*CCRMC218/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  330879
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
CODUL Nr. 218
din  24.10.2008
CODUL CONTRAVENŢIONAL
AL REPUBLICII MOLDOVA
Publicat : 16.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 3-6     art Nr : 15     Data intrarii in vigoare : 31.05.2009
    Parlamentul adoptă prezentul cod.
Cartea întîi
DREPTUL MATERIAL
Titlul I
PARTEA GENERALĂ
Capitolul I
DISPOZIŢII COMUNE
    Articolul 1. Legea contravenţională a Republicii Moldova
    (1) Prezentul cod este lege a Republicii Moldova care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale în materie contravenţională, determină faptele ce constituie contravenţii şi prevede procesul contravenţional şi sancţiunile contravenţionale.
    (2) În cazurile expres prevăzute în prezentul cod, dispoziţia articolului din cod poate să conţină o normă de trimitere la un alt act cu caracter normativ, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În asemenea cazuri, exigenţele aplicabile normei legii contravenţionale, inclusiv exigenţa de previzibilitate, sînt aplicabile şi actului normativ respectiv.
    (3) Dacă în procesul aplicării unui alt act normativ se constată că prevederile acestuia contravin principiilor stabilite în prezentul cod, se aplică prevederile prezentului cod.
    Articolul 2. Scopul legii contravenţionale
    Scopul legii contravenţionale constă în apărarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei, apărarea proprietăţii, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege, în soluţionarea cauzelor contravenţionale, precum şi în prevenirea săvîrşirii de noi contravenţii.
    Articolul 3. Acţiunea legii contravenţionale în timp
    (1) Caracterul contravenţional al faptei şi sancţiunea ei contravenţională se stabilesc de prezentul cod în vigoare la momentul săvîrşirii faptei.
    (2) Legea contravenţională care înăspreşte sancţiunea sau înrăutăţeşte situaţia persoanei vinovate de săvîrşirea unei contravenţii nu are efect retroactiv.
    (3) Fapta care, printr-o lege nouă, nu mai este considerată contravenţie nu se sancţionează, iar sancţiunea stabilită şi neexecutată anterior intrării în vigoare a noii legi nu se execută.
    (4) Dacă legea nouă prevede o sancţiune contravenţională mai blîndă, se aplică această sancţiune. În cazul aplicării sancţiunii din legea veche, această sancţiune se execută în limita maximului sancţiunii din legea nouă. Dacă legea nouă nu mai prevede o anumită categorie a sancţiunii, sancţiunea de o astfel de categorie, stabilită şi neexecutată anterior intrării în vigoare a noii legi, nu se mai execută.
    (5) Dacă legea nouă prevede o sancţiune mai aspră, contravenţia continuă a cărei săvîrşire a început anterior intrării în vigoare a noii legi se sancţionează în conformitate cu legea în vigoare la momentul consumării ei.
    (6) Timpul săvîrşirii contravenţiei este considerat timpul săvîrşirii acţiunii ilicite, iar în cazul inacţiunii, timpul în care trebuia să se desfăşoare acţiunea pe care contravenientul a omis să o efectueze, independent de timpul survenirii urmărilor.
    Articolul 4. Acţiunea legii contravenţionale
                       asupra persoanei şi în spaţiu
    (1) Contravenţia săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova se sancţionează în conformitate cu prezentul cod.
    (2) Contravenţia săvîrşită în afara teritoriului Republicii Moldova de un cetăţean al ei sau de un apatrid care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova se sancţionează în conformitate cu prezentul cod dacă fapta este prevăzută şi de legea ţării în care a fost săvîrşită, iar persoana nu a fost trasă la răspundere în acea ţară.
    (3) Nu pot fi supuşi răspunderii contravenţionale reprezentanţii diplomatici ai statelor străine sau alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte sau în conformitate cu legile Republicii Moldova, nu cad sub incidenţa jurisdicţiei contravenţionale a Republicii Moldova sau în cazul cărora este înlăturată răspunderea contravenţională.
    (4) Contravenţia săvîrşită în apele teritoriale sau în spaţiul aerian al Republicii Moldova se consideră săvîrşită pe teritoriul Republicii Moldova.
    (5) Contravenţia săvîrşită la bordul unei nave maritime sau aeriene care este înregistrată într-un port sau aeroport al Republicii Moldova şi se află în afara spaţiului ei acvatic sau aerian se sancţionează în conformitate cu prezentul cod dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu dispun altfel.
    (6) În temeiul prezentului cod se sancţionează contravenţiile săvîrşite la bordul unei nave militare maritime sau aeriene aparţinînd Republicii Moldova, indiferent de locul aflării navei.
    (7) Se consideră loc al săvîrşirii acţiunii locul în care a fost săvîrşită acţiunea prejudiciabilă, indiferent de timpul survenirii urmărilor. În caz de inacţiune, loc al săvîrşirii faptei se consideră locul unde trebuia să se desfăşoare acţiunea pe care contravenientul a omis să o efectueze, indiferent de timpul survenirii urmărilor.
    Articolul 5. Principiul legalităţii
    (1) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvîrşirea unei contravenţii, nici supus sancţiunii contravenţionale decît în conformitate cu legea contravenţională.
    (2) Interpretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a legii contravenţionale sînt interzise.
    (3) Legea contravenţională nu urmăreşte cauzarea de suferinţe fizice sau lezarea demnităţii omului. Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante.
    Articolul 6. Principiul egalităţii în faţa legii
    (1) Persoanele care au săvîrşit contravenţii sînt egale în faţa legii şi a autorităţilor publice şi sînt supuse răspunderii contravenţionale fără deosebire de rasă, naţionalitate, limbă, religie, sex, apartenenţă politică, avere, origine socială sau de orice altă situaţie.
    (2) Conform prevederilor Constituţiei, ale altor legi şi/sau ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, anumite categorii de persoane pot beneficia de condiţii speciale de urmărire contravenţională sau de garanţia de a nu fi supuse urmăririi şi răspunderii contravenţionale.
    Articolul 7. Principiul dreptăţii
    Persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa, cu respectarea normelor prezentului cod.
    Articolul 8. Principiul caracterului personal
                       al răspunderii contravenţionale
    (1) Persoana este supusă răspunderii contravenţionale numai pentru fapte săvîrşite cu vinovăţie.
    (2) Este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana care a săvîrşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea contravenţională.
    Articolul 9. Principiul individualizării răspunderii contravenţionale şi sancţiunii
contravenţionale
    (1) La aplicarea legii contravenţionale se ţine cont de caracterul şi de gradul prejudiciabil al contravenţiei, de persoana făptuitorului şi de circumstanţele atenuante ori agravante.
    (2) Nimeni nu poate fi supus de două ori răspunderii contravenţionale pentru una şi aceeaşi faptă.
Capitolul II
CONTRAVENŢIA. RĂSPUNDEREA
CONTRAVENŢIONALĂ
    Articolul 10. Contravenţia
    Constituie contravenţie fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune contravenţională.
    Articolul 11. Contravenţia continuă
    (1) Se consideră contravenţie continuă fapta care se caracterizează prin săvîrşirea neîntreruptă, timp nedeterminat, a activităţii contravenţionale. În cazul contravenţiei continue nu există pluralitate de contravenţii.
    (2) Contravenţia continuă se consumă în momentul încetării acţiunii sau inacţiunii contravenţionale sau al survenirii unor evenimente care împiedică această activitate.
    Articolul 12. Contravenţia prelungită
    (1) Se consideră contravenţie prelungită fapta săvîrşită cu o unică intenţie, caracterizată prin două sau mai multe acţiuni şi/sau inacţiuni contravenţionale identice comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o contravenţie.
    (2) Contravenţia prelungită se consumă în momentul săvîrşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni contravenţionale.
    Articolul 13. Tentativa
    Se consideră tentativă de contravenţie acţiunea sau inacţiunea intenţionată, îndreptată nemijlocit spre săvîrşirea unei contravenţii care, din cauze independente de voinţa făptuitorului, nu şi-a produs efectul.
    Articolul 14. Vinovăţia
    (1) Contravenţia se săvîrşeşte cu intenţie sau din imprudenţă.
    (2) Contravenţia se consideră săvîrşită cu intenţie dacă persoana care a săvîrşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, a dorit sau a admis în mod conştient survenirea acestor urmări.
    (3) Contravenţia se consideră săvîrşită din imprudenţă dacă persoana care a săvîrşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate, ori nu îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile, deşi trebuia şi putea să le prevadă.
    (4) Dacă, drept rezultat al săvîrşirii cu intenţie a contravenţiei, se produc urmări mai grave care, conform legii, atrag înăsprirea sancţiunii contravenţionale şi care nu erau cuprinse de intenţia persoanei care a săvîrşit-o, răspunderea contravenţională pentru atare urmări survine numai dacă persoana a prevăzut urmările prejudiciabile, dar considera în mod uşuratic că ele vor putea fi evitate, sau dacă persoana nu a prevăzut posibilitatea survenirii acestor urmări, deşi trebuia şi putea să le prevadă. În consecinţă, contravenţia se consideră intenţionată.
    Articolul 15. Răspunderea pentru contravenţia
                          săvîrşităîn stare de ebrietate produsă
                          de alcool sau de alte substanţe
    Starea de ebrietate produsă de consumarea voluntară a alcoolului sau a altor substanţe nu înlătură caracterul contravenţional al faptei. Cauzele ebrietăţii, gradul şi influenţa ei asupra săvîrşirii contravenţiei se iau în considerare la stabilirea pedepsei.
    Articolul 16. Răspunderea contravenţională
                         a persoaneifizice
    (1) Este pasibilă de răspundere contravenţională persoana fizică cu capacitate de exerciţiu care, în momentul săvîrşirii contravenţiei, are împlinită vîrsta de 18 ani.
    (2) Persoana fizică cu vîrsta între 16 şi 18 ani este pasibilă de răspundere contravenţională pentru săvîrşirea faptelor prevăzute la art.228–245 şi la art.263–311.
    (3) În cazul minorului care a săvîrşit o faptă ce se încadrează în dispoziţia normei din partea specială a cărţii întîi, agentul constatator, procurorul sau instanţa de judecată expediază materialele cauzei contravenţionale autorităţii administraţiei publice locale pentru problemele minorilor. La demersul agentului constatator, instanţa de judecată poate aplica faţă de minor măsuri de constrîngere cu caracter educativ conform art.104 din Codul penal.
    (4) Pentru săvîrşirea contravenţiilor în afara exercitării atribuţiilor de serviciu, militarii, cu excepţia militarilor în termen, răspund contravenţional conform dispoziţiilor generale.
    (5) Pentru săvîrşirea contravenţiilor, militarii în termen răspund în conformitate cu Regulamentul disciplinei militare.
    (6) Persoana cu funcţie de răspundere (persoană căreia, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat, autoritate publică centrală sau locală, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie, organizatorice ori economice) este pasibilă de răspundere contravenţională pentru săvîrşirea unei fapte prevăzute de prezentul cod în cazul:
    a) folosirii intenţionate a atribuţiilor sale contrar obligaţiilor de serviciu;
    b) depăşirii vădite a drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege;
    c) neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.
    (7) În lipsa condiţiilor enunţate la alin.(6), persoana cu funcţie de răspundere vinovată de săvîrşirea unei contravenţii răspunde conform dispoziţiilor generale.
    Articolul 17. Răspunderea contravenţională
                         a persoaneijuridice
    (1) Este pasibilă de răspundere contravenţională persoana juridică, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, în cazurile prevăzute de prezentul cod, pentru contravenţiile săvîrşite în numele său ori în interesul său de către organele sale ori de reprezentanţii acestora dacă aceasta corespunde uneia dintre următoarele condiţii:
    a) este vinovată de neîndeplinirea sau de îndeplinirea necorespunzătoare a dispoziţiilor legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii pentru desfăşurarea unei anumite activităţi;
    b) este vinovată de desfăşurarea unei activităţi ce nu corespunde actelor sale constitutive ori scopurilor declarate;
    c) fapta care a cauzat sau a creat pericolul cauzării de daune în proporţii considerabile unei alte persoane, societăţii ori statului a fost săvîrşită în interesul acestei persoane, a fost admisă, sancţionată, aprobată, utilizată de organul său împuternicit ori de persoana cu funcţie de răspundere.
    (2) Persoana juridică răspunde contravenţional în cazul în care norma materială din partea specială a cărţii întîi prevede expres sancţionarea ei.
    (3) Dacă în partea specială a cărţii întîi este prevăzută răspunderea contravenţională a persoanei juridice, întreprinderea individuală răspunde ca persoană juridică.
    (4) Răspunderea contravenţională a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru contravenţia săvîrşită.
    Articolul 18. Proporţiile mici
    Se consideră de mici proporţii valoarea bunurilor sustrase, dobîndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală sau valoarea pagubei pricinuite care, la momentul săvîrşirii contravenţiei, nu depăşeşte 25 de unităţi convenţionale.
Capitolul III
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL CONTRAVENŢIONAL
 AL FAPTEI ŞI RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ

    Articolul 19. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional
                          al faptei şi răspunderea contravenţională
    Se consideră cauze care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea contravenţională:
    a) starea de iresponsabilitate;
    b) legitima apărare;
    c) starea de extremă necesitate;
    d) constrîngerea fizică şi/sau psihică;
    e) riscul întemeiat;
    f) cazul fortuit.
    Articolul 20. Starea de iresponsabilitate constatată
                          în modul stabilit de lege
    (1) Este în stare de iresponsabilitate persoana care săvîrşeşte o faptă aflîndu-se în imposibilitatea de a conştientiza sau a dirija acţiunile sale din cauza unei boli psihice cronice, unei tulburări temporare a activităţii psihice, a alienării mintale sau a unei alte stări psihice patologice.
    (2) Nu este pasibilă de răspundere contravenţională persoana care a săvîrşit o faptă în stare de responsabilitate, dar care, pînă la pronunţarea hotărîrii de sancţionare, s-a îmbolnăvit de o boală psihică, lipsită fiind de posibilitatea conştientizării sau dirijării acţiunilor sale.
    Articolul 21. Legitima apărare
    Este în stare de legitimă apărare persoana care săvîrşeşte o faptă pentru a respinge un atac direct, imediat, material şi real, îndreptat împotriva sa, împotriva unei alte persoane sau împotriva unui interes public.
    Articolul 22. Starea de extremă necesitate
    Este în stare de extremă necesitate persoana care săvîrşeşte acţiuni pentru a salva viaţa, integritatea corporală ori sănătatea sa, precum şi viaţa, integritatea corporală ori sănătatea unei alte persoane, un bun preţios al său ori al unei alte persoane, sau interesele publice de la un pericol grav iminent, care nu poate fi înlăturat altfel.
    Articolul 23. Constrîngerea fizică şi/sau psihică
    (1) Nu constituie contravenţie fapta prevăzută de prezentul cod săvîrşită din cauza unei constrîngeri fizice căreia persoana nu i-a putut rezista şi care nu putea fi înlăturată în alt mod.
    (2) Nu constituie contravenţie fapta, prevăzută de prezentul cod, săvîrşită din cauza unei constrîngeri psihice exercitată prin ameninţare cu un pericol iminent, pentru sine ori pentru o altă persoană, care nu putea fi înlăturat în alt mod.
    Articolul 24. Riscul întemeiat
    (1) Nu constituie contravenţie fapta, prevăzută de prezentul cod, care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege în cazul riscului întemeiat în atingerea unor scopuri socialmente utile.
    (2) Se consideră întemeiat riscul fără de care scopul socialmente util nu a putut fi atins, iar persoana care a riscat a luat măsuri de prevenire a cauzării de daune intereselor ocrotite de lege.
    (3) Nu poate fi considerat întemeiat riscul îmbinat cu bună ştiinţă cu pericolul pentru viaţa persoanei sau cu pericolul provocării unui dezastru ecologic ori social.
    Articolul 25. Cazul fortuit
    (1) Nu constituie contravenţie fapta, prevăzută de prezentul cod, al cărei rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută.
    (2) Nu constituie caz fortuit împrejurările create prin concursul contravenţiilor.
    Articolul 26. Înlăturarea răspunderii contravenţionale
    Înlăturarea răspunderii contravenţionale pentru fapta ce conţine elementele constitutive ale contravenţiei are loc în cazul:
    a) renunţării benevole la săvîrşirea contravenţiei;
    b) contravenţiei neînsemnate, tentativei;
    c) împăcării victimei cu făptuitorul;
    d) prescripţiei răspunderii contravenţionale;
    e) amnistiei.
    Articolul 27. Renunţarea benevolă la săvîrşirea contravenţiei
    Este renunţare benevolă la săvîrşirea contravenţiei încetarea acţiunii îndreptată nemijlocit spre săvîrşirea contravenţiei dacă persoana este conştientă de posibilitatea finalizării faptei.
    Articolul 28. Contravenţia neînsemnată, tentativa
    În cazul contravenţiei neînsemnate, organul (persoana cu funcţie de răspundere) împuternicit să rezolve cazul poate înlătura răspunderea contravenţională limitîndu-se la adresarea unei observaţii verbale făptuitorului.
     Se consideră neînsemnată tentativa de contravenţie sau contravenţia pentru care prezentul cod prevede în calitate de sancţiune maximă aplicarea unei amenzi de pînă la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 29. Împăcarea victimei cu făptuitorul
    Procesul contravenţional pornit încetează în cazul împăcării victimei cu făptuitorul în contravenţiile prevăzute la art.78, art.96 alin.(1), (2), art.100, 101, 103, 105, 242. Împăcarea este personală. Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face de reprezentanţii lor legali. Persoanele cu capacitate de exerciţiu limitată se pot împăca cu încuviinţarea reprezentanţilor lor legali.
    Articolul 30. Prescripţia răspunderii contravenţionale
    (1) Prescripţia înlătură răspunderea contravenţională.
    (2) Termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale este de 3 luni.
    (3) Termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii contravenţiei.
    (4) În cazul contravenţiei continue şi contravenţiei prelungite, termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii ultimei acţiuni sau a inacţiunii.
    (5) Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale este de un an.
    (6) Se consideră că nu a fost supus răspunderii contravenţionale contravenientul:
    a) a cărui răspundere contravenţională a fost înlăturată;
    b) care a executat integral sancţiunea;
    c) în a cărui privinţă procesul contravenţional a încetat.
    Articolul 31. Amnistia
    (1) Amnistia este actul care are ca efect înlăturarea răspunderii contravenţionale şi a executării sancţiunii contravenţionale, reducerea sau comutarea sancţiunii contravenţionale.
    (2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi nici asupra drepturilor victimei.
Capitolul IV
SANCŢIUNILE CONTRAVENŢIONALE
    Articolul 32. Sancţiunea contravenţională
    (1) Sancţiunea contravenţională este o măsură de constrîngere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvîrşit o contravenţie.
    (2) Sancţiunile contravenţionale aplicabile persoanei fizice sînt:
    a) avertismentul;
    b) amenda;
    c) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;
    d) privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii;
    e) aplicarea punctelor de penalizare;
    f) privarea de dreptul special (dreptul de a conduce vehicule, dreptul de a deţine armă şi de portarmă);
    g) munca neremunerată în folosul comunităţii;
    h) arestul contravenţional.
    (3) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii şi punctele de penalizare pot fi aplicate şi ca sancţiuni complementare.
    (4) Minorii pot fi sancţionaţi complementar doar cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate.
    (5) Sancţiunile contravenţionale aplicabile persoanei juridice sînt:
    a) amenda;
    b) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate.
    (6) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate poate fi aplicată şi ca sancţiune complementară.
    Articolul 33. Avertismentul
    (1) Avertismentul constă în atenţionarea contravenientului asupra pericolului faptei săvîrşite şi în recomandarea de a respecta pe viitor dispoziţiile legale.
    (2) Avertismentul se aplică în scris.
    (3) Sancţiunea avertismentului, prevăzută la art.198 alin.(3), (4), art.247 alin.(1), art.249 alin.(1), art.250 alin.(1), art.251 alin.(4), (5), art.319, art.366 alin.(1), se aplică de către agentul constatator în condiţiile art.446 alin.(1), fără remiterea cauzei contravenţionale în instanţa de judecată.
    Articolul 34. Amenda
    (1) Amenda este o sancţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod. Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. O unitate convenţională este egală cu 20 de lei.
    (2) Amenda se aplică persoanelor fizice de la una la 150 de unităţi convenţionale, iar persoanelor cu funcţie de răspundere şi persoanelor juridice – de la 10 la 500 de unităţi convenţionale.
    (3) Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.
    (4) Dacă persoana fizică nu a plătit amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, instanţa de judecată o poate înlocui, după caz, cu:
    a) amendă în mărime dublă, care însă nu poate depăşi limita maximă a sancţiunii cu amenda prevăzută de norma materială contravenţională sau de prezentul articol;
    b) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an;
    c) muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculîndu-se o oră de muncă pentru o unitate convenţională, durata muncii fiind de cel mult 60 de ore;
    d) arest contravenţional, calculîndu-se o zi de arest pentru 2 unităţi convenţionale, durata arestului fiind de cel mult 30 de zile. În acest caz, se va ţine cont de restricţiile prevăzute la art.38 alin.(4).
    (5) Dacă persoana sancţionată pentru săvîrşirea contravenţiei prevăzute la art.228–245 nu a plătit benevol şi integral amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, aceasta se înlocuieşte cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, prin ridicarea dreptului de a conduce vehicule, pe un termen de la 6 luni la un an.
    (6) Pentru situaţiile enumerate la alin.(4) lit.a), c) şi d), privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an poate fi aplicată ca sancţiune complementară.
    (7) Dacă persoana juridică nu a plătit benevol şi integral amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, aceasta poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (8) Amenda se înlocuieşte de către instanţa de judecată la demersul agentului constatator sau al procurorului. În cazul în care sancţiunea amenzii este stabilită de instanţa de judecată, înlocuirea o efectuează instanţa la demersul executorului judecătoresc.
    Articolul 35. Privarea de dreptul de a desfăşura
                         o anumită activitate. Privarea de dreptul
                         de a deţine anumite funcţii
    (1) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în interzicerea temporară persoanei fizice de a desfăşura o anumită activitate, inclusiv prin privarea acesteia de dreptul special. Sancţiunea privării de dreptul de a desfăşura o anumită activitate poate fi aplicată în cazul în care activitatea a fost folosită la săvîrşirea contravenţiei sau în cazul în care contravenţia reprezintă o încălcare a regulilor de desfăşurare a acestei activităţi.
    (2) Privarea de dreptul de a conduce vehicule nu poate fi aplicată persoanei cu dizabilităţi care foloseşte vehiculul ca unic mijloc de deplasare, cu excepţia cazurilor cînd l-a condus atribuindu-i cu bună ştiinţă un număr de înmatriculare fals ori l-a condus în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, ori s-a eschivat de la examenul medical de constatare a acestei stări, ori a părăsit locul accidentului rutier la care a fost participant.
    (3) Privarea de dreptul de a desfăşura anumită activitate sau privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii poate fi aplicată de instanţa de judecată pentru un termen de la 3 luni la un an, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(4). Această sancţiune se aplică în cazurile în care, ţinînd cont de caracterul contravenţiilor comise de persoana vinovată, legea declară ca fiind inadmisibilă desfăşurarea unei anumite activităţi sau deţinerea unei anumite funcţii de către aceasta.
    (4) Privarea de dreptul de a conduce vehicule se aplică de instanţa de judecată pe un termen de la 6 luni la 3 ani, iar în cazurile prevăzute la art.36, pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 36. Aplicarea punctelor de penalizare.
                         Privarea de dreptul special
    (1) În cazurile şi în mărimea prevăzute de sancţiunea normei contravenţionale din capitolul XIII al cărţii întîi, conducătorului de vehicul declarat vinovat de săvîrşirea contravenţiei, odată cu aplicarea sancţiunii principale, i se aplică un număr de puncte de penalizare ca sancţiune complementară.
    (2) Dacă aplicarea sancţiunii în modul prevăzut la alin.(1) condiţionează acumularea a 15 puncte de penalizare, agentul constatator remite cauza contravenţională spre examinare în instanţa de judecată competentă, care, odată cu sancţiunea principală şi cu aplicarea punctelor de penalizare, aplică privarea de dreptul special de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an ca sancţiune complementară.
    (3) Punctele de penalizare se anulează la expirarea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei pentru care au fost aplicate sau de la data privării, prin hotărîre judecătorească, de dreptul de a conduce vehicule.
    (4) Modul de evidenţă a punctelor de penalizare şi modul de asigurare a accesului titularului de permis de conducere la informaţia despre punctele de penalizare se stabilesc de Guvern.
    (5) Privarea de dreptul de a deţine armă şi de portarmă se dispune de instanţa de judecată pentru un termen de la 3 luni la un an în funcţie de gravitatea contravenţiei prevăzute în partea specială a cărţii întîi.
    (6) La expirarea termenului de privare de dreptul de a conduce vehicule sau de dreptul de a deţine armă şi de portarmă, persoana este repusă în acest drept.
    Articolul 37. Munca neremunerată în folosul comunităţii
    (1) Munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea contravenientului persoană fizică, în afara timpului de serviciu de bază sau de studii, la munca stabilită de autoritatea administraţiei publice locale.
    (2) Munca neremunerată în folosul comunităţii se stabileşte pe o durată de la 10 la 60 de ore şi se execută în 2–4 ore pe zi.
    (3) Munca neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată doar persoanelor care acceptă să execute o asemenea sancţiune.
    (4) După pronunţarea hotărîrii judecătoreşti, preşedintele şedinţei de judecată explică esenţa sancţiunii muncii neremunerate în folosul comunităţii, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată.
    (5) Contravenientului sancţionat cu muncă neremunerată în folosul comunităţii i se ia în scris un angajament prin care se obligă să se prezinte în termen de 10 zile la oficiul de executare în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.
    (6) În caz de eschivare de la munca neremunerată în folosul comunităţii, această sancţiune se înlocuieşte cu arest contravenţional, calculîndu-se o zi de arest pentru 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
    (7) Munca neremunerată în folosul comunităţii nu poate fi aplicată persoanelor declarate invalizi de gradul I şi de gradul II, militarilor în termen, militarilor şi efectivului atestat al organelor afacerilor interne, angajaţi în bază de contract, femeilor gravide, persoanelor care sînt unicul întreţinător al copilului cu vîrsta de pînă la 8 ani şi nici persoanelor care au împlinit vîrsta generală de pensionare.
    (8) Munca neremunerată în folosul comunităţii se prestează în cel mult 6 luni, timp care curge de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti.
    Articolul 38. Arestul contravenţional
    (1) Arestul contravenţional este o sancţiune contravenţională excepţională care constă în privarea de libertate pe un termen stabilit prin hotărîre judecătorească şi care se execută în condiţiile prevăzute de Codul de executare.
    (2) Arestul contravenţional se aplică, de regulă, pentru săvîrşirea unei fapte care ameninţă sau pune în pericol real sănătatea ori integritatea corporală a persoanei.
    (3) Arestul contravenţional poate fi aplicat şi în cazul neexecutării intenţionate a unei alte sancţiuni contravenţionale.
    (4) Durata arestului contravenţional este de la 3 la 15 zile. În cazul concursului de contravenţii sau al cumulului de hotărîri de sancţionare, pentru care, conform legii, se prevede în calitate de sancţiune arestul contravenţional, instanţa de judecată poate aplica această sancţiune pe un termen de pînă la 30 de zile.
    (5) Durata reţinerii contravenţionale se include în durata arestului contravenţional.
    (6) Arestul contravenţional nu poate fi aplicat persoanelor declarate invalizi de gradul I şi de gradul II, militarilor în termen, militarilor şi efectivului atestat al organelor afacerilor interne, angajaţi în bază de contract, femeilor gravide, femeilor care au copii cu vîrsta de pînă la 8 ani, persoanei care este unicul întreţinător al copilului cu vîrsta de pînă la 16 ani şi nici persoanelor care au împlinit vîrsta generală de pensionare.
    Articolul 39. Privarea persoanei juridice de dreptul
                         de a desfăşura o anumită activitate
    (1) Privarea persoanei juridice de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în stabilirea interdicţiei de a încheia anumite tranzacţii, de a emite acţiuni sau alte titluri de valoare, de a primi subvenţii, înlesniri şi alte avantaje de la stat sau de a desfăşura alte activităţi.
    (2) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate poate fi limitată la un anumit teritoriu al unităţii administrativ-teritoriale sau la o anumită perioadă a anului şi se stabileşte pentru un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 40. Expulzarea
    (1) Expulzarea este o măsură de îndepărtare silită de pe teritoriul Republicii Moldova a cetăţenilor străini şi apatrizilor care au încălcat regulile de şedere. Expulzarea are drept scop înlăturarea unei stări de pericol şi prevenirea săvîrşirii de către aceste persoane a unor fapte socialmente periculoase.
    (2) Expulzarea poate fi aplicată cetăţenilor străini şi apatrizilor ca sancţiune complementară în cazul comiterii contravenţiilor prevăzute la art.58, art.67 alin.(4), (5), art.76, 80, 81, 83, 84, 87, 323, 324, 326, 328, 330–333, 339, 348.
    (3) În privinţa cetăţenilor străini şi apatrizilor care nu pot fi expulzaţi imediat, instanţa de judecată poate dispune luarea în custodie publică, cu plasarea pe un termen de cel mult 6 luni în Centrul de Plasament Temporar al Străinilor.
    (4) Instanţa de judecată poate dispune luarea în custodie publică a cetăţenilor străini şi apatrizilor în a căror privinţă a fost dispusă măsura returnării sau care au fost declaraţi indezirabili.
    (5) În cazul în care expulzarea însoţeşte arestul contravenţional, aducerea la îndeplinire a expulzării are loc după executarea pedepsei arestului.
