LPM277/2008
ID intern unic:  330809
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 277
din  18.12.2008
pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova
Publicat : 24.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 41-44     art Nr : 120
    MODIFICAT
   
LP82 din 07.05.10, MO87-90/04.06.10 art.252

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
     Art.I. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128–129, art.1012), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 10 se introduce articolul 101 cu următorul cuprins:
    „Articolul 101. Aplicarea legii penale mai favorabile
                              în cazul pedepselor definitive
    (1) Dacă, după rămînerea definitivă a hotărîrii de condamnare şi pînă la executarea completă a pedepsei privative de libertate, a muncii neremunerate în folosul comunităţii sau a amenzii, a intervenit o lege care prevede unul din aceste tipuri de pedeapsă, dar cu un maxim mai mic, sancţiunea aplicată se reduce la acest maxim dacă depăşeşte maximul prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvîrşită.
    (2) Dacă, după rămînerea definitivă a hotărîrii de condamnare la detenţiune pe viaţă şi pînă la executarea ei, a intervenit o lege care prevede pentru aceeaşi faptă numai pedeapsa închisorii, pedeapsa detenţiunii pe viaţă se înlocuieşte cu maximul pedepsei închisorii, prevăzută de legea nouă pentru acea infracţiune.
    (3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai pedeapsa muncii neremunerate în folosul comunităţii sau a amenzii, pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu munca neremunerată în folosul comunităţii, dacă nu sînt interdicţii pentru aplicarea acesteia, fără a se putea depăşi maximul prevăzut de legea nouă. Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai pedeapsa amenzii, pedeapsa aplicată se înlocuieşte cu amendă, fără a se depăşi maximul prevăzut în legea nouă. Ţinîndu-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii sau, după caz, a amenzii poate fi înlăturată în întregime sau în parte.
    (4) Pedepsele complementare, măsurile de siguranţă neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă mai favorabilă se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de această lege.
    (5) Dacă o dispoziţie din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate, se ţine seama, în cazul pedepselor executate pînă la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispoziţiilor alin.(l)–(4).
    (6) Dacă fapta pentru care persoana execută pedeapsa nu se mai consideră infracţiune în conformitate cu prevederile legii noi, ci constituie o contravenţie, sancţiunea contravenţională nu se mai aplică, indiferent de categoria şi mărimea sancţiunii prevăzute.”
    2. La articolul 16 alineatele (4) şi (5), cuvintele „15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „12 ani”.
    3. La articolul 21, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Persoanele juridice, cu excepţia autorităţilor publice, răspund penal pentru infracţiunile pentru săvîrşirea cărora este prevăzută sancţiune pentru persoanele juridice în partea specială din prezentul cod.”
    4. După articolul 23 se introduce articolul 231 cu următorul cuprins:
    „Articolul 231. Responsabilitatea redusă
    (1) Persoana care a săvîrşit o infracţiune ca urmare a unei tulburări psihice, constatată prin expertiza medicală efectuată în modul stabilit, din cauza căreia nu-şi putea da seama pe deplin de caracterul şi legalitatea faptelor sale sau nu le putea dirija pe deplin este pasibilă de responsabilitate penală redusă.
    (2) Instanţa de judecată, la stabilirea pedepsei sau a măsurilor de siguranţă, ţine cont de tulburarea psihică existentă, care însă nu exclude răspunderea penală.”
    5. Articolul 31 se exclude.
    6. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 33. Concursul de infracţiuni
    (1) Se consideră concurs de infracţiuni săvîrşirea de către o persoană a două sau mai multor infracţiuni dacă persoana nu a fost condamnată definitiv pentru vreuna din ele şi dacă nu a expirat termenul de prescripţie de tragere la răspundere penală, cu excepţia cazurilor cînd săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni este prevăzută în articolele părţii speciale a prezentului cod în calitate de circumstanţă care agravează pedeapsa.
    (2) Concursul de infracţiuni poate fi real şi ideal.
    (3) Concursul real există atunci cînd persoana, prin două sau mai multe acţiuni (inacţiuni), săvîrşeşte două sau mai multe infracţiuni.
    (4) Concursul ideal există atunci cînd persoana săvîrşeşte o acţiune (inacţiune) care întruneşte elemente a mai multor infracţiuni.”
    7. La articolul 34, alineatul (5) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) dacă persoana a fost condamnată cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.”
    8.Articolul 35 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului.”
    9. După articolul 40 se introduce articolul 401 cu următorul cuprins:
    „Articolul 401. Executarea ordinului
                              sau dispoziţiei superiorului
     (1) Nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrşită de o persoană în vederea executării unui ordin sau dispoziţii a superiorului, care sînt obligatorii pentru aceasta, dacă ordinul sau dispoziţia nu sînt vădit ilegale şi dacă persoana care le-a executat nu a ştiut că ordinul sau dispoziţia sînt ilegale. Răspunderii penale pentru fapta săvîrşită este supusă persoana care a emis ordinul sau dispoziţia ilegală.
    (2) Persoana care a comis intenţionat infracţiune în vederea executării ordinului sau dispoziţiei vădit ilegale ale superiorului răspunde penal în temeiuri generale. Neexecutarea ordinului sau dispoziţiei vădit ilegale exclude răspunderea penală.
    (3) În scopurile prezentului articol, ordinul sau dispoziţia superiorului de a comite genocid sau o infracţiune împotriva umanităţii sînt vădit ilegale.”
    10. La articolul 60 alineatul (6), cuvintele „pe 35 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „pe 30 de ani”.
    11. Articolul 70:
    la alineatul (2), cuvintele „de la 6 luni la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 luni la 20 de ani”;
    la alineatul (4), cuvintele „30 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „25 de ani”, iar cuvintele „35 ani” – cu cuvintele „30 de ani”;
    la alineatul (5), cuvintele „de 35 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de 30 de ani”.
    12. Articolul 76 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 76. Circumstanţele atenuante
    (1) La stabilirea pedepsei se consideră circumstanţe atenuante:
    a) săvîrşirea pentru prima dată a unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave;
    b) săvîrşirea infracţiunii de către un minor;
    c) săvîrşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin personal sau familial;
    d) săvîrşirea faptei de o persoană cu responsabilitate redusă;
    e)  prevenirea de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii săvîrşite, repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate;
    f) autodenunţarea, contribuirea activă la descoperirea infracţiunii sau la identificarea infractorilor ori recunoaşterea vinovăţiei;
    g) ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea;
    h) săvîrşirea infracţiunii ca rezultat al constrîngerii fizice sau psihice, ce nu înlătură caracterul penal al faptei, sau dată fiind dependenţa materială, de serviciu sau de altă natură;
    i) săvîrşirea infracţiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de consumarea involuntară sau forţată a substanţelor menţionate la art.24 sau de consumarea de aceste substanţe fără a fi conştientă de efectul lor;
    j) săvîrşirea infracţiunii cu depăşirea limitelor legale ale legitimei apărări, reţinerii infractorului, stării de extremă necesitate, riscului întemeiat sau ca rezultat al executării ordinului sau dispoziţiei superiorului;
    k) afectarea gravă, prin infracţiunea săvîrşită, a făptuitorului acesteia sau greutatea poverii pedepsei, aplicată pentru el, din cauza vîrstei înaintate a acestuia, stării sănătăţii lui sau altor circumstanţe;
    l) expirarea, de la momentul comiterii infracţiunii, a cel puţin 2/3 din termenul de prescripţie pentru tragerea la răspundere penală, prevăzut pentru această infracţiune, sau depăşirea termenului rezonabil pentru examinarea cazului, ţinîndu-se cont de natura faptei, dacă tergiversarea nu a fost provocată de făptuitor.
