcţie cu acordul Fondatorului.
    38. Directorul general are următoarele atribuţii:
    a) asigură executarea actelor legislative şi normative în vigoare, a ordinelor  Fondatorului şi a hotărîrilor Consiliului administrativ;
    b) coordonează devizele de venituri şi cheltuieli (business-plan) ale instituţiilor din subordine, precum şi modificările la acestea şi le prezintă spre examinare şi coordonare Consiliului administrativ;
    c) elaborează strategia de dezvoltare şi planurile anuale de activitate ale instituţiilor din subordinea ACSR;
    d) examinează rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea ACSR, a instituţiilor din subordine  şi le prezintă pentru examinare şi aprobare Consiliului administrativ;
    e) semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, gestionează mijloacele financiare ale ACSR;
    f) deleghează, în bază de procură, unele împuterniciri  altor angajaţi ai direcţiei şi instituţiilor din subordinea  ACSR;
    g) încheie, modifică, desface contracte individuale de muncă cu angajaţii direcţiei ACSR, aplică sancţiuni disciplinare, inclusiv coordonează angajarea persoanelor din instituţiile subordonate, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
    h) prezintă Fondatorului propuneri privind reprofilarea, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică, trecerea la pierderi a bunurilor ACSR şi ale instituţiilor din subordine;
    i) asigură folosirea eficientă a bunurilor ASCR şi ale instituţiilor din subordine;
    j) aprobă organigrama şi statele de personal ale ACSR şi  ale instituţiilor din subordine;
    k) emite ordine obligatorii pentru angajaţii din Direcţie şi din instituţiile subordonate, în limitele competenţelor sale;
    l) reprezintă fără procură interesele Direcţiei şi ale instituţiilor din subordine în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice şi cu alte persoane;
    m) este executor al finanţelor bugetare şi poartă răspundere pentru utilizarea lor conform destinaţiei;
    n) poartă responsabilitate personală de activitatea ACSR în limita competenţelor stabilite de prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
    39. ACSR poate fi reorganizată sau lichidată de Guvern la propunerea Fondatorului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Anexa nr.2
 la hotărîrea Guvernului nr. 111
din 10 februarie 2009

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La poziţia „01.02.46. din Hotărîrea Guvernului nr. 151 din 23 februarie 2001 „Despre aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 25-26, art. 186), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Aparatului Guvernului” se substituie cu cuvintele „Ministerului Sănătăţii”.
     2. Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 15 august 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contraplată, de instituţiile subordonate Aparatului Guvernului şi tarifelor la acestea, precum şi a reglementărilor privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale”, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1075), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    punctul 1 alineatul patru şi anexa nr. 3 se exclud;
    la anexa nr.1, compartimentul 1 „Instituţiile medico-sanitare ale Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Aparatului Guvernului” se exclude.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 13 august 2007 „Cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice subordonate Ministerului Sănătăţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.1011), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    anexa nr.1:
    în denumirea capitolului II, după cuvîntul „cantinelor” se introduc cuvintele „bufetelor, frizeriilor etc.”;
    la punctul 4, după cuvintele „activitatea cantinelor” se introduc cuvintele „bufetelor şi frizeriilor”;
    punctul 9:
    la alineatul unu, după cuvintele „activitatea cantinelor” se introduc  cuvintele „bufetelor şi frizeriilor”;
    la alineatul trei, după cuvintele „întreţinerea cantinelor” se introduc cuvintele „bufetelor şi frizeriilor”;
    punctul se completează în final cu un alineat nou, cu următorul cuprins: „procurarea produselor cosmetice”;
    după capitolul XI se introduc trei capitole noi, cu următorul cuprins:
    “XI1. Venituri provenite din chiria bunurilor proprietate publică
    521. Veniturile obţinute din plata chiriei pentru folosirea încăperilor, utilajului, mijloacelor de transport, altor fonduri fixe şi mijloace circulante constituie mijloace speciale ale prezentului tip de venituri.
    522. Formarea mijloacelor speciale obţinute din plata pentru chiria bunurilor proprietate publică este reglementată de Legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    523. Cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate publică se calculează anual, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    524. Plata pentru chiria bunurilor proprietate publică se stabileşte în contractul de locaţie, fiind precizată în cazul modificării tarifelor de bază, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    525. Mijloacele speciale acumulate din închirierea spaţiilor se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a spaţiilor, efectuarea reparaţiilor curente şi capitale, remunerarea personalului de deservire, precum şi alte cheltuieli aferente activităţii instituţiei.
    526. Mijloacele speciale acumulate din darea în locaţie a utilajului, mijloacelor de transport, altor fonduri fixe şi a mijloacelor circulante se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţie a utilajului, mijloacelor de transport, altor fonduri fixe, procurarea mijloacelor fixe, precum şi pentru alte cheltuieli aferente activităţii instituţiei.
    XI2. Venituri din comercializarea biletelor de tratament în instituţiile balneosanatoriale şi în casele de odihnă
    527. Veniturile obţinute din comercializarea biletelor de tratament în instituţiile balneosanatoriale şi în casele de odihnă constituie mijloace speciale ale prezentului tip de venituri.
    528. Cuantumul plăţilor pentru comercializarea biletelor de tratament în instituţiile balneosanatoriale şi în casele de odihnă subordonate se stabileşte în baza calculaţiei prezentate de instituţiile respective, aprobate de  Ministerul Sănătăţii.
    529. Mijloacele speciale obţinute din comercializarea biletelor de tratament sînt destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratament a pacienţilor, iar 5 la sută – pentru întreţinerea secţiei de comercializare a biletelor de tratament, inclusiv pentru retribuirea muncii.
    5210. Cuantumul de retribuire a muncii personalului pentru comercializarea biletelor de tratament se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    XI3. Veniturile provenite din prestarea serviciilor în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
    5211. Veniturile obţinute de instituţiile medicale în urma prestării serviciilor medico-sanitare incluse în Programul unic pe anul respectiv constituie mijloace speciale ale prezentului tip de venituri.
    5212 Formarea mijloacelor obţinute din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală este reglementată de:
    a) Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995;
    b) Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002;
    c) Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
    d) Hotărîrea Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice, încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”, cu modificările şi completările ulterioare.
    5213. Cuantumul plăţilor pentru serviciile medico-sanitare şi serviciile adiacente este calculat în baza contractelor încheiate cu CNAM şi Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, aprobat în ordinea stabilită.
    5214. Mijloacele speciale obţinute din prestarea serviciilor medico-sanitare sînt destinate pentru acoperirea cheltuielilor legate de prestarea serviciilor nominalizate, după cum urmează:
    a) retribuirea muncii;
    b) achitarea contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;
    c) procurarea medicamentelor;
    d) alimentarea bolnavilor;
    e) procurarea inventarului moale;
    f) acoperirea cheltuielilor de regie şi a altor cheltuieli aferente de întreţinere;
    g) consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor medico-sanitare publice.
    5215. Retribuirea muncii salariaţilor din instituţiile medico-sanitare se efectuează în funcţie de nivelul de răspundere şi complexitatea sarcinilor, volumul şi calitatea muncii, precum şi de nivelul de pregătire profesională şi rezultatele activităţii economico-financiare a instituţiei.
    5216. Cuantumul de retribuire a muncii angajaţilor din instituţiile medico-sanitare din contul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală nu va depăşi nivelul retribuirii muncii stabilit de actele normative în vigoare pentru categoriile respective de salariaţi.
    5217. Cuantumul concret pentru retribuirea muncii (stabilirea sporurilor, suplimentelor, premiilor şi ajutorului material) angajaţilor instituţiilor medico-sanitare din contul mijloacelor obţinute din asigurarea obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte conform punctului 6 al Hotărîrii Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003, care prevede cota maximă a cheltuielilor salariale stabilită anual prin negocieri între Ministerul Sănătăţii,     Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Sindicatul “Sănătatea”.
    5218. Alte cheltuieli se calculează conform normelor, cu aplicarea tarifelor şi preţurilor în vigoare la momentul elaborării devizului de cheltuieli şi planului de finanţare, iar în lipsa acestora – conform cheltuielilor medii, în baza dărilor de seamă.”
„21.