Capitolul V
APLICAREA SANCŢIUNII
CONTRAVENŢIONALE

    Articolul 41. Criteriile generale de individualizare a sancţiunii
    (1) Sancţiunea contravenţională se aplică în funcţie de caracterul şi de gradul prejudiciabil al contravenţiei, de caracteristica persoanei şi de circumstanţele atenuante şi agravante.
    (2) Faţă de persoana a cărei vinovăţie este dovedită se aplică o sancţiune echitabilă, în limitele şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului cod.
    Articolul 42. Circumstanţele atenuante
    (1) La aplicarea sancţiunii contravenţionale faţă de persoana a cărei vinovăţie este dovedită se consideră circumstanţe atenuante:
    a) prevenirea consecinţelor prejudiciabile sau repararea benevolă a prejudiciului;
    b) contribuţia la descoperirea contravenţiei;
    c) săvîrşirea contravenţiei într-un concurs de împrejurări personale sau familiale;
    d) săvîrşirea contravenţiei de către un minor, o femeie gravidă sau o persoană care întreţine copil cu vîrsta de pînă la 8 ani;
    e) acţiunile ilegale sau imorale ale victimei care au provocat contravenţia.
    (2) Se pot considera atenuante şi alte circumstanţe decît cele prevăzute la alin.(1).
    Articolul 43. Circumstanţele agravante
    (1) La aplicarea sancţiunii contravenţionale faţă de persoana a cărei vinovăţie este dovedită se consideră circumstanţe agravante:
    a) continuarea comportării ilicite, contrar somaţiei de a se pune capăt unei astfel de comportări;
    b) săvîrşirea contravenţiei de către o persoană anterior sancţionată contravenţional sau condamnată ale cărei antecedente nu au fost stinse;
    c) instigarea sau atragerea minorilor la săvîrşirea contravenţiei;
    d) săvîrşirea contravenţiei de către un grup de persoane;
    e) săvîrşirea contravenţiei profitîndu-se de condiţiile unor calamităţi naturale sau ale altor stări excepţionale;
    f) săvîrşirea contravenţiei în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe. Instanţa de judecată este în drept, în funcţie de caracterul contravenţiei, să nu considere această circumstanţă ca agravantă;
    g) săvîrşirea contravenţiei faţă de un minor, de o femeie, de o persoană în etate sau faţă de o persoană care se află în imposibilitatea de a se apăra.
    (2) Circumstanţa agravantă prevăzută în partea specială a cărţii întîi ca element constitutiv al contravenţiei nu poate fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii.
    (3) Enumerarea circumstanţelor agravante din prezentul articol este exhaustivă.
    Articolul 44. Aplicarea sancţiunii contravenţionale
                         în cazul pluralităţii de contravenţii
    (1) În cazul în care una şi aceeaşi persoană săvîrşeşte două sau mai multe contravenţii, se aplică sancţiune pentru fiecare contravenţie în parte.
    (2) Dacă persoana este declarată vinovată de către instanţa de judecată de săvîrşirea a două sau mai multor contravenţii, se aplică sancţiune pentru fiecare contravenţie în parte, stabilindu-se definitiv sancţiunea pentru concurs de contravenţii prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă ori prin cumulul sancţiunilor aplicate în limitele stabilite de articolul care prevede sancţiunea mai gravă.
    Articolul 45. Repararea prejudiciului
    (1) Dacă prin contravenţie a fost cauzat un prejudiciu, persoana prejudiciată este în drept să-şi valorifice pretenţiile civile în procedură civilă.
    (2) Soluţionînd cauza contravenţională, autoritatea competentă este în drept, la cererea victimei, să dispună repararea prejudiciului cauzat prin contravenţie în cazul în care nu există divergenţe asupra întinderii lui.
    Articolul 46. Executarea obligaţiei a cărei
                         neîndeplinire este sancţionată
    Sancţiunea contravenţională nu absolvă contravenientul de executarea obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost aplicată.
Titlul II
PARTEA SPECIALĂ
Capitolul VI
CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ
LA DREPTURILE POLITICE,
 DE MUNCĂ ŞI LA ALTE DREPTURI
 CONSTITUŢIONALE ALE PERSOANEI FIZICE

    Articolul 47. Împiedicarea exercitării dreptului electoral
    Împiedicarea accesului în localul de votare
se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 48. Folosirea în alegeri sau la referendum
                        a fondurilor venite din străinătate sau a
                        fondurilor nedeclarate public
    Folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau a fondurilor nedeclarate public se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 49. Împiedicarea activităţii organului electoral
    (1) Nefurnizarea de către persoane cu funcţie de răspundere a datelor şi materialelor solicitate de organul electoral, precum şi neîndeplinirea hotărîrii acestuia luate în limitele competenţei
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    (2) Distrugerea, deteriorarea intenţionată prin orice mod a listei electorale sau a afişei electorale, sau a listelor de subscripţie pentru susţinerea iniţierii referendumului
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale.
    (3) Refuzul de a executa dispoziţiile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare privind asigurarea ordinii în localul de votare şi pe teritoriul aferent
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (4) Scoaterea din localul secţiei de votare a buletinului de vot înmînat pentru votare
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 50. Afişarea informaţiilor electorale
                          în locuri neautorizate
    Afişarea materialului de agitaţie electorală sau a materialului de susţinere a referendumului în alt loc decît cel stabilit
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 51. Înscrierea în mai multe liste de candidaţi
    Acceptarea deliberată a persoanei de a fi înscrisă în mai multe liste de candidaţi
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale.
    Articolul 52. Agitaţia electorală în ziua imediat
                         anterioară zilei votării ori în ziua votării
    Continuarea agitaţiei electorale sau a agitaţiei pentru susţinerea referendumului în ziua imediat anterioară zilei votării ori în ziua votării
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau candidatului electoral.
    Articolul 53. Încălcarea legislaţiei electorale
                         de către membrii organului electoral
    (1) Neaducerea la cunoştinţă publică de către membrii comisiilor electorale a propunerilor de desemnare a candidaţilor sau a problemelor supuse referendumului
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (2) Părăsirea nemotivată a localului de votare înainte de începerea totalizării rezultatelor alegerilor sau rezultatelor referendumului şi pînă la semnarea procesului-verbal
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (3) Neînmînarea nejustificată a buletinului de vot persoanei înscrise în lista electorală sau înmînarea către un singur alegător a mai multor buletine decît este prevăzut de lege
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 54. Încălcarea legislaţiei cu privire
                         la cultele religioase
    (1) Împiedicarea libertăţii de a aparţine sau nu unei anumite religii, de a avea sau nu anumite convingeri, de a-şi schimba religia sau convingerile, de a profesa religia ori convingerile în mod individual sau în comun, în public sau în particular, prin învăţătură, practici religioase, de cult şi prin îndeplinirea riturilor
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Intoleranţa confesională manifestată prin acte care stînjenesc liberul exerciţiu al unui cult religios, recunoscut de stat, propagarea urii religioase
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (3) Exercitarea, în numele unui cult religios înregistrat sau neînregistrat ori în nume propriu, a unor practici şi ritualuri care contravin Legii privind cultele religioase şi părţile lor componente
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (4) Desfăşurarea activităţii religioase de către cetăţeni străini în locuri publice fără anunţarea prealabilă a primăriei localităţii respective
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale şi cu expulzarea din ţară.
    (5) Ofensa adusă sentimentelor religioase ale persoanelor fizice, profanarea obiectelor venerate de acestea, a localurilor, monumentelor, a simbolicii lor conceptuale
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (6) Încălcarea dreptului exclusiv al cultelor religioase de editare, tipărire şi confecţionare, comercializare sau răspîndire în alt mod a obiectelor de cult
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 35 de unităţi convenţionale.
    (7) Divulgarea tainei mărturisirii de către un deservent al cultului religios
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 55. Încălcarea legislaţiei privind
                          protecţia muncii
    (1) Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire la securitatea şi la igiena muncii, a altor norme de protecţie a muncii
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite asupra minorului
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 56. Încălcarea legislaţiei privind ocuparea
                         forţei de muncă şi protecţia socială
                         a persoanelor aflate în căutarea unui
                         loc demuncă
    (1) Utilizarea de către persoanele cu funcţie de răspundere, la completarea documentelor oficiale, a denumirilor de profesii sau de funcţii care nu corespund Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova
se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Necomunicarea, în termenul stabilit de legislaţie, de către beneficiarul de ajutor de şomaj şi/sau de alocaţii de integrare ori de reintegrare profesională agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la care este înregistrat a oricărei modificări din condiţiile care au condus la stabilirea dreptului de beneficiar
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 57. Încălcarea termenelor de plată a salariilor,
                          pensiilor, burselor, indemnizaţiilor şi de
                          efectuare a altor plăţi cu caracter
                          permanent, stabilite prin legislaţie
    (1) Încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata salariilor, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata pensiilor, burselor, indemnizaţiilor, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie,
se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 110 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 220 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 58. Antrenarea minorului la munci care
                         prezintă pericol pentru sănătatea lui
    Antrenarea minorului în executarea unei munci interzise de legislaţie
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 59. Eschivarea de la negocieri asupra
                         încheierii contractului colectiv de
                         muncăsau încălcarea termenului
                         de încheiere aacestuia
    Eschivarea reprezentanţilor părţilor de la negocieri asupra încheierii, modificării sau completării contractului colectiv de muncă sau încălcarea termenului de negocieri, neasigurarea activităţii comisiei în vederea încheierii în termen a contractului colectiv de muncă
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    Articolul 60. Refuzul neîntemeiat de a încheia
                         contractcolectiv de muncă
    Refuzul neîntemeiat al angajatorului de a încheia contract colectiv de muncă
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 61. Împiedicarea exercitării dreptului
                        de întemeiere a sindicatelor şi de afiliere lor
    Împiedicarea exercitării dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se afilia lor pentru a-şi apăra interesele profesionale, economice şi sociale şi de a se înscrie în ele
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 62. Tăinuirea circumstanţelor care
                          împiedică încheierea căsătoriei
    Tăinuirea, la înregistrarea căsătoriei, a circumstanţelor care împiedică încheierea ei
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 63. Neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere,
                         de educare şi de instruire a copilului
    (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi sau de către persoanele care îi înlocuiesc a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 20 de unităţi convenţionale.
    (2) Acţiunile specificate la alin.(1), dacă au avut ca urmare lipsa de supraveghere a copilului, vagabondajul, cerşitul ori săvîrşirea de către acesta a unei fapte socialmente periculoase,
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată părinţilor ori persoanelor care îi înlocuiesc sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 40 de ore.
    Articolul 64. Împiedicarea exercitării dreptului
                         de a comunica cu copilul şi de a-l educa
    Împiedicarea neîntemeiată a unuia dintre părinţi (a ambilor părinţi) să comunice cu copilul ori să ia parte la educarea lui, precum şi împiedicarea copilului să comunice cu bunicii, fraţii şi surorile
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 65. Necomunicarea despre existenţa unui
                         pericol pentru viaţa ori sănătatea copilului
    Necomunicarea autorităţii tutelare de către persoana cu funcţie de răspundere şi de către alte persoane despre existenţa unui pericol pentru viaţa ori sănătatea copilului sau despre încălcarea drepturilor şi intereselor lui legitime
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 66. Încălcarea regulilor înfierii, instituirii
                         tutelei(curatelei) asupra copiilor rămaşi
                          fără  îngrijire părintească
    (1) Încălcarea de către persoanele cu funcţie de răspundere din instituţiile curative, de instruire, de asistenţă socială şi din alte instituţii similare a termenului de 3 zile pentru comunicare autorităţii tutelare despre copiii rămaşi fără îngrijire părintească care pot fi transmişi ulterior spre adopţie sau sub tutelă (curatelă) pentru îngrijire şi educare
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Prezentarea de date false despre copilul rămas fără îngrijire părintească de către persoana cu funcţie de răspundere de la casa (secţia) de naştere, de la instituţia curativă, de profilaxie sau de alt gen
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    Articolul 67. Încălcarea legislaţiei privind întrunirile
    (1) Organizarea şi desfăşurarea întrunirii fără a fi notificată primăria, precum şi încălcarea condiţiilor (forma, locul, timpul) privind desfăşurarea întrunirii indicate în declaraţia prealabilă
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată organizatorului (conducătorului) întrunirii.
    (2) Împiedicarea organizării ori a desfăşurării întrunirilor conforme legii, precum şi împiedicarea participării ori constrîngerea de a participa la ele
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    (3) Neîndeplinirea de către organizatorul (conducătorul) întrunirii a obligaţiilor prevăzute de lege
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    (4) Participarea la întrunire a persoanelor care deţin arme, substanţe explozive, orice substanţe interzise sau alte obiecte ce pot pune în pericol viaţa ori sănătatea oamenilor
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile.
    (5) Împiedicarea sub orice formă a accesului în clădirile din imediata apropiere a locului de desfăşurare a întrunirii
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 68. Constrîngerea sau împiedicarea
                         de a participa la grevă
    Constrîngerea sau împiedicarea de a participa la grevă prin ameninţarea de a aplica forţa ori prin profitarea de dependenţa celui constrîns
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    Articolul 69. Injuria
    (1) Injuria adusă în public, vorbele sau faptele care înjosesc onoarea şi demnitatea persoanei
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
    (2) Injuria adusă în mass-media
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
    Articolul 70. Calomnia
    Calomnia, adică răspîndirea cu bună ştiinţă a unor scorniri mincinoase ce defăimează o altă persoană, însoţită de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave ori soldată cu urmări grave
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile, cu amendă de la 120 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 71. Încălcarea legislaţiei privind accesul
                         la informaţie şi cu privire la petiţionare
    (1) Încălcarea de către persoana cu funcţie de răspundere a dispoziţiilor legale privind accesul la informaţie şi cu privire la petiţionare
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Prezentarea, la solicitare, a unui răspuns cu date vădit eronate
    se sancţionează cu amendă de la 45 la 55 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 72. Împiedicarea ilegală a accesului la
                        documentele din Fondul arhivistic
    Împiedicarea ilegală de către o persoană cu funcţie de răspundere a accesului la documentele din Fondul arhivistic
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 73. Încălcarea modului de predare
    a exemplarelor depozitului legal, distru- gerea sau deteriorarea intenţionată a fondului bibliotecii
    (1) Încălcarea modului de predare Bibliotecii Naţionale şi altor centre biblioteconomice a exemplarelor depozitului legal pentru control bibliografic naţional şi evidenţă statistică
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, în ambele cazuri, de la 20 la 60 de ore.
    (2) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fondului bibliotecii
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
    Articolul 74. Încălcarea regulilor de ocrotire şi de folosire
                         a monumentelor de istorie şi de cultură
    Încălcarea regulilor de ocrotire şi de folosire a monumentelor de istorie şi de cultură, a monumentelor care fac parte din patrimoniul natural sau a obiectivelor ocrotite de stat, precum şi a obiectelor sau a documentelor care prezintă valoare istorică sau culturală,
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Capitolul VII
CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA
 SĂNĂTATEA POPULAŢIEI, SĂNĂTATEA
 PERSOANEI, LA STAREA
 SANITAR-EPIDEMIOLOGICĂ

    Articolul 75.  Divulgarea informaţiei confidenţiale
                          privindexamenul medical de depistare
                          a contaminării cu virusul imunodeficienţei
                          umane (HIV) ce provoacă maladia SIDA
    Divulgarea informaţiei confidenţiale despre examenele medicale de depistare a contaminării cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) ce provoacă maladia SIDA de către personalul medical sau de către alte persoane care, în virtutea obligaţiilor de serviciu, deţin astfel de informaţii
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale.
    Articolul 76. Eschivarea bolnavului de tuberculoză
                         eliminator de bacili de la tratament sau
                         încălcarea regimului prescris
    Eschivarea bolnavului de tuberculoză eliminator de bacili de la tratament sau încălcarea regimului prescris
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale.
    Articolul 77. Practicarea ilicită a activităţii
                         medicale şi farmaceutice
    (1) Practicarea ca profesie a activităţii medicale şi farmaceutice de către o persoană care nu are studiile medicale şi farmaceutice corespunzătoare
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 70 de unităţi convenţionale.
    (2) Practicarea de către persoana autorizată să desfăşoare activităţi farmaceutice a unor genuri de activitate neindicate în licenţă
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.
    (3) Desfăşurarea activităţii farmaceutice în locuri neautorizate de Ministerul Sănătăţii
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.
    (4) Păstrarea neconformă a medicamentelor, păstrarea, utilizarea, publicitatea şi comercializarea medicamentelor neautorizate de Ministerul Sănătăţii spre utilizare, a medicamentelor cu termenul de valabilitate expirat, precum şi a celor fără documentul şi/sau informaţia ce atestă calitatea şi fără denumirea şi adresa producătorului,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (5) Încălcarea regulilor de prescriere a reţetelor şi de eliberare a medicamentelor
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.
    (6) Producerea, modificarea formulei de producţie, a fluxului tehnologic, a marcării medicamentelor, a altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice, precum şi a documentaţiei tehnico-normative, de către     întreprinderile care produc medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice fără autorizarea respectivă a Ministerului Sănătăţii
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (7) Practicarea activităţii farmaceutice fără utilizarea sistemului informaţional de evidenţă a circulaţiei medicamentelor, utilizarea acestui sistem cu încălcarea cerinţelor stabilite, eliberarea medicamentelor din întreprinderile farmaceutice şi/sau prezenţa în stocul farmaciilor şi al filialelor lor a medicamentelor fără etichete cu fîşie latentă
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a practica activitate farmaceutică pe un termen de la 3 luni la un an.
    (8) Îndeletnicirea cu medicina populară fără autorizaţie specială, eliberată în modul stabilit de lege,
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni la un an.
    Articolul 78. Vătămarea intenţionată uşoară a
                         integrităţiicorporale
    (1) Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 40 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional de la 5 la 10 zile.
    (2) Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale, maltratarea, aplicarea de lovituri, alte acţiuni violente care au provocat dureri fizice
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de la 10 la 15 zile.
    (3) Vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale care a provocat o dereglare de scurtă durată a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă, a capacităţii de muncă
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile.
    Articolul 79. Încălcarea legislaţiei privind donarea de sînge
    (1) Sustragerea sîngelui şi a derivatelor de sînge, alterarea lor neintenţionată
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (2) Folosirea sîngelui donat, a derivatelor de sînge şi a preparatelor din el în scopul obţinerii de profit
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (3) Scoaterea ilicită din ţară a sîngelui donat, a derivatelor de sînge şi a preparatelor din el
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (4) Neasigurarea păstrării sîngelui donat, a derivatelor de sînge şi a preparatelor din el
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Tăinuirea intenţionată de către donatorii de sînge a datelor cu privire la afecţiunile antecedente
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 80. Încălcarea regulilor şi a normelor
                         sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice
    (1) Încălcarea regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice la comercializarea de produse (mărfuri) sau la prestarea de servicii consumatorului
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice de către angajaţii întreprinderilor din sectorul alimentar
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Neîndeplinirea în termen a prescripţiilor legale ale autorităţilor competente privind înlăturarea încălcării regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Neîndeplinirea obligaţiei de a face publice informaţiile veridice despre calitatea apei potabile
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (5) Producerea, depozitarea, transportarea şi distribuirea a noi tipuri de produse alimentare şi de materiale neaprobate care vin în contact cu produse alimentare în spaţii şi în condiţii necorespunzătoare regulilor sanitare
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 81. Angajarea în întreprinderile din sectorul
                         alimentar a personalului fără examen
                         medical şi/sau fără  instruire igienică,
                         şi/sau fără calificarea necesară în materie
                         de igienă
    Angajarea în întreprinderile din sectorul alimentar a personalului fără examen medical şi/sau fără instruire igienică, şi/sau fără calificarea necesară în materie de igienă
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 82. Plasarea pe piaţă a noi tipuri de produse
                         alimentare şi de materiale neaprobate
                          carevin în contact cu produse alimentare
    Plasarea pe piaţă a noi tipuri de produse alimentare şi de materiale neaprobate care vin în contact cu produse alimentare
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 83. Neluarea de măsuri pentru sistarea
                         plasăriipe piaţă a noi tipuri de produse
                         alimentare  şi de materiale neaprobate
                         care vin în contact cu produse alimentare
    Neluarea de măsuri pentru sistarea plasării pe piaţă a noi tipuri de produse alimentare şi de materiale neaprobate care vin în contact cu produse alimentare, pentru organizarea şi efectuarea retragerii lor din circuit, pentru executarea deciziilor organelor de supraveghere şi de control privind utilizarea condiţionată sau nimicirea acestora
    se sancţionează cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 84. Furnizarea de produse şi prestarea
                         deservicii periculoase pentru viaţa
                         şi sănătatea consumatorului
    Furnizarea de produse şi prestarea de servicii periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorului, contrar prevederilor legale,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 85. Procurarea sau păstrarea ilegală de
                         substanţe narcotice sau de alte substanţe
                         psihotrope în cantităţi mici ori consumarea
                         unor astfel de substanţe fără prescripţia medicului
    (1) Procurarea sau păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, de substanţe narcotice sau de alte substanţe psihotrope în cantităţi mici, precum şi consumarea lor fără prescripţia medicului
se sancţionează cu amendă de la 3 la 10 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 40 de ore.
    (2) Este înlăturată răspunderea contravenţională pentru faptele prevăzute de prezentul articol a persoanei care a predat benevol substanţele narcotice ori alte substanţe psihotrope deţinute ilegal sau care s-a adresat ori care doreşte să se adreseze benevol la o instituţie medicală pentru a i se acorda asistenţa necesară în legătură cu consumarea ilegală a substanţelor narcotice şi/sau a altor substanţe psihotrope.
    Articolul 86. Neadoptarea de măsuri pentru asigurare
                          aprotecţiei semănăturilor de plante ce
                          conţin substanţe narcotice sau alte
                          substanţe psihotrope
    Neadoptarea de măsuri, prevăzute de legislaţie, pentru asigurarea regimului stabilit de protecţie a semănăturilor de mac somnifer, de cînepă, de arbust coca şi de alte plante, a locurilor de păstrare şi de prelucrare a recoltei acestor culturi, neadoptarea de măsuri pentru distrugerea resturilor rămase după recoltare şi a deşeurilor de producţie care conţin substanţe narcotice sau alte substanţe psihotrope
se sancţionează cu amendă de la 70 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 87. Cultivarea ilegală a plantelor care conţin
                          substanţe narcotice sau alte substanţe
                          psihotrope
    Cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau alte substanţe psihotrope, chiar şi în cantităţi mici şi fără scop de înstrăinare,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu/sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 88. Aducerea minorului la starea de ebrietate
                         produsă de alcool sau de alte substanţe
    (1) Aducerea minorului la starea de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
    (2) Acţiunile specificate la alin.(1) săvîrşite de părinţi sau de persoanele care îi înlocuiesc, sau de persoanele faţă de care minorul se află în raport de subordine
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale.
    Articolul 89. Practicarea prostituţiei
    (1) Practicarea prostituţiei
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (2) Persoana angajată în prostituţie contrar voinţei sale este degrevată de răspundere contravenţională.
    Articolul 90. Producerea, comercializarea, difuzarea
                         sau păstrarea produselor pornografice
    Producerea, comercializarea, difuzarea sau păstrarea produselor pornografice pentru a fi comercializate ori difuzate
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 91. Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice
                         în locuri interzise, comercializarea către
                         minori a produselor din tutun şi a
                         băuturilor alcoolice
    (1) Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice în locuri interzise, altele decît cele specificate la art.203 alin.(3),
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Comercializarea către minori a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Capitolul VIII
CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ
LA DREPTURILE REALE
    Articolul 92. Tăinuirea informaţiei despre fondul
                         funciar disponibil
    Tăinuirea informaţiei despre fondul funciar disponibil sau încălcarea termenelor de examinare a cererilor persoanei fizice privind atribuirea de terenuri
se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 93. Încălcarea legislaţiei privind
                         geodezia, cartografia şi topografia
    (1) Neasigurarea integrităţii informaţiei geodezice şi topografice, neîndeplinirea în termen a măsurilor specificate în actele de control ale inspectoratului din domeniu
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Distrugerea intenţionată a bornelor de hotar sau a punctelor reţelei geodezice
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 94. Încălcarea regulilor de construcţie
                          pe suprafeţe cu zăcăminte de substanţe utile
    Încălcarea regulilor de construcţie pe suprafeţe cu zăcăminte de substanţe utile şi pe teritoriile deasupra obiectivelor miniere şi a locurilor de înhumare a substanţelor şi deşeurilor nocive
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 95. Încălcarea modului stabilit de folosire
                         a fondului de exploatare, de recoltare
                         şi transportare a lemnului, de recoltare
                         a răşinii
    (1) Încălcarea modului stabilit de folosire a fondului de exploatare, de recoltare şi transportare a lemnului, de recoltare a răşinii
    se sancţionează cu amendă de 5 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Transportarea masei lemnoase fără acte de provenienţă sau de livrare
    se sancţionează cu amendă de 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 96. Încălcarea dreptului de autor şi
                         a drepturilor conexe
    (1) Confecţionarea, difuzarea sau altă valorificare ilegală a operelor, fonogramelor, interpretărilor, a emisiunilor organizaţiilor de difuziune; încălcarea condiţiilor de valorificare a operelor şi/sau fonogramelor, a interpretărilor, a emisiunilor organizaţiilor de difuziune, protejate de dreptul de autor şi de drepturile conexe, sau indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii false despre apartenenţa şi limitele exercitării dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi a unei alte informaţii care poate induce în eroare beneficiarul; modificarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a simbolurilor şi semnelor de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe indicate de titularul drepturilor respective; reproducerea pe suport material a operei audiovizuale, a emisiunii sau interpretării ori a unui alt obiect al dreptului de autor protejat în săli de concerte, în cinematografe, precum şi în alte locuri publice, fără acordul titularului de drepturi; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a informaţiei despre administrarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a mijloacelor tehnice de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi comercializarea sau oferirea spre comercializare, darea în chirie, importul sau depozitarea de echipamente tehnice sau de componente ale acestora pentru facilitarea accesului la emisiunile organizaţiilor de difuziune ce comunică condiţionat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin Internet; comercializarea, darea în chirie, exportul, schimbul, depozitarea ori altă valorificare a exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod şi sub orice formă, fără marcaj de control şi fără a deţine, la momentul controlului, contractele de autor încheiate cu titularii de drepturi asupra lor; aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control altele decît cele pentru suporturile materiale specificate în anexele la cererea de eliberare a marcajelor de control pentru exemplare de operă ori fonograme valorificate fără consimţămîntul titularului de drepturi, însuşirea paternităţii ori constrîngerea la copaternitate
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Falsificarea, producerea, distrugerea, utilizarea, depozitarea, transportarea sau comercializarea ilicită a marcajelor de control
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Distrugerea din neglijenţă a originalului operei ştiinţifice, literare, de artă plastică, de sculptură, de arhitectură, a manuscrisului sau a variantei definitive a originalului fonogramei sau al operei audiovizuale
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 97. Folosirea ilicită a mărcii sau
                         a denumirii de origine a produsului
    Folosirea ilicită a mărcii sau a denumirii de origine a produsului protejate, precum şi a semnelor identice ori similare care pot fi confundate cu marca sau cu denumirea de origine a produsului înregistrat ori solicitat spre înregistrare pe numele unor alte persoane pentru marcarea produselor sau serviciilor identice cu cele pentru care marca sau denumirea de origine a fost înregistrată, precum şi fabricarea, folosirea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie economică, stocarea în astfel de scopuri a produselor marcate cu astfel de semne, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestor acţiuni
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 98. Utilizarea, la marcarea produselor,
                         a unor indicaţii  false ori înşelătoare
    Utilizarea, la marcarea produselor, a unor indicaţii false ori înşelătoare în scopul inducerii în eroare a consumatorului privitor la calitate, cantitate, însuşiri, destinaţie, valoare sau la data fabricării produselor ori prestării serviciilor, precum şi privitor la producător şi la sediul acestuia,
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 99. Încălcarea dreptului exclusiv al titularului
                         brevetului de invenţie sau al titularului
                         modelului de utilitate
    Fabricarea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie economică, stocarea în astfel de scopuri a produselor care încorporează o invenţie brevetată sau un model de utilitate înregistrat, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizarea titularului, efectuate fără această autorizare,
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 100. Încălcarea dreptului exclusiv al titularuluide
                           drept asupra desenului sau modelului
                           industrial
    Fabricarea, importul, exportul, transportarea, vînzarea, orice alt mod de punere în circulaţie economică, stocarea în astfel de scopuri a produselor care încorporează integral sau într-o măsură substanţială un desen sau un model industrial protejat, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizarea titularului de drept, efectuate fără această autorizare,
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 101. Încălcarea dreptului exclusiv
                           al titularului brevetului pentru
                           soi de plantă
    Producerea, reproducerea, condiţionarea în scopul înmulţirii, transportarea, importul, exportul, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie economică, stocarea în astfel de scopuri a materialului soiului de plantă brevetat, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizarea titularului de brevet, efectuate fără această autorizare,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 102. Încălcarea dreptului exclusiv al
                           titularului topografiei circuitului integrat
    Reproducerea topografiei circuitului integrat protejate sau a unei părţi a acesteia, precum şi importul, exportul, transportarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, alt mod de punere în circulaţie economică a produsului care încorporează o topografie a circuitului integrat protejată sau a unei părţi a acesteia, pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară autorizarea titularului, efectuate fără această autorizare,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 103. Încălcarea drepturilor de autor asupra
                           invenţiei, topografiei circuitului integrat
                           sau desenului/modelului industrial
    Însuşirea calităţii de autor, constrîngerea la coautorat, divulgarea esenţei invenţiei, topografiei circuitului integrat sau desenului/modelului industrial pînă la depunerea cererii, fără consimţămîntul autorului,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 80 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 104. Distrugerea sau deteriorarea
                            intenţionată a bunurilor străine
    Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor străine, dacă fapta nu reprezintă o infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.