    (2) Instanţa de judecată poate considera drept circumstanţe atenuante şi alte circumstanţe, neprevăzute la alin.(1).
`    (3) La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată nu consideră drept atenuantă circumstanţa care este prevăzută de lege ca element constitutiv al infracţiunii.”
    13. Articolul 77 alineatul (1):
    literele a), e), g) şi j) vor avea următorul cuprins:
    „a) săvîrşirea infracţiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracţiune similară sau pentru alte fapte care au relevanţă pentru cauză;”
    „e) săvîrşirea infracţiunii cu bună ştiinţă împotriva unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;”
    „g) săvîrşirea infracţiunii prin intermediul minorilor, persoanelor aflate în dificultate, persoanelor retardate mintal sau dependente de făptuitor;”
    „j) săvîrşirea infracţiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de consumarea substanţelor menţionate la art.24. Instanţa de judecată este în drept, în funcţie de caracterul infracţiunii, să nu considere aceasta ca o circumstanţă agravantă;”;
    la litera d), cuvintele „duşmănie sau” se exclud;
    litera l) se exclude.
    14. Articolul 79:
    alineatul (2) se exclude;
    la alineatul (4), cuvintele „în cazul infracţiunilor excepţional de grave” se înlocuiesc cu cuvintele „în cazul aplicării pedepsei detenţiunii pe viaţă”.
    15. La articolul 84 alineatul (1), cuvintele „de 30 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de 25 de ani”.
    16. La articolul 85 alineatul (1), cuvintele „de 35 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de 30 de ani”.
    17. Articolul 90:
    alineatul (3) se exclude;
    la alineatul (8), după cuvintele „corectă şi exemplară,” se introduc cuvintele „a reparat integral dauna,”;
    la alineatul (9), după cuvintele „răspunderii administrative,” se introduc cuvintele „sau, pînă la expirarea termenului de probă, nu a executat cu rea-voinţă obligaţia de a repara dauna cauzată”.
    18. La articolul 91 alineatul (5), cuvintele „35 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „30 de ani”.
    19. La articolul 99, după cuvintele „în stare de responsabilitate,” se introduc cuvintele „de responsabilitate redusă,”.
    20. În sancţiunea articolului 135, cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 16 la 20 de ani”.
    21. În sancţiunea articolului 136, cuvintele „de la 12 la 20 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 10 la 15 ani”.
    22. La articolul 137 sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 16 la 20 de ani”.
    23. Articolul 139:
    în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 12 la 20 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 8 la 15 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 10 la 20 de ani”.
    24. Articolul 140:
    în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 3 la 8 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 6 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 8 la 12 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”.
    25. Articolul 1401 alineatul (2):
    din dispoziţie, litera a) se exclude;
    în sancţiune, cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 16 la 20 de ani”.
    26. Articolul 141:
    în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 5 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 5 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 5 la 10 ani”.
    27. Articolul 142:
    în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 20 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 16 la 20 de ani”;
    în sancţiunea alineatului (4), cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 8 la 15 ani”.
    28. La articolul 143 sancţiunea alineatului (2), cuvintele de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 16 la 20 de ani”.
    29. Articolul 145:
    în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 12 la 20 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 8 la 15 ani”;
    la alineatul (2):
    în dispoziţie:
    litera c) se exclude;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;”
    dispoziţia se completează cu literele g)–p) cu următorul cuprins:
    „g) asupra a două sau mai multor persoane;
    h) asupra unui reprezentant al autorităţii publice ori a unui militar, ori a rudelor apropiate ale acestora, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea de către reprezentantul autorităţii publice sau militar a obligaţiilor de serviciu;
    i) de două sau mai multe persoane;
    j) cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice;
    k) cu scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de a înlesni săvîrşirea ei;
    l) din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă;
    m) prin mijloace periculoase pentru viaţa sau sănătatea mai multor persoane;
    n) cu scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa organele sau ţesuturile victimei;
    o) de către o persoană care anterior a săvîrşit un omor intenţionat prevăzut la alin.(1);
    p) la comandă”;
    în sancţiune, cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 12 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă”;
    alineatul (3) se exclude.
    30. În dispoziţia articolului 146, cuvintele „dacă aceste acte au avut sau ar fi putut avea urmări grave pentru cel vinovat sau rudele lui” se exclud.
    31. În sancţiunea articolului 147, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani”.
    32. În sancţiunea articolului 148, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 6 ani”.
    33. În sancţiunea articolului 149 alineatul (2), cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 6 ani”.
    34. Articolul 150:
    alineatul (1):
    în dispoziţie, cuvintele „ori jignire din partea celui vinovat” se înlocuiesc cu cuvintele „ , jignire sau înjosire sistematică a demnităţii victimei de către cel vinovat”;
    în sancţiune, cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 4 ani”;
    alineatul (2):
    din dispoziţie, literele a) şi e) se exclud;
    în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 6 ani”.
    35. Articolul 151:
    în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 10 ani”;
    alineatul (2):
    în dispoziţie:
    literele a) şi h) se exclud;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;”
    la litera i), cuvintele „duşmănie sau” se exclud;
    dispoziţia se completează cu literele j)–m) cu următorul cuprins:
    „j) asupra a două sau a mai multor persoane;
    k) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
    l) cu scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa organele sau ţesuturile victimei;
    m) la comandă”;
    în sancţiune, cuvintele „de la 6 la 12 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 5 la 12 ani”;
    alineatul (3) se exclude;
    alineatul (4):
    în dispoziţie, cuvintele „alin.(1), (2) sau (3)” se înlocuiesc cu cuvintele „alin.(1) sau (2)”;
    în sancţiune, cuvintele „de la 10 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 8 la 15 ani”.
    36. Articolul 152:
    în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 4 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
    alineatul (2):
    în dispoziţie:
    literele a), c) şi i) se exclud;
    dispoziţia se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;”
    la litera j), cuvintele „duşmănie sau” se exclud;
    în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 6 ani”.
    37. Din dispoziţia articolului 156, cuvintele „dacă aceste acte au avut sau ar fi putut avea urmări grave pentru cel vinovat sau rudele lui,” se exclud.
    38. Articolul 159:
    în sancţiunea alineatului (1), după cuvintele „de la 200 la 500 unităţi convenţionale” se introduc cuvintele „sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani,”;
    alineatul (2):
    din dispoziţie, litera a) se exclude;
    în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1 la 6 ani”.
    39. La articolul 160 alineatul (3):
    din dispoziţie, litera a) se exclude;
    în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 6 ani”.
    40. În sancţiunea articolului 161, cuvintele „ , sau cu închisoare de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „ , în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani”.
    41. La articolul 163 dispoziţia alineatului (1), cuvintele „în cazurile cînd cel vinovat fie că a avut posibilitatea de a acorda ajutor părţii vătămate, fiind obligat să îi poarte de grijă,” se înlocuiesc cu cuvintele „dacă cel vinovat ştia despre primejdie şi a avut posibilitatea de a acorda ajutor părţii vătămate”.
    42. Articolul 164:
    în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 6 ani”;
    alineatul (2):
    în dispoziţie:
    literele a) şi d) se exclud;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;”
    sancţiunea va avea următorul cuprins:
     „se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 10 ani.”
     sancţiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
     „se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 13 ani.”
