LPC14/2009
ID intern unic:  330849
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 14
din  03.02.2009
cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 27.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 45-46     art Nr : 125
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (26) cu următorul cuprins:
    “(26) Pînă la 31 decembrie 2027, persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal nu reţin impozit din suma dividendelor achitate în folosul nerezidenţilor fondatori (investitori) care participă la realizarea proiectului privind construcţia şi operarea centralei electrice în raionul Ungheni, conform listei aprobate de Guvern.”
    Art.II. – Articolul 13 din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,  nr.108–109, art.834), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Pentru rezidenţii care investesc în fondurile fixe ale întreprinderii situate pe teritoriul zonei libere şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei libere un capital echivalent cu cel puţin 200 de milioane de dolari SUA, garanţiile de stat prevăzute la alin.(2) se extind pe întreaga perioadă de activitate a rezidentului în zona liberă, dar nu mai mult de 20 de ani.”
    Art.III. – Articolul 1 din Legea nr.1295-XV din 25 iulie 2002 privind Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.113–114, art.898), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), cifra „25” se substituie prin cifra „42”;
    la alineatul (2), cifra „42,34” se substituie prin cifra „351,7”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Marian  LUPU

    Nr.14-XVI.  Chişinău, 3 februarie 2009.