    Articolul 105. Sustragerea în proporţii mici din
                           avutul proprietarului
    Sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului prin furt, însuşire, delapidare, abuz de serviciu sau escrocherie
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile.
    Articolul 106. Cauzarea de daune materiale
                           prin înşelăciune sau abuz de încredere
    Cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere, în cazul în care fapta nu reprezintă o sustragere şi nu întruneşte elementele unei infracţiuni,
    se sancţionează cu amendă de pînă la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 107. Obţinerea sau divulgarea informaţiilor
                           care constituie secret comercial sau fiscal
    (1) Obţinerea fără consimţămîntul titularului a informaţiilor care constituie secret comercial sau fiscal în scopul divulgării sau folosirii lor ilegale
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Divulgarea informaţiilor ce constituie secret comercial sau fiscal de către un funcţionar public sau de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul ei
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale.
    Articolul 108. Conectarea neautorizată la sursele de
                           energie electrică, termică sau la
                           surselede gaze
    Conectarea neautorizată la sursele de energie electrică, termică sau la sursele de gaze
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Capitolul IX
CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL
 PROTECŢIEI MEDIULUI

    Articolul 109. Încălcarea regimului de protecţie a apelor
    (1) Încălcarea regimului de protecţie a apelor avînd drept urmare poluarea acestora, eroziunea solurilor şi alte fenomene dăunătoare
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 10 la 40 de ore, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Darea în exploatare a întreprinderilor, a imobilelor comunale şi de altă natură fără construcţiile şi instalaţiile care să prevină impurificarea şi infectarea apelor sau influenţa lor dăunătoare
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Spălarea vehiculelor, utilajelor şi ambalajelor în apele naturale, în preajma lor şi în alte locuri neautorizate
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (4) Nerespectarea dimensiunilor şi regimului de protecţie a zonelor de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă şi a fîşiilor riverane de protecţie a apelor
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Nerespectarea limitelor şi regimului de protecţie a perdelelor forestiere de protecţie a apelor
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Neîndeplinirea de către căpitan sau de către alţi membri ai personalului de comandă al unei nave a obligaţiilor prevăzute de legislaţie privind înregistrarea în actele de bord a operaţiunilor cu substanţe nocive pentru oameni şi pentru resursele vii ale mării ori cu amestecuri ce conţin astfel de substanţe peste normele stabilite, introducerea în actele de bord a unor menţiuni false referitor la astfel de operaţiuni sau refuzul nelegitim de a prezenta actele persoanelor cu funcţie de răspundere
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 110. Încălcarea regulilor de folosire a apei
    (1) Captarea şi folosirea apei cu încălcarea limitelor stabilite, folosirea apei potabile în scopuri tehnice
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Folosirea obiectivelor acvatice fără autorizaţia de folosinţă specială, fără titlul de stat de folosinţă separată
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 111. Nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor
                           privind exploatarea construcţiilor, instalaţiilor
                           şi aparatelor de măsurat hidrotehnice,
                           de gospodărire şi de protecţie a apelor
    Nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor privind exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi aparatelor de măsurat hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 112.  Deteriorarea construcţiilor şi instalaţiilor
                            hidrotehnice, de gospodărire şi
                            de protecţie a apelor
    Deteriorarea construcţiilor şi instalaţiilor hidrotehnice, de gospodărire şi de protecţie a apelor, inclusiv a reţelelor şi instalaţiilor sistemelor de alimentare cu apă potabilă,
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 113. Încălcarea regulilor de desfăşurare a
                           activităţii economice în zonele de
                            protecţie a apelor
    (1) Aplicarea neautorizată a pesticidelor şi îngrăşămintelor pe fîşii cu o lăţime de 300 de metri de la muchia taluzului riveran al albiei
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Construcţia şi amplasarea, în zona de protecţie a apelor, a depozitelor de îngrăşăminte şi pesticide, a obiectivelor pentru prepararea soluţiilor chimice, a depozitelor de produse petroliere, a staţiilor de alimentare cu combustibil, a colectoarelor de ape reziduale de la fermele şi complexele zootehnice, a punctelor de deservire tehnică şi de spălare a tehnicii şi vehiculelor, repartizarea de terenuri, într-o astfel de zonă, pentru depozitarea deşeurilor de orice provenienţă, construcţia neautorizată de instalaţii de canalizare, de colectoare şi de instalaţii de epurare a apelor reziduale
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (3) Desfăşurarea neautorizată a lucrărilor de astupare a luncilor şi braţelor uscate ale rîurilor, a lucrărilor de regularizare a cursurilor rîurilor, de extragere a substanţelor utile, a materialelor de construcţie şi de instalare a comunicaţiilor în zona de protecţie a apelor
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Prelucrarea terenurilor, organizarea taberelor pentru animale şi păsări, amenajarea campingurilor şi a taberelor de corturi în limitele fîşiilor riverane de protecţie a apelor
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Deversarea, în apele de suprafaţă, în canalele de irigare şi de desecare, a apelor uzate neepurate, a celor poluate termic şi cu substanţe radioactive, a apelor contaminate cu germeni patogeni şi cu paraziţi, a produselor sau reziduurilor petroliere şi a altor poluanţi
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Desfăşurarea activităţii economice de către întreprinderi cu impact asupra mediului fără dispozitive de ţinere a evidenţei cantitative şi calitative a consumului şi a evacuărilor de ape, precum şi de prevenire a poluării apelor sau a efectelor lor distructive,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 114. Încălcarea regulilor de protecţie a resurselor
                            piscicole şi a regulilor de pescuit
    (1) Încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea regulilor de pescuit, cu excepţia pescuitului în obiectivele acvatice aflate în gestiune privată, dacă fapta nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Transportarea, comercializarea produselor pescuitului şi altor organisme acvatice fără documentele necesare stabilite de legislaţie
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (4) Acţiunile specificate la alin.(1) însoţite de pescuitul ori de distrugerea unor specii valoroase de peşte şi de plante acvatice sau a altor reprezentanţi ai faunei şi florei acvatice
    se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (5) Pescuitul cu utilizarea curentului electric, a explozivilor, a substanţelor otrăvitoare, narcotice sau reactive de orice fel
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 115. Degradarea terenurilor, falsificarea
                            informaţiei despre starea şi folosirea lor
    (1) Degradarea stratului fertil al solului, decopertarea neselectivă şi folosirea stratului fertil contrar destinaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Amplasarea, construcţia şi darea în exploatare a obiectivelor care generează efecte de poluare a solului
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Arderea resturilor vegetale de orice provenienţă
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Falsificarea informaţiei despre starea şi folosirea terenurilor
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 116. Abaterea neautorizată de la proiectele
                           de organizare a teritoriului sau de
                           folosinţă a terenului
    (1) Abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului, de ameliorare, precum şi folosirea terenurilor contrar destinaţiei pentru care au fost repartizate
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Ocuparea nelegitimă a terenurilor, îngrădirea lor
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu demolarea, în ambele cazuri, a gardurilor şi a construcţiilor din contul contravenientului.
    Articolul 117. Neîndeplinirea obligaţiei de a aduce
                            terenurile într-o stare care să asigure
                            folosirea lor conform destinaţiei
    (1) Neîndeplinirea obligaţiei de a aduce terenurile într-o stare care să asigure folosirea lor conform destinaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Neîndeplinirea obligaţiei de a aduce terenurile afectate de folosirea subsolului într-o stare care să nu prezinte pericol şi să asigure folosirea lor ulterioară
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 118. Necultivarea terenurilor, neefectuarea
                            măsurilor obligatorii de ameliorare a
                            acestora, de protecţie a solului contra
                            eroziunii provocate de vînt şi de apă,
                            de prevenire a altor procese care dete-
                            riorează starea solului
    Necultivarea terenurilor, neefectuarea măsurilor obligatorii de ameliorare a acestora, de protecţie a solului contra eroziunii provocate de vînt şi de apă, de prevenire a altor procese care deteriorează starea solului
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 119. Încălcarea modului de protecţie
                           şi de folosire a subsolului
    (1) Folosirea neautorizată a subsolului
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Studierea şi cercetarea subsolului fără proiecte speciale, precum şi studierea şi cercetarea incompletă şi neraţională a subsolului
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (3) Prezentarea de informaţii neveridice privind cantitatea şi calitatea substanţei minerale utile extrase
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de     dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (4) Nerespectarea cerinţelor de proiectare, construire şi dare în exploatare a întreprinderilor şi altor obiective legate de folosirea subsolului
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    (5) Încălcarea regulilor şi normelor de desfăşurare în condiţii de securitate a lucrărilor de exploatare a subsolului, a cerinţelor privind protecţia subsolului şi a mediului, fapt ce provoacă impurificarea substanţelor minerale utile sau aducerea terenurilor şi subsolului într-o stare inutilizabilă,
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    (6) Neasigurarea intenţionată, în procesul studierii şi folosirii subsolului, a integrităţii teritoriilor, a construcţiilor şi a altor obiective, inclusiv a teritoriilor şi obiectivelor ocrotite de stat în mod deosebit,
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    (7) Încălcarea modului de ţinere a evidenţei şi a balanţei mişcării rezervelor de substanţe minerale utile şi deşeurilor producţiei extractive, încălcarea cerinţelor privind ţinerea cadastrelor de stat şi a balanţelor rezervelor de substanţe utile
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (8) Încălcarea cerinţelor şi regulilor de înhumare (depozitare) în subsol a substanţelor şi a deşeurilor nocive sau a apelor uzate
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (9) Neîndeplinirea cerinţelor şi măsurilor privind recultivarea terenurilor deteriorate în urma excavaţiilor miniere, privind aducerea întreprinderilor miniere, a sondelor de foraj, a galeriilor subterane într-o stare care să asigure folosirea lor ulterioară şi securitatea populaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (10) Încălcarea cerinţelor şi regulilor de ridicare a construcţiilor pe terenurile în al căror subsol există zăcăminte de substanţe minerale utile, pe terenurile întreprinderilor miniere (inclusiv deasupra celor subterane), precum şi pe terenurile de înhumare (depozitare) în subsol a substanţelor şi a deşeurilor nocive,
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (11) Comercializarea şi circulaţia substanţelor minerale utile solide fără acte legale de provenienţă
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 120. Decopertarea şi distrugerea neautorizată a
                            litierei, a păturii vii şi a stratului superior
                           de sol fertil
    Decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, a păturii vii şi a stratului superior de sol fertil spre a le folosi în alte scopuri decît cele silvice
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 121. Efectuarea unor exploatări forestiere
                           contrar scopurilor sau cerinţelor
                           prevăzute de legislaţie
    Efectuarea unor exploatări forestiere contrar scopurilor sau cerinţelor prevăzute în autorizaţia (dispoziţia) de tăiere a arborilor ori în biletul silvic
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 122. Tăierea ilegală sau vătămarea arborilorşi arbuştilor
    (1) Tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor pînă la gradul de încetare a creşterii lor ori vătămarea arborilor şi arbuştilor care nu întrerupe creşterea lor
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Tăierea ilegală a arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi, vătămarea lor sau a unor părţi ale lor, inclusiv în urma incendiilor, defrişarea şi/sau strămutarea, fără permisiunea autorităţii administraţiei publice locale coordonată cu autorităţile administraţiei publice pentru mediu, a plantelor din spaţiile verzi în alte locuri în timpul efectuării de construcţii
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Acţiunile specificate la alin.(1) săvîrşite de persoane responsabile de protecţia şi paza vegetaţiei forestiere
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (4) Autorizarea de către persoane responsabile de protecţia şi paza vegetaţiei forestiere a recoltării de masă lemnoasă cu încălcarea legii şi a altor acte normative
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale.
    Articolul 123. Distrugerea şi vătămarea culturilor silvice,
                            a arboretului tînăr provenit prin regenerare
                            naturală, a seminţişului natural şi preexistent
    Distrugerea şi vătămarea culturilor silvice, a arboretului tînăr provenit prin regenerare naturală, a seminţişului natural şi preexistent
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 124. Distrugerea şi vătămarea puieţilor şi
                           butaşilor din pepiniere şi plantaţii silvice
    Distrugerea şi vătămarea puieţilor şi butaşilor din pepiniere şi plantaţii silvice
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 60 de ore, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 125. Încălcarea modului şi a termenelor
                           de împădurire a parchetelor exploatate
                           şi a terenurilor neîmpădurite
    Încălcarea modului şi a termenelor de împădurire a parchetelor exploatate şi a terenurilor neîmpădurite din fondul forestier, precum şi a parchetelor exploatate de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara acestui fond,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 126. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată
                            a fîneţelor, păşunilor, şanţurilor de
                            desecare din păduri, a sistemelor
                            de drenaj, a drumurilor şi a instalaţiilor
                            inginereşti de pe terenurile
                            fondului forestier
    Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fîneţelor, păşunilor, şanţurilor de desecare din păduri, a sistemelor de drenaj, a drumurilor şi a instalaţiilor inginereşti de pe terenurile fondului forestier
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 127. Încălcarea regulilor de folosire a
                           obiectelor fondului forestier
    (1) Cositul neautorizat al ierbii pentru fîn şi păşunatul neautorizat pe terenurile fondului forestier, în perdelele forestiere de protecţie şi în spaţiile verzi
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.
    (2) Recoltarea neautorizată a fructelor şi pomuşoarelor sălbatice, a nucilor, a ciupercilor, a plantelor medicinale şi a altor plante, a melcilor de viţă-de-vie pe sectoarele unde aceasta este interzisă sau este admisă numai în baza biletului silvic, precum şi încălcarea termenelor, a volumului şi a modului de recoltare stabilite
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice ori cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 128. Încălcarea prevederilor actelor normative
                           privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic
    (1) Încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia fondului cinegetic, privind vînatul şi alte feluri de folosire a resurselor cinegetice
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Vînătoarea fără autorizaţie (licenţă), fără carnet de vînător sau fără autorizaţie de deţinere, portarmă şi de folosire a armei de vînătoare, depăşirea normelor stabilite de recoltare a vînatului, precum şi vînătoarea în locurile interzise şi în perioadele de prohibiţie, folosirea armelor, uneltelor şi metodelor interzise
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 129. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată
                           a locurilor de vieţuire a faunei
    Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a vizuinelor, muşuroaielor de furnici, cuiburilor de păsări şi altor locuri de vieţuire a faunei de pe terenurile fondului forestier
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
    Articolul 130. Amplasarea neautorizată a
                          stupilor şi a prisăcilor pe terenurile
                          fondului forestier sau nerespectarea
                          prescripţiilor din biletul silvic privind
                          amplasarea lor
    Amplasarea neautorizată a stupilor şi a prisăcilor pe terenurile fondului forestier sau nerespectarea prescripţiilor din biletul silvic privind amplasarea lor
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 5 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 131. Încălcarea normelor şi regulilor
                           de desfăşurare a activităţii în apicultură
    (l) Nedeclararea şi neînregistrarea la primărie a adresei stupinei staţionare şi a numărului familiilor de albine, lipsa paşaportului prisăcii, amplasarea stupinei fără acordul deţinătorilor de teren, cu încălcarea legislaţiei de mediu şi sanitar-veterinare
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Tăinuirea cazurilor de morbiditate sau de mortalitate spontană a albinelor, a cazurilor de apariţie a semnelor de boală, defrişarea nejustificată a bazelor (surselor) melifere şi intervenţia de reconstrucţie a mediului ambiant necoordonată cu organele de protecţie a mediului
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Comercializarea şi utilizarea în tehnologia de creştere a albinelor şi de tratare a maladiilor a preparatelor chimice şi medicamentoase care nu sînt certificate şi reglementate de actele normative naţionale
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Refuzul nejustificat al persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de ambele niveluri de a atribui terenuri pentru amplasarea stupinelor, reţinerea, de către persoanele abilitate, a mijloacelor de transport, ce efectuează transportarea familiilor de albine, pe un timp ce depăşeşte normele în vigoare (15 minute), falsificarea produselor apicole de către producător şi/sau comercianţi, producerea pentru comercializare a materialului biologic de prăsilă [regină (matcă) şi roi] la stupinele neautorizate (fără licenţă)
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Importul materialului biologic de prăsilă [regină (matcă), roi] ce aparţine raselor neomologate şi amplasarea familiilor, roiurilor şi reginelor (mătcilor) de albine de origine necunoscută în zonele de interdicţie înfiinţate în scopul ameliorării calităţii genetice a familiilor de albine
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 132. Distrugerea sau deteriorarea
                           intenţionată a semnelor de restricţie,
                           a indicatoarelor de amenajament silvic,
                           a barierelor şi parapetelor, a obiectelor
                           de agitaţie şi informaţie vizuală
    Distrugerea sau deteriorarea intenţionată în terenurile fondului forestier a semnelor de restricţie, a panourilor, a barierelor, a indicatoarelor de amenajament silvic şi a bornelor silvice, a îngrădirilor de restricţie şi a construcţiilor din locurile de agrement, altor obiecte de agitaţie şi informaţie vizuală şi de amenajare a fondului forestier
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 60 de ore.
    Articolul 133. Darea în exploatare a obiectivelor de
                           producţie fără instalaţiile de prevenire
                           a impactului negativ asupra pădurilor
    Darea în exploatare a întreprinderilor, secţiilor, agregatelor, căilor de transport, obiectivelor comunale, a altor obiective noi, precum şi a celor reconstruite, fără instalaţiile de prevenire a impactului negativ asupra stării şi regenerării pădurilor
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 134. Folosirea neautorizată a terenurilor din
                           fondul forestier şi spaţiile verzi pentru
                           defrişare, construcţie de clădiri adminis-
                           trative, depozite şi alte obiective
    Folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier şi spaţiile verzi pentru defrişare, construcţie de clădiri administrative, depozite şi alte obiective
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an, cu sistarea construcţiei şi restabilirea fondului forestier.
    Articolul 135. Circulaţia şi parcarea vehiculelor
                           pe terenurile fondului forestier, în spaţiile
                           verzi din afara drumurilor publice
                           şi în locuri interzise
    Circulaţia şi parcarea vehiculelor pe terenurile fondului forestier şi în spaţiile verzi din afara drumurilor publice şi în locuri interzise
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 136. Încălcarea regulilor sanitare în
                           păduri, spaţii verzi, grădini publice,
                           rezervaţii şiocoale silvice
    Încălcarea regulilor sanitare în păduri, spaţii verzi, grădini publice, rezervaţii şi ocoale silvice
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 137. Încălcarea regulilor de apărare
                           împotriva incendiilor în păduri,
                           spaţii verzi, grădini publice,
                           rezervaţii şi ocoalesilvice
    (1) Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în păduri, spaţii verzi, grădini publice, rezervaţii şi ocoale silvice
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (2) Distrugerea sau vătămarea pădurii, spaţiului verde, grădinii publice, rezervaţiei şi ocolului silvic ca urmare a incendierii sau a atitudinii neglijente faţă de foc
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.
    Articolul 138. Încălcarea modului stabilit de creare
                           şi de folosire a colecţiilor zoologice
    Încălcarea modului prevăzut de legislaţie de creare, completare, păstrare, folosire, evidenţă, comercializare, achiziţie sau expediere a colecţiilor zoologice
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    Articolul 139. Încălcarea modului de folosire a regnului
                           animal în rezervaţiile naturale şi în alte
                           arii naturale protejate de stat
    Încălcarea modului stabilit de folosire a regnului animal în rezervaţiile naturale şi în alte arii naturale protejate de stat
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 140. Colectarea sau nimicirea plantelor,
                            capturarea sau nimicirea animalelor
                            incluse în Cartea Roşie a Republicii
                            Moldova şi în anexele la Convenţia
                            privind comerţul internaţional cu specii
                            sălbatice de faună şi floră pe cale
                            de dispariţie (CITES)
    (1) Colectarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), precum şi comiterea altor acţiuni sau inacţiuni ce pot cauza reducerea numărului acestor plante şi animale sau dispariţia lor
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (2) Încălcarea regulilor de export sau import al speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES)
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 141. Încălcarea regimului de protecţie
                            a obiectelor şi complexelor din
                            fondul ariilor naturale protejate de stat
    (1) Încălcarea regimului de protecţie a obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat, inclusiv din rezervaţiile ştiinţifice, rezervaţiile naturale, rezervaţiile peisagistice, rezervaţiile de resurse, rezervaţiile biosferei, din parcurile naţionale, din monumentele naturii, din ariile cu management multifuncţional, din grădinile botanice, grădinile dendrologice, grădinile zoologice, din monumentele de arhitectură peisagistică, care a condus sau poate conduce la nimicirea sau la schimbarea stării lor iniţiale,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea regulilor de protecţie a solului, zăcămintelor, resurselor acvatice, a faunei şi florei din obiectele şi complexele fondului ariilor naturale protejate de stat, precum şi folosirea lor neautorizată
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Încălcarea regulilor de interdicţie a amplasării, prelucrării şi deversării deşeurilor industriale şi celor menajere în obiectele şi complexele din fondul ariilor naturale protejate de stat şi în zonele de protecţie a acestora
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 142. Încălcarea modului de folosire a fondului
                           de exploatare, de recoltare,
                           de transportare şi de export al lemnului
    (1) Încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de transportare şi de export al lemnului şi al produselor lemnoase
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Circulaţia produselor lemnoase fără acte legale de provenienţă (acte de livrare conform documentaţiei de evidenţă contabilă)
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Întocmirea incorectă a materialelor primare pentru efectuarea tăierilor şi recepţionarea masei lemnoase
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 143. Neefectuarea plăţii pentru
                           poluarea mediului
    Neefectuarea plăţii pentru poluarea mediului, nevărsarea ei în volum deplin şi în termen în conturile fondurilor ecologice
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 144. Încălcarea cerinţelor ecologice la
                           construcţia, la punerea în funcţiune,
                           la exploatarea întreprinderilor,
                           instalaţiilor,altor obiective
    Încălcarea cerinţelor ecologice la construcţia, la punerea în funcţiune, la exploatarea întreprinderilor, instalaţiilor, altor obiective
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 145. Neadmiterea inspectării
                           obiectivelor sauneprezentarea
                            informaţiei despre stareamediului
    Împiedicarea accesului inspectorilor de stat pentru ecologie la inspectarea obiectivelor şi refuzul de a acorda informaţii, precum şi prezentarea unei informaţii eronate despre starea mediului
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 146. Nefolosirea instalaţiilor pentru
                           purificarea de poluanţi şi controlul
                           emisiilor în atmosferă, pentru
                           epurarea apelor uzate
    Nefolosirea instalaţiilor, utilajului, aparatajului prevăzute pentru purificarea de poluanţi şi controlul emisiilor în atmosferă, pentru epurarea apelor uzate ce se evacuează în obiectivele acvatice şi pentru controlul calităţii lor, precum şi încălcarea regulilor şi instrucţiunilor de exploatare a instalaţiilor indicate
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 147. Depăşirea normativelor gradului
                           admisibil de acţiune dăunătoare
                           asupra mediului şi emisia
                           de poluanţi fără autorizaţie
    Depăşirea normativelor gradului admisibil de degajare a substanţelor poluante, de acţiune radiologică, fizică şi biologică asupra mediului, emisia de poluanţi în atmosferă fără autorizaţia autorităţii publice abilitate, cînd obţinerea unei astfel de autorizaţii este necesară conform legislaţiei,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 148. Încălcarea regimului şi modului
                           de utilizare a hidrocarburilor halogenate
                           care distrug stratul de ozon
    (1) Fabricarea sau punerea în circulaţie comercială a aerosolilor sau a extinctoarelor portabile ce conţin substanţe chimice care distrug stratul de ozon
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Utilizarea substanţelor chimice care distrug stratul de ozon la fabricarea de aerosoli, de noi sisteme industriale de răcire, de unităţi mobile de climatizare, precum şi de produse de sterilizare, utilizarea lor în orice alte domenii noi în care, anterior, nu au fost utilizate
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Utilizarea substanţelor chimice care distrug stratul de ozon la fabricarea de panouri izolante şi de ambalaje confecţionate din expandate organice, flexibile ori semirigide
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Utilizarea şi punerea în circulaţie comercială a agenţilor de curăţire şi a solvenţilor ce conţin una sau mai multe substanţe chimice care distrug stratul de ozon, cu excepţia tetraclorurii de carbon în cazul cînd este utilizată ca solvent în procesele de clorurare în sistem închis ori ca solvent în procesele în care, din considerente de ordin tehnic, nu poate fi substituită cu o altă substanţă, inofensivă pentru stratul de ozon,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Încălcarea regulilor de utilizare a bromurii de metil în agricultură
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Utilizarea, stocarea şi transportul containerelor cu substanţe chimice care distrug stratul de ozon neetichetate cu inscripţia "Conţine substanţe care distrug stratul de ozon"
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 35 de unităţi convenţionale.
    (7) Refuzul importatorilor, exportatorilor şi al persoanelor care pun în circulaţie comercială substanţe, produse şi echipamente ce conţin substanţe care distrug stratul de ozon de a prezenta la control autorităţilor abilitate cu acest drept documentele prevăzute de legislaţia privind folosirea acestor substanţe
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    Articolul 149. Poluarea mediului cu cauzarea
                          de prejudicii
    Poluarea mediului (aerului atmosferic, a bazinelor acvatice de suprafaţă şi subterane, a terenurilor) cu deşeuri industriale, de construcţie sau menajere, cu ape menajere, cu emisii de poluanţi ce au cauzat prejudicii
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 150. Neîndeplinirea obligaţiilor de înregistrare
                            în actele de bord a operaţiunilorcu substanţe
                            şi amestecuri nocive
    Neîndeplinirea obligaţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, privind înregistrarea în actele de bord ale unei nave a operaţiunilor cu substanţe nocive pentru sănătatea omului, pentru flora şi fauna acvatică ori cu amestecuri ce conţin astfel de substanţe peste normele stabilite, înscrierea în actele de bord a unor falsuri referitoare la astfel de operaţiuni
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 151. Încălcarea regulilor de testare
                           tehnică şi ecologică
    Încălcarea regulilor de testare tehnică şi ecologică a vehiculelor terestre, a navelor şi aeronavelor prin testare necalitativă ce a avut ca urmare depăşirea normelor admisibile de emisie a poluanţilor sau defecte tehnice
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 152. Darea în exploatare a vehiculelor
                           terestre, a navelor şi aeronavelor
                           care depăşesc normativele admise
                           de emisiea poluanţilor şi de emitere a zgomotului
    Darea în exploatare a vehiculelor terestre, a navelor şi aeronavelor care depăşesc normativele admise de emisie a poluanţilor şi de emitere a zgomotului în timpul funcţio¬nării
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 153. Exploatarea vehiculelor terestre, a navelor
                           şi aeronavelor care depăşesc normativele
                           admise de emisie a poluanţilor şi de
                           emitere a zgomotului
    Exploatarea vehiculelor terestre, a navelor şi aeronavelor care depăşesc normativele admise de emisie a poluanţilor şi de emitere a zgomotului în timpul funcţionării
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 154. Încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor
    (1) Nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transport, depozitare, ardere, neutralizare şi evacuare, inclusiv în obiectivele acvatice, în subsol etc., a deşeurilor industriale, de construcţie, menajere şi de altă natură
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Faptele specificate la alin.(1) care au creat pericolul poluării mediului
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (3) Depozitarea arbitrară sau în locuri interzise ori utilizarea unor alte procedee de evacuare a deşeurilor fără autorizaţia autorităţilor abilitate
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (4) Tăinuirea informaţiei sau prezentarea intenţionată de informaţii false sau incomplete privind gestionarea deşeurilor, privind evacuarea lor în caz de avarie
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (5) Încălcarea regulilor de evidenţă şi de control primar în domeniul gestionării deşeurilor, nerespectarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă în domeniul nominalizat
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (6) Transmiterea deşeurilor periculoase unor persoane fizice sau juridice care nu deţin licenţe (autorizaţii) pentru transportul, păstrarea şi prelucrarea lor
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (7) Nerespectarea regimului şi a regulilor de exploatare a instalaţiilor de prelucrare şi neutralizare a deşeurilor, a locurilor de depozitare ori de înhumare a deşeurilor industriale, menajere şi de altă natură
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (8) Proiectarea şi construcţia de întreprinderi şi de alte obiective, precum şi implementarea de materiale şi tehnologii care nu corespund condiţiilor de securitate a utilizării, prelucrării şi evacuării deşeurilor
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (9) Nerespectarea regulilor privind importul, exportul sau tranzitul de deşeuri
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (10) Neasigurarea colectării şi evacuării deşeurilor, admiterea stocării deşeurilor de orice provenienţă
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (11) Neîntreprinderea măsurilor de lichidare a gunoiştilor neautorizate şi necontrolate
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 155. Încălcarea regulilor de evidenţă,
                           transport, păstrare, utilizare şi înhumare
                           a substanţelor radioactive, a preparatelor
                           biologice, chimice şi a altor substanţe toxice
    (1) Încălcarea regulilor de evidenţă, transport, păstrare, utilizare şi înhumare a substanţelor radioactive, a preparatelor biologice şi chimice, a îngrăşămintelor minerale, a substanţelor meliorative, a pesticidelor, a stimulatorilor de creştere a plantelor, a amestecurilor de preparate sau a altor substanţe toxice, dacă această faptă nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (2) Încălcarea normativelor, regulilor şi standardelor care stabilesc modul şi limitele aplicării substanţelor menţionate la alin.(1)
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Aplicarea de preparate chimice şi de alte substanţe de protecţie a plantelor cu ajutorul aviaţiei, introducerea lor în sol adăpostit, în zonele sanitare de protecţie a surselor de apă şi în zonele de protecţie a apelor în perioada de toamnă–iarnă, cu excepţia cazurilor de aplicare în lupta contra rozătoarelor,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 156. Neîndeplinirea prevederilor legislaţiei
                           privind expertiza ecologică de stat
                           şi evaluarea  impactului asupra mediului
    Neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind expertiza ecologică de stat şi evaluarea impactului asupra mediului sau a cerinţelor incluse în concluziile expertizei ecologice de stat şi evaluarea impactului asupra mediului, finanţarea sau executarea proiectelor şi programelor care nu au trecut expertiza ecologică de stat şi evaluarea impactului asupra mediului
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 157. Cruzimea faţă de animale
    (1) Neasigurarea condiţiilor de zooigienă în întreţinerea animalelor, fapt ce poate periclita viaţa ori sănătatea lor, abatajul şi prelucrarea animalelor prin metode neprevăzute în normele tehnologice de abataj şi de prelucrare
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, în ambele cazuri, de la 40 la 60 de ore.