     43. După articolul 164 se introduce articolul 1641 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1641. Răpirea minorului de către rudele apropiate
    Răpirea minorului de către rudele apropiate
    se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 luni.”
     44. Articolul 165:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 7 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 5 la 12 ani”;
     alineatul (2):
     în dispoziţie, litera a) va avea următorul cuprins:
     „a) de către o persoană care anterior a săvîrşit o faptă prevăzută la alin.(1);”
     în sancţiune, cuvintele „de la 10 la 20 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 7 la 15 ani”;
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 15 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 10 la 20 de ani”, iar cuvintele „sau cu detenţiune pe viaţă” se exclud.
     45. Articolul 166:
     alineatul (2):
     în dispoziţie:
     litera a) se exclude;
     litera c) va avea următorul cuprins:
     „c) cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;”
     în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 8 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 7 ani”;
     dispoziţia alineatului (3) va avea următorul cuprins:
     „(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), dacă au provocat din imprudenţă vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesul victimei,”.
     46. În sancţiunea articolului 167, cuvintele „cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau” şi „ , în ambele cazuri” se exclud.
     47. Articolul 168:
     în dispoziţie, cuvintele „sau forţarea la muncă obligatorie” se exclud;
     în sancţiune, cuvintele „cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale” se exclud.
     48. La articolul 169 sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 3 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”.
     49. Articolul 171:
     alineatul (2):
     în dispoziţie:
     litera a) va avea următorul cuprins:
     „a) săvîrşit de către o persoană care anterior a săvîrşit un viol prevăzut la alin.(1);”
     după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:
     „b1) săvîrşit cu bună ştiinţă asupra unei femei gravide;”
     literele d) şi g) se exclud;
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 5 la 12 ani”;
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 10 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 10 la 20 de ani”.
     50. Articolul 172:
     alineatul (1):
     în dispoziţie, cuvintele „Homosexualismul, lesbianismul” se înlocuiesc cu cuvîntul „Homosexualitatea”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 5 ani”;
     alineatul (2):
     în dispoziţie:
     litera a) va avea următorul cuprins:
     „a) săvîrşite de o persoană care anterior a săvîrşit o faptă prevăzută la alin.(1);”
     după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:
     „b1) cu bună ştiinţă asupra unei femei gravide;”
     litera e) se exclude;
    dispoziţia se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
     „g) însoţită de torturarea victimei”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 5 la 12 ani”;
     alineatul (3):
     în dispoziţie, după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:
     „a1) au fost săvîrşite asupra persoanei care se află în îngrijirea, ocrotirea, protecţia, educarea sau în tratamentul făptuitorului;”
     în sancţiune, cuvintele „de la 10 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 10 la 20 de ani”.
     51. Articolul 173:
     în dispoziţie, cuvintele „homosexualism, lesbianism” se înlocuiesc cu cuvîntul „homosexualitate”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 2 la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”.
     52. Articolul 174 va avea următorul cuprins:
     „Articolul 174.   Raportul sexual cu o persoană care    
                                nu a împlinit vîrsta de 16 ani
     (1) Raportul sexual altul decît violul, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală, comise cu o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 16 ani,
    se pedepsesc cu închisoare de pînă la 5 ani.
     (2) Persoana care a săvîrşit fapta prevăzută la alin.(1) nu este pasibilă de răspundere penală dacă este la nivel apropiat cu victima în ceea ce priveşte vîrsta şi dezvoltarea fizică şi psihică.”
    53. În sancţiunea articolului 175, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani”.
    54. La articolul 177 sancţiunea alineatului (2), după cuvintele „unităţi convenţionale” se introduc cuvintele „sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 1 an,”, iar în final se completează cu cuvintele „ , cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale”.
    55. Articolul 179:
    în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 5 ani”.
    56. Sancţiunea articolului 180 va avea următorul cuprins:
    „se pedepseşte cu amendă de la 150 la 300 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.”
    57. Sancţiunea articolului 181 va avea următorul cuprins:
    „se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.”
     58. În sancţiunea articolului 182, cuvintele „de la 180 la 240 de ore” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 100 la 200 de ore", iar cuvintele "de pînă la 5 ani" - cu cuvintele "pînă la 2 ani"
     59. La articolul 183 sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 2 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 6 ani”.
     60. La articolul 184 sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 3 la 8 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani”.
     61. La articolul 1851 dispoziţia alineatului (6), litera a) se exclude.
     62. La articolul 1852 dispoziţia alineatului (7), litera a) se exclude.
    63. Articolul 186:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 2 ani”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 300 la 2.000” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 300 la 1000”, iar cuvintele „de pînă la 5 ani” – cu cuvintele „de pînă la 4 ani”;
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 2 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 6 ani”;
     alineatul (4) va avea următorul cuprins:
     „(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvîrşite în proporţii mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.”
     articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
     „(5) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3) săvîrşite în proporţii deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.”
     64. Articolul 187:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 6 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 7 la 12 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1000 la 4000 unităţi convenţionale” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 5 la 10 ani”;
     articolul se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
     „(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3) săvîrşite în proporţii mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.
     (5) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvîrşite în proporţii deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de 8 la 15 ani.”
     65. Articolul 188:
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     sancţiunea va avea următorul cuprins:
     „se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani.”
     sancţiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
     „se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani.”
     articolul se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
     „(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvîrşite în proporţii mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 9 la 14 ani.
     (5) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) săvîrşite în proporţii deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.”
     66. Articolul 189:
     din dispoziţia alineatului (2), litera a) se exclude;
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 7 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 6 la 10 ani”;
    sancţiunea alineatului (4) va avea următorul cuprins:
    „se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 13 ani.”
    articolul se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) săvîrşite în proporţii mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 9 la 13 ani.
    (6) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) săvîrşite în proporţii deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.”
    67. Articolul 190:
    alineatul (2):
    din dispoziţie, litera a) se exclude;
    în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 4 la 8 ani”;
    articolul se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3) săvîrşite în proporţii mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (5) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3) săvîrşite în proporţii deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.”
    68. Articolul 191:
    în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
    alineatul (2):
    din dispoziţie, litera a) se exclude;
    în sancţiune, cuvintele „de la 4 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 6 ani”, iar cuvintele „de la 2 la 5 ani” – cu cuvintele „de pînă la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 6 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 4 la 8 ani”;
    articolul se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3) săvîrşite în proporţii mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 12 ani.
    (5) Acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) sau (3) săvîrşite în proporţii deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani.”
    69. Articolul 192:
    în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 2 ani”;
    alineatul (2):
    din dispoziţie, litera a) se exclude;
    în sancţiune, cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 4 ani”;
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) săvîrşite în proporţii mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani.
    (4) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) săvîrşite în proporţii deosebit de mari
    se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani.”
    70. După articolul 192 se introduc articolele 1921 şi 1922 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1921. Răpirea mijlocului de transport
    (1) Răpirea mijlocului de transport fără scop de însuşire se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.
    (2) Aceeaşi acţiune:
    a) săvîrşită de două sau mai multe persoane;
    b) însoţită de violenţă nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea victimei sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe;
    c) săvîrşită prin pătrundere în garaj, în alte încăperi sau spaţii îngrădite ori păzite
    se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    (3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) însoţite de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea victimei sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    Articolul 1922.   Răpirea mijlocului de transport cu    
                               tracţiune animală, precum şi a anima-
                               lelor de tracţiune
    Răpirea mijlocului de transport cu tracţiune animală, precum şi a animalelor de tracţiune, fără scop de însuşire, urmată:
    a) de distrugerea de bunuri;
    b) de îmbolnăvirea gravă sau pieirea animalelor răpite,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.”
