LPC24/2009
ID intern unic:  330765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 24
din  03.02.2009
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 20.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 37-40     art Nr : 116
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. –  Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art. 89), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    titlul articolului va fi:
    „Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova, paşaportul pentru apatrizi, documentul de călătorie”;
    alineatele (2)–(5) se exclud;
    alineatul (7):
    în partea introductivă, cuvintele „Paşapoartele de orice fel” se substituie prin cuvintele „Paşapoartele cetăţenilor Republicii Moldova, paşapoartele pentru apatrizi”;
    la litera d), se exclud cuvintele:
    „PD – PAŞAPORT DIPLOMATIC
              DIPLOMATIC PASSPORT
              PASSEPORT DIPLOMATIQUE (cu copertă de culoare neagră);
    PS – PAŞAPORT DE SERVICIU
             OFFICIAL PASSPORT
             PASSEPORT DE SERVICE (cu copertă de culoare verde);”
    la alineatul (9), cuvintele „Toate tipurile de paşapoarte” se substituie prin cuvintele „Paşapoartele cetăţenilor Republicii Moldova, paşapoartele pentru apatrizi”;
    la alineatul (10), cuvintele „În toate tipurile de paşapoarte, excepţie făcînd cele de serviciu” se substituie prin cuvintele „În paşapoartele cetăţenilor Republicii Moldova, paşapoartele pentru apatrizi”;
    la alineatul (11), după cuvîntul „Paşapoartele” se introduc cuvintele „cetăţenilor Republicii Moldova şi paşapoartele pentru apatrizi”.
    2. După capitolul II se introduce  capitolul II1 cu următorul cuprins:„Capitolul II1
PAŞAPOARTELE DIPLOMATICE
ŞI PAŞAPOARTELE DE SERVICIU
    Articolul 31. Paşaportul diplomatic
    (1) Paşaportul diplomatic este actul de identitate eliberat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene persoanelor care deţin exclusiv cetăţenia Republicii Moldova pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova în vederea îndeplinirii unor misiuni diplomatice şi consulare sau altor funcţii oficiale peste hotare în interesul statului sau, în cazurile strict prevăzute de legislaţie, în vederea însoţirii unor categorii de persoane care au dreptul la paşaport diplomatic de către alte persoane stipulate în prezenta lege, precum şi pentru utilizare în calitate de act de identificare pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriul altor state în virtutea postului deţinut sau specificului funcţiilor pe care le exercită.
    (2) Paşapoarte  diplomatice se eliberează următoarelor categorii de persoane:
    a) Preşedintelui Republicii Moldova;
    b) Preşedintelui Parlamentului;
    c) Primului-ministru;
    d) deputaţilor în Parlament;
    e) preşedintelui Adunării Populare a Găgăuziei;
    f) membrilor Guvernului;
    g) preşedintelui Curţii Constituţionale;
    h) preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;
    i) preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie;
    j) preşedintelui Curţii de Conturi;
    k) Procurorului General;
    l) directorului general al Serviciului Vamal;
    m) directorului general al Serviciului Grăniceri;
    n) directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate;
    o) consilierilor Preşedintelui Republicii Moldova;
    p) şefului Aparatului Guvernului;
    q) Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei;
    r) consilierului Primului-ministru în domeniul cooperării externe;
    s) personalului diplomatic al aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    t) personalului diplomatic şi consular al misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare;
    u) personalului diplomatic al misiunilor Republicii Moldova de pe lîngă organismele internaţionale, precum şi reprezentanţilor Republicii Moldova în organismele internaţionale;
    v) curierilor diplomatici;
    w) soţiilor/soţilor Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului, Primului-ministru, ministrului afacerilor externe şi integrării europene;
    x) soţiilor/soţilor, copiilor pînă la vîrsta de 18 ani, precum şi persoanelor inapte de muncă, indiferent de vîrstă, aflate la întreţinerea persoanelor menţionate la lit.t) şi u), cu excepţia reprezentanţilor Republicii Moldova în organismele internaţionale, care domiciliază împreună cu ele în perioada aflării lor în serviciul diplomatic;
    y) cetăţenilor Republicii Moldova care au ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, de Preşedinte al Parlamentului, de Preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti, precum şi soţiilor/soţilor acestora;
    z) cetăţenilor Republicii Moldova care au rangul diplomatic de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Moldova, precum şi soţiilor/soţilor acestora;
    z1) Mitropolitului Chişinăului şi al întregii Moldove;
    z2) reprezentantului permanent al Guvernului Republicii Moldova (Agentului  guvernamental) la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
    z3) preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie;
    z4) conducătorilor de instituţii numiţi de Parlament.