    (2) Cauzarea intenţionată de dureri şi suferinţă animalului, însoţită de încălcarea normelor morale unanim acceptate,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (3) Acţiunile specificate la alin.(1) şi (2) avînd drept urmare mutilarea sau moartea animalului
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (4) Capturarea, comercializarea şi eutanasierea animalelor de companie în scopul obţinerii de produse alimentare, de piei sau blănuri, de făinuri proteice, de alte produse animaliere
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (5) Eschivarea de la vaccinarea cîinelui contra rabiei
    se sancţionează cu amendă de pînă la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (6) Circulaţia liberă pe raza localităţii sau transportarea în transportul public de persoane a cîinilor agresivi sau a celor din categoria periculoşi fără lesă şi botniţă
    se sancţionează cu amendă de pînă la 20 de unităţi convenţionale.
    (7) Neasigurarea curăţirii deşeurilor provenite de la animalul plimbat de proprietar în afara locuinţei
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale.
    (8) Vînzarea, participarea la expoziţii, transportarea animalului de companie în alte localităţi fără carnetul de sănătate al animalului
    se sancţionează cu amendă de pînă la 5 unităţi convenţionale.
    (9) Încălcarea termenelor de depunere la organele de poliţie a informaţiei privind deţinerea cîinilor din categoria celor periculoşi
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (10) Refuzul de a elimina animalul mort sau îngroparea animalului în loc neautorizat
    se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 158. Încălcarea regulilor de întreţinere
                           a cîinilor, pisicilor şi altor animale
    (1) Încălcarea interdicţiilor sau a regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi altor animale, aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale,
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Plimbarea cîinilor sau altor animale în locuri publice contrar regulilor aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
Capitolul X
CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI,
CONSTRUCŢIILOR, ENERGETICII, GOSPODĂRIEI

COMUNALE, LOCUINŢELOR ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI
    Articolul 159. Încălcarea regulilor, normelor şi a
                            instrucţiunilor cu privire la efectuarea
                            în condiţii de securitate a lucrărilor
    Încălcarea de către persoane cu funcţie de răspundere a regulilor, normelor şi a instrucţiunilor cu privire la efectuarea în condiţii de securitate a lucrărilor în ramurile industriei şi la obiectivele aflate sub controlul autorităţilor de supraveghere de stat a efectuării în condiţii de securitate a lucrărilor în industrie şi inspecţiei miniere
    se sancţionează cu amendă de 15 unităţi convenţionale.
    Articolul 160. Încălcarea regulilor, normelor şi a
                           instrucţiunilor cu privire la păstrarea,
                           transportul, folosirea şi evidenţa
                           materialelor explozive
    Încălcarea regulilor, normelor şi a instrucţiunilor cu privire la păstrarea, transportul, folosirea şi evidenţa materialelor explozive în industrie, la obiectivele aflate sub controlul autorităţilor de supraveghere de stat a efectuării în condiţii de securitate a lucrărilor în industrie şi inspecţiei miniere
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 161. Deconectarea neautorizată a
                           energiei electrice
    Deconectarea neautorizată a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor de la reţeaua electrică, cu excepţia cazurilor cînd atare acţiuni se efectuează pentru securitatea vieţii omeneşti, precum şi a situaţiilor de avarie sau de forţă majoră (extraordinare),
    se sancţionează cu amendă de pînă la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 162. Provocarea intenţionată a unui
                           deranjament în reţelele electrice
                           cu tensiune pînă la 1000 de volţi
    Provocarea intenţionată a unui deranjament în reţelele electrice cu tensiune pînă la 1000 de volţi (la liniile aeriene, subterane şi subacvatice de transport de energie electrică, la instalaţiile de racord şi de distribuţie), avînd drept urmare o pană de curent în asigurarea consumatorilor cu energie electrică,
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă de pînă la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 163. Încălcarea Regulamentului cu privire la
                            protecţia reţelelor electrice cu tensiune
                            peste 1000 de volţi
    Încălcarea Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice cu tensiune peste 1000 de volţi, aprobat de Guvern, creînd pericolul unei pene de curent, o deteriorare a reţelelor electrice sau avînd drept urmare cauzarea unei daune de altă natură economiei naţionale,
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 164. Folosirea neautorizată în scop de profit
                           a energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor
    Folosirea neautorizată în scop de profit a energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor, încălcarea regulilor de folosire a energiei electrice, a energiei termice sau a gazelor de către consumatori
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 165. Încălcarea dreptului de acces la
                            echipamentele de măsurare
    Refuzul nemotivat al consumatorului de a permite accesul la echipamentele de măsurare
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 166. Folosirea fără autorizaţie a instalaţiilor
                           ce funcţionează cu gaze
    Folosirea instalaţiilor ce funcţionează cu gaze fără autorizaţia organelor de supraveghere de stat a folosirii gazelor
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.
    Articolul 167. Deteriorarea intenţionată a gazoductelor
                            la efectuarea de lucrări
    Deteriorarea intenţionată a gazoductelor şi a utilajelor acestora la efectuarea de lucrări
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 168. Încălcarea legislaţiei în zona
                           de protecţie a gazoductelor magistrale
    Încălcarea legislaţiei în zona de protecţie a gazoductelor magistrale
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu demolarea construcţiilor şi defrişarea arborilor şi arbuştilor de către proprietar sau, în mod silit, de către autorităţile administraţiei publice locale din contul proprietarului.
    Articolul 169. Încălcarea normelor de desfăşurare a
                           activităţilor licenţiate în domeniul energetic
    Încălcarea de către titularul de licenţă a normelor de desfăşurare a activităţilor licenţiate în domeniul energetic manifestată prin:
    a) refuzul de a permite efectuarea controalelor, verificărilor, inspecţiilor dispuse de către autoritatea de reglementare sau obstrucţionarea autorităţii de reglementare în efectuarea acestora;
    b) neprezentarea în termen a datelor/informaţiilor solicitate de autoritatea de reglementare sau furnizarea de date/informaţii incorecte sau incomplete;
    c) întîrzierea nejustificată în racordarea instalaţiilor noilor consumatori la reţeaua electrică/la reţeaua de gaze sau în reconectarea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor la reţeaua electrică/la reţeaua de gaze;
    d) aplicarea incorectă a tarifelor reglementate la energia electrică şi la gaze sau aplicarea plăţilor pentru prestarea serviciilor auxiliare care nu au fost aprobate/coordonate de către autoritatea de reglementare;
    e) refuzul nejustificat de a încheia contract de furnizare, de distribuţie sau de transport al energiei electrice sau al gazelor;
    f) nerespectarea normelor şi a regulamentelor privind extinderea reţelelor electrice sau reţelelor de gaze;
    g) neanunţarea consumatorilor sau nerespectarea termenului de anunţare a consumatorilor cu privire la întreruperile programate şi la limitările în furnizarea energiei electrice sau a gazelor;
    h) nerespectarea reglementărilor cu privire la verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici;
    i) deconectarea nejustificată a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor de la reţeaua electrică/reţeaua de gaze sau întreruperea nejustificată a furnizării de energie electrică ori de gaze către consumatori;
    j) refuzul nejustificat de eliberare a avizului de racordare la reţeaua electrică/reţeaua de gaze;
    k) nerespectarea reglementărilor cu privire la calitate în activităţile licenţiate;
    l) încălcarea reglementărilor comerciale, practicarea fără licenţă a genurilor de activitate licenţiate sau delegarea atribuţiilor şi a funcţiilor licenţiate către un terţ care nu deţine licenţă pentru astfel de atribuţii şi funcţii;
    m) neexecutarea în termen a măsurilor dispuse, prin decizii sau hotărîri, de autoritatea de reglementare ori neîndeplinirea în termen a prevederilor prescripţiei privind lichidarea încălcărilor constatate de către autoritatea de reglementare;
    n) nerespectarea normelor tehnice de exploatare a reţelelor electrice/reţelelor de gaze, a instalaţiilor de producere a energiei şi combustibilului, a instalaţiilor de stocare şi depozitare a combustibilului, care poate avea drept rezultat diminuarea fiabilităţii şi calităţii furnizării energiei sau combustibilului consumatorilor;
    o) nerespectarea altor condiţii stabilite în licenţele eliberate pentru genuri de activitate în domeniul energetic
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 170. Conectarea neautorizată la sistemul de
                           alimentare cu apă şi la sistemul de canalizare
    (1) Conectarea neautorizată (fără condiţii tehnice de la furnizor) la sistemul de alimentare cu apă şi la sistemul de canalizare
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Conectarea la sistemul de alimentare cu apă şi la sistemul de canalizare cu încălcarea condiţiilor tehnice
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 171. Deteriorarea intenţionată a sistemului
                           de alimentare cu apă şi a sistemului
                           decanalizare la efectuarea de lucrări
    Deteriorarea intenţionată a sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare la efectuarea de lucrări
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 172. Încălcarea regulilor privind zonele
                           de protecţie a reţelelor de conducte
                           de apă şi a instalaţiilor de alimentare
                           cu apă şi de canalizare
    Construcţia şi amplasarea în zonele de protecţie a reţelelor de conducte de apă şi a instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare a diferitelor obiective, uzurparea terenurilor din zonele de protecţie a reţelelor de conducte de apă şi a reţelelor de canalizare
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 173. Deconectarea neautorizată a consumatorilor
                           de la sistemul de alimentare cu apă şi de
                           la sistemul de canalizare
    Deconectarea neautorizată a consumatorilor de la sistemul de alimentare cu apă şi de la sistemul de canalizare
    se sancţionează cu amendă de 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 174. Deteriorarea intenţionată a aparatelor
                           de evidenţă a consumului de apă potabilă
                           şi a volumului de apă uzată evacuată
    Deteriorarea intenţionată a aparatelor de evidenţă a consumului de apă potabilă şi a volumului de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 175. Prezentarea datelor eronate
                            privind consumul de apă potabilă
                            şi volumul de apă uzată evacuată
                            în sistemul public de canalizare
    Prezentarea datelor eronate privind consumul de apă potabilă şi volumul de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 176. Neasigurarea accesului liber
                           al reprezentantului prestatorului
                           de servicii de alimentare cu apă
                           şi de canalizare înlocuinţe şi pe
                           teritoriul agenţilor economici
    Neasigurarea accesului liber al reprezentantului prestatorului de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în locuinţe şi pe teritoriul agenţilor economici pentru efectuarea controlului legal asupra funcţionării sistemelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru scoaterea indicaţiilor de pe aparatele de evidenţă a consumului de apă, pentru efectuarea lucrărilor de exploatare a aparatelor de evidenţă
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 10 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu avertisment sau cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 177. Încălcarea legislaţiei şi documentelor
                           normative în construcţii
    (1) Încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii manifestată prin:
    a) eschivarea de la furnizarea de date şi informaţii, necesare activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, ce se conţin în băncile de date şi în sistemele informaţionale, precum şi prin furnizarea de date şi informaţii neautentice;
    b) lipsa nemotivată de la verificarea, convocată de executant, a lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei;
    c) neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili soluţii pentru remedierea defectelor sesizate în proiect, referitoare la exigenţele esenţiale;
    d) neaplicarea de către executant a soluţiilor stabilite de proiectant sau de expert pentru rezolvarea neconformităţilor, defectelor sau neconcordanţelor apărute în timpul execuţiei lucrărilor;
    e) neprecizarea în proiect a categoriei de importanţă a construcţiei şi nestabilirea fazelor determinante ale execuţiei lucrărilor supuse controlului calităţii;
    f) includerea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau a unor produse pentru care nu există agremente tehnice la lucrările la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale;
    g) neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi neasigurarea condiţiilor de verificare;
    h) nesesizarea în termen de 24 de ore a Inspecţiei de Stat în Construcţii în cazul producerii unor accidente tehnice la construcţiile în execuţie şi la cele în exploatare;
    i) avizarea şi aprobarea documentaţiei de proiect, de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi autorizarea construcţiilor, lucrărilor de modernizare, de modificare, de transformare, de consolidare şi de reparaţie a construcţiilor cu încălcarea legislaţiei în vigoare sau a documentelor normative;
    j) încălcarea prevederilor din documentele normative referitoare la exigenţele esenţiale;
    k) recepţionarea construcţiei cu încălcarea prevederilor legale sau exploatarea acesteia fără recepţie;
    l) necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale; nerespectarea termenelor-limită prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul urbanismului sau neîndeplinirea în termen a măsurilor cuprinse în actele de control;
    m) utilizarea construcţiilor a căror destinaţie funcţională a fost schimbată fără autorizaţie;
    n) neînregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare la Inspecţia de Stat în Construcţii şi neînştiinţarea inspecţiei despre demararea lucrărilor de construcţie
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcţii manifestată prin:
    a) stabilirea, în cadrul expertizei tehnice, a unor proiecte sau lucrări de construcţie, a unor soluţii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător exigenţelor esenţiale;
    b) neamenajarea, la terminarea lucrărilor de construcţii, a terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea iniţială; neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginţi de şantier atestaţi conform prevederilor legale;
    c) interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea documentelor şi actelor solicitate de persoane cu atribuţii de control, conform prevederilor legale;
    d) proiectarea, verificarea, expertiza sau realizarea ori modificarea construcţiilor fără respectarea exigenţelor documentelor normative privind rezistenţa şi stabilitatea lor;
    e) executarea de modificări ori demolarea integrală sau parţială a construcţiilor cu încălcarea prevederilor privind autorizarea şi executarea acestora, neexecutarea obligaţiilor de urmărire a comportării în exploatare a construcţiilor referitor la rezistenţă şi la stabilitate, neexecutarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi consolidare ce decurg din această urmărire;
    f) realizarea de construcţii, modificări, transformări, modernizări şi consolidări, care pot afecta exigenţele esenţiale, fără proiect sau în bază de proiecte neverificate, necoordonate, neavizate, neaprobate în modul stabilit, cu încălcarea proiectului sau autorizaţiei de construire;
    g) eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de constituire/desfiinţare care conduc la încălcarea legislaţiei şi a documentelor normative în construcţii sau la afectarea patrimoniului cultural, istoric şi arhitectural;
    h) organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de conducere şi de asigurare a calităţii, inclusiv realizarea de construcţii fără responsabili tehnici atestaţi conform prevederilor legale;
    i) falsificarea sau întocmirea incorectă a documentelor de execuţie şi a celor de încercare şi de analiză în construcţie, fabricarea şi comercializarea materialelor şi articolelor de construcţie fără documentele de confirmare a calităţii;
    j) neglijarea sau neîndeplinirea prescripţiilor Inspecţiei de Stat în Construcţii
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate 3 cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 178. Încălcarea regulilor de construire a
                           caselor cu un nivel în localităţile rurale
                           şi a căsuţelor de livadă în întovărăşirile pomicole
    Construirea caselor cu un nivel pentru o familie sau două şi a anexelor gospodăreşti la ele, precum şi a construcţiilor provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 m2 în localităţile rurale, a căsuţelor de livadă în întovărăşirile pomicole cu încălcarea legislaţiei şi a normelor în vigoare privind autorizarea şi executarea acestor construcţii
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore, cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 179. Construcţii neautorizate şi intervenţii
                           neautorizate la construcţiile existente
    Executarea construcţiilor de orice categorie, a lucrărilor de modificare, reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor şi edificiilor, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţie, fără autorizaţie de construcţie, precum şi a construcţiilor ce cad sub incidenţa legislaţiei privind calitatea în construcţii fără licenţă eliberată în modul stabilit,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu demolarea construcţiilor neautorizate şi remedierea construcţiilor afectate în urma intervenţiilor neautorizate.
    Articolul 180. Încălcarea legislaţiei cu privire la locuinţe
    (1) Încălcarea modului de evidenţă a persoanelor care beneficiază de dreptul la îmbunătăţirea condiţiilor locative din fondul locuinţelor sociale, a modului de scoatere din evidenţă şi de acordare a locuinţelor persoanelor din această categorie, nerespectarea termenelor de instalare a locatarilor în locuinţe
    se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Încălcarea modului de repartizare a locuinţei din fondurile locuinţelor de manevră, căminelor şi azilurilor
    se sancţionează cu amendă de 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Încălcarea prevederilor legale privind termenele de încheiere a contractelor de locaţiune între chiriaş şi proprietarul locuinţei
    se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (4) Nerespectarea regulilor şi normelor de folosire, deservire tehnică şi de întreţinere sanitară a locuinţelor, a locurilor şi a instalaţiilor de uz comun, a terenurilor aferente blocurilor locative
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 30 de ore, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    (5) Încălcarea clauzelor contractului de locaţiune
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (6) Neefectuarea, timp de 6 luni consecutive, a plăţilor pentru serviciile de deservire tehnică a blocului locativ, pentru alte servicii comunale şi necomunale, a plăţii chiriei
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă în folosul comunităţii de 30 de ore, cu amendă de la 100 pînă la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, proprietar al încăperii nelocuibile în bloc, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    (7) Încălcarea modalităţii de alegere a gestionarului fondului locativ
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (8) Încălcarea normelor privind instituirea, reorganizarea sau lichidarea asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate sau a asociaţiei de coproprietari în condominiu
    se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (9) Încălcarea condiţiilor şi termenelor de transmitere a terenurilor aferente blocurilor locative în administrarea asociaţiilor de coproprietari în condominiu, asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate sau ai cooperativelor de construcţie a locuinţelor
    se sancţionează cu amendă de 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (10) Refuzul neîntemeiat de a întocmi actele de transmitere a blocului locativ de la balanţa gestionarului în gestiunea asociaţiei de coproprietari în condominiu sau asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate şi încălcarea termenului de 30 de zile, după adresarea oficială a organelor de conducere ale asociaţiei, pentru luarea deciziei de transmitere a blocului
    se sancţionează cu amendă de 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (11) Eschivarea părţilor de la încheierea contractelor de prestare a serviciilor de gospodărie comunală şi necomunală în fondul locativ în termenele şi în condiţiile stabilite de legislaţie
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 30 de ore, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    Articolul 181. Încălcarea regulilor de asigurare
                            a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale
    Încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 182. Vătămarea sau tăierea samavolnică
                           a vegetaţiei din zonele verzi ale localităţilor
    Vătămarea vegetaţiei din spaţiile verzi, tăierea sau stră¬mutarea ei, fără permisiunea autorităţii administraţiei publice locale, în alte locuri în timpul efectuării construcţiilor pe unele terenuri care, în momentul construcţiei, au zone verzi, precum şi neluarea de măsuri pentru protecţia zonelor verzi aflate în administrare, atitudinea neglijentă faţa de ele
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Capitolul XI
CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL AGRICOL
ŞI SANITAR-VETERINAR
    Articolul 183. Daunele provocate semănăturilor,
                          plantaţiilor sau recoltei de culturi agricole
    Daunele provocate semănăturilor, plantaţiilor sau recoltei strînse de culturi agricole ce se află în cîmp
    se sancţionează cu amendă de 10 unităţi convenţionale aplicată proprietarului de vite sau de păsări ori persoanei responsabile de ele.
    Articolul 184. Încălcarea normelor tehnice
                           privind producerea, prelucrarea,
                           păstrarea şi comercializarea seminţelor
    Producerea, prelucrarea, păstrarea şi comercializarea seminţelor neconforme după calitate standardelor în vigoare sau fără actele de confirmare a calităţii de soi şi a calităţii culturale
    se sancţionează cu amendă de 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 185. Producerea şi/sau comercializarea
                           neautorizată sau fără documentele
                           respective a materialului de înmulţire
                           şi săditor pomicol, viticol şi bacifer,
                           falsificarea lui
    Producerea şi/sau comercializarea neautorizată sau fără documentele respective a materialului de înmulţire şi săditor pomicol, viticol şi bacifer, falsificarea documentelor de însoţire, falsificarea denumirii soiurilor şi a categoriilor biologice, a calităţii de soi şi a calităţii culturale a materialului de înmulţire şi săditor pomicol, viticol şi bacifer
    se sancţionează cu amendă de 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 186. Înfiinţarea de plantaţii cu suprafaţă
                           de peste 0,5 hectare fără proiect,
                           cu material săditor necertificat sau
                           de soiuri şi tipuri de portaltoi neraionate
    Înfiinţarea de plantaţii cu suprafaţă de peste 0,5 hectare fără proiect, cu material săditor necertificat sau cu soiuri şi tipuri de portaltoi neraionate
    se sancţionează cu amendă de 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 187. Defrişarea neautorizată
                           a plantaţiilor pomicole şi bacifere
    Defrişarea neautorizată a plantaţiilor pomicole şi bacifere cu suprafaţă de peste 0,5 hectare
    se sancţionează cu amendă de 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 188. Nerespectarea regimului fitosanitar
                            şi de carantină, încălcarea tehnologiei de
                            cultivare a plantaţiilor pomicole şi bacifere
    Nerespectarea regimului fitosanitar şi de carantină, încălcarea tehnologiei de cultivare a plantaţiilor pomicole şi bacifere, soldată cu pierderi materiale considerabile sau cu distrugerea plantaţiilor,
    se sancţionează cu amendă de 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 189. Neexecutarea măsurilor obligatorii de
                            combatere a organismelor dăunătoare
                           sau încălcarea regulilor de efectuare
                           aunor astfel de măsuri
    (1) Neexecutarea măsurilor obligatorii de combatere a organismelor dăunătoare sau încălcarea regulilor de efectuare a unor astfel de măsuri, fapt ce a condiţionat apariţia şi răspîndirea în masă a bolilor, vătămătorilor şi buruienilor,
    se sancţionează cu amendă de 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Utilizarea, în conformitate cu normele în vigoare, a chimicalelor la protecţia culturilor agricole şi celor silvice fără avertizarea deţinătorilor de albine
    se sancţionează cu amendă de 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 190. Scoaterea materialelor din punctele de
                           frontieră fără control de carantină
                           şi fără tratare
    Scoaterea materialelor aduse din străinătate din porturile fluviale (debarcadere) de frontieră, din staţiile de cale ferată, din gări (staţii) auto, din aeroporturi şi din alte puncte de frontieră fără control de carantină şi fără tratare în cazul cînd un astfel de control şi o astfel de tratare sînt obligatorii conform legislaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 191. Împiedicarea specialiştilor din Agenţia
                           Fitosanitară de a exercita supravegherea
                            şi controlul fitosanitar
    Împiedicarea în orice mod a specialiştilor din Agenţia Fitosanitară de a-şi exercita funcţiile de supraveghere şi control fitosanitar
    se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 192. Încălcarea modului stabilit de încercare
                           şi raionare a soiurilor de viţă-de-vie
    Încălcarea modului stabilit de încercare şi raionare a soiurilor de viţă-de-vie
    se sancţionează cu amendă de 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 193. Producerea şi/sau comercializarea
                           materialului de înmulţire şi săditor
                           viticol necorespunzător normelor
                            tehnice
    Producerea şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol necorespunzător normelor tehnice
    se sancţionează cu amendă de pînă la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 194. Încălcarea modului stabilit de înfiinţare
                            a plantaţiilor viticole
    Înfiinţarea de plantaţii viticole pe o suprafaţă de peste 0,5 hectare cu soiuri neraionate sau cu material săditor viticol necorespunzător normelor tehnice ori fără proiect sau autorizaţie, sădirea de noi plantaţii viticole în locul celor defrişate pînă la expirarea a 3 ani de la defrişare
    se sancţionează cu amendă de pînă la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 195. Încălcarea modului stabilit de trecere
                            la pierderi şi de defrişare a plantaţiilor
                            viticole
    Încălcarea modului stabilit de trecere la pierderi şi de defrişare a plantaţiilor viticole
    se sancţionează cu amendă de 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 196. Încălcarea regulilor şi normelor
                           sanitar veterinare
    (1) Încălcarea regulilor şi normelor sanitar-veterinare, a măsurilor sanitar-veterinare şi a indicaţiilor legale ale specialiştilor veterinari privind asigurarea ocrotirii sănătăţii animalelor, folosirea şi întreţinerea lor corectă, ocrotirea sănătăţii omului şi profilaxia antropozoonozelor, încălcarea altor exigenţe reglementate prin normele sanitar-veterinare şi a actelor normative în domeniul medicinei veterinare
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind împrejmuirea, amenajarea, întreţinerea şi funcţionarea dezinfectoarelor, vestiarelor şi filtrelor-vestiar în exploataţii zootehnice, în locurile de aglomerare a animalelor şi în unităţile care produc, prelucrează, depozitează şi valorifică produse de origine animală, precum şi dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea cu substanţe interzise, efectuarea acestor lucrări în alt mod decît cel stabilit de autoritatea veterinară competentă
    se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Neamenajarea cimitirelor de animale, a gropilor Bekari, a crematoriilor sau a altor locuri de distrugere a cadavrelor de animale, a deşeurilor de origine animală sau nerespectarea condiţiilor de întreţinere şi de folosire a lor
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (4) Nerespectarea măsurilor de carantină în ce priveşte termenele şi condiţiile prevăzute de normele sanitar-veterinare, precum şi în cazul bolilor epizootice declarate oficial, incluse în lista publicată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
    se sancţionează cu amendă de pînă la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (5) Scoaterea sau introducerea, fără acordul autorităţilor sanitar-veterinare competente, a unor animale, a unor produse şi materiale de orice fel, care pot fi contagioase, din sau în zonele ori obiectivele aflate în carantină
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (6) Tăierea pentru consumul public a animalelor bolnave, suspectate de boli infectocontagioase sau parazitare, comercializarea cărnii şi a subproduselor obţinute în alte condiţii decît cele stabilite în actele normative ce reglementează normele sanitar-veterinare
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (7) Neanunţarea autorităţii sanitar-veterinare teritoriale de către deţinătorii de animale a suspiciunii ori a apariţiei unei boli la animale sau a zoonozelor, precum şi a cazurilor de tăieri de necesitate sau de pieire a animalelor,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Capitolul XII
CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA
REGIMUL DIN TRANSPORTURI
    Articolul 197. Încălcarea normelor de capacitate
                           a traficului de pasageri
    (1) Prestarea serviciilor de transport de călători de către transportul urban, suburban, interurban, la comandă şi de către taxiuri în lipsa certificatului de conformitate
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Încălcarea normelor de capacitate a traficului de pasageri de către conducătorul de maxi-taxi, de autobuz de rută interurbană sau internaţională
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale.
    (3) Prestarea de servicii în domeniul parcărilor şi în parchinguri în lipsa certificatului de conformitate
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Nerespectarea în transportul auto a condiţiilor stabilite în licenţă şi/sau în actele de autorizare a activităţii agentului transportator, eliberate de organele abilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    Articolul 198. Încălcarea regulilor de securitate
                           în transportul feroviar
    (1) Punerea pe liniile de cale ferată a unor obiecte, fapt ce ar putea duce la deranjarea circulaţiei trenurilor,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (2) Deteriorarea intenţionată a liniei de cale ferată, a perdelelor forestiere de protecţie, a paravanelor, a grilajelor de protecţie contra zăpezii şi a altor obiective, a construcţiilor de deservire a căilor ferate, a instalaţiilor de semnalizare şi de telecomunicaţii
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.
    (3) Încălcarea regulilor de trecere a transportului cu tracţiune animală şi de mînare a vitelor peste linia de cale ferată, precum şi de păşunare a vitelor în apropierea liniei de cale ferată,
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 5 unităţi convenţionale.
    (4) Traversarea de către pietoni a liniei de cale ferată în locuri interzise sau încălcarea regulilor de traversare în locuri stabilite
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de pînă la 5 unităţi convenţionale.
    Articolul 199. Încălcarea regulilor de navigaţie
    (1) Încălcarea regulilor de navigaţie în apele interioare, a normelor de capacitate a navelor pentru pasageri; transportarea pasagerilor cu nave nedestinate unui astfel de transport; nerespectarea regulilor de securitate a pasagerilor la îmbarcare, în cursă şi la debarcare; folosirea navelor la lucrări neprevăzute iniţial în destinaţia lor; lipsa pe nave a actelor de bord; exploatarea navelor în stare tehnică necorespunzătoare, a căror exploatare este interzisă, sau a navelor reutilate fără autorizaţie; încălcarea regulilor de încărcare şi descărcare, de arimare şi stivuire a încărcăturilor în porturi; deteriorarea intenţionată a construcţiilor hidrotehnice, neîngrădirea instalaţiilor cu semne de navigaţie (de zi şi de noapte); încălcarea regulilor de intrare şi de ieşire din port, de trafic şi de staţionare a navelor în rada portului; conducerea navelor de către persoane aflate în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe; exploatarea în apele interioare a mijloacelor de transport naval (inclusiv de tonaj mic) care nu sînt înregistrate în mod corespunzător; exploatarea navelor de către membrii de echipaj fără calificarea corespunzătoare
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de un an.