    71. Articolul 193 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 193. Tulburarea de posesie
    Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicării violenţei ori prin distrugerea sau strămutarea semnelor de hotar
    se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 2 ani.”
    72. Articolul 195 se exclude.
    73. Articolul 196:
    alineatul (2):
    din dispoziţie, litera a) se exclude;
    în sancţiune, cuvintele „de pînă la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 2 ani”.
    alineatul (3):
    din dispoziţie, litera b) se exclude;
    în sancţiune, cuvintele „de la 300 la 800” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 500 la 1000”, iar cuvintele „de pînă la 5 ani” – cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
     „(4) Cauzarea de daune materiale în proporţii deosebit de mari prin înşelăciune sau abuz de încredere, dacă fapta nu constituie o însuşire,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.”
     74. La articolul 197, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
     „(2) Aceleaşi acţiuni:
    a) săvîrşite prin incendiere, explozie sau prin o altă modalitate periculoasă;
    b) săvîrşite din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă;
    c) săvîrşite asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către aceasta a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti;
    d) care au provocat din imprudenţă decesul persoanei
    se pedepsesc cu închisoare de pînă la 6 ani.”
     75. Articolul 199:
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
     alineatul (3):
     în dispoziţie, cuvintele „la alin.(1) sau (2)” se înlocuiesc cu cuvintele „la alin.(1) sau la alin.(2) lit.a) şi b)”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani”.
     76. Articolul 200 se exclude.
    77. La articolul 201:
     alineatul unic devine alineatul (1) în care, din dispoziţie, cuvintele „veri primari” se exclud;
     articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
     „(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) nu sînt pasibile de răspundere penală dacă, la momentul săvîrşirii faptei, nu au împlinit vîrsta de 18 ani şi diferenţa de vîrstă între ei nu este mai mare de 2 ani.”
     78. Articolul 202 se exclude.
     79. Articolul 204 va avea următorul cuprins:
     „Articolul 204. Divulgarea secretului adopţiei
     Divulgarea secretului adopţiei contrar voinţei adoptatorului, săvîrşită de o persoană obligată să păstreze faptul adopţiei ca un secret profesional sau de serviciu,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 luni, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 2 ani.”
     80. Articolul 205 alineatul (4):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani”.
     81. Articolul 206:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 10 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 8 la 12 ani”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 15 la 20 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 10 la 15 ani”;
     alineatul (3):
     în dispoziţie, litera a) va avea următorul cuprins:
     „a) săvîrşite de o persoană care anterior a săvîrşit aceleaşi acţiuni;”
     în sancţiune, cuvintele „de la 20 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 15 la 20 de ani”.
     82. În sancţiunea articolului 207, cuvintele „de la 7 la 12 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 6 ani”.
     83. La articolul 208:
     sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
     „se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.”
     alineatul (2):
    în dispoziţie, cuvintele „ , pedagogi sau de alţi ocrotitori legali ai copilului” se înlocuiesc cu cuvintele „sau de alţi ocrotitori legali ai copilului, precum şi de pedagogii acestuia”;
     sancţiunea va avea următorul cuprins:
     „se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 ani.”
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”;
     alineatul (4) se exclude.
     84. La articolul 209 dispoziţia alineatului (2), litera a) se exclude.
     85. Articolul 210 se exclude.
     86. Articolul 211:
     sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
     „se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.”
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     sancţiunea va avea următorul cuprins:
     „se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.”
     87. Articolul 212:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 1 an”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 3 la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1 la 5 ani”;
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 5 la 8 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 8 ani”;
     articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
     „(5) Persoana care a săvîrşit acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2) nu este pasibilă de răspundere penală dacă a comunicat din timp persoanei puse în pericol de a fi contaminată despre existenţa la primul a maladiei SIDA sau dacă persoana pusă în pericol de a fi contaminată ştia despre existenţa acestei maladii, dar benevol a săvîrşit acţiuni ce au constituit pericol de contaminare.”
     88. Articolul 213:
     în dispoziţie, după cuvîntul „neglijenţă” se introduc cuvintele „de către medic sau de către un alt lucrător medical”;
     în sancţiune, cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”.
     89. După articolul 214 se introduce articolul 2141 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2141. Producerea sau comercializarea
                                medicamentelor contrafăcute
    (1) Producerea sau comercializarea medicamentelor contrafăcute
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Aceleaşi acţiuni dacă au provocat din imprudenţă vătămarea gravă sau medie a sănătăţii ori decesul persoanei
    se pedepsesc cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani sau cu lichidarea întreprinderii.”
    90. Articolul 215:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care:
    dispoziţia va avea următorul cuprins:
    „(1) Nerespectarea măsurilor de prevenire sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a provocat răspîndirea unei asemenea boli,”;
    în sancţiune, cuvintele „de pînă la 2 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 1 an”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Aceleaşi fapte soldate din imprudenţă cu vătămarea gravă sau medie a sănătăţii sau cu decesul persoanei
    se pedepsesc cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale cu lichidarea întreprinderii.”
     91. Articolul 216:
     alineatul (2):
     în dispoziţie:
     litera a) se exclude;
     dispoziţia se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
     „c) săvîrşite în proporţii deosebit de mari”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 1 la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
    din dispoziţia alineatului (3), litera a) se exclude.
     92. Articolul 217:
     alineatul (1):
     dispoziţia va avea următorul cuprins:
     „(1) Semănatul sau cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, prelucrarea sau utilizarea a astfel de plante, săvîrşite în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare,”;
     din sancţiune, cuvintele „sau cu închisoare de pînă la 2 ani,” se exclud;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de pînă la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 1 an”;
     în dispoziţia alineatului (3):
     litera a) se exclude;
     dispoziţia se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
     „b1) de o persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani cu atragerea minorilor;”
     alineatul (4):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 4 la 6 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1 la 6 ani”.
     93. Articolul 2171:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 2 ani”;
     alineatul (3):
     în dispoziţie:
     litera a) va avea următorul cuprins:
     „a) de o persoană care anterior a săvîrşit aceleaşi acţiuni;”
     dispoziţia se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
     „b1) de o persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani cu atragerea minorilor;”
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”;
     alineatul (4):
     din dispoziţie, literele a) şi c) se exclud;
     în sancţiune, cuvintele „de la 7 la 20 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 7 la 15 ani”.
     94. În sancţiunea articolului 2172, cuvintele „de la 2 la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 2 ani”.
     95. Articolul 2173 :
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 100 la 300” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 150 la 300”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 1000 la 2000” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 500 la 1000”, iar cuvintele „de pînă la 4 ani” – cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
     alineatul (3):
     din dispoziţie, litera c) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 5 ani”.
     96. La articolul 2174:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani”;
     alineatul (2):
     în dispoziţie:
     litera a) se exclude;
     dispoziţia se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
     „f) în proporţii mari,”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 4 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 8 ani”;
     în dispoziţia alineatului (3) litera c), cuvintele „mari sau” se exclud.
     97. În sancţiunea articolului 2175 alineatul (1), cuvintele „de la 100 la 150 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 180 la 240 de ore”.