    Articolul 32. Paşaportul de serviciu
    (1) Paşaportul de serviciu este actul de identitate eliberat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene persoanelor care deţin exclusiv cetăţenia Republicii Moldova pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova în vederea îndeplinirii unor funcţii de serviciu peste hotare sau, în cazurile strict prevăzute de legislaţie, în vederea însoţirii unor categorii de persoane care au dreptul la paşaport de serviciu de către alte persoane stipulate în prezentul articol, precum şi pentru utilizare în calitate de act de identificare pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriul altor state în virtutea postului deţinut sau specificului funcţiilor pe care le exercită.
    (2) Paşapoarte de serviciu se eliberează următoarelor categorii de persoane:
    a) şefilor direcţiilor şi serviciilor Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova;
    b) şefilor direcţiilor Aparatului Parlamentului;
    c) consilierilor Preşedintelui Parlamentului şi vicepreşedinţilor Parlamentului;
    d) adjuncţilor şefului Aparatului Guvernului;
    e) consilierilor Primului-ministru (cu excepţia persoanelor prevăzute la art.31 alin.(2) lit.r)), consilierilor prim-viceprim-ministrului şi viceprim-ministrului;
    f) şefilor direcţiilor Aparatului Guvernului;
    g) viceminiştrilor;
    h) conducătorilor şi locţiitorilor conducătorilor organelor centrale de specialitate de pe lîngă Guvern, cu excepţia persoanelor prevăzute la art.31  alin.(2) lit.l) şi m);
    i) judecătorilor Curţii Constituţionale;
    j) vicepreşedinţilor Curţii Supreme de Justiţie;
    k) adjuncţilor Procurorului General;
    l) adjuncţilor directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate;
    m) viceguvernatorilor Băncii Naţionale a Moldovei;
    n) vicepreşedintelui şi membrilor Curţii de Conturi;
    o) preşedintelui Comisiei Electorale Centrale;
    p) avocaţilor parlamentari;
    q) vicepreşedinţilor Adunării Populare a Găgăuziei şi vicepreşedinţilor Comitetului Executiv al Găgăuziei;
    r) primarilor municipiilor, preşedinţilor raioanelor;
    s) personalului administrativ-tehnic din cadrul subdiviziunilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene care nu are ranguri diplomatice în perioada deplasărilor de serviciu peste hotare;
    t) personalului administrativ-tehnic şi de serviciu al misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare;
    u) personalului administrativ-tehnic şi de serviciu al misiunilor Republicii Moldova de pe lîngă organismele internaţionale;
    v) soţiilor/soţilor, copiilor pînă la vîrsta de 18 ani, precum şi persoanelor inapte de munca, indiferent de vîrstă, aflate la întreţinerea persoanelor menţionate la lit.t) şi u), care domiciliază împreună cu ele în perioada aflării lor în serviciul diplomatic;
    w) preşedintelui şi vicepreşedinţilor Comitetului Naţional Olimpic;
    x) preşedintelui Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova;
    y) preşedintelui Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova;
    z) prim-vicepreşedintelui şi vicepreşedinţilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
    z1) funcţionarilor Direcţiei principale Agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiţiei, cu excepţia personalului tehnic.    
    Articolul 33. Utilizarea paşapoartelor diplomatice şi a
                          paşapoartelor de serviciu, termenele
                         de valabilitate şi alte prevederi
    (1) Paşapoartele diplomatice şi cele de serviciu vor fi utilizate strict, conform destinaţiei, în vederea realizării scopurilor pentru care acestea au fost eliberate.