    (2) Distrugerea, deteriorarea, smulgerea, mutarea intenţionată a semnelor de navigaţie plutitoare şi riverane fără permisiunea organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval, instalarea de garduri şi de alte instrumente de pescuit dincolo de locurile stabilite în acest scop fără a se coordona cu organul de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (3) Efectuarea fără permisiunea organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval a lucrărilor de scafandrier, de drenaj şi de foraj în apele interioare, inclusiv în cele portuare, precum şi nerespectarea regulilor de semnalizare în timpul unor astfel de lucrări
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Încălcarea de către personalul navelor fluviale a regulilor de navigaţie şi de staţionare a navelor în apele interioare, emiterea necondiţionată a semnalelor luminoase şi sonore, purtarea luminilor şi a semnelor de navigaţie necorespunzătoare
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale.
    Articolul 200. Încălcarea regulilor traficului de încărcături
                           periculoase, de mare gabarit sau supragrele
    (1) Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele cu vehicule
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele pe calea ferată
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele cu nave pe ape interioare
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 201. Încălcarea regulilor de
                            asigurare a integrităţii încărcăturilor
    (1) Deteriorarea intenţionată a materialului rulant, a containerelor, a mijloacelor flotante şi a altor mijloace de transport, destinate traficului de încărcături, a dispozitivelor de trafic
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale.
    (2) Deteriorarea sigiliului şi a dispozitivelor de închidere ale vehiculelor, remorcilor, containerelor, vagoanelor de marfă, calelor şi ale altor magazii de nave, deteriorarea unităţilor de încărcături sau a ambalajului lor, a pachetelor, grilajelor de la magaziile de mărfuri, de la staţiile de autocamioane, de la staţiile de cale ferată, de la punctele (rampele) de containere, din porturi (debarcadere) şi depozite, care se folosesc la executarea operaţiunilor legate de traficul de mărfuri,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (3) Aflarea fără permisiune pe teritoriul magaziilor de mărfuri, al punctelor (rampelor) de containere, al zonelor (sectoarelor) de manipulare a mărfurilor de la staţiile de autocamioane, de la staţiile de cale ferată, din porturi (debarcadere), al ecluzelor şi al depozitelor
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 202. Deteriorarea intenţionată a transportului
                            în comun şi a echipamentului interior
    Deteriorarea intenţionată a vehiculelor de transport în comun, a vagoanelor de călători şi a locomotivelor, a navelor, precum şi a echipamentului lor interior,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
    Articolul 203. Încălcarea regulilor de conduită a
                            pasagerilor în transporturi
    (1) Urcarea sau coborîrea din mersul vehiculului, călătoria pe scările, pe acoperişul vagoanelor de tren şi în alte locuri interzise, oprirea neautorizată, fără necesitate, a trenului, călătoria neautorizată în trenul de marfă
    se sancţionează cu amendă de pînă la 15 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 40 de ore.
    (2) Aruncarea gunoiului şi altor obiecte pe fereastra sau pe uşa troleibuzului, autobuzului, maxi-taxiului, vagonului şi peste bordul navei
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 40 de ore.
    (3) Fumatul în troleibuze, autobuze, maxi-taxiuri, în vagoane, în locuri neindicate pentru fumat din trenuri de lung parcurs şi în trenuri suburbane, în nave
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.
    Articolul 204. Călătoria fără bilet
    Călătoria fără bilet cu transport urban în comun, cu autobuze interurbane şi internaţionale, cu trenuri suburbane, cu trenuri locale şi de lung parcurs, cu nave fluviale
    se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 205. Falsificarea biletelor şi tichetelor şi/sau
                            comercializarea biletelor şi tichetelor false
    Falsificarea biletelor şi tichetelor, punerea în comercializare şi comercializarea biletelor şi tichetelor false pentru transport urban în comun, cu autobuze interurbane şi internaţionale, cu trenuri suburbane, cu trenuri locale şi de lung parcurs, cu nave fluviale
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 206. Încălcarea regulilor de înregistrare şi de
                           evidenţă a navelor, de folosire a navelor
                           şi a debarcaderelor
    (1) Încălcarea regulilor de înregistrare şi de evidenţă a navelor aflate sub controlul căpităniei portului
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea regulilor de folosire a navelor şi a debarcaderelor
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 207. Admiterea spre exploatare a vehiculelor,
                            locomotivelor şi vagoanelor, a navelor cu
                            încălcarea regulilor de exploatare
    Admiterea spre exploatare a vehiculelor, locomotivelor şi vagoanelor, a navelor care au vicii (cu excepţia vehiculelor fără autopropulsie), din care cauză este interzisă exploatarea lor, a celor reutilate fără autorizaţia de rigoare, neînregistrate în modul stabilit, sau a celor care nu au trecut controlul tehnic de stat
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 208. Încălcarea regulilor de securitate
                           a zborurilor
    (1) Lăsarea în zona aeroportului (aerodromului) a unor indicatoare şi instalaţii asemănătoare indicatoarelor şi instalaţiilor de marcaj ale aeroportului (aerodromului), aprinderea unor materiale pirotehnice fără permisiunea administraţiei aeroportului (aerodromului), instalarea unor obiecte care duc la aglomerarea păsărilor, fapt ce prezintă un pericol pentru zborurile aeronavelor,
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Nerespectarea regulilor de amplasare a indicatoarelor şi a instalaţiilor de marcaj de noapte şi de zi pe clădiri şi pe alte imobile
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Deteriorarea utilajelor de aeroport (aerodrom), a indicatoarelor de aeroport (aerodrom), a aeronavelor şi a utilajelor lor
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 209. Încălcarea regimului de acces
                           limitat pe teritoriul aeroportului
                          (aerodromului)şi la obiectele
                           amplasate pe acest teritoriu
    Încălcarea regimului de acces limitat pe teritoriul aeroportului (aerodromului) şi la obiectele amplasate pe acest teritoriu, cu excepţia aerogării,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 210. Încălcarea regulilor de conduită
                           în aeronavă
    (1) Neîndeplinirea de către persoanele care se află la bordul aeronavei a dispoziţiilor date de comandantul aeronavei
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale.
    (2) Încălcarea regulilor de fotografiere, de filmare şi de folosire a mijloacelor de radiotelecomunicaţie la bordul aeronavei
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de pînă la 5 unităţi convenţionale.
    Articolul 211. Încălcarea regulilor de exploatare a
                            tehnicii aeronautice
    Încălcarea regulilor de exploatare a tehnicii aeronautice
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 212. Încălcarea regulilor care au stat la baza
                           certificării/autorizării iniţiale şi la
                           baza standardelor operaţionale
    Încălcarea regulilor care au stat la baza certificării/autorizării iniţiale şi la baza standardelor operaţionale stabilite de reglementările aeronautice naţionale
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 213. Încălcarea reglementărilor referitoare
                           la procedura de deservire la sol a
                           aeronavelor
    Încălcarea reglementărilor referitoare la condiţiile de deservire la sol a aeronavelor
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 214. Încălcarea regulilor de exploatare a
                           personalului aeronautic
    (1) Îndeplinirea de către personalul aeronautic (piloţi, însoţitori de bord, ingineri, navigatori) a atribuţiilor în lipsa documentului de autorizare corespunzător
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Aceeaşi acţiune efectuată în posesia documentului de autorizare cu termenul de valabilitate expirat
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de exercitare a atribuţiilor pe o perioadă de 6 luni.
    (3) Acţiunile specificate la alin.(1) şi (2) admise de administraţia întreprinderii/ organizaţiei în care este angajat personalul aeronautic
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (4) Sub incidenţa prezentului articol cade şi îndeplinirea atribuţiilor în cazul calificărilor speciale cu termen expirat sau al lipsei acestora, precum şi în cazul certificatului medical cu termen expirat sau al lipsei acestuia.
    Articolul 215. Încălcarea normelor de evidenţă a
                           timpului de zbor şi a timpului
                           de odihnă al personalului aeronautic
    Încălcarea, în cadrul întreprinderilor care exploatează aeronave, a normelor de evidenţă a timpului de zbor şi a timpului de odihnă al personalului aeronautic, neefectuarea evidenţei timpului de zbor şi a timpului de odihnă al membrilor echipajelor de zbor
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 216. Încălcarea regulilor de transport
                           al încărcăturilor periculoase la bordul
                           aeronavei
    (1) Încălcarea regulilor de transport al încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei
se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
    (2) Transportul încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei în lipsa autorizaţiei corespunzătoare
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere a companiei aeriene.
    Articolul 217. Încălcarea normelor referitoare la
                            masa maximă admisă de decolare
                            şi de centrare a aeronavei
    Încălcarea normelor referitoare la masa maximă admisă de decolare şi de centrare a aeronavei, calculată pentru condiţiile de zbor,
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 218. Împiedicarea accesului la documentele
                            referitoare la aeronavele exploatate
    Refuzul de a pune la dispoziţia inspectorilor documentele referitoare la aeronavele exploatate şi de a permite efectuarea inspecţiei întreprinderii/ organizaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 219. Încălcarea cerinţelor de asigurare
                            în transportul aerian
    Efectuarea transporturilor aeriene fără asigurarea pasagerilor, bagajelor, echipajelor de zbor şi fără asigurarea răspunderii civile faţă de terţi
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 220. Neinformarea intenţionată a autorităţilor
                            competente despre producerea incidentelor
                            sau accidentelor aeronautice
    Neinformarea intenţionată de către operatorul aerian a autorităţilor competente despre producerea incidentelor sau accidentelor aeronautice
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 221. Încălcarea regulilor de exploatare tehnică
                            a maşinilor autopropulsate şi a regulilor
                             de securitate tehnică
    (1) Prestarea serviciilor de deservire tehnică şi de reparaţie în lipsa certificatului de conformitate
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Încălcarea regulilor de exploatare tehnică a tractoarelor, combinelor, a altor maşini agricole autopropulsate, a maşinilor de construcţie a drumurilor, încălcarea regulilor de securitate tehnică
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 222. Încălcarea regulilor de securitate
                            în construcţia, exploatarea şi
                            repararea conductelor magistrale
    Încălcarea regulilor de securitate în construcţia, exploatarea şi repararea conductelor magistrale
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 223. Deteriorarea drumurilor, pasajelor
                           de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare
                           a circulaţiei rutiere, altor instalaţii rutiere
    Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere, altor instalaţii rutiere, precum şi crearea intenţionată de obstacole în circulaţia rutieră
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 224. Încălcarea regulilor de folosire a
                           drumurilor de către vehicule
    (1) Circulaţia pe drumurile naţionale a vehiculelor cu şenile, cu tracţiune animală, precum şi a celor neechipate corespunzător, care duc încărcături a căror scurgere provoacă murdărirea îmbrăcămintei rutiere, acoperirea ei cu gheaţă sau diminuarea siguranţei circulaţiei rutiere
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Nerespectarea de către conducătorii de autovehicule a restricţiilor de tonaj sau de gabarit
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 225. Blocarea intenţionată a arterelor
                           de transport
    (1) Blocarea intenţionată a arterelor de transport care a provocat sau care ar putea provoca perturbarea funcţionării normale a transportului auto, feroviar, fluvial
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (2) Acţiunile specificate la alin.(1) însoţite de pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor ori săvîrşite în urma înţelegerii prealabile a unui grup de persoane, ori însoţite de controlul nelegitim al încărcăturii, bagajului sau al documentelor, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 226. Încălcarea regulilor de protecţie a benzii
                           de separaţie şi a regulilor de folosire a
                           terenurilor din zona de protecţie a drumului
    (1) Aratul unor porţiuni de teren, cositul ierbii, tăierea şi vătămarea plantaţiilor, desţelenirea şi excavarea solului, evacuarea pe banda de separaţie a drumurilor a apelor de canalizare, apelor industriale, ameliorative şi a celor de scurgere din instalaţii de evacuare a apei şi din rezervoare fără coordonare cu autorităţile rutiere, aţîţarea focului pe banda de separaţie şi în apropierea podurilor de lemn la mai puţin de 100 de metri de acestea
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (2) Executarea de împrejmuiri, plantarea de arbori care pot provoca înzăpezirea sau inundarea drumului ori care împiedică vizibilitatea, amplasarea de construcţii, instalaţii şi panouri publicitare neautorizate în zona de protecţie a drumului
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (3) Executarea fără autorizaţie în zona de protecţie a drumului a unor lucrări ce ar periclita stabilitatea şi integritatea lui
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 227. Nerespectarea regulilor de întreţinere,
                           de reparaţie şi de reconstrucţie a drumurilor
    (1) Nerespectarea regulilor de întreţinere, de reparaţie şi de reconstrucţie a drumurilor, pasajelor şi a comunicaţiilor situate în zona drumului, a mijloacelor de dirijare a circulaţiei rutiere, nerespectarea termenelor de executare a lucrărilor de reparaţie şi de reconstrucţie executate în zona drumurilor, neîntreprinderea măsurilor de asigurare a securităţii circulaţiei rutiere
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Neîndeplinirea lucrărilor de amenajare, de reparare şi de curăţare regulată a pistelor pentru pietoni şi a punţilor de trecere, neexecutarea obligaţiilor de întreţinere în stare tehnică bună şi în curăţenie a barierelor de la marginea drumului sau a căilor de acces la drumul de folosinţă generală
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Capitolul XIII
CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL
 CIRCULAŢIEI RUTIERE

    Articolul 228. Încălcarea regulilor de exploatare
                            a vehiculelor
    (1) Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice în sistemul de frînare sau în mecanismul de direcţie, în dispozitivele de iluminare ori de semnalizare, exploatarea vehiculelor reutilate fără autorizaţia de rigoare
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
    (2) Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice interzisă prin regulile de circulaţie rutieră, cu excepţia vehiculelor avînd defectele menţionate la alin.(1), precum şi amplasarea neautorizată pe vehicule a publicităţii
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 229. Încălcarea regulilor de înmatriculare sau
                           de înregistrare de stat, de revizie tehnică
                           a vehiculelor
    (1) Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculelor
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (2) Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
    (3) Exploatarea unui vehicul care nu a fost asigurat de răspundere civilă în modul stabilit
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    Articolul 230. Conducerea unui vehicul cu încălcarea
                            regulilor de amplasare a numărului de
                            înmatriculare sau conducerea unui
                            vehicul fără un astfel de număr
    (1) Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu încălcarea standardului
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    (2) Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
    (3) Atribuirea unui număr de înmatriculare fals şi conducerea cu bună ştiinţă a vehiculului cu un astfel de număr
    se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce un vehicul pe un termen de un an.
    (4) Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv conform Regulamentului circulaţiei rutiere
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    (5) Nemenţinerea în stare curată a dispozitivelor de iluminare, de semnalizare, a numărului de înmatriculare, a seturilor reflectorizante, a sticlelor de la portierele din faţă şi a parbrizului vehiculului
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la o unitate la 3 unităţi convenţionale.
    Articolul 231. Conducerea vehiculului cu încălcarea
                            regulilor privind permisul de conducere
    (1) Conducerea vehiculului cu permis de conducere de o categorie necorespunzătoare
    se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Conducerea vehiculului fără permis de conducere (cu excepţia conducerii în cazul instruirii, în prezenţa instructorului)
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (3) Conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce vehicule
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (4) Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are permis de conducere (cu excepţia instruirii, în prezenţa instructorului), care este privată de dreptul de a conduce vehicule sau care are permis de conducere de o categorie necorespunzătoare
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
    (5) Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are permis de conducere şi care, totodată, este în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, dacă fapta nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile.
    Articolul 232. Conducerea vehiculului de către o
                           persoană care nu are asupra sa permis
                           de conducere
    (1) Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere sau actul de înmatriculare de stat a vehiculului, sau poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă
    se sancţionează cu amendă de 5 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    (2) Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de 5 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    Articolul 233. Conducerea vehiculului în stare de ebrietate
                           produsă de alcool sau de alte substanţe,
                           predarea conducerii lui către  o persoană
                           care se află în stare de ebrietate produsă
                           de alcool sau de alte substanţe
    (1) Conducerea vehiculului de către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe, dacă fapta nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 3 ani.
    (2) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe, dacă fapta nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 3 ani.
    (3) Acţiunile specificate la alin.(1) şi (2), în cazul în care admiterea la trafic a conducătorului de vehicul nu prevede obligaţia de a deţine permis de conducere,
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 150 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional pe un termen de pînă la 15 zile.
    Articolul 234. Eschivarea conducătorului de vehicul de
                           la proba de determinare a stării de
                           ebrietate produsă de alcool sau de alte
                           substanţe, necomunicarea identităţii
                           persoanei căreia i s-a încredinţat
                           conducerea vehiculului
    (1) Eschivarea conducătorului de vehicul de la proba de determinare a stării de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, existînd temeiuri rezonabile de a presupune o astfel de stare, dacă fapta nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an sau cu arest contravenţional pe un termen de pînă la 15 zile.
    (2) Necomunicarea de către proprietarul sau mandatarul (utilizatorul) vehiculului, la solicitarea poliţiei, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat conducerea sau comunicarea cu bună ştiinţă de date eronate privind identitatea acestei persoane
    se sancţionează cu amendă de la 45 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 235. Încălcarea regulilor de folosire a centurii
                           de siguranţă, a căştii de protecţie şi
                           a regulilor privind convorbirile radiotele- fonice
    (1) Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă şi a căştii de protecţie a motociclistului
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
    (2) Purtarea convorbirilor radiotelefonice contrar Regulamentului circulaţiei rutiere
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
    Articolul 236. Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită
                            pe sectorul respectiv de drum
    (1) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră
    se sancţionează cu amendă de 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
    (2) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră
    se sancţionează cu amendă de 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
    (3) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/oră
    se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare.
    Articolul 237. Încălcarea regulilor de traversare a liniei
                            de cale ferată prin pasajul de nivel
    Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
    Articolul 238. Încălcarea regulilor de oprire şi neacordarea
                           de prioritate pietonilor şi altor participanţi
                           la traficul rutier
     (1) Oprirea în locuri interzise
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de 5 unităţi convenţionale.
    (2) Staţionarea sau parcarea în locuri interzise
    se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    (3) Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor
    se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    Articolul 239. Nerespectarea regulilor de circulaţie
                           în zonele rezidenţiale
    Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    Articolul 240. Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare
                           rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere,
                           a altor reguli de  circulaţie rutieră
    (1) Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere şi de sens obligatoriu, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulaţie, dreptului de depăşire a vehiculelor, a exigenţelor de folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului sau în condiţii de vizibilitate redusă
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (2) Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulaţie
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
    (3) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a altor prevederi ale Regulamentului circulaţiei rutiere
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la o unitate la 3 unităţi convenţionale.
    Articolul 241. Neîndeplinirea indicaţiei legale de
                           oprire a vehiculului şi de acordare
                            vehiculelor a priorităţii de trecere
    (1) Neîndeplinirea de către conducătorul de vehicul a indicaţiei legale dată de agentul de circulaţie de a opri vehiculul
    se sancţionează cu amendă de la 45 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
    (2) Neacordarea priorităţii de trecere vehiculului cu farurile de semnalizare avînd lumina albastră sau roşie şi cu dispozitivele de semnalizare sonoră specială în funcţiune (vehicul cu regim prioritar de circulaţie)
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
    Articolul 242. Încălcarea regulilor de circulaţie
                            rutieră soldată cu deteriorarea
                            bunurilor materiale ori cu cauzarea
                           de leziuni corporale uşoare
    (1) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri
    se sancţionează cu amendă de 40 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare.
    (2) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de leziuni corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri
    se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare.
    Articolul 243. Părăsirea locului în care
                           s-a produs accidentul rutier
    Părăsirea de către vinovat a locului în care s-a produs accidentul rutier
    se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile.
    Articolul 244. Încălcarea dispoziţiilor din Regulamentul
                           circulaţiei rutiere, care a generat
                           pericolul unui accident de circulaţie
    Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor din Regulamentul circulaţiei rutiere, prevăzute la art.237–239 din prezentul cod, care a generat pericolul unui accident de circulaţie
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
    Articolul 245. Încălcarea regulilor de circulaţie
                           de către pietoni şi alţi participanţi
                           la circulaţia rutieră
    (1) Ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea părţii carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicţie şi de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe drumuri a motocicliştilor, bicicliştilor, vizitiilor şi a altor persoane care se folosesc de drum
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (2) Încălcarea regulilor de circulaţie, de către persoanele indicate la alin.(1), care a generat o situaţie de accident de circulaţie
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale.
Capitolul XIV
CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR
ELECTRONICE, COMUNICAŢIILOR POŞTALE
ŞI AL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
    Articolul 246. Furnizarea neautorizată a reţelelor
                           sau a serviciilor de comunicaţii electronice,
                           de comunicaţii poştale sau de tehno- logie
                           a informaţiei
    (1) Furnizarea neautorizată a reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Furnizarea reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice într-o perioadă în care dreptul de furnizare a acestor reţele sau servicii a fost suspendat sau retras
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Furnizarea neautorizată a serviciilor de comunicaţii poştale
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Furnizarea serviciilor de comunicaţii poştale într-o perioadă în care dreptul de furnizare a acestor servicii a fost suspendat sau retras
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Furnizarea neautorizată a serviciilor de tehnologie a informaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Furnizarea serviciilor de tehnologie a informaţiei într-o perioadă în care dreptul de furnizare a acestor servicii a fost suspendat sau retras
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 247. Nerespectarea condiţiilor de
                           autorizare generală
    (1) Nerespectarea condiţiilor de autorizare generală de către furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, poştale sau de tehnologie a informaţiei
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Nerespectarea prescripţiei privind remedierea încălcării obligaţiilor stabilite în condiţiile de autorizare generală
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de furnizare a reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice, de comunicaţii poştale sau de tehnologie a informaţiei pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 248. Utilizarea fără licenţă şi fără permis
                           tehnic a canalelor, a frecvenţelor
                           radio, a resurselor de numerotare
    (1) Utilizarea fără licenţă şi fără permis tehnic a canalelor, a frecvenţelor radio
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Utilizarea fără licenţă a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 249. Nerespectarea condiţiilor prevăzute
                            în licenţele de utilizare a canalelor, a
                            frecvenţelor radio, a resurselor de
                            numerotare
    (1) Nerespectarea condiţiilor prevăzute în licenţele de utilizare a canalelor, a frecvenţelor radio, a resurselor de numerotare
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Nerespectarea prescripţiei privind remedierea încălcării obligaţiilor stabilite în condiţiile licenţei
    se sancţionează cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de utilizare a canalelor, a frecvenţelor radio, a resurselor de numerotare pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 250. Nerespectarea reglementărilor şi a
                            normelor tehnice din domeniul comuni-
                            caţiilor electronice, poştale şi al tehno-
                            logiei informaţiei
    (1) Nerespectarea reglementărilor şi a normelor tehnice din domeniul comunicaţiilor electronice, poştale sau al tehnologiei informaţiei
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Nerespectarea prescripţiei privind remedierea încălcării reglementărilor sau a normelor tehnice
    se sancţionează cu privarea de dreptul de utilizare a resurselor limitate şi/sau de dreptul de furnizare a reţelelor sau a serviciilor pe un termen de la 6 luni la un an.
    (3) Utilizarea sau conectarea la reţelele de comunicaţii electronice a echipamentelor, cablurilor sau elementelor de reţea de comunicaţii electronice sau poştale necertificate şi nemarcate de organul abilitat
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Instalarea sau utilizarea neautorizată a echipamentelor de radiocomunicaţii de emisie în mijloacele de transport
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Crearea şi operarea neautorizată a mijloacelor de comunicaţii electronice sau poştale susceptibile să cauzeze prejudicii sănătăţii oamenilor care locuiesc în zona lor de influenţă
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Încălcarea regulilor de protecţie a liniilor şi instalaţiilor de comunicaţii electronice
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (7) Executarea lucrărilor de construcţie în zonele de protecţie a liniilor, cablurilor şi instalaţiilor de comunicaţii electronice fără autorizaţia proprietarului acestor linii, cabluri şi instalaţii
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (8) Instalarea sau utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii, inclusiv a antenelor de emisie, fără coordonarea cu organul abilitat şi fără obţinerea de la acesta a autorizaţiei de utilizare
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (9) Comercializarea echipamentelor, cablurilor, elementelor de reţea pentru necesităţile comunicaţiilor electronice sau poştale necertificate şi nemarcate
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 251. Încălcarea normelor de emisie
                           electromagnetică şi de perturbaţii
                           industriale admisibile pentru radiorecepţie,
                           împiedicarea recepţionării programelor
                           audiovizuale sau funcţionării echipamentelor
                           şi liniilor de comunicaţii electronice
    (1) Producerea în orice mod a perturbaţiilor prejudiciabile
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea parametrilor tehnici de emisie autorizaţi
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 de unităţi convenţionale.
    (3) Emisia intenţionată care produce perturbaţii nocive altor mijloace tehnice de radiocomunicaţii
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 500 de unităţi convenţionale.
    (4) Împiedicarea funcţionării echipamentelor şi liniilor de comunicaţii electronice
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 10 la 100 de unităţi convenţionale.
    (5) Încălcarea normelor de emisie electromagnetică şi de perturbaţii industriale admisibile pentru radiorecepţie, împiedicarea recepţionării programelor audiovizuale sau funcţionării echipamentelor şi liniilor de telecomunicaţii
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 10 la 500 de unităţi convenţionale.
    Articolul 252. Conectarea neautorizată sau admiterea
                            conectării neautorizate la reţelele
                            de comunicaţii electronice
    Conectarea neautorizată sau admiterea conectării neautorizate a echipamentelor terminale sau a altor mijloace de comunicaţii electronice la reţelele de comunicaţii electronice, inclusiv la liniile de abonat,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 253. Refuzul neîntemeiat al furnizorului
                           autorizat de reţele sau de servicii
                           de a conecta la reţele sau la servicii un alt
                           furnizor autorizat de reţele sau de servicii
    Refuzul neîntemeiat al unui furnizor autorizat de reţele sau de servicii de a conecta la reţelele sau la serviciile sale un alt furnizor autorizat de reţele sau de servicii
    se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 254. Executarea lucrărilor în domeniul
                            comunicaţiilor electronice sau
                            poştale fără acordul proprietarului
                            terenului sau al unui alt bun imobil
                            ori în lipsa hotărîrii judecătoreşti
                            privind executarea acestor lucrări
    Executarea lucrărilor în domeniul comunicaţiilor electronice sau poştale fără acordul proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil ori în lipsa hotărîrii judecătoreşti privind executarea acestor lucrări
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 255. Deteriorarea intenţionată a liniilor, instalaţiilor,
                            echipamentelor de comunicaţii electronice
                            şi poştale
    Deteriorarea intenţionată a liniilor, instalaţiilor, echipamentelor de comunicaţii electronice şi poştale
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 256. Francarea trimiterilor poştale cu mărci
                           poştale utilizate sau neautorizate
    Francarea trimiterilor poştale cu mărci poştale utilizate sau neautorizate de Ministerul Dezvoltării Informaţionale
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 5 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 257. Confecţionarea pentru desfacere
                            ori desfacerea cu bună ştiinţă  de mărci
                            poştale false, de clişee ale maşinilor
                           de francare sau de sigilii poştale
    Confecţionarea pentru desfacere ori desfacerea cu bună ştiinţă de mărci poştale false, de clişee ale maşinilor de francare sau de sigilii poştale
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 258. Predarea spre expediere a
                            obiectelor care prezintă pericol
                            sau a obiectelor cu caracter obscen
    Predarea spre expediere prin orice tip de trimitere poştală a obiectelor care, la manipulare sau la transport, prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor, a obiectelor cu caracter obscen fără a declara natura lor reală
se sancţionează cu amendă de la 40 la 100 de unităţi convenţionale.
    Articolul 259. Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii
                           publice în domeniul comunicaţiilor
                           electronice, poştale şi al tehnologiei
                           informaţiei
    Refuzul neîntemeiat de a furniza servicii publice în domeniul comunicaţiilor electronice, poştale şi al tehnologiei informaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 260. Discriminarea la prestarea serviciilor
                            publice în domeniul comunicaţiilor
                            electronice, poştale şi al tehnologiei
                            informaţiei
    Discriminarea de orice natură a utilizatorului la prestarea serviciilor publice în domeniul comunicaţiilor electronice, poştale şi al tehnologiei informaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 261. Proiectarea sau producerea fără
                           scop de comercializare, deţinerea
                           sau utilizarea ilegală a mijloacelor
                           tehnice speciale pentru obţinerea
                           ascunsă a informaţiei
    (1) Proiectarea sau producerea fără scop de comercializare, deţinerea sau utilizarea ilegală a mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Utilizarea în activitatea particulară de detectiv şi de pază a mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 262. Încălcarea regulilor de import, export,
                           proiectare, producere şi comercializare
                           a mijloacelor tehnice speciale pentru
                           obţinerea ascunsă a informaţiei,
                           nerespectarea altor condiţii de licenţiere
    Încălcarea regulilor de import, export, proiectare, producere şi comercializare a mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, în cazul prezenţei licenţei, nerespectarea altor condiţii de licenţiere
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Capitolul XV
CONTRAVENŢII CE AFECTEAZĂ
ACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR,
FISCALITATEA, ACTIVITATEA
VAMALĂ ŞI VALORILE MOBILIARE

    Articolul 263. Desfăşurarea ilegală
                            a activităţii de întreprinzător
    (1) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 35 de unităţi convenţionale.
    (2) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare ca plătitor de cote de asigurare socială de stat obligatorie în modul stabilit de lege
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (3) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare ca plătitor de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul stabilit de lege
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (4) Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii,
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 100 de unităţi convenţionale.