     98. Articolul 2176:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
     alineatul (2):
     în dispoziţie:
     literele a) şi d) se exclud;
     litera c) va avea următorul cuprins:
     „c) cu bună ştiinţă faţă de un minor sau de o femeie gravidă ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;”
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 7 ani”.
     99. Articolul 218:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 2 la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de pînă la 400” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 200 la 400”, iar cuvintele „de pînă la 3 ani” – cu cuvintele „de pînă la 1 an”;
     alineatul (3):
     în dispoziţie:
     litera a) se exclude;
     la litera c), după cuvintele „în proporţii” se introduc cuvintele „deosebit de”;
     în sancţiune, cuvintele „cu închisoare de la 3 la 8 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri”.
     100. La articolul 220 dispoziţia alineatului (2):
     litera b) se exclude;
     dispoziţia se completează cu literele c) şi d) cu următorul cuprins:
     „c) săvîrşite faţă de două sau mai multe persoane;
    d) săvîrşite cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării ei faţă de persoana care practică prostituţia sau faţă de rudele sau apropiaţii acesteia,”.
    101. Articolul 222:
    în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 300” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 200 la 500”, iar cuvintele „de pînă la 2 ani” – cu cuvintele „de pînă la 1 an”;
    alineatul (2):
    la litera b) din dispoziţie, cuvintele „duşmănie sau” se exclud;
    în sancţiune, cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”.
    102. Articolul 224:
    din dispoziţia alineatului (2), litera a) se exclude;
    alineatul (3):
    în dispoziţie, cuvintele „alin.(1) sau (2)” se înlocuiesc cu cuvintele „alin.(1)”;
    în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”;
    alineatul (4):
    în dispoziţie, cuvintele „alin.(1), (2) sau (3)” se înlocuiesc cu cuvintele „alin.(1);
    în sancţiune, cuvintele „de la 7 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 5 la 10 ani”.
    103. În sancţiunea articolului 231, cuvintele „de la 4 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani”.
     104. În sancţiunea articolului 234, cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 1 an”.
     105. În sancţiunea articolului 235, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”.
     106. Articolul 236:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 7 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 5 la 10 ani”;
     alineatul (2):
     în dispoziţie:
     litera a) se exclude;
     litera c) va avea următorul cuprins:
     „c) în proporţii deosebit de mari,”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 10 la 20 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 7 la 15 ani”.
     107. La articolul 237 alineatul (2):
     în dispoziţie:
     litera a) se exclude;
     litera d) va avea următorul cuprins:
     „d) în proporţii deosebit de mari”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 ani la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 4 la 8 ani”.
     108. Articolul 238:
    dispoziţia se completează cu cuvintele „ , dacă prin aceasta au fost cauzate instituţiei financiare daune în proporţii mari,”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 6 la 12 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 6 ani”.
    109. Articolul 239:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 300 la 800” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1000 la 2000”, iar cuvintele „de la 3 la 7 ani” – cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „cu închisoare de la 7 la 12 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri”.
     110. Articolul 240:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 150 la 300” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1000 la 2000”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 300 la 700” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2000 la 3000”, iar cuvintele „de la 2 la 5 ani” – cu cuvintele „de pînă la 3 ani”.
    111. Articolul 241:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 500” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1000 la 2000”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, literele a), d) şi e) se exclud;
     în sancţiune, cuvintele „de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore”.
     112. În sancţiunea articolului 242, cuvintele „de la 200 la 500” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1000 la 2000”.
    113. Articolul 243:
    în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 500 la 1000” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1000 la 2000”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 1.000 la 5.000” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2000 la 5000”;
     la alineatul (3) în dispoziţie, litera b) va avea următorul cuprins:
     „b) în proporţii deosebit de mari,”.
     114. Articolul 244:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „pînă la 500” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1000 la 2000”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
    în sancţiune, cuvintele „de pînă la 1000” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2000 la 3000”.
     115. Articolul 245:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 300 la 800” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1000 la 2000”, iar cuvintele „cu închisoare de pînă la 5 ani” – cu cuvintele „cu închisoare de pînă la 3 ani”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 500 la 1000” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2000 la 3000”, iar cuvintele „de la 3 la 7 ani” – cu cuvintele „de la 1 la 6 ani”.
     116. Articolul 2451:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 300 la 800” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1000 la 2000”, iar cuvintele „închisoare de pînă la 5 ani” – cu cuvintele „închisoare de pînă la 3 ani”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 500 la 1000” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2000 la 3000”, iar cuvintele „de la 3 la 7 ani” – cu cuvintele „de la 1 la 6 ani”.
     117. Articolul 2452:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 300 la 800” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1000 la 2000”, iar cuvintele „cu închisoare de pînă la 5 ani” – cu cuvintele „cu închisoare de pînă la 3 ani”;
 alineatul (3):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 500 la 1000” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2000 la 3000”, iar cuvintele „de la 3 la 7 ani” – cu cuvintele „de la 1 la 6 ani”.
     118. Articolul 246:
     în dispoziţie, cuvintele „faptă săvîrşită cu aplicarea violenţei” se înlocuiesc cu cuvintele „dacă prin aceasta a fost obţinut un profit în proporţii deosebit de mari sau au fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari unei terţe persoane”;
     sancţiunea va avea următorul cuprins:
     „se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.”
     119. În sancţiunea articolului 2461, cuvintele „de la 600 la 1000” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1000 la 2000”, iar cuvintele „de la 1 la 3 ani” – cu cuvintele „de pînă la 1 an”.
     120. Articolul 247:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 300” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1000 la 2000”;
     alineatul (2):
     în dispoziţie:
    litera a) se exclude;
     litera b) se completează cu cuvintele „ , cu nimicirea sau cu deteriorarea bunurilor”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 500 la 1000” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2000 la 3000”, iar cuvintele „de la 3 la 7 ani” – cu cuvintele „de pînă la 5 ani”.
     121. La articolul 248 dispoziţia alineatului (5), litera a) se exclude.
     122. Articolul 249:
     sancţiunea alineatului (1) se completează cu cuvintele „ , cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale”;
    alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     sancţiunea va avea următorul cuprins:
     „se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1500 la 2000 unităţi convenţionale.”
     alineatul (3) va avea următorul cuprins:
     „(3) Eschivarea de la achitarea plăţilor vamale în proporţii deosebit de mari
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale.”
     123. Articolul 250:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 500 la 1000 unităţi convenţionale”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1000 la 1500 unităţi convenţionale”.
    124. Articolul 251:
     în denumire şi dispoziţie, cuvîntul „gajate,” se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani”.
     125. Articolul 252:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 2 ani”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 2 la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”.
     126. În sancţiunea articolului 253 alineatul (2), cuvintele „de la 2 la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 4 ani”.
     127. Articolul 254 se exclude.
     128. Articolul 255 alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 500 la 1000 unităţi convenţionale”.
     129. La articolul 256 dispoziţia alineatului (2), litera a) se exclude.
     130. Articolul 257 alineatul (1):
     în dispoziţie, cuvintele „contractului şi” se exclud;
     în sancţiune, cuvintele „de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 300 la 600 unităţi convenţionale”.
     131. Articolul 258:
     în dispoziţie, cuvintele „ , chiriaşi sau arendaşi” se înlocuiesc cu cuvintele „sau locatari”, iar cuvintele „daune esenţiale sau considerabile” – cu cuvintele „daune deosebit de mari”;
     sancţiunea va avea următorul cuprins:
     „se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale.”