Prestarea serviciilor de către frizerii

1 vizită

conform tarifelor stabilite pentru serviciile prestate

Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995 „Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)”;

 
121.

Darea în chirie /arendă a bunurilor proprietate publică

 
 

conform cuantumului stabilit în contractul de arendă pe anul respectiv

Legea bugetului de stat pe anul respectiv
122.

Comercializarea biletelor de tratament în instituţiile balneo-sanatoriale

un pacient,

o zi/pat

conform calculaţiei şi contractelor încheiate

Conform ordinului Ministerului Sănătăţii
123.

Serviciile prestate prin asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

1 caz -tratat,

1 vizită

la medic,

1 chemare

de urgenţă, 1 per serviciu

conform contractului încheiat cu CNAM şi Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, aprobat în ordinea stabilită

Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;

Hotărîrea Guvernului nr.1128 din 28 august 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare”.

 


 Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.111
din 10 februarie  2009
Hotărîrile de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 809 din 30 decembrie 1993 „Cu privire la fondarea Asociaţiei curativ-sanatoriale pe lîngă Cancelaria de Stat a Republicii Moldova” (Monitor, 1994, nr. 1, art. 17).
    2. Punctul 4 din modificările ce se introduc în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 63 din 3 februarie 1994 (Monitor, 1994, nr. 2, art. 43).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 1 martie 1994 „Privind modificarea şi completarea punctului 2 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 809 din 30 decembrie 1993”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 259 din 3 mai 1994 „Privind introducerea unei modificări în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.809 din 30 decembrie 1993”.
    5. Hotărîrea Guvernului nr.266 din 5 mai 1994 „Pentru aprobarea Regulamentului Asociaţiei curativ-sanatoriale pe lîngă Cancelaria de Stat a Republicii Moldova”.
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 13 decembrie 1994 „Privind operarea unor modificări şi completări în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 266 mai 1994”.
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 479 din 12 iulie 1995 „Privind completarea Regulamentului Asociaţiei Curativ-Sanatoriale de pe lîngă Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.266 din 5 mai 1994”.
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 160 din 24 februarie 1997 „Cu privire la reorganizarea Asociaţiei Curativ-Sanatoriale pe lîngă Cancelaria de Stat a Republicii Moldova”.