    (5) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrarea în termen a modificărilor operate în actele de constituire, precum şi a datelor privind schimbarea conducătorului (managerului) ori a sediului,
    se sancţionează cu amendă de 10 unităţi convenţionale.
    (6) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător cu încălcarea dreptului la firmă (denumire), stabilit de lege, şi a modului de utilizare a firmei
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale.
    (7) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără emblemă comercială sau fără marcă de producţie obligatorie prin lege
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 35 de unităţi convenţionale.
    (8) Prezentarea spre înregistrare de acte sau informaţii neautentice (false)
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 75 de unităţi convenţionale.
    Articolul 264. Participarea ilegală a funcţionarului
                            public la activitatea de întreprinzător
    Participarea ilegală a funcţionarului public la activitatea de întreprinzător prin crearea (fondarea) unor întreprinderi, precum şi conducerea directă sau indirectă, prin intermediul unor alte persoane, a activităţii întreprinderilor
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 265. Achiziţionarea, păstrarea, transportul spre comercializare şi comercializarea ilegală a valorilor materiale
    Achiziţionarea, păstrarea, transportul spre comercializare, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 de unităţi convenţionale.
    Articolul 266. Încălcarea regulilor de calculare
                           şi de plată a primelor de asigurare
                           obligatorie de asistenţă medicală
    (1) Nerespectarea ordinii şi a modului de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termenul stabilit de legislaţie
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 55 de unităţi convenţionale.
    (3) Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul retribuirii muncii în expresie bănească sau în natură, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi, la care, conform legislaţiei, se calculează primele menţionate
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (4) Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă privind calcularea şi plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi a modificărilor din listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 267. Comerţul sau transportarea de mărfuri
                           a căror comercializare este interzisă
                           ori limitată
    Comerţul sau transportarea de mărfuri a căror comercializare este interzisă ori limitată prin lege
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 268. Atribuirea ilegală de proprietăţi
                           profilactice, curative produselor
    Atribuirea ilegală de către producători, vînzători, prin etichetare, precum şi prin publicitate, de proprietăţi profilactice, curative produselor ori referirea la astfel de proprietăţi fără avizul Ministerului Sănătăţii
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 130 de unităţi convenţionale.
    Articolul 269. Plasarea pe piaţă a produselor
                           alimentare perisabile fără indicarea
                           datei limită de consum sau după
                           expirarea acestei date
    Plasarea pe piaţă a produselor alimentare perisabile fără indicarea datei- limită de consum sau după expirarea acestei date
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 270. Folosirea materiei prime cu termenul
                           de valabilitate expirat la producerea
                           (prepararea) de produse alimentare
    Folosirea materiei prime cu termenul de valabilitate expirat la producerea (prepararea) de produse alimentare
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 271. Plasarea pe piaţă a produselor alimentare
                            pentru care a fost decisă fortificarea,
                           dar care nu au fost  fortificate
    Plasarea pe piaţă a produselor alimentare pentru care Ministerul Sănătăţii a decis fortificarea, dar care nu au fost fortificate cu nutrimentele prescrise
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 170 de unităţi convenţionale.
    Articolul 272. Încălcarea modului de procurare,
                           de transport, de păstrare şi de
                           desfacere a timbrelor de acciz
                           şi a mărcilor comerciale de stat
    Încălcarea modului de procurare, de transport, de păstrare şi de desfacere a timbrelor de acciz şi a mărcilor comerciale de stat
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale.
    Articolul 273. Încălcarea regulilor de comerţ
    Încălcarea de către întreprinderile comerciale şi de alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi de către persoanele fizice care practică comerţul, a regulilor de comerţ manifestată prin:
    1) înşelarea cumpărătorilor la măsurat, la cîntar, la achitare
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale;
    2) comercializarea mărfurilor fără indicarea datei fabricării, a termenului de valabilitate sau comercializarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale;
    3) exploatarea în comerţ a mijloacelor de măsurare fără marcaje metrologice (de aprobare de model, de verificare metrologică) ori cu marcaje metrologice deteriorate, alterate, falsificate, înlăturate sau cu termenul de valabilitate al certificatelor de aprobare de model şi al buletinelor de verificare metrologică expirat
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale;
    4) încălcarea regimului de lucru stabilit de autorităţile administraţiei publice locale
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale;
    5) încălcarea modului de formare şi de aplicare a preţurilor libere (de piaţă) şi a celor de stat cu amănuntul, precum şi a tarifelor, nerespectarea modului stabilit de rotunjire a preţurilor cu amănuntul
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale;
    6) lipsa indicatoarelor de preţuri sau a meniurilor la mărfurile destinate comercializării ori întocmirea lor cu încălcarea regulilor stabilite
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale;
    7) încălcarea modului de recepţionare, de întocmire a documentelor sau de decontare la mărfurile primite în consignaţie de la populaţie
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale;
    8) comercializarea mărfurilor de folosinţă îndelungată fără indicarea în documentele de însoţire a termenelor de garanţie, fără paşaport tehnic sau alt document de un model stabilit care îl înlocuieşte, precum şi fără traducerea în limba moldovenească sau în alte limbi, în modul stabilit de legislaţie, a informaţiei privind condiţiile de folosire eficientă şi inofensivă a mărfurilor de import,
    se sancţionează cu amendă de 200 de unităţi convenţionale;
    9) desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial fără autorizaţia de funcţionare
    se sancţionează cu aplicarea următoarelor amenzi:
    a) în unităţi ale comerţului ambulant, de la 50 la 100 de unităţi convenţionale;
    b) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de pînă la 100 m2, de la 100 la 200 de unităţi convenţionale;
    c) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 100 la 250 m2, de la 200 la 300 de unităţi convenţionale;
    d) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 250 la 500 m2, de la 300 la 400 de unităţi convenţionale;
    e) în supermagazine, hipermagazine, magazine universale, centre comerciale, în pieţe, de la 400 la 500 de unităţi convenţionale;
    10) comercializarea prin înşelăciune a unui produs neprevăzut în contract, precum şi refuzul nejustificat de a vinde un produs sau de a presta un serviciu
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale;
    11) desfăşurarea oricărei activităţi comerciale în perioada suspendării activităţii comerciale
    se sancţionează cu următoarele amenzi:
    a) în unităţi ale comerţului ambulant, de la 200 la 250 de unităţi convenţionale;
    b) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de pînă la 100 m2, de la 250 la 300 de unităţi convenţionale;
    c) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 100 la 250 m2, de la 300 la 350 de unităţi convenţionale;
    d) în unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii cu suprafaţa comercială de la 250 la 500 m2, de la 350 la 450 de unităţi convenţionale;
    e) în supermagazine, hipermagazine, magazine universale, centre comerciale, în pieţe, de la 450 la 500 de unităţi convenţionale;
    12) încălcarea de către persoanele cu funcţie de răspundere a regulilor de clasificare a întreprinderilor de alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, pe categorii de încadrare după nivelul de servire care constă în:
    a) desfăşurarea activităţii în sfera alimentaţiei publice de către subiecţii activităţii comerciale fără certificat de clasificare în categoria respectivă
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale;
    b) nerespectarea cerinţelor impuse de categoria atribuită subiectului activităţii comerciale
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale;
    c) neafişarea la loc vizibil a certificatului de clasificare a subiectului activităţii comerciale la categoria respectivă
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale;
    13) achiziţionarea de mărfuri şi de produse din reţeaua de comerţ cu amănuntul, de la întreprinderi de alimentaţie publică şi din unităţi farmaceutice şi revinderea lor la întreprinderi şi în unităţi similare din raza aceleiaşi localităţi avînd ca urmare majorarea preţurilor la aceste mărfuri şi produse
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale.
    Articolul 274. Încălcarea regulilor de comerţ în piaţă
    (1) Comercializarea fără achitarea taxei de piaţă, a taxei pentru amplasarea unităţilor comerciale, precum şi a taxelor pentru serviciile prestate,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale.
    (2) Comercializarea mărfurilor a căror vînzare pe teritoriul pieţei este interzisă
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 de unităţi convenţionale.
    (3) Comercializarea mărfurilor perisabile sau cu perisabilitate sporită fără documente de certificare a calităţii şi a termenelor de comercializare
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale.
    (4) Comercializarea mărfurilor specificate la alin.(3) fără utilaj frigorific şi fără documente de certificare a calităţii şi a termenelor de comercializare
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale.
    (5) Organizarea comerţului din mînă în locuri neautorizate de autorităţile administraţiei publice locale
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale.
    (6) Comercializarea articolelor tehnice complicate fără crearea condiţiilor de verificare a capacităţii lor de funcţionare
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale.
    Articolul 275. Neasigurarea respectării cerinţelor
                           actelor normative ce reglementează
                           comerţul în pieţe
    (1) Neexecutarea de către persoana cu funcţie de răspundere din administraţia pieţei a atribuţiilor de asigurare a controlului asupra calităţii producţiei, efectuat prin intermediul laboratoarelor de expertiză veterinar-sanitară, şi a examenului medical în termen al salariaţilor pieţei care recepţionează, comercializează, transportă şi păstrează produse alimentare, precum şi al salariaţilor care efectuează prelucrarea sanitară a utilajelor şi a inventarului,
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale.
    (2) Admiterea de către administraţia pieţei a comercializării în piaţă a mărfurilor industriale nealimentare şi alimentare de către persoane fizice şi juridice care nu sînt înregistrate, conform legii, în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător sau care nu posedă patentă pentru dreptul de a desfăşura activitate comercială
    se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 276. Neasigurarea trasabilităţii
    Neasigurarea posibilităţii de identificare şi a trasabilităţii unui produs alimentar, a unui material în contact cu produse alimentare sau a unei substanţe care urmează a fi încorporată sau care poate fi încorporată într-un produs alimentar
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 200 de unităţi convenţionale.
    Articolul 277. Încălcarea legislaţiei în domeniul
                           pieţeiproduselor petroliere
    (1) Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere nemijlocit din autocisterne, din canistre sau din alt ambalaj, precum şi comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale în alte locuri decît staţiile de alimentare autorizate
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (2) Comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate fără dispozitive de alimentare utilate cu aparate de casă şi de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate) ori utilizarea, în procesul de comercializare, a unor astfel de dispozitive defecte, fără verificare metrologică sau nesigilate în modul stabilit
    se sancţionează cu amendă de 500 de unităţi convenţionale.
    (3) Lipsa la staţiile de alimentare cu produse petroliere a registrului de evidenţă a produselor petroliere recepţionate şi a raportului de schimb de o formă stabilită, ţinerea lui nesistematică sau înscrierea în el a unor date neveridice
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale.
    (4) Recepţionarea produselor petroliere în baza documentelor însoţitoare, de transport şi de expediţie întocmite incorect fie în cazul manco al produselor petroliere, fie cu utilajele de scurgere defecte
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale.
    (5) Livrarea produselor petroliere fără a se trece indicaţiile de pe contorul coloanei de distribuţie a produselor petroliere la gradaţia zero
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale.
    (6) Intervenţia sau modificarea nesancţionată a dispozitivelor de alimentare cu produse petroliere principale şi/sau cu gaze lichefiate utilate cu aparate de casă şi de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor (sistem de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi/sau a gazelor lichefiate)
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale.
    (7) Încălcarea regulilor de păstrare a produselor petroliere
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 278. Încălcarea regulilor de preschimbare a
                           produselor nealimentare procurate
                            în reţeaua de comerţ cu amănuntul
    Încălcarea regulilor de preschimbare a produselor nealimentare procurate în reţeaua de comerţ cu amănuntul, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare a unităţii, care constă în refuzul neîntemeiat de a permite consumatorului să-şi exercite dreptul la remediere gratuită a deficienţelor apărute în produs, în serviciu, la înlocuirea gratuită sau la restituirea contravalorii produsului
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    Articolul 279. Prezentarea de informaţii neautentice
                           sau incomplete despre caracteristicile
                           produselor şi ale serviciilor
    Prezentarea către consumator de informaţii neautentice sau incomplete despre caracteristicile produselor şi ale serviciilor, trecerea sub tăcere a indicilor calitativi, a proprietăţilor produselor şi a regulilor de folosire a lor
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 280. Folosirea ilegală a codului liniar
    Folosirea ilegală a codului liniar la marcarea produsului
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 200 de unităţi convenţionale.
    Articolul 281. Comercializarea produselor supuse
                            certificării obligatorii fără certificat de
                            conformitate sau cu utilizarea ilegală
                            a mărcii naţionale de conformitate
    Depozitarea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor fără certificat de conformitate sau fără declaraţie de conformitate, dacă legea prevede astfel, sau cu utilizarea ilegală a mărcii naţionale de conformitate
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 300 de unităţi convenţionale.
    Articolul 282. Încălcarea regulilor de achiziţionare
                           de la populaţie a metalelor şi pietrelor
                           preţioase în articole şi deşeuri
                           şi de comercializare a lor cu amănuntul
    (1) Achiziţionarea de la populaţie a metalelor preţioase (în lingouri, metal nativ, şlic, sîrmă, plăci şi elemente separate), a semifabricatelor pentru producerea de giuvaiericale şi proteze dentare, a articolelor din metale preţioase destinate producţiei şi lucrărilor de laborator, a deşeurilor de producţie şi a pietrelor preţioase (neprelucrate), a diamantelor brute şi a semifabricatelor din ele, a diamantului tehnic
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale.
    (2) Legalizarea valorilor achiziţionate de la populaţie fără eliberarea către predător a unei chitanţe tipizate sau cu eliberarea de chitanţă fără a se indica, în modul stabilit, datele de rigoare despre valori
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale.
    (3) Nerespectarea preţurilor de stat de achiziţie a metalelor preţioase în articole şi în deşeuri
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale.
    (4) Utilizarea în alte scopuri, fără autorizaţia organului de stat abilitat, a valorilor achiziţionate ce urmează a fi transmise Vistieriei de Stat
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale.
    (5) Comercializarea cu amănuntul a articolelor din metale preţioase fără a avea imprimat marcajul de stat al Republicii Moldova sau fără certificat de conformitate pentru unele tipuri de giuvaiericale, a altor articole de uz curent din metale şi pietre preţioase, precum şi comercializarea articolelor de giuvaiergerie fără etichete marcate
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale.
    Articolul 283. Falsificarea produselor, păstrarea,
                           transportul, comercializarea produselor
                           falsificate
    Falsificarea produselor, păstrarea, transportul, comercializarea produselor falsificate
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 de unităţi convenţionale.
    Articolul 284. Încălcarea legislaţiei cu privire la
                           fabricarea şi circulaţia producţiei alcoolice
    (1) Nerespectarea documentaţiei normative privind fabricarea producţiei alcoolice, marcarea, ambalarea, etichetarea şi transportul ei
    se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Fabricarea şi/sau punerea în circulaţie a producţiei alcoolice de către agenţi economici care nu au licenţă în domeniu, precum şi punerea în circulaţie a producţiei alcoolice nemarcate cu timbru de acciz şi, după caz, cu marcă de calitate sau marcate cu timbru de acciz şi cu marcă de calitate falsă
    se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (3) Fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice de către subiectele activităţii de întreprinzător fără utilaj tehnologic testat, dotat cu aparate de măsurare a cantităţii producţiei fabricate şi a concentraţiei de alcool, fără certificarea şi sigilarea lor
    se sancţionează cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale.
    (4) Fabricarea, păstrarea, transportul sau comercializarea producţiei alcoolice falsificate ori contrafăcute, dacă aceste fapte nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii,
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 500 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 285. Falsificarea documentelor
                           privind calitatea producţiei alcoolice
    Falsificarea documentelor privind calitatea producţiei alcoolice, dacă aceste acţiuni au lezat neconsiderabil drepturile şi interesele ocrotite de lege ale persoanei,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 400 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 286. Încălcarea regulilor de comercializare
                           cu amănuntul a băuturilor alcoolice
    (1) Comercializarea unor tipuri de produse ce conţin alcool, interzise în reţeaua de comerţ cu amănuntul: alcool alimentar, inclusiv de import, alcool etilic, produse farmacopeice alcoolizate, alcool etilic rectificat, brut sau fabricat din materie primă nealimentară (sintetizat prin hidroliză), vinuri brute alcoolizate din fructe şi pomuşoare
    se sancţionează cu amendă de 500 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (2) Comercializarea băuturilor alcoolice fără o marcare clară, care să permită identificarea întreprinderii producătoare, sau a celor recepţionate de la producătorul ori furnizorul care nu dispune de licenţă pentru producerea, păstrarea şi comercializarea băuturilor alcoolice
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (3) Comercializarea băuturilor alcoolice în modul şi în locurile interzise de Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
    (4) Comercializarea băuturilor alcoolice către minori
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 100 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 287. Încălcarea regulilor vamale
    (1) Neoprirea vehiculului (inclusiv a vehiculului de uz personal) care traversează frontiera de stat (vamală) a Republicii Moldova în locul de aflare a organului vamal, precum şi pornirea, admiterea pornirii fără autorizaţia organului vamal a vehiculului (inclusiv a vehiculului de uz personal) aflat sub control vamal
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (2) Acostarea la nava aflată sub control vamal a altor construcţii plutitoare fără autorizaţia organului vamal
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.
    (3) Împiedicarea accesului persoanei cu funcţie de răspundere a organului vamal în exerciţiul funcţiunii la mărfurile, obiectele şi la alte valori aflate sub control vamal
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (4) Neprezentarea în termen către organul vamal a actelor necesare controlului vamal al mărfurilor, obiectelor şi al altor valori aflate sub controlul vamal, indiferent de prezentarea declaraţiei scrise,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.
    (5) Neprezentarea în termen organului vamal a mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal, transportate de la un organ vamal la altul, precum şi a actelor vamale şi altor acte asupra acestora,
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (6) Încărcarea, descărcarea, transportul, repararea ambalajului deteriorat, ambalarea, dezambalarea, reambalarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal, schimbarea semnelor de identificare sau de marcare de pe acestea sau de pe ambalajul lor fără autorizaţia organului vamal, precum şi deteriorarea sau pierderea plumburilor, ştampilelor sau altor garanţii aplicate de organul vamal
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.
    (7) Eliberarea fără autorizaţia organului vamal a mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal sau pierderea lor
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (8) Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal ori nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori scoase cu obligaţia de a fi returnate în termenele stabilite în aceste obligaţii
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.
    (9) Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi altor valori introduse cu scopul de a fi tranzitate prin teritoriul ei în termenul stabilit de organul vamal
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.
    (10) Trecerea mărfurilor, obiectelor şi altor valori peste frontiera vamală a Republicii Moldova eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune de contrabandă sau o altă infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (11) Păstrarea, transportul sau comercializarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova eludîndu-se controlul vamal sau tăinuindu-le de el
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (12) Folosirea, fără autorizaţia organelor vamale, a mărfurilor, obiectelor şi altor valori pentru care au fost acordate înlesniri la impunerea vamală în alte scopuri decît cele în care au fost acordate asemenea înlesniri
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.
    (13) Neachitarea în termen a drepturilor de import şi de export, precum şi alte acţiuni al căror rezultat este neachitarea plenară a taxelor vamale
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (14) Acţiunile care au ca scop exonerarea ilegală de drepturile de import şi de export sau reducerea acestor drepturi
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (15) Acţiunile care au ca scop restituirea drepturilor de import şi de export încasate, primirea unor sume şi compensaţii sau nerestituirea lor fără just temei
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale.
    (16) Nesupunerea dispoziţiilor sau cerinţelor legale ale persoanei cu funcţie de răspundere din organul vamal, insultarea acestei persoane
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    Articolul 288. Încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate
    Încălcarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate, manifestată prin: nedepunerea de către debitor a cererii introductive dacă există unul din temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate; depunerea de către debitor a cererii de intentare a procesului de insolvabilitate fictivă; tăinuirea de administratorul provizoriu a documentelor activităţii economice şi a documentelor de evidenţă contabilă; publicarea ori divulgarea în alt mod a informaţiilor privind insolvabilitatea debitorului pînă la data intentării procesului de insolvabilitate; depunerea de către o persoană, în mod intenţionat, fără existenţa unui temei de insolvabilitate, a cererii de intentare a procesului de insolvabilitate contra debitorului pentru a aduce prejudicii reputaţiei comerciale a acestuia
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 289. Eschivarea de la primirea spre plată a
                            biletelor Băncii Naţionale a Moldovei
    Eschivarea neîntemeiată de la primirea spre plată a biletelor Băncii Naţionale a Moldovei
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 35 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 290. Activitatea bancară fără autorizaţie
    Desfăşurarea activităţii bancare (efectuarea de operaţiuni bancare) fără înregistrare sau fără licenţă (autorizaţie), dacă licenţa (autorizaţia) este obligatorie, ori cu încălcarea condiţiilor de licenţiere, dacă aceste acţiuni au cauzat pagube persoanei fizice sau juridice ori statului sau dacă sînt însoţite de însuşirea unui venit,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 291. Încălcarea regulilor privind
                           operaţiunile valutare
    Încălcarea regulilor privind operaţiunile valutare, stabilite de Banca Naţională a Moldovei,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 292. Încălcarea termenelor de repatriere a
                           mijloacelor materiale şi a mijloacelor băneşti
    Încălcarea termenelor de repatriere a mărfurilor şi a serviciilor, a mijloacelor băneşti care, conform regulilor stabilite de legislaţia Republicii Moldova, trebuie transferate în mod obligatoriu pe contul băncii autorizate a Republicii Moldova
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 293. Încălcarea regulilor de efectuare
                           a plăţilor în numerar
    Încălcarea regulilor de efectuare a plăţilor în numerar prevăzute de Banca Naţională a Moldovei sau efectuarea ilegală a plăţilor în numerar şi prin virament prin intermediari
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 294. Desfăşurarea activităţii fără a fi luat
                           la evidenţă individuală în calitate de
                           contribuabil al sistemului public de
                           asigurări sociale
    Desfăşurarea activităţii fără a fi luat la evidenţă individuală în calitate de contribuabil al sistemului public de asigurări sociale în modul stabilit de legislaţie
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 200 de unităţi convenţionale.
    Articolul 295. Încălcarea regulilor de organizare
                            şi de ţinere a contabilităţii, de
                            întocmire şi prezentare a dărilor
                            de seamă financiare
    (1) Neîndeplinirea cerinţelor legislaţiei referitor la alegerea for¬mei de organizare a contabilităţii şi la ţinerea ei, la stabilirea sau modificarea politicii de evidenţă, precum şi neasigurarea controlului asupra întocmirii documentare a operaţiunilor economice şi reflectării lor în contabilitate
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei responsabile de organizarea unei astfel de evidenţe sau control.
    (2) Nerespectarea regulilor stabilite de legislaţie privind reflectarea în conturi şi în registrele contabile a operaţiunilor economice şi financiare
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Neîntocmirea documentelor primare şi nerespectarea cerinţelor de perfectare a operaţiunilor economice şi financiare prin documente primare tipizate de strictă evidenţă, perfectarea incompletă sau inadecvată a acestor operaţiuni prin documente primare ori prezentarea lor în contabilitate cu întîrziere
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei responsabile de întocmirea, semnarea şi prezentarea documentelor primare.
    (4) Prezentarea în organul financiar a unei dări de seamă financiare care nu corespunde formei stabilite de legislaţie sau care nu reflectă toate datele stabilite pentru această formă ori prezentarea setului de acte sau a unei părţi de acte ale dării de seamă financiare cu încălcarea termenului de prezentare a acesteia, stabilit de legislaţie,
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (5) Neîndeplinirea premeditată, după expirarea termenului stabilit de legislaţie pentru prezentarea dării de seamă financiare, a dispoziţiei scrise a organului financiar privind prezentarea ei în termenul stabilit de acesta
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (6) Introducerea cu bună ştiinţă în actele dării de seamă financiare a unor indici denaturaţi
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (7) Degradarea, pierderea, nimicirea documentelor contabile pînă la expirarea termenului de păstrare a lor, stabilit de regulile organizării arhivisticii de stat, sau nerestabilirea lor, conform legislaţiei, în termen de 2 luni din momentul constatării faptului respectiv
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (8) Acţiunile specificate la alin.(7) săvîrşite premeditat sau după aplicarea de sancţiuni pentru contravenţii similare
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 296. Primirea şi eliberarea mijloacelor pentru
                            retribuirea muncii fără transferul
                            contribuţiei de asigurări sociale
    (1) Prezentarea în instituţia financiară a documentelor în vederea primirii de mijloace pentru retribuirea muncii fără documentul ce confirmă transferul contribuţiei de asigurări sociale
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale.
    (2) Eliberarea de către instituţia financiară contribua¬bilului din sistemul public de asigurări sociale a mijloacelor pentru retribuirea muncii fără ca acesta să prezinte, în modul stabilit de legislaţie, documentul ce confirmă transferul contribuţiei de asigurări sociale
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 250 de unităţi convenţionale.
    Articolul 297. Încălcarea drepturilor, intereselor şi
                           obligaţiilor contribuabilului sau ale
                           unui alt participant la raporturile fiscale
    (1) Refuzul neîntemeiat al funcţionarului autorităţii cu atribuţii de administrare fiscală de a înscrie la evidenţă contribuabilul şi de a elibera, conform legislaţiei, certificatul de atribuire a codului fiscal; refuzul neîntemeiat de a elibera documentul prin care autoritatea fiscală confirmă că a luat la evidenţă contul bancar; refuzul neîntemeiat de a informa contribuabilul despre drepturile şi obligaţiile lui, inclusiv despre impozitele şi taxele în vigoare, despre modul şi termenele de plată a acestora şi despre actele normative respective; netratarea cu respect şi corectitudine a contribuabilului, a reprezentantului acestuia, a unui alt participant la raporturile fiscale, adică neglijarea sau înjosirea premeditată a drepturilor, intereselor sau demnităţii persoanei; refuzul neîntemeiat de a acorda facilităţile (înlesnirile) fiscale prevăzute de legislaţie; refuzul de a asigura gratuit contribuabilul cu formulare tipizate de dare de seamă fiscală; cerinţa neîntemeiată de a săvîrşi acţiuni şi de a prezenta dări de seamă fiscale; refuzul neîntemeiat de a elibera la cerere, neeliberarea în termen a certificatului privind stingerea obligaţiei fiscale; refuzul neîntemeiat de a primi şi înregistra cereri, comunicări, reclamaţii, contestaţii şi alte petiţii
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    (2) Încălcarea termenului de remitere către contribuabil a avizului de plată a obligaţiei fiscale în cazul cînd, conform legislaţiei, autoritatea cu atribuţii de administrare fiscală calculează impozit sau taxă
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
    (3) Suspendarea nelegitimă a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului sau încasarea nelegitimă a mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale contribuabilului; ridicarea nelegitimă de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar; urmărirea nelegitimă a altor bunuri ori a datoriilor debitoare ale contribuabilului; încălcarea modului, stabilit de legislaţie, de efectuare a compensării şi/sau a restituirii sumelor ce constituie obligaţii fiscale plătite în plus ori a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 298. Încălcarea modului de calculare,
                           de aprobare şi de utilizare a mijloacelor
                           bugetare
    (1) Denaturarea de către instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile a calculelor de stabilire a necesarului de mijloace bugetare
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 155 de unităţi convenţionale.
    (2) Acţiunile specificate la alin.(1) care au dus la formarea de surplusuri de mijloace bugetare sau de bunuri materiale
    se sancţionează cu amendă de la 110 la 165 de unităţi convenţionale.
    (3) Neprezentarea spre aprobare sau neaprobarea în termen de către ordonatorii de credite (executorii de buget) a planurilor de finanţare (devizelor de cheltuieli) ale instituţiilor bugetare
    se sancţionează cu amendă de la 55 la 110 unităţi convenţionale.
    (4) Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor bugetare de către instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile
    se sancţionează cu amendă de la 190 la 300 de unităţi convenţionale.
    (5) Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii de către instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile din bani publici în sume ce depăşesc limitele lor anuale stabilite pentru achiziţionarea unui tip de mărfuri, lucrări şi servicii; divizarea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii de acelaşi tip din banii publici prin contracte separate; neînregistrarea în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat a contractelor de achiziţie de mărfuri, lucrări şi servicii din mijloacele bugetului de stat sau ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale cu valoarea contractului mai mare de 1000 de lei; transferarea mijloacelor bugetului de stat sau ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru produse, lucrări şi servicii fără înregistrarea prealabilă a contractelor în unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat; admiterea de către instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile a datoriilor creditoare cu termenul de onorare expirat
    se sancţionează cu amendă de la 110 la 220 de unităţi convenţionale.
    (6) Formarea şi utilizarea contrar legislaţiei a mijloacelor speciale ale instituţiei finanţate de la buget
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale.
    Articolul 299. Încălcarea regulilor de păstrare şi de evidenţă a blanchetelor de strictă evidenţă
    (1) Încălcarea regulilor de păstrare şi de evidenţă a blanchetelor de strictă evidenţă
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    (2) Încălcarea regulilor de vînzare-cumpărare a blanchetelor de strictă evidenţă
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 300. Manipularea pe piaţa valorilor mobiliare
    (1) Tranzacţionarea sau influenţarea tranzacţiilor cu valori mobiliare prin informaţie, promisiuni, pronosticuri, avize false şi eronate, denaturarea sau tăinuirea intenţionată a informaţiei despre emitent sau despre valorile mobiliare ale acestuia
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 500 de unităţi convenţionale.
    (2) Utilizarea de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare sau de către colaboratorii acestuia a informaţiei confidenţiale cu încălcarea legislaţiei la efectuarea tranzacţiilor cu valori mobiliare, precum şi influenţarea acestor tranzacţii de către terţi
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 400 de unităţi convenţionale.