     132. Articolul 259:
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”.
     133. Articolul 2611:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 200 la 1000” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 500 la 1000”, iar cuvintele „de la 1 la 3 ani” – cu cuvintele „de pînă la 1 an”;
     din dispoziţia alineatului (2), litera a) se exclude.
     134. În sancţiunea articolului 262, cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 2 ani”.
     135. Articolul 263:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 4 ani”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 5 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”.
     136. Articolul 264:
     în sancţiunea alineatului (4), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 4 la 8 ani”;
     în sancţiunea alineatului (5), cuvintele „de la 6 la 12 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 6 la 10 ani”;
     în sancţiunea alineatului (6), cuvintele „de la 5 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 7 la 12 ani”.
     137. În sancţiunea articolului 265, cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”.
     138. Articolul 267:
     în dispoziţie, cuvintele „ori a altor mijloace de transport” se exclud;
     în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 7 ani”.
     139. Articolul 268:
     în dispoziţie, cuvintele „la art.263 sau 264” se înlocuiesc cu cuvintele „la art.263 sau art. 264 alin.(5)”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 7 ani”.
     140. În sancţiunea articolului 269, cuvintele „de la 2 la 6 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani”.
     141. În sancţiunea articolului 270, cuvintele „de la 2 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 7 ani”.
     142. La articolul 271, sancţiunea va avea următorul cuprins:
     „se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani.”
     143. Articolul 272 alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 2 la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”.
     144. Articolele 273 şi 274 se exclud.
     145. La articolul 275 sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 10 la 20 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 10 la 15 ani”.
     146. Articolul 276:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 500” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 300 la 600”, iar cuvintele „de pînă la 3 ani” – cu cuvintele „de pînă la 1 an”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani”.
     147. Articolul 278:
     din dispoziţia alineatului (2), litera a) se exclude;
     în sancţiunea alineatului (4), cuvintele „de la 20 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 16 la 20 de ani”.
     148. Articolul 2781:
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 12 la 20 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 8 la 12 ani”;
     în sancţiunea alineatului (4), cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 12 la 18 ani”;
     în sancţiunea alineatului (5), cuvintele „de la 20 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 16 la 20 de ani”.
     149. Articolul 280:
     alineatul (2):
     în dispoziţie:
     literele a), d) şi g) se exclud;
     litera c) va avea următorul cuprins:
     „c) cu bună ştiinţă în privinţa unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;”
     în sancţiune, cuvintele „de la 12 la 20 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 6 la 12 ani”;
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 8 la 15 ani”.
     150. În sancţiunea articolului 281, cuvintele „de pînă la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 2 ani”.
     151. La articolul 282 sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 7 ani”.
     152. La articolul 283, sancţiunea va avea următorul cuprins:
     „se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani.”
     153. Articolul 284:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 8 la 15 ani”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 10 la 20 de ani”.
     154. Articolul 285 va avea următorul cuprins:
     „Articolul 285. Dezordini în masă
     (1) Organizarea sau conducerea unor dezordini în masă, însoţite de aplicarea violenţei împotriva persoanelor, de pogromuri, incendieri, distrugeri de bunuri, de aplicarea armei de foc sau a altor obiecte utilizate în     calitate de armă, precum şi de opunere de rezistenţă violentă sau armată reprezentanţilor autorităţilor,
    se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 8 ani.
     (2) Participarea activă la săvîrşirea acţiunilor prevăzute la alin.(1)
    se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.
     (3) Chemările la nesupunere violentă activă cerinţelor legitime ale reprezentanţilor autorităţilor şi la dezordini în masă, precum şi la săvîrşirea actelor de violenţă împotriva persoanelor,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.”
     155. Articolul 286:
     în dispoziţie, după cuvîntul „atacuri” se introduce cuvîntul „violente”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 8 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 10 ani”.
     156. Articolul 287:
     alineatul (1):
     în dispoziţie, cuvintele „şi exprimă o vădită lipsă de respect faţă de societate” se exclud, iar după cuvintele „de opunerea de rezistenţă” se introduce cuvîntul „violentă”;
     în sancţiune, cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
     alineatul (2):
     în dispoziţie, litera a) va avea următorul cuprins:
     „a) de o persoană care anterior a săvîrşit un act de huliganism;”
     în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani”;
     alineatul (3) va avea următorul cuprins:
     „(3) Huliganismul agravat, adică acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), dacă au fost săvîrşite cu aplicarea sau cu încercarea aplicării armei sau a altor obiecte pentru vătămarea integrităţii corporale sau sănătăţii,
    se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.”
    157. Articolul 288:
     sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
     „se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.”
     alineatul (2):
     în dispoziţie:
     litera a) se exclude;
     dispoziţia se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
     „c) asupra bunurilor care au valoare istorică, culturală sau religioasă”;
     în sancţiune, cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”.
     158. Articolul 289 alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 12 la 20 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 8 la 15 ani”.
     159. La articolul 2891 sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 15 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 15 la 20 de ani”.
     160. La articolul 2892 sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 15 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 15 la 20 de ani”.
     161. La articolul 2893 sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 15 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 15 la 20 de ani”.
     162. Articolul 290:
     denumirea articolului se completează cu cuvintele „ , sustragerea lor”;
     alineatul (1):
     în dispoziţie, după cuvintele „armelor de foc” se introduc cuvintele „ , precum şi sustragerea lor”;
     în sancţiune, cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 7 ani”.
     163. În dispoziţia articolului 291, cuvintele „dacă aceasta a avut urmări grave,” se exclud.
     164. Articolul 293:
     în dispoziţie, cuvintele „dacă aceste acţiuni au provocat urmări grave,” se exclud;
     în sancţiune, cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”.
     165. La articolul 295 sancţiunea alineatului (6), cuvintele „de la 12 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 12 la 20 de ani”.
     166. În sancţiunea articolului 296, cuvintele „de pînă la 400” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 200 la 500”, iar cuvintele „de pînă la 3 ani” – cu cuvintele „de pînă la 2 ani”.
     167. În sancţiunea articolului 298, cuvintele „de la 5 la 12 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”.
    168. Articolul 302:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
     alineatul (2):
     în dispoziţie, cuvintele „Aceleaşi acţiuni săvîrşite” se înlocuiesc cu cuvintele „Aceeaşi acţiune săvîrşită”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani.”
     169. Articolul 303:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 2 ani”;
     sancţiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
     „se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.”
     170. Articolele 304 şi 305 se exclud.
     171. Articolul 306:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 2 la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera b) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 7 ani”.
     172. Articolul 307:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 2 la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera b) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”.
     173. Articolul 308:
     alineatul (3) se exclude;
     în sancţiunea alineatului (4), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”.
     174. La articolul 3091 dispoziţia alineatului (3):
     litera a) va avea următorul cuprins:
     „a) cu bună ştiinţă asupra unui minor sau a unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;”
     literele b) şi d) se exclud.
     175. Articolul 310:
     alineatul (1):
     în dispoziţie, cuvintele „sau penal” se exclud;
     sancţiunea se completează cu cuvintele „în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani”;
     dispoziţia alineatului (2) va avea următorul cuprins:
     „(2) Falsificarea probelor în procesul penal de către persoana care efectuează urmărirea penală, procuror sau de către apărătorul admis în procesul penal”;
     alineatul (3) se exclude.