    (2) Dreptul de deţinere a paşaportului diplomatic ori a celui de serviciu apare din momentul numirii sau alegerii persoanei în funcţia prevăzută la art.31 sau art.32, sau din momentul în care persoana cade sub incidenţa art.31 sau art.32. Dreptul de deţinere a paşaportului diplomatic sau a celui de serviciu încetează în momentul încheierii mandatului funcţiei prevăzute la art.31 sau art.32 ori în momentul în care persoana nu mai cade sub incidenţa art.31 sau art.32.
    (3) Paşaportul diplomatic şi cel de serviciu se eliberează pentru o perioadă de pînă la 5 ani. Termenul de valabilitate a paşaportului diplomatic şi a celui de serviciu poate fi prelungit doar pentru persoanele prevăzute la art.31 alin.(2) lit.t), u) şi x) şi la art.32 alin.(2) lit.t), u) şi v) pentru o perioadă de pînă la 5 ani.
    (4) Copiii minori şi persoanele prevăzute la art.31 alin.(2) lit.x) şi art.32 alin.(2) lit.v) pot beneficia de paşaport diplomatic sau paşaport de serviciu de la naştere. În paşaportul diplomatic şi sau cel de serviciu eliberat persoanelor prevăzute la art.31 alin.(2) lit.t) şi u) şi art.32 alin.(2) lit.t) şi u) pot fi înscrise numele şi prenumele copiilor titularului care nu au împlinit vîrsta de 16 ani, fiind plasate fotografiile acestora.
    (5) Modul şi termenele de eliberare, anulare, retragere, depozitare şi prelungire a valabilităţii paşaportului diplomatic şi a celui de serviciu se reglementează prin hotărîre de Guvern.
    (6) Paşaportul diplomatic şi cel de serviciu conţin următoarele date:
    a) numărul şi seria;
    b) denumirea statului care a eliberat paşaportul:
    REPUBLICA MOLDOVA
    REPUBLIC OF MOLDOVA
    REPUBLIQUE DE MOLDOVA;
    c) codul statului care a eliberat paşaportul – MDA;
    d) codurile şi denumirile actelor:
    PD – PAŞAPORT DIPLOMATIC
    DIPLOMATIC PASSPORT
    PASSEPORT DIPLOMATIQUE (cu copertă de culoare neagră);
    PS – PAŞAPORT DE SERVICIU
    OFFICIAL PASSPORT
    PASSEPORT DE SERVICE (cu copertă de culoare verde);
    e) o fotografie care permite identificarea titularului;
    f) semnătura personală a titularului (reprezentantului legal), exceptînd minorii în vîrstă de pînă la 10 ani;
    g) numele de familie;
    h) prenumele;
    i) naţionalitatea (cetăţenia);
    j) data naşterii;
    k) numărul de identificare;
    l) sexul;
    m) locul naşterii;
    n) data eliberării;
    o) denumirea instituţiei care a eliberat paşaportul;
    p) termenul de valabilitate a paşaportului.
     (7) Titularul paşaportului diplomatic sau al paşaportului de serviciu este obligat să predea paşaportul pe care îl deţine la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în termen de 5 zile lucrătoare de la întoarcerea din deplasarea în străinătate care a determinat necesitatea folosirii paşaportului diplomatic sau a celui de serviciu.
    (8) Prevederile alin.(7) nu se aplică persoanelor prevăzute la art.31 alin.(2) lit.a)–i), t), u), w), x), y), şi z) şi persoanelor prevăzute la art.32 alin.(2) lit.a)–g), t), u), şi v).
    (9) În cazul nerespectării prevederilor alin.(7), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene privează titularul paşaportului diplomatic sau al celui de serviciu de dreptul de deţinere a acestuia pentru o perioadă de 1 an.
    (10) La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii în cadrul cărora activează persoanele care au dreptul la paşapoarte diplomatice şi de serviciu sînt obligate, în termen de 3 zile lucrătoare, să acorde în scris informaţii referitoare la utilizarea paşapoartelor diplomatice şi de serviciu.”
    Art.II. – În Legea nr.353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.208–211, art.932), cu modificările ulterioare, articolul 25 se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr.24-XVI. Chişinău, 3 februarie 2009.