    (3) Încălcarea, neexecutarea sau executarea neadecvată ori neonestă de către broker a cerinţelor privind activitatea sa, stipulate în legislaţie şi în contractul respectiv, a altor prevederi ale legislaţiei şi ale actelor normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    (4) Refuzul dealerului de a efectua tranzacţii cu valori mobiliare conform clauzelor esenţiale anunţate de el, iar în cazul lipsei în anunţul dealerului a clauzelor esenţiale, conform condiţiilor propuse de clientul acestuia sau conform cerinţelor legislaţiei înaintate faţă de dealer
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 301. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice
    (1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice prin neprezentare sau prin prezentare tardivă, fără motive întemeiate, a declaraţiei pe venit şi/sau prin includere în declaraţia pe venit a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile ori prin tăinuire a altor bunuri impozabile, dacă suma impozitului neachitat nu depăşeşte 1500 de unităţi convenţionale,
    se sancţionează cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale.
    (2) Aceeaşi acţiune, dacă suma impozitului neachitat depăşeşte 1500 de unităţi convenţionale,
    se sancţionează cu amendă de 500 de unităţi convenţionale.
    (3) Nu se aplică sancţiune în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi achitat este mai mic de 100 de unităţi convenţionale. Nu se aplică amendă contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) din Codul fiscal.
    Articolul 302. Abuzurile pe piaţa financiară nebancară
    (1) Desfăşurarea fără înregistrare la Comisia Naţională a Pieţei Financiare a ofertei publice obligatorii a valorilor mobiliare pe piaţa primară sau secundară
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 250 de unităţi convenţionale.
    (2) Neefectuarea pe parcursul desfăşurării ofertei publice de valori mobiliare pe piaţa primară ori secundară a modificărilor necesare în prospectul ofertei publice sau în alte documente prezentate pentru înregistrarea ofertei, în cazul depistării unor date neveridice,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 200 de unităţi convenţionale.
    (3) Neprezentarea de informaţie sau prezentarea unei informaţii neautentice sau incomplete Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 150 de unităţi convenţionale.
    (4) Ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative cu încălcarea regulilor şi cerinţelor stabilite
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (5) Nerespectarea de către emitenţi şi de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a formelor de dare de seamă stabilite de legislaţie şi/sau nerespectarea termenelor de publicare în presă
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 100 de unităţi convenţionale.
    (6) Nerespectarea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a cerinţei privind accesul liber al clienţilor acestora la informaţia general accesibilă despre activitatea pe care o desfăşoară
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 80 de unităţi convenţionale.
    (7) Eschivarea emitentului de la ţinerea sau de la asigurarea ţinerii registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative conform cerinţelor legislaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale.
    Articolul 303. Încălcarea cerinţelor de prezentare a
                           dărilor de seamă de către emitenţi şi
                           participanţii profesionişti la piaţa
                           financiară nebancară
    Neprezentarea sau prezentarea tardivă Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de către emitenţi şi participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a dărilor de seamă stabilite de legislaţie şi/sau prezentarea acestora în volum incomplet sau conţinînd informaţii neveridice
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale.
    Articolul 304. Încălcarea restricţiilor privind piaţa valorilor
                           mobiliare, a prevederilor cu privire la
                           tranzacţiile cu conflict de interese, a altor
                           prevederi referitoare la piaţa valorilor mobiliare
    (1) Încălcarea restricţiilor privind vînzarea sau cumpărarea valorilor mobiliare stabilite pentru participanţii la piaţa valorilor mobiliare
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 180 de unităţi convenţionale.
    (2) Nerespectarea cerinţelor, prevăzute de legislaţia cu privire la piaţa valorilor mobiliare, la achiziţionarea sau la răscumpărarea de către emitent a valorilor mobiliare plasate
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 180 de unităţi convenţionale.
    (3) Neprezentarea informaţiei emitentului de către acţionar în termenele stabilite de legislaţia cu privire la piaţa valorilor mobiliare
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 150 de unităţi convenţionale.
    (4) Denaturarea şi ascunderea premeditată a informaţiei despre activitatea economico-financiară a societăţii pe acţiuni, a altei informaţii pe care creditorii, acţionarii sau autorităţile publice, în conformitate cu legislaţia, trebuie să o primească
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 400 de unităţi convenţionale.
    (5) Neconvocarea adunării generale a acţionarilor sau convocarea acesteia cu încălcarea Legii privind societăţile pe acţiuni şi/sau cu încălcarea statutului societăţii
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 180 de unităţi convenţionale.
    (6) Încălcarea modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi/sau a tranzacţiilor cu conflict de interese
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 400 de unităţi convenţionale.
    (7) Neprezentarea sau prezentarea tardivă a datelor, stabilite de legislaţie, de către persoanele interesate în efectuarea de către societăţile pe acţiuni a tranzacţiilor cu conflict de interese
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 250 de unităţi convenţionale.
    Articolul 305. Încălcarea regulilor de activitate
                           în domeniul asigurărilor
    (1) Încălcarea modului de aplicare de către asigurători şi intermediarii în asigurări a primelor de asigurare stabilite în conformitate cu legile speciale
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale.
    (2) Practicarea de către asigurător (reasigurător) a claselor de asigurări care nu sînt incluse în licenţă
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale.
    (3) Încheierea contractelor de asigurare cu încălcarea formelor standardizate ale acestora, stabilite în conformitate cu legislaţia,
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale.
    (4) Practicarea de către asigurător (reasigurător) şi/sau de către intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări a altor activităţi decît cele ce se limitează la asigurare, la reasigurare şi la operaţiunile ce rezultă direct din aceste acţiuni
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale.
    (5) Investirea de către asigurător (reasigurător) a mai mult de 15% din capitalul propriu în capitalul social al unei societăţi comerciale fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (6) Efectuarea de către asigurător (reasigurător) a transferului de portofoliu de asigurare în lipsa aprobării Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale.
    Articolul 306. Încălcarea regulilor de majorare
                           sau de reducere a participaţiilor
                           calificate în capitalul social
                           al asigurătorului (reasigurătorului)
    (1) Majorarea, fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, a participaţiei calificate în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) peste 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot ale acestuia
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale.
    (2) Reducerea, fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, a participaţiei calificate în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) sub nivelul de 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot ale acestuia
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale.
    Articolul 307. Încălcarea regulilor activităţii de
                           intermediere în asigurări şi/sau
                          în reasigurări
    (1) Prestarea serviciilor de asigurare prin agenţi de asigurare care nu întrunesc condiţiile prevăzute în legislaţia din domeniul asigurărilor
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată asigurătorului (reasigurătorului) care l-a autorizat.
    (2) Prestarea serviciilor de intermediere de către brokeri de asigurare şi/sau de reasigurare prin agenţi de asigurare persoane fizice sau persoane juridice ori prin subagenţi
     se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare.
    (3) Colectarea primelor de asigurare şi/sau de reasigurare de către brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare în lipsa împuternicirilor exprese din partea asigurătorului (reasigurătorului)
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere a brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare.
    Articolul 308. Încălcarea modului de determinare
                           a marjei de solvabilitate
    Nerespectarea, în funcţie de clasele de asigurări practicate, de către asigurător (reasigurător) a modului de determinare a marjei de solvabilitate în conformitate cu modalitatea de calcul şi de raportare stabilită prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 309. Încălcarea modului de formare
                           şi de menţinere a rezervelor tehnice
    (1) Nerespectarea de către asigurător (reasigurător) a modului de formare şi de menţinere, potrivit activităţii pe care o desfăşoară, a rezervelor tehnice suficiente, necesare îndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din contractele de asigurare şi de reasigurare, în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (2) Nerespectarea categoriilor de active admise să reprezinte rezervele tehnice şi rezervele matematice ale asigurătorului, a regulilor de dispersare a plasamentelor, precum şi a coeficientului de lichiditate stabilit prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale.
    (3) Desfăşurarea simultană a activităţii de asigurare de viaţă şi a activităţii de asigurare generală fără separarea acestor două activităţi
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 100 de unităţi convenţionale.
    Articolul 310. Încălcarea legislaţiei privind activitatea
                           asociaţiilor de economii şi împrumut şi
                           a organizaţiilor de microfinanţare
    (1) Încălcarea procedurii stabilite privind modificarea statutului asociaţiei de economii şi împrumut
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Încălcarea restricţiilor stabilite în activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut sau a organizaţiilor de microfinanţare
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată administratorului asociaţiei de economii şi împrumut şi persoanei cu funcţie de răspundere din organizaţia de microfinanţare, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Încălcarea acordului privind măsurile de stabilizare sau a ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind încetarea încălcărilor şi/sau implementarea măsurilor de remediere
    se sancţionează cu amendă de pînă la 200 de unităţi convenţionale.
    Articolul 311. Încălcarea termenului de restituire a
                            taxei pe valoarea adăugată
    Încălcarea termenului, stabilit de legislaţie, de restituire a taxei pe valoarea adăugată
    se sancţionează cu amendă în mărime de pînă la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere din organul cu atribuţii de administrare fiscală, în ale cărei obligaţii intră restituirea taxei pe valoarea adăugată.
Capitolul XVI
CONTRAVENŢII CE AFECTEAZĂ
ACTIVITATEA AUTORITĂŢILOR PUBLICE
    Articolul 312. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu
    Folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu într-un mod care contravine intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 313. Excesul de putere sau depăşirea
                           atribuţiilor de serviciu
    Săvîrşirea unei acţiuni care depăşeşte în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege şi care contravine intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 314. Tăinuirea faptelor de corupţie şi de
                            protecţionism sau eschivarea de la
                            întreprinderea măsurilor de rigoare
    Tăinuirea faptelor de corupţie şi de protecţionism, eschivarea de la întreprinderea măsurilor de rigoare faţă de funcţionarii din subordine vinovaţi de săvîrşirea unor astfel de acţiuni
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii în serviciul public pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 315. Primirea de recompensă
                           nelegitimă sau de folos material
    Primirea (luarea) în exerciţiul funcţiunii de recompensă nelegitimă sau de folos material, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu destituirea din funcţie şi cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii în serviciul public pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 316. Neîndeplinirea cerinţelor legitime
                           ale deputatului în Parlament
    (1) Neîndeplinirea cerinţelor legitime ale deputatului în Parlament sau împiedicarea desfăşurării activităţii de deputat
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    (2) Nerespectarea termenelor de prezentare a informaţiei solicitate de deputatul în Parlament
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 317. Manifestarea lipsei de respect faţă de
                            instanţa de judecată sau faţă de Curtea
                           Constituţională
    (1) Manifestarea lipsei de respect faţă de instanţa de judecată sau faţă de Curtea Constituţională
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Imixtiunea sub diferite forme neprocedurale în activitatea judecătorilor instanţelor de judecată şi ai Curţii Constituţionale, încercarea de a exercita influenţă asupra lor
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu arest contravenţional, în ambele cazuri, de pînă la 15 zile.
    Articolul 318. Neexecutarea sentinţei, hotărîrii
                            sau deciziei judecătoreşti
    Neexecutarea din neglijenţă în termenul stabilit a sentinţei, a hotărîrii sau a deciziei definitive a instanţei judecătoreşti
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 319. Neexecutarea obligaţiilor
                           prevăzute de Codul de executare
    Pierderea sau deteriorarea intenţionată a documentului executoriu, refuzul sau eschivarea specialistului de la îndeplinirea obligaţiilor, neîndeplinirea de către debitor a obligaţiei de a comunica schimbarea domiciliului sau a sediului, necomunicarea de către organizaţie a informaţiei despre concedierea debitorului, precum şi despre noul loc de muncă sau despre noul domiciliu, dacă acestea îi sînt cunoscute,
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 320. Imixtiunea în activitatea
                           avocatului parlamentar
    Imixtiunea în activitatea avocatului parlamentar pentru a influenţa deciziile acestuia asupra unor sesizări, ignorarea intenţionată de către persoana cu funcţie de răspundere a sesizării şi neîndeplinirea recomandărilor date de avocatul parlamentar, împiedicarea sub orice altă formă a activităţii acestuia
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 321. Încălcarea regulilor de folosire
                           a paşapoartelor diplomatice şi
                           de serviciu ale Republicii Moldova
    Deţinerea şi/sau utilizarea ilegală a paşapoartelor diplomatice şi de serviciu ale Republicii Moldova
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 100 de unităţi convenţionale.
    Articolul 322. Încălcarea modului de folosire
                           a simbolurilor de stat
    Încălcarea cu intenţie a modului de folosire a simbolurilor de stat (stema, drapelul, imnul) ale Republicii Moldova sau ale unui alt stat
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 323. Acţiunile ilegale faţă de distincţiile de stat
    (1) Purtarea şi păstrarea ilegală a distincţiilor de stat ale Republicii Moldova
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (2) Tranzacţiile ilicite cu distincţii de stat ale Republicii Moldova
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (3) Falsificarea distincţiilor de stat ale Republicii Moldova
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 324. Uzurparea de calităţi oficiale
    Uzurparea de calităţi oficiale prin folosirea ilegală a uniformei cu însemne distinctive, cu simbolica autorităţilor publice sau cu aspect similar ce ar permite confundarea, dacă nu este însoţită de săvîrşirea unei infracţiuni,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 80 de unităţi convenţionale.
    Articolul 325. Divulgarea datelor despre
                            măsurile de securitate
    (1) Divulgarea datelor despre aplicarea măsurilor de securitate unei persoane ori rudelor apropiate ale acesteia, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 100 de unităţi convenţionale.
    (2) Divulgarea de către o persoană cu funcţie de răspundere din organul care asigură protecţia de stat a victimelor, a martorilor şi a altor persoane care beneficiază de protecţie de stat, divulgarea informaţiei privind măsurile de protecţie de stat aplicate, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 326. Încălcarea prevederilor Legii
                           cadastrului bunurilor imobile
    (1) Încălcarea termenului stabilit pentru depunerea cererii de înregistrare a dreptului asupra bunurilor imobile
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    (2) Neasigurarea accesului la bunul imobil pentru executarea de lucrări cadastrale
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    (3) Neprezentarea documentelor ce servesc drept temei pentru efectuarea de înregistrări în registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (4) Neprezentarea datelor cadastrale actualizate
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (5) Introducerea, modificarea şi radierea din registrul bunurilor imobile, cu încălcarea modului stabilit, a datelor cadastrale, difuzarea şi furnizarea lor fără aprobare
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    (6) Furnizarea de date cadastrale în scopuri comerciale fără contract încheiat cu organul cadastral teritorial către persoane juridice care nu fac parte din sistemul organelor cadastrale
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale.
    Articolul 327. Încălcarea termenelor de prezentare
                           a dărilor de seamă Agenţiei Rezerve
                           Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare
                          Umanitare
    (1) Încălcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 5 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Includerea de date false în dările de seamă prezentate Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (3) Comercializarea ilegală a bunurilor care constituie ajutoare umanitare
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 328. Încălcarea regulilor de păstrare,
                           de completare, de evidenţă şi
                           de folosire a documentelor de arhivă
    Încălcarea regulilor de păstrare, de completare, de evidenţă şi de folosire a documentelor de arhivă
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 5 unităţi convenţionale.
    Articolul 329. Distrugerea şi deteriorarea
                            documentelor din Fondul Arhivistic
    (1) Distrugerea fără autorizaţia de rigoare a documentelor din Fondul Arhivistic ce se păstrează în arhivele de stat, în alte depozite, în arhivele persoanei juridice
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale.
    (2) Deteriorarea documentelor din Fondul Arhivistic prin eliminarea textului sau a imaginii ori prin inserarea în text sau în imagine a unor modificări sau completări ce nu a avut consecinţe grave
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale.
    Articolul 330. Neprezentarea la timp a datelor statistice
                            sau comunicarea de date statistice eronate
    Neprezentarea la timp organelor abilitate a datelor statistice sau comunicarea de date statistice eronate ori în volum incomplet
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 70 de unităţi convenţionale.
Capitolul XVII
CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA REGIMUL
 FRONTIEREI DE STAT ŞI REGIMUL DE
ŞEDERE 
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 331. Deteriorarea, nimicirea, permutarea
                           intenţionată a semnelor frontierei de
                           stat, instalarea unor semne de frontieră false
    Deteriorarea, nimicirea, permutarea intenţionată a semnelor frontierei de stat, instalarea unor semne de frontieră false
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 332. Încălcarea regulilor regimului frontierei
                           de stat şi a regulilor de trecere
                           a frontierei de stat
    (1) Încălcarea regulilor regimului frontierei de stat, regimului de frontieră şi regimului punctelor de trecere a frontierei de stat
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere a frontierei de stat fără paşaport sau fără autorizaţie din partea autorităţilor respective
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 333. Încălcarea regulilor de şedere
                           în Republica Moldova
    Încălcarea de către cetăţeni străini şi apatrizi a regulilor de şedere în Republica Moldova, manifestată prin şedere fără acte de identitate, cu documente neautentice sau al căror termen de valabilitate a expirat; prin eschivare de la părăsirea teritoriului ţării după expirarea termenului de şedere acordat; prin nerespectarea regulilor de intrare şi de ieşire din Republica Moldova; prin eschivare de la examenul medical pentru depistarea virusului imunodeficitar (HIV); prin declararea de date false în vederea obţinerii vizei, permisului de şedere sau buletinului de identitate,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale cu sau fără expulzare din Republica Moldova.
    Articolul 334. Încălcarea regulilor de plasare în
                           cîmpul muncii a cetăţenilor străini
                           sau a apatrizilor
    (1) Plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor străini sau a apatrizilor, aflaţi provizoriu în Republica Moldova, fără permis de şedere în scop de muncă eliberat în modul stabilit de legislaţie
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice pentru fiecare angajat ilegal.
    (2) Desfăşurarea activităţii de muncă de către cetăţeni străini sau apatrizi, aflaţi provizoriu în Republica Moldova, fără permis de şedere în scop de muncă eliberat în modul stabilit de legislaţie
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (3) Obţinerea, la cererea persoanei cu funcţie de răspundere, a permisului de şedere în scop de muncă eliberat pe numele unui cetăţean străin sau al unui apatrid, aflat provizoriu în Republica Moldova, fără angajarea acestuia în cîmpul muncii
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată cetăţeanului străin sau apatridului, cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Capitolul XVIII
CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA MODUL DE
ADMINISTRARE. CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL
SUPRAVEGHERII PIEŢEI, METROLOGIEI,
STANDARDIZĂRII ŞI PROTECŢIEI
CONSUMATORILOR
    Articolul 335. Samavolnicia
    Samavolnicia, adică exercitarea în mod arbitrar a unui drept efectiv sau presupus prin încălcarea ordinii stabilite de legislaţie, fără a se cauza vreo daună considerabilă persoanei,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 336. Nesubordonarea cu reavoinţă
                           dispoziţiei sau cererii legitime a
                           colaboratorului organelor de
                           ocrotire a normelor de drept
    Nesubordonarea cu rea-voinţă dispoziţiei sau cererii legitime a procurorului, a ofiţerului de urmărire penală, a ofiţerului de informaţii şi securitate, a colaboratorului organelor afacerilor interne, a altei persoane, aflate în exerciţiul funcţiunii sau al datoriei obşteşti de asigurare a securităţii statului, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii,
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
    Articolul 337. Neluarea de măsuri pentru
                           înlăturarea încălcării legislaţiei
    Neluarea de măsuri pentru înlăturarea încălcării legislaţiei, indicate în raportul autorităţii abilitate cu lichidarea cauzelor care au dus la astfel de încălcări, precum şi răspunsul tardiv dat la raport sau la informaţia prezentată de această autoritate
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 338. Folosirea ilegală a semnelor aflate sub
                           protecţia tratatelor internaţionale
    Folosirea ilegală a emblemei Crucii Roşii şi a denumirii "Crucea Roşie", a însemnelor care pot fi identificate cu emblema Crucii Roşii
se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    Articolul 339. Nerespectarea termenului de depunere
                            a declaraţiei cu privire la naştere
    Nerespectarea fără motiv întemeiat a termenului legal de depunere la oficiul de stare civilă a declaraţiei cu privire la naştere
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 340. Comunicarea de date false pentru
                           a fi înscrise în actele de identitate
    Comunicarea de date false pentru a fi înscrise în actele de identitate
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 70 de unităţi convenţionale.
    Articolul 341. Ridicarea ilegală de către
                           o persoană cu funcţie de
                           răspundere a buletinului de identitate
    Ridicarea ilegală de către o persoană cu funcţie de răspundere a buletinului de identitate, luarea sau predarea acestuia drept garanţie
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    Articolul 342. Chemarea intenţionat falsă a
                            serviciilor specializate
    Chemarea intenţionat falsă a serviciului de salvatori şi pompieri, a poliţiei, a serviciului de ajutor medical urgent, a altor servicii specializate
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 343. Transmiterea sau tentativa de a
                            transmite către deţinuţi obiecte,
                            substanţe, produse interzise
    Transmiterea sau tentativa de a transmite către deţinuţi obiecte, substanţe, produse interzise
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 6 luni la un an.
    Articolul 344. Încălcarea cerinţelor prescrise sau
                            privind producerea, declarate
                           depozitarea, plasarea pe piaţă şi
                           comercializarea produselor, privind
                           prestarea serviciilor
    (1) Încălcarea cerinţelor de securitate a produselor prin:
    a) producerea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor ce nu corespund cerinţelor de securitate
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    b) neasigurarea şi/sau netransmiterea de către producători şi/sau distribuitori a informaţiei relevante care ar permite să fie evaluate riscurile inerente ale unui produs sau a avertizării de rigoare
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    c) neîntreprinderea de către producători, distribuitori şi comercianţi a acţiunilor de evitare a riscurilor; neretragerea de pe piaţă a produselor; neavertizarea adecvată şi eficientă a consumatorului; nereturnarea de la consumator a produselor în a căror privinţă organul de control sau specialiştii proprii au constatat că nu îndeplinesc cerinţele de securitate, din care cauză pot afecta viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea consumatorilor,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    d) neinformarea imediată de către producător şi distribuitor a autorităţii competente despre acţiunile întreprinse în scopul prevenirii riscurilor pentru consumator
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea cerinţelor prescrise sau declarate prin:
    a) producerea, plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor contrar interdicţiei organului de control
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    b) producerea, plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comercializare şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale (care pot induce în eroare consumatorul în ce priveşte compoziţia, destinaţia, originea, calitatea produselor) stabilite în documentele normative
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    c) importul, plasarea pe piaţă a produselor, prestarea serviciilor fără prezentarea informaţiei complete, veridice şi corecte în limba de stat; neprezentarea de către producător (ambalator) a informaţiilor despre denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului, denumirea importatorului, adresa acestora (numărul de telefon, după caz), despre masa/volumul, lungimea, aria, principalele caracteristici calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele riscuri, despre modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, despre contraindicaţii, precum şi despre valoarea energetică şi nutritivă a produselor alimentare preambalate; neindicarea ţării producătoare, a termenului de garanţie, duratei de funcţionare, termenului de valabilitate şi datei fabricării, în conformitate cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare,
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    d) neasigurarea de către vînzător şi de către prestator a respectării condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru produs; sau
    e) folosirea de către prestator a produselor şi procedurilor ofensive şi/sau necertificate şi neanunţarea imediată a autorităţii competente, precum şi a producătorului, despre existenţa oricărui produs, folosit la prestarea serviciului, de care are cunoştinţă că este periculos şi/sau falsificat (contrafăcut); sau
    f) neasigurarea prestării serviciilor (în cazul în care serviciile conţin elemente vorbite sau textuale scrise) în limba de stat; sau
    g) nestabilirea de către producător, în documentul normativ, a termenului de valabilitate al produselor alimentare, articolelor de parfumerie, articolelor cosmetice, medicamentelor, articolelor chimice de uz casnic şi al altor produse; sau
    h) neinformarea consumatorului despre preţul produsului (în cazul produselor preambalate – preţul pentru o unitate de măsură şi preţul de vînzare a cantităţii preambalate) şi neoferirea informaţiilor specificate la lit.c), a datelor despre certificarea conformităţii sau a declaraţiei de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, precum şi neasigurarea consumatorului cu cartea tehnică ori cu instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, elaborate de producător; sau
    i) neprezentarea în limba de stat a informaţiilor despre produsele şi serviciile oferite consumatorului, inclusiv neprezentarea lor verbală şi în cartea tehnică, în instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere ori în altă documentaţie de însoţire; sau
    j) neindicarea, în informaţiile despre serviciile prestate conform reglementărilor în vigoare, a categoriei calitative a serviciului, a termenului de prestare, a termenului de garanţie, a tarifelor, a eventualelor riscuri şi a datelor despre certificarea conformităţii sau despre declaraţia de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta,
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Încălcarea regulilor privind protecţia consumatorilor prin:
    a) neînregistrarea de către vînzător, prestator a reclamaţiei consumatorului;
    b) neafişarea la vedere de către vînzător, prestator a adresei şi a numărului de telefon al autorităţii abilitată cu funcţie de protecţie a consumatorului, a informaţiei despre termenul de garanţie al produselor, al serviciilor, despre obligativitatea, în cazul examinării reclamaţiei, a prezenţei bonului de casă sau a unui alt document care să confirme cumpărarea produsului, prestarea serviciului;
    c) neafişarea la vedere de către vînzător, prestator, inclusiv în cazul în care desfăşoară activitate comercială în afara locului autorizat, a denumirii lor, a autorizaţiei de funcţionare sau a licenţei, dacă obligativitatea acesteia este prevăzută de legislaţie, a programului de lucru, precum şi nerespectarea acestuia
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 345. Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei
    (1) Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei prin:
    a) plasarea pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea la măsurări în domenii de interes public (sănătatea şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului, protecţia drepturilor consumatorului, perceperea taxelor şi impozitelor, tranzacţiile şi operaţiunile comerciale, controlul calităţii produselor, proceselor şi serviciilor, asigurarea securităţii şi apărării naţionale, în alte domenii ale vieţii publice unde, în urma măsurărilor sau rezultatelor incorecte ale acestora, pot fi afectate, direct sau indirect, viaţa oamenilor sau interesele persoanelor fizice şi/sau juridice) a mijloacelor de măsurare care nu se consideră mijloace de măsurare legale, şi anume: fără marcajul aprobării de model, fără marcajul de verificare metrologică, fără certificat de aprobare de model, fără buletin de verificare metrologică sau cu astfel de documente falsificate;
    b) plasarea pe piaţă a produselor preambalate pe care nu este indicată masa nominală sau volumul nominal al produsului, valorii lungimii, ariei sau alte mărimi prin care se caracterizează cantitatea (conţinutul) lor;
   c) plasarea pe piaţă, depozitarea şi comercializarea produselor preambalate cu conţinutul efectiv/real care nu corespunde exigenţelor faţă de cantitatea de produs, stipulate în reglementările de metrologie legale aplicabile, şi faţă de cantitatea produsului din ambalaj;
    d) lipsa documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activitatea care are ca obiect mijloace de măsurare şi măsurări utilizate în domeniile de interes public (certificat de aprobare de model, aviz tehnic de înregistrare, certificat de competenţă pentru expertul tehnic în domeniul metrologiei şi pentru verificatorul metrolog, buletin de verificare metrologică);
    e) plasarea pe piaţă de către producător sau importator a mijloacelor de măsurare supuse aprobării de model fără asigurarea reparaţiei lor;
    f) lipsa de responsabilitate a producătorului sau a reprezentantului său autorizat, a importatorului sau a utilizatorului faţă de mijloacele de măsurare care nu se supun controlului metrologic legal pentru necorespunderea lor exigenţelor prescrise şi pentru neasigurarea trasabilităţii măsurărilor prin etalonare;
    g) producerea, repararea, montarea, etalonarea, vînzarea, închirierea, punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare legale, preambalarea produselor înainte de demararea activităţii persoanei fără depunerea declaraţiei respective şi fără înregistrare la organismul naţional de metrologie;
    h) refuzul de a justifica pertinenţa şi siguranţa de către responsabilii de publicarea sau de transmiterea rezultatelor măsurărilor, oferirea către public a unor rezultate ale măsurării false sau înşelătoare
se sancţionează cu amendă de 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice [literele a)–f)] şi persoanei cu funcţie de răspundere [literele f)–h)].
    (2) Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei prin:
    a) utilizarea unităţilor de măsură nelegale în domeniile de interes public;
    b) efectuarea de măsurări în domenii de interes public neconforme reglementărilor tehnice şi reglementărilor de metrologie legală, măsurări ale căror rezultate nu sînt trasabile la etaloanele naţionale sau la cele de referinţă ale Republicii Moldova, sau ale altor ţări care sînt trasabile la etaloanele internaţionale; sau
    c) efectuarea de măsurări oficiale cu mijloace de măsurare nelegale şi cu proceduri de măsurare legale, dar neaprobate de organismul naţional de metrologie;
    d) plasarea pe piaţă, punerea în funcţiune şi exploatarea mijloacelor de măsurare utilizate în măsurările din domenii de interes public fără marcaje metrologice (de aprobare de model, de verificare metrologică) sau cu marcaje metrologice deteriorate, alterate, modificate, înlăturate sau cu termenul de valabilitate al certificatelor de aprobare de model şi al buletinelor de verificare metrologică expirat;
    e) neasigurarea metrologică a persoanelor juridice sau a persoanelor cu funcţie de răspundere care activează în domenii de interes public, oferirea serviciilor de către aceştia cu mijloace de măsurare neadecvate, nelegalizate, neverificate metrologic;
    f) utilizarea mijloacelor de măsurare cu caracteristici metrologice modificate premeditat sau cu indicaţii exprimate numai în unităţi de măsură nelegale, puse sub interdicţie de către inspectorul de stat
    se sancţionează cu amendă de 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice [literele d) şi e)] şi persoanei cu funcţie de răspundere [literele a)–f)].