      176. Articolul 311:
     denumirea articolului va fi:
     „Denunţarea falsă”;
     în dispoziţia alineatului (1), cuvintele „Denunţarea calomnioasă, cu bună-ştiinţă,” se înlocuiesc cu cuvintele „Denunţarea cu bună ştiinţă falsă”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 2 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani”.
     177. Articolul 312:
     sancţiunea alineatului (1) se completează cu cuvintele „ , în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 2 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani”.
     178. În dispoziţia articolului 313, cuvintele „dezbaterilor judiciare” se înlocuiesc cu cuvintele „cercetării judecătoreşti”.
     179. La articolul 314 dispoziţia alineatului (2), litera b) se exclude.
     180. La articolul 315 dispoziţia alineatului (2), după cuvintele „morale sau materiale” se introduc cuvintele „bănuitului, învinuitului,”.
     181. Articolul 316:
     sancţiunea alineatului (1) se completează cu cuvintele „ , în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 2 la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani”.
     182. Articolul 317:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 6 ani”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
     „(3) Nu constituie infracţiune, în sensul prezentului articol, evadarea din locurile de detenţie a persoanei în privinţa căreia la momentul evadării nu exista sau a încetat temeiul legal al detenţiei.”
     183. Articolul 318:
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 4 la 8 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 5 ani”;
     alineatele (3) şi (4) se exclud.
     184. Articolul 324:
     sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
     „se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     sancţiunea va avea următorul cuprins:
     „se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”
     sancţiunea alineatului (3) va avea următorul cuprins:
     „se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.”
     185. Articolul 325:
     sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
     „se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale.”
    alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     sancţiunea va avea următorul cuprins:
     „se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale.”
     sancţiunea alineatul (3) va avea următorul cuprins:
     „se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale.”
     186. Articolul 326:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 6 ani”;
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”.
     187. Articolul 327:
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 6 ani”;
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”.
     188. Articolul 328:
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 3 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 6 ani”;
     alineatul (3):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 8 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 6 la 10 ani”.
     189. Articolul 329:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „cu închisoare de pînă la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „cu închisoare de pînă la 2 ani”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 6 ani”.
     190. Articolul 330:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 2 ani”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 2 la 6 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 4 ani”.
     191. Articolul 331 se exclude.
     192. Articolul 332:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „(sau fără)” se exclud;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1 la 6 ani”.
     193. Articolul 333:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „cu închisoare de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „cu închisoare de pînă la 3 ani”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 7 ani”;
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 7 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 10 ani”.
     194. Articolul 334:
     din dispoziţia alineatului (2), litera a) se exclude;
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”.
     195. Articolul 335 alineatul (2):
     în dispoziţie, cuvintele „ , auditor sau avocat” se înlocuiesc cu cuvintele „sau auditor”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 2 la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”, iar cuvintele „de pînă la 5 ani” – cu cuvintele „de pînă la 3 ani”.
     196. Articolul 336 se exclude.
     197. La articolul 337, sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
     „se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.”
     198. În sancţiunea articolului 338, cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 12 la 20 de ani”.
     199. La articolul 339:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 12 la 20 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 10 la 15 ani”;
     sancţiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:
     „se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.”
     200. În sancţiunea articolului 340, cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 12 la 20 de ani”.
     201. Articolul 341:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 1 la 4 ani”;
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 8 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”.
     202. În sancţiunea articolului 342, cuvintele „de la 20 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 12 la 20 de ani”.
     203. La articolul 343, sancţiunea va avea următorul cuprins:
     „se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.”
     204. Articolul 344:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 2 la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 4 ani”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”.
     205. La articolul 345:
     alineatul (1) devine alineat unic în care, în dispoziţie, cuvîntul „menţionate,” se înlocuieşte cu cuvintele „menţionate şi a cauzat urmări grave,”;
     alineatul (2) se exclude.
     206. La articolul 347:
     alineatul (1):
     dispoziţia se completează cu cuvintele „arborate, utilizate sau intonate public”;
     în sancţiune, cuvintele „ , sau cu închisoare de pînă la 3 ani” se exclud;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 2 la 6 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 1 an”;
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 4 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”.
     207. Articolul 348 se exclude.
     208. La articolul 349:
     alineatul (1):
     dispoziţia va avea următorul cuprins:
     „(1) Ameninţarea cu moartea, cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, fie cu nimicirea bunurilor persoanei cu funcţie de răspundere, rudelor ei apropiate, în scopul sistării activităţii ei de serviciu ori schimbării caracterului ei în interesul celui care ameninţă sau al altei persoane, precum şi aceeaşi ameninţare împotriva persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească sau a rudelor ei apropiate în legătură cu participarea acestei persoane la prevenirea ori curmarea unei infracţiuni sau a unei fapte antisociale”;
     în sancţiune, cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 2 ani”;
     articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
     „(11) Aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate faţă de persoana cu funcţie de răspundere ori a rudelor ei apropiate, fie nimicirea bunurilor acestora în scopul sistării activităţii lor de serviciu ori schimbării caracterului ei în interesul celui care aplică violenţa sau al altei persoane, precum şi aceleaşi acţiuni aplicate împotriva persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească sau a rudelor ei apropiate în legătură cu participarea acestei persoane la prevenirea ori curmarea unei infracţiuni sau a unei fapte antisociale
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţii convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.”
     alineatul (2):
     în dispoziţie, cuvintele „Aceleaşi acţiuni” se înlocuiesc cu cuvintele „Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (11)”;
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 4 la 8 ani”.
     209. Articolul 350 se exclude.
     210. Articolul 351:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 3 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 4 ani”.
     211. Articolul 352:
     în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „ , sau cu închisoare de pînă la 3 ani” se exclud;
     alineatul (2):
     din dispoziţie, literele a) şi b) se exclud;
     în sancţiune, cuvintele „de la 2 la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 4 ani”;
     alineatul (3):
     din dispoziţie, litera a) se exclude;
     în sancţiune, cuvintele „de la 5 la 12 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 8 ani”.
     212. După articolul 352 se introduce articolul 3521 cu următorul cuprins:
     „Articolul 3521. Falsul în declaraţii
     Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru o terţă persoană, atunci cînd, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an.”
     213. Articolele 353, 354 şi 355 vor avea următorul cuprins:
     „Articolul 353. Eschivarea de la serviciul militar în
                               termen, de la  serviciul militar cu    
                              termen redus sau de la serviciul militar
                              ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi
    Eschivarea de la serviciul militar în termen, de la serviciul militar cu termen redus sau de la serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi prin automutilare, simularea unei boli, falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune
    se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 150 de ore.
    Articolul 354. Eschivarea de la mobilizare
    Eschivarea pe timp de război de la mobilizare în rîndurile Forţelor Armate
    se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.
    Articolul 355. Eschivarea sau refuzul de a îndeplini     
                           obligaţiile serviciului de alternativă
    Eschivarea sau refuzul persoanei care îndeplineşte serviciul de alternativă de a executa obligaţiile ce îi revin în cadrul acestui serviciu prin automutilare, simularea unei boli, falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune
    se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 150 de ore.”
    214. Articolul 357:
    denumirea articolului se completează cu cuvintele „ , de asediu şi de război”;
    alineatul (1) devine alineat unic, în care:
    dispoziţia se completează cu cuvintele „de asediu şi de război,”;
    în sancţiune, cuvintele „ , sau cu închisoare de pînă la 3 ani” se exclud;
    alineatul (2) se exclude.