    Articolul 346. Încălcarea dreptului de editare
                           şi difuzare a documentelor normative
                           din domeniul standardizării
    Editarea, publicarea, difuzarea, reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice procedeu a standardelor şi prestandardelor naţionale ale Republicii Moldova fără acordul scris al organismului naţional de standardizare
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 347. Încălcarea regulilor de acreditare
    Acordarea, refuzul de a acorda, menţinerea, extinderea, restrîngerea, suspendarea sau retragerea neîntemeiată a acreditării
    se sancţionează cu amendă de 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 348. Încălcarea regulilor de evaluare
                           a conformităţii
    Încălcarea regulilor de evaluare a conformităţii prin:
    a) eliberarea certificatelor de conformitate în baza rezultatelor negative ale încercărilor;
    b) eliberarea certificatelor de conformitate în cazul neconformităţii produselor cu condiţiile prevăzute în documentele normative, în conformitate cu care produsele au fost certificate;
    c) eliberarea certificatelor de conformitate pentru produse şi servicii ce nu ţin de domeniul organismului de certificare;
    d) eliberarea certificatelor de conformitate după expirarea termenului de valabilitate al autorizaţiei de desemnare, suspendarea valabilităţii sau anularea autorizaţiei de desemnare;
    e) prezentarea unor rezultate neveridice ale încercărilor sau etalonărilor
    se sancţionează cu amendă de 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 349. Împiedicarea activităţii
                           legitime a funcţionarului public
    (1) Împiedicarea în orice formă a activităţii legitime a funcţionarului public în exerciţiul funcţiunii (neadmiterea controlului, neprezentarea documentelor, neexecutarea prescripţiilor şi altor cerinţe legitime)
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Refuzul de a pune la dispoziţia organului de control al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi al casei teritoriale de asigurări sociale documentele justificative şi actele de evidenţă necesare stabilirii obligaţiilor de asigurări sociale
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 75 de unităţi convenţionale.
    (3) Refuzul de a pune la dispoziţia organului de control al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină documentele necesare stabilirii obligaţiilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 75 de unităţi convenţionale.
    Articolul 350. Încălcarea legislaţiei cu privire la
                            autorizarea activităţii de întreprinzător
    Nesoluţionarea expresă a cererii privind eliberarea de acte prin care s-ar permite solicitantului să iniţieze şi/sau să desfăşoare o afacere (licenţă, autorizaţie, permisiune, certificat, aviz, aprobare, coordonare, brevet, atestat de calificare), nesoluţionarea cu bună ştiinţă a cererii în termenul prevăzut de lege, generîndu-se astfel intervenţia prezumţiei legale a aprobării tacite,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 250 de unităţi convenţionale.
    Articolul 351. Nerespectarea Legii cu privire
                            la funcţionarea limbilor vorbite
                            pe teritoriul Republicii Moldova
    Nerespectarea de către funcţionarii autorităţilor publice a Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 352. Ultragierea militarului
    Ultragierea militarului, adică jignirea premeditată a onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale a acestuia în exerciţiul obligaţiilor de serviciu militar, alte acţiuni (inacţiuni) care lezează dreptul militarului
    se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile.
    Articolul 353. Ultragierea colaboratorului
                            organelor de ocrotire a normelor
                           de drept, opunerea de rezistenţă
    (1) Ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, adică jignirea premeditată a onoarei şi demnităţii procurorului, ofiţerului de urmărire penală, ofiţerului de informaţii şi securitate, colaboratorului organelor afacerilor interne, altei persoane, aflată în exerciţiul funcţiunii sau al datoriei obşteşti de asigurare a securităţii statului, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii, exprimată prin acţiune, verbal sau în scris,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de la 10 la 15 zile.
    (2) Opunerea de rezistenţă procurorului, ofiţerului de urmărire penală, ofiţerului de informaţii şi securitate, colaboratorului organelor afacerilor interne, unei alte persoane, aflată în exerciţiul funcţiunii sau al datoriei obşteşti de asigurare a securităţii statului, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional de pînă la 15 zile.
Capitolul XIX
CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA ORDINEA
PUBLICĂ ŞI LA SECURITATEA PUBLICĂ
    Articolul 354. Huliganismul nu prea grav
    Huliganismul nu prea grav, adică acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei fizice, alte acţiuni similare ce încalcă normele morale, tulbură ordinea publică şi liniştea persoanei fizice,
se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore.
    Articolul 355. Consumul de băuturi alcoolice
                            în locuri publice şi apariţia
                            în astfel de locuri în stare de
                            ebrietate produsă de alcool
    (1) Consumul de băuturi alcoolice pe străzi, pe stadioane, în scuaruri, în parcuri, în toate tipurile de transport în comun şi în alte locuri publice unde consumul de băuturi alcoolice nu este permis de autorităţile administraţiei publice locale
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (2) Apariţia în locuri publice în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, în cazul în care persoana şi-a pierdut capacitatea de a se mişca de sine stătător,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 356. Jocurile de noroc.
                           Ghicitul în locuri publice
    (1) Organizarea jocurilor de noroc cu încălcarea regulilor prevăzute de legislaţie
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
    (2) Ghicitul în locuri publice
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.
    Articolul 357. Tulburarea liniştii
    Tulburarea liniştii în timpul nopţii, de la ora 22 pînă la ora 7, inclusiv prin cîntare cu voce ridicată, semnalizare acustică, folosire cu intensitate auditivă a aparatajului audiovizual în locuinţe sau în locuri publice, alte acţiuni similare,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 358. Încălcarea regulilor de apărare
                           împotriva incendiilor
    Încălcarea standardelor, normelor şi regulilor de asigurare a apărării împotriva incendiilor
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 359. Încălcarea regimului special
                           în condiţii de stare excepţională
    (1) Încălcarea, în condiţii de stare excepţională, a regimului special, dacă nu conţine elementele constitutive ale infracţiunii,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    (2) Acţiunea specificată la alin.(1) săvîrşită în perioada de exercitare a formei speciale de administrare
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
    Articolul 360. Încălcarea modului de comercializare
                            şi/sau de înstrăinare a armelor
                            individuale şi a muniţiilor aferente
    (1) Comercializarea în magazinele specializate a armelor individuale şi a muniţiilor aferente către persoane care nu au permis de procurare a armelor şi a muniţiilor aferente
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o astfel de activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Transmiterea sau altă înstrăinare a armei individuale şi a muniţiilor aferente către o persoană care nu are permis de procurare a armelor şi a muniţiilor aferente
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (3) Eschivarea de la comercializarea armei individuale şi a muniţiilor aferente în cazul anulării permisului de deţinere a acestora
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 361. Încălcarea regulilor de deţinere,
                           port, transport, folosire sau aplicare
                           a armei individuale şi a muniţiilor aferente
    (1) Încălcarea regulilor de deţinere, port şi transport al armei individuale şi a muniţiilor aferente
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Folosirea armei individuale şi a muniţiilor aferente contrar destinaţiei
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (3) Depăşirea împuternicirilor în aplicarea armei individuale
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (4) Procurarea, purtarea, păstrarea, repararea armelor neînregistrate în modul stabilit sau fără documente de provenienţă
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
    (5) Portul armei individuale în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe
    se sancţionează cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de deţinere a armei şi de portarmă pe un termen de la 6 luni pînă la un an.
    (6) Portul armei individuale la întruniri
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de deţinere a armei şi de portarmă.
    Articolul 362. Încălcarea termenului de înregistrare,
                           reînregistrare a armei individuale sau
                           prelungire a permisului de deţinere
                           a armei şi de portarmă
    (1) Încălcarea termenului de înregistrare sau de reînregistrare a armei individuale la organul de poliţie
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea termenului de prelungire a permisului de deţinere a armei şi de portarmă
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 363. Tragerea din armă de foc în locuri publice,
                            în locuri nerezervate pentru tragere
                            sau cu încălcarea modului stabilit
    Tragerea din armă de foc în locuri publice, în locuri nerezervate pentru tragere, în locuri rezervate, dar cu încălcarea modului stabilit
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de portarmă pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 364. Încălcarea legislaţiei cu privire la  publicitate
    (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate exterioară fără permisiunea autorităţii administraţiei publice locale şi fără acordarea, în modul stabilit, a unui spaţiu de afişaj
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 300 de unităţi convenţionale.
    (2) Amplasarea mijloacelor de publicitate exterioară pe arbori sau în zonele de protecţie a monumentelor de arhitectură, de istorie şi de cultură
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 300 de unităţi convenţionale.
    (3) Amplasarea sau difuzarea publicităţii produselor şi a serviciilor supuse certificării sau licenţierii în cazul în care producătorii lor nu dispun de certificat sau de licenţă, precum şi amplasarea sau difuzarea publicităţii produselor şi a serviciilor interzise producerii şi comercializării
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 300 de unităţi convenţionale.
    (4) Amplasarea sau difuzarea publicităţii produselor şi a serviciilor cu folosirea neautorizată a simbolurilor statului
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 300 de unităţi convenţionale.
    (5) Prezentarea, producerea sau difuzarea fără autorizaţie a publicităţii şedinţelor medicale în masă cu folosirea metodelor de influenţă psihică
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 300 de unităţi convenţionale.
    Articolul 365. Distrugerea sau deteriorarea
                           intenţionată a obiectelor activităţii
                          de  publicitate
    Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a afişelor (cu excepţia celor electorale), avizelor, anunţurilor, altor obiecte ale activităţii de publicitate
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore.
Capitolul XX
CONTRAVENŢII ÎN
DOMENIUL EVIDENŢEI MILITARE

    Articolul 366. Neîndeplinirea îndatoririlor
                           privind evidenţa militară
    (1) Neprezentarea persoanei care se află la evidenţă sau care este obligată să se afle la evidenţă militară, la citarea centrelor militare, fără motive întemeiate sau plecarea ei în o altă localitate pentru domiciliere ori şedere temporară, sau plecarea în străinătate pe un termen ce depăşeşte 30 de zile fără a se scoate de la evidenţă, sau sosirea dintr-o altă localitate unde domiciliază temporar fără a se pune la evidenţă militară, precum şi comunicarea tardivă organului de evidenţă militară a datelor despre schimbarea stării familiale, a domiciliului, a locului de studii, de muncă sau schimbarea funcţiei, pentru o perioadă ce depăşeşte 30 de zile,
    se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    (2) Neprezentarea de către persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, instituţiilor publice, agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, centrelor militare, în modul stabilit de legislaţie, a datelor privind evidenţa militară şi a modificărilor survenite la acestea cu privire la recruţi, militari şi rezervişti
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 367. Deteriorarea sau nimicirea cu intenţie
                            ori pierderea din neglijenţă a
                            documentelor de evidenţă militară
    Deteriorarea sau nimicirea cu intenţie ori pierderea din neglijenţă a livretului militar, a adeverinţei de recrutare sau a ordinului de mobilizare
    se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
    Articolul 368. Eschivarea de la examenul medical
     Eschivarea recruţilor şi rezerviştilor de la examenul medical 
    se sancţionează cu amendă de la 3 la 5 unităţi convenţionale.
    Articolul 369. Angajarea la lucru sau înmatricularea
                            la studii a tinerilor, a recruţilor şi
                            a rezerviştilor neluaţi la evidenţă militară
    Angajarea la lucru sau înmatricularea la studii a tinerilor, a recruţilor şi a rezerviştilor neluaţi la evidenţă militară de către centrele militare
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 370. Eschivarea de la încorporare
                           în serviciul civil (de alternativă)
    Eschivarea de la încorporare în serviciul civil (de alternativă)
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 371. Favorizarea sustragerii cetăţenilor
                           de la îndeplinirea serviciului militar,
                           încorporarea sau eliberarea nelegitimă
                           a cetăţenilor de la încorporare
    Favorizarea prin acţiuni sau inacţiuni a sustragerii cetăţenilor de la îndeplinirea serviciului militar, încorporarea sau eliberarea nelegitimă a cetăţenilor de la încorporare în serviciul militar sau în serviciul civil (de alternativă) de către medicii specialişti care participă la examinarea medicală a cetăţenilor, membrii comisiei de recrutare-încorporare, persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice, instituţiilor publice, agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi de către conducătorii organizaţiilor obşteşti,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    Articolul 372. Introducerea în uz sau purtarea ilegală
                          a uniformei militare şi a însemnelor
                          gradului militar, ale genului de arme şi
                          ale apartenenţei departamentale
    (1) Introducerea în uz, pentru lucrătorii instituţiilor publice şi ai agenţilor economici, a uniformei şi a însemnelor similare uniformei şi însemnelor gradelor militare
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Purtarea ilegală a uniformei militare şi a însemnelor gradului militar, ale genului de arme şi ale apartenenţei departamentale
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
    Articolul 373. Încălcarea normelor privind
                           rechiziţiile de bunuri şi prestările
                          de servicii în interes public
    (1) Necomunicarea în termen sau refuzul de a comunica centrelor militare date de evidenţă privind cantitatea şi starea bunurilor rechiziţionabile, precum şi a modificărilor survenite în aceste date,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (2) Refuzul, în caz de concentrări militare, exerciţii şi antrenamente de mobilizare, de a pune la dispoziţie bunurile rechiziţionabile, nedeclararea lor la inventariere ori sustragerea de la îndeplinirea unor astfel de obligaţii
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
    (3) Eschivarea sau refuzul de a presta servicii în interes public în caz de concentrări militare, exerciţii şi antrenamente de mobilizare, precum şi eschivarea sau refuzul de a preveni, a localiza sau a înlătura consecinţele calamităţilor naturale, ale avariilor tehnogene şi ale catastrofelor
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
Cartea a doua
PROCESUL CONTRAVENŢIONAL
Titlul I
PARTEA GENERALĂ
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 374. Procesul contravenţional
    (1) Procesul contravenţional reprezintă totalitatea de norme din prezentul cod care reglementează procedura contravenţională.
    (2) Procesul contravenţional este activitatea desfăşurată de autoritatea competentă, cu participarea părţilor şi a altor persoane titulare de drepturi şi de obligaţii, avînd ca scop constatarea contravenţiei, examinarea şi soluţionarea cauzei contravenţionale, constatarea cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvîrşirea contravenţiei.
    (3) Procesul contravenţional se desfăşoară pe principii generale de drept contravenţional, în temeiul normelor dreptului internaţional şi ale tratatelor internaţionale cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 375. Prezumţia de nevinovăţie
    (1) Persoana acuzată de săvîrşirea unei contravenţii se consideră nevinovată atîta timp cît vinovăţia sa nu este dovedită în modul prevăzut de prezentul cod.
    (2) Nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăţia sa.
    (3) Concluziile despre vinovăţia persoanei în săvîrşirea contravenţiei nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate în condiţiile prezentului cod se interpretează în favoarea persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional.
    Articolul 376. Inviolabilitatea persoanei
    (1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile.
    (2) Persoana pasibilă de răspundere contravenţională poate fi reţinută sau supusă constrîngerii numai în cazuri excepţionale şi în condiţiile prezentului cod, urmînd să fie tratată cu respectul demnităţii umane.
    (3) Reţinerea persoanei în cauza contravenţională nu poate depăşi 3 ore.
    (4) Persoanei reţinute i se aduc imediat la cunoştinţă, în limba pe care o înţelege, drepturile sale şi motivele reţinerii, circumstanţele faptei, încadrarea juridică a acţiunii a cărei săvîrşire îi este imputată.
    (5) Persoana reţinută ilegal sau persoana în a cărei privinţă temeiurile reţinerii au decăzut urmează să fie liberată imediat.
    (6) Percheziţia, examinarea corporală, alte acţiuni procesuale care aduc atingere inviolabilităţii persoanei pot fi efectuate fără consimţămîntul acesteia sau al reprezentantului ei legal numai în condiţiile prezentului cod.
    (7) În timpul procesului contravenţional nimeni nu poate fi maltratat fizic sau psihic şi sînt interzise orice acţiuni şi metode care creează pericol pentru viaţa ori sănătatea omului, chiar cu acordul acestuia. Persoana reţinută nu poate fi supusă violenţei, ameninţărilor sau unor metode ori procedee care ar afecta capacitatea ei de a lua decizii şi de a-şi exprima opiniile.
    (8) Persoana ale cărei libertate şi demnitate au fost lezate prin aplicarea ilegală a unei măsuri procesuale are dreptul la repararea, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat astfel.
    Articolul 377. Libertatea de mărturisire împotriva sa
    (1) Nimeni nu poate fi silit să mărturisească împotriva sa ori împotriva rudelor sale apropiate, a soţului/soţiei, logodnicului/logodnicei sau să-şi recunoască vinovăţia.
    (2) Persoana căreia autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională îi propune să facă declaraţii demascatoare împotriva sa ori a rudelor sale apropiate, a soţului/soţiei, logodnicului/logodnicei este în drept să refuze de a face asemenea declaraţii şi nu poate fi trasă la răspundere pentru aceasta.
    Articolul 378. Dreptul la apărare
    (1) În procesul contravenţional, autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională este obligată să asigure părţilor şi altor participanţi la proces deplina exercitare a drepturilor procesuale în condiţiile prezentului cod.
    (2) Pe parcursul procesului contravenţional, părţile au dreptul să fie asistate de un apărător (avocat).
    (3) În momentul pornirii procesului contravenţional, autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională este obligată să aducă la cunoştinţa persoanei pasibile de răspundere contravenţională dreptul ei de a fi asistată de un apărător.
    (4) În cel mult 3 ore din momentul reţinerii, persoanei care este pasibilă de sancţiunea arestului contravenţional şi nu are apărător ales i se desemnează un apărător din oficiu.
    Articolul 379. Limba în care se desfăşoară procesul
                           contravenţional şi dreptul la interpret
    (1) Procesul contravenţional se desfăşoară în limba de stat.
    (2) Persoana care nu posedă sau nu vorbeşte limba de stat are dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi materialele dosarului şi de a vorbi în faţa autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională prin interpret.
    (3) Procesul contravenţional se poate desfăşura în limba acceptată de majoritatea persoanelor care participă la proces. În acest caz, actele procesuale se întocmesc în mod obligatoriu şi în limba de stat.
    (4) Actele procesuale ale autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională se înmînează persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional, fiind traduse în limba pe care aceasta o cunoaşte, în modul stabilit de prezentul cod.
    Articolul 380. Dreptul de a nu fi urmărit sau
                           sancţionat de mai multe ori
    Nimeni nu poate fi urmărit sau sancţionat de mai multe ori pentru aceeaşi faptă. Reluarea procesului contravenţional care a încetat poate avea loc doar în cazul descoperirii unor noi circumstanţe sau în cazul depistării unui viciu fundamental în hotărîrea de încetare.
    Articolul 381. Accesul liber la justiţie
    (1) Orice persoană are dreptul la satisfacţia efectivă din partea instanţei de judecată competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
    (2) Orice persoană are dreptul la examinarea şi la soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în termen rezonabil, de către o instanţă independentă, imparţială, legal constituită, care să acţioneze în conformitate cu prezentul cod.
    (3) Reprezentantul autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională nu poate participa la examinarea cauzei dacă are, direct sau indirect, un interes care i-ar putea afecta imparţialitatea.
    (4) Autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională are obligaţia de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atît circumstanţele care dovedesc vinovăţia persoanei, cît şi cele care dezvinovăţesc persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional, precum şi circumstanţele atenuante sau agravante.
    Articolul 382. Citarea
    (1) Citarea este o acţiune procedurală prin care autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională asigură prezentarea persoanei în faţa sa pentru desfăşurarea normală a procesului contravenţional.
    (2) Citarea se face prin invitaţie scrisă, care se înmînează de către agentul împuternicit în acest sens sau se expediază prin poştă.
    (3) Citarea se face în aşa fel ca persoana chemată să primească invitaţia cu cel puţin 5 zile înainte de data cînd ea trebuie să se prezinte în faţa autorităţii respective.
    (4) Persoana este obligată să se prezinte la data, ora şi în locul indicate în citaţie. În cazul imposibilităţii de a se prezenta, persoana este obligată să informeze organul respectiv, indicînd motivul.
    (5) În cazul în care nu anunţă autoritatea despre imposibilitatea de a se prezenta la data, ora şi în locul indicate în citaţie ori în cazul în care nu se prezintă nemotivat, persoana poate fi supusă amenzii judiciare sau aducerii silite.
    (6) Acţiunea procedurală de citare a persoanei în timpul procesului contravenţional se efectuează în conformitate cu art.237–242 din Codul de procedură penală.
    (7) Actele de procedură se comunică persoanei potrivit regulilor de citare.
    Articolul 383. Cheltuielile aferente procesului
                            contravenţional
    (1) Cheltuielile de administrare şi de conservare a probelor, de retribuire a apărătorului, alte cheltuieli aferente procesului contravenţional se suportă de contravenient sau de stat în modul stabilit de legislaţie.
    (2) Victima, reprezentantul ei, martorul, specialistul, expertul, interpretul, traducătorul, apărătorul (avocatul) au dreptul la repararea prejudiciului şi a cheltuielilor suportate în procesul contravenţional în ordinea procedurii civile, cu excepţia cazurilor cînd nu există divergenţe asupra întinderii acestora.
    (3) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional se repune în dreptul de care a fost privată şi ei i se repară cheltuielile suportate în proces dacă, prin hotărîre definitivă, este declarată nevinovată sau răspunderea sa contravenţională este înlăturată, cu excepţia cazului de amnistie.
Capitolul II
PARTICIPANŢII LA
PROCESUL CONTRAVENŢIONAL

    Articolul 384. Persoana în a cărei privinţă
                           a fost pornit proces contravenţional
    (1) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional şi căreia, prin hotărîre definitivă, i s-a stabilit o sancţiune contravenţională sau a cărei răspundere contravenţională sau executare a sancţiunii contravenţionale aplicate este înlăturată prin hotărîre definitivă se numeşte contravenient.
    (2) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are dreptul:
    a) la apărare;
    b) să cunoască fapta imputată;
    c) să fie asigurată, în cel mult 3 ore de la reţinere, cu un apărător din oficiu dacă este pasibilă de sancţiunea arestului contravenţional;
    d) să anunţe, în cazul reţinerii, prin autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională, două persoane, la alegerea sa, despre faptul şi locul reţinerii;
    e) să primească informaţie scrisă şi explicarea drepturilor sale expuse în prezentul articol, inclusiv a dreptului de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa, împotriva rudelor sale apropiate, a soţului/soţiei, logodnicului/logodnicei, precum şi de a nu-şi recunoaşte vinovăţia;
    f) să fie audiată în prezenţa apărătorului dacă acceptă sau cere să fie audiată;
    g) să aibă întrevederi cu apărătorul în condiţii confidenţiale, fără limitarea numărului şi duratei întrevederilor;
    h) să ia cunoştinţă de materialele din dosar şi să i se elibereze, la cerere, în cel mult 24 de ore, copii de pe procesul-verbal;
    i) să prezinte probe;
    j) să formuleze cereri;
    k) să conteste decizia asupra cauzei;
    l) să recunoască total sau parţial vinovăţia în comiterea faptei ce i se impută;
    m) să ceară recuzarea reprezentantului autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului;
    n) să solicite audierea martorilor;
    o) să facă obiecţii împotriva acţiunilor agentului constatator şi să ceară consemnarea obiecţiilor sale în procesul-verbal;
    p) să ia cunoştinţă de procesul-verbal încheiat de agentul constatator, să facă obiecţii asupra corectitudinii lui, să ceară completarea lui cu circumstanţele care, în opinia sa, trebuie să fie consemnate;
    q) să se împace cu victima în condiţiile prevăzute de prezentul cod;
    r) să fie informat de agentul constatator despre toate hotărîrile ce se referă la drepturile şi interesele sale, să primească, la cerere, copii de pe aceste hotărîri;
    s) să atace, în modul stabilit de lege, acţiunile şi deciziile autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, inclusiv hotărîrea judecătorească;
    t) să retragă orice plîngere depusă personal sau de apărător în interesele sale;
    u) să ceară şi să primească repararea prejudiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională.
    (3) Realizarea de către persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional a drepturilor sale ori renunţarea la realizarea acestor drepturi nu poate fi interpretată în detrimentul persoanei şi nu poate avea consecinţe nefavorabile pentru ea.
    (4) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional este obligată:
    a) să se prezinte la citarea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională;
    b) să accepte, la cererea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, examinarea şi percheziţia sa corporală;
    c) să accepte necondiţionat, la cererea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, testarea alcoolscopică, examenul medical, dactiloscopia, prelevarea de sînge şi de secreţii ale corpului pentru analiză;
    d) să fie supusă expertizei judiciare, la cererea agentului constatator competent sau a instanţei;
    e) să se supună dispoziţiilor legale ale agentului constatator şi ale preşedintelui şedinţei de judecată;
    f) să respecte ordinea în şedinţa de judecată şi să nu părăsească sala de şedinţe fără învoirea dată de preşedintele şedinţei.
    (5) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.
    (6) În conformitate cu prevederile prezentului cod, drepturile minorului se realizează şi de reprezentantul lui legal. Procesului contravenţional se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură penală cu privire la drepturile şi obligaţiile reprezentantului legal al minorului.
    Articolul 385. Agentul constatator
    (1) Agentul constatator este reprezentantul autorităţii publice care soluţionează, în limitele competenţei sale, cauza contravenţională în modul prevăzut de prezentul cod.
    (2) Este desemnat ca agent constatator funcţionarul din autorităţile indicate la art.400–423, împuternicit cu atribuţii de constatare a contravenţiei şi/sau de sancţionare.
    Articolul 386. Procurorul
    (1) Procurorul participă la procesul contravenţional în limitele competenţei stabilite de prezentul cod.
    (2) Procurorul este în drept:
    a) să pornească procesul contravenţional;
    b) să aplice în cazurile prevăzute de lege sancţiune contravenţională;
    c) să solicite aplicarea de către instanţa de judecată a unei sancţiuni contravenţionale;
    d) să participe la examinarea cauzei în instanţă de judecată atunci cînd procesul contravenţional a fost pornit de el;
    e) să verifice legalitatea acţiunilor agentului constatator;
    f) să atace decizia agentului constatator sau a instanţei de judecată;
    g) să exercite alte drepturi prevăzute de lege.
    (3) Procurorul este în drept, în termen de 15 zile, să atace decizia agentului constatator emisă în cazul contravenţional. Contestaţia se declară şi se examinează în conformitate cu prevederile art.448 şi ale capitolului VII din cartea a doua.
    Articolul 387. Victima
    (1) Este victimă persoana fizică sau persoana juridică căreia, prin contravenţie, i-au fost cauzate prejudicii morale, fizice sau materiale.
    (2) Victima îşi realizează drepturile şi îşi execută obligaţiile personal ori prin reprezentanţi, în condiţiile legii. Dacă victima este un minor sau o persoană în stare de iresponsabilitate, drepturile ei sînt realizate de reprezentanţii săi legali în modul stabilit de prezentul cod.
    (3) Victima are dreptul:
    a) la înregistrarea neîntîrziată a cererii sale în modul stabilit, la soluţionarea cererii de către agentul constatator, la informare privitor la decizia adoptată;
    b) să prezinte documente, alte mijloace de probă în vederea confirmării pretenţiilor sale;
    c) să-şi retragă cererea în cazurile prevăzute de lege;
    d) să atace decizia autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională;
    e) să fie asistată în procesul contravenţional de un apărător ales;
    f) să i se elibereze, la cerere, în cel mult 24 de ore, copii de pe materialele din dosarul contravenţional.
    (4) Victima va fi prevenită în scris că răspunde pentru declaraţii calomnioase.
    (5) Victima este obligată:
    a) să se prezinte la citarea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, să dea explicaţii la solicitarea acesteia;
    b) să prezinte, la cererea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, documente şi alte mijloace de probă de care dispune, mostre pentru cercetare comparativă;
    c) să accepte, la cererea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, a fi supusă examenului medical în cazul în care pretinde că i s-a cauzat un prejudiciu fizic;
    d) să se supună dispoziţiilor legitime ale reprezentantului autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională sau ale preşedintelui şedinţei de judecată.
    (6) Victima are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.
    Articolul 388. Martorul
    (1) Este martor persoana citată în această calitate de către autoritatea competentă, care are cunoştinţă despre vreo faptă sau împrejurare de natură să servească aflării adevărului în procesul contravenţional.
    (2) Rudele apropiate, precum şi soţul/soţia, logodnicul/logodnica, nu sînt obligate să facă depoziţii împotriva persoanei în privinţa căreia a fost pornit proces contravenţional. Agentul constatator şi instanţa de judecată sînt obligaţi să aducă acest fapt la cunoştinţă persoanelor respective contra semnătură.
    (3) Martorul are dreptul:
    a) să ştie în legătură cu ce cauză este citat;
    b) să ceară recuzarea interpretului, traducătorului care participă la audierea sa;
    c) să înainteze cereri;
    d) să refuze de a face depoziţii, de a prezenta documente, alte mijloace de probă, mostre ori date dacă acestea pot fi folosite împotriva sa ori a rudelor apropiate;
    e) să facă depoziţii în limba maternă sau în orice altă limbă, să ia cunoştinţă de depoziţiile sale înregistrate, să ceară corectarea sau completarea lor;
    f) la facerea depoziţiilor, să utilizeze documente ce conţin calcule complicate, denumiri geografice, informaţii de altă natură dificil de a fi expuse din memorie, să noteze amănuntele greu de memorizat, să-şi ilustreze depoziţiile cu scheme, desene grafice;
    g) să fie asistat de un apărător pe care l-a ales ca reprezentant.
    (4) Martorul este obligat:
    a) să se prezinte la citarea agentului constatator sau a instanţei de judecată pentru a face depoziţii