    215. Articolul 358 se exclude.
    216. La articolul 361 dispoziţia alineatului (2), litera a) se exclude.
    217. Articolul 362:
    alineatul (1):
    dispoziţia va avea următorul cuprins:
    „(1) Trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, eludîndu-se controlul de frontieră sau tăinuindu-se de el,”;
    în sancţiune, cuvintele „de pînă la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 2 ani”;
    alineatul (2) se exclude;
    în dispoziţia alineatului (3), cuvintele „alin. (1) şi (2)” se înlocuiesc cu cuvintele „alin. (1)”.
    218. La articolul 3621 dispoziţia alineatului (2), litera a) se exclude.
    219. În sancţiunea articolului 363, cuvintele „ , sau cu închisoare de pînă la un an” se exclud.
    220. Articolul 364:
    alineatul (1):
    în dispoziţie, după cuvîntul „şefului” se introduc cuvintele „dat în modul stabilit”;
    în sancţiune, cuvintele „de pînă la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 2 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 2 la 7 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 8 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 5 la 10 ani”;
    în sancţiunea alineatului (4), cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 3 ani”;
    alineatul (5) se exclude.
    221. Articolul 365:
    dispoziţia alineatului (1) se completează cu cuvintele „ , însoţite de aplicarea violenţei,”;
    în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 8 ani”;
    alineatul (3):
    din dispoziţie, litera a) se exclude;
    sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 13 ani.”
    222. Articolul 366:
    alineatul (1) devine alineat unic şi, în sancţiune, cuvintele „de pînă la 3 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 6 luni”;
    alineatul (2) se exclude.
    223. Articolul 367:
     în denumire, cuvîntul „şefului” se înlocuieşte cu cuvîntul „militarului”;
     alineatul (1):
     în dispoziţie, cuvîntul „şefului” se înlocuieşte cu cuvintele „militarului de către şef sau subaltern”;
     în sancţiune, cuvintele „de pînă la 5 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 2 ani”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 8 ani”.
     224. Articolul 368:
     în denumire, cuvîntul „şefului” se înlocuieşte cu cuvîntul „militarului”;
     în dispoziţia alineatului (1), cuvintele „şefului în timpul cînd acesta îndeplineşte” se înlocuiesc cu cuvintele „subalternului de către şef, precum şi a şefului de către subaltern în timpul cînd aceştia îndeplinesc”;
     în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 6 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 12 ani”.
     225. Articolul 369:
     în dispoziţia alineatului (1), cuvintele „bătăi sau printr-un alt act de violenţă” se înlocuiesc cu cuvintele „acte de violenţă”;
     din dispoziţia alineatului (2), litera a) se exclude;
     în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 6 la 12 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 4 la 8 ani”.
     226. Articolul 370:
     sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
     „se pedepsesc cu amendă în mărime de 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.”
    în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 15 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 7 la 12 ani”.
    227. Articolul 371:
    sancţiunea alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    „se pedepseşte cu amendă în mărime de 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.”
    în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 7 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 6 la 12 ani”.
    228. Articolul 373:
    în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 2 la 7 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 7 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 8 ani”.
    229. Articolul 375:
    în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 7 la 12 ani”.
    230. Articolul 378:
    în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de pînă la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 7 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”.
    231. Articolul 379:
    în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 6 la 12 ani”.
    232. Articolul 382:
    în sancţiunea alineatului (2), cuvintele „de la 5 la 10 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 7 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), cuvintele „de la 7 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 5 la 10 ani”.
    233. În sancţiunea articolului 383, cuvintele „de la 7 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 5 la 10 ani”.
    234. În sancţiunea articolului 384, cuvintele „de la 7 la 15 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 5 la 10 ani”.
    235. La articolul 385, sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.”
    236. La articolul 386, sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 15 ani.”
    237. La articolul 387, sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 15 ani.”
    238. Articolul 388:
    în sancţiunea alineatului (1), cuvintele „de la 12 la 20 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 3 la 8 ani”;
    sancţiunea alineatului (2) va avea următorul cuprins:
    „se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.”
    239. În sancţiunea articolului 389, cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 16 la 20 de ani”.
    240. În sancţiunea articolului 390, cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 16 la 20 de ani”.
    241. În sancţiunea articolului 391, cuvintele „de la 16 la 25 de ani” se înlocuiesc cu cuvintele „de la 16 la 20 de ani”.
    Art.II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării, cu excepţia prevederilor alin.(6) al prezentului articol, care intră în vigoare la data publicării.
    (2) Persoanele condamnate pentru faptele care, potrivit modificărilor operate prin prezenta lege, nu constituie infracţiuni se liberează de pedeapsa penală.
    (3) Persoanele condamnate, precum şi persoanele care au executat anterior pedeapsa sau au fost liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen pentru faptele care, potrivit modificărilor operate prin prezenta lege, nu constituie infracţiuni se consideră fără antecedente penale şi se reabilitează.
    (4) Toate cauzele penale aflate în curs de examinare în privinţa faptelor care, potrivit modificărilor operate prin prezenta lege, nu mai constituie infracţiuni încetează cu efect de reabilitare după cum urmează:
    a) de către procuror – pentru cauzele aflate în procedura organelor de urmărire penală;
    b) de către instanţele de judecată de primă instanţă – pentru cauzele înscrise pe rolul acestor instanţe şi care nu au fost încă examinate de către acestea şi pentru cauzele care au fost examinate de aceste instanţe, dar în care sentinţele de condamnare încă nu au intrat în vigoare sau au intrat în vigoare, însă încă nu au fost puse în executare;
    c) de către instanţele de apel sau de recurs – în privinţa persoanelor sentinţele asupra cărora nu sînt definitive.
    (5) Examinarea dosarelor persoanelor condamnate pentru faptele care, potrivit modificărilor operate prin prezenta lege, nu constituie infracţiuni şi care execută pedeapsa cu închisoarea se efectuează la demersul instituţiei care asigură executarea pedepsei sau la cererea persoanei condamnate de către judecătorul de instrucţie din cadrul instanţei de judecată din raza de activitate a organului sau a instituţiei care execută pedeapsa în modul prevăzut la art.471 din Codul de procedură penală.
    [Art.II al.(5) modificat prin LP82 din 07.05.10, MO87-90/04.06.10 art.252]
    [Art.II al.(6) exclus prin LP82 din 07.05.10, MO87-90/04.06.10 art.252]
    (7) Prin derogare de la prevederile art. 471 din Codul de procedură penală, cauzele prevăzute la alin.(5) al prezentului articol se examinează în absenţa condamnatului.
   (8) În cazul în care modificările operate prin prezenta lege ameliorează situaţia condamnatului, dosarele se examinează de către instanţa de judecată în modul prevăzut la art.469 alin. (1) pct. 14) şi art. 470 – 4711  din Codul de procedură penală. Această prevedere nu se extinde asupra cazurilor specificate la alin. (5) şi (9).
    [Art.II al.(8) în redacţia LP82 din 07.05.10, MO87-90/04.06.10 art.252]
    (9) Dacă, în urma modificărilor operate prin prezenta lege, se schimbă categoria penitenciarului, instituţia care asigură executarea pedepsei va înainta judecătorului de instrucţie demers de schimbare a categoriei penitenciarului în temeiul art. 469 alin.(1) pct.6) din Codul de procedură penală.
    Art.III. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    c) va asigura republicarea Codului penal al Republicii Moldova cu toate modificările operate în el.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

    Nr.277-XVI. Chişinău, 18 decembrie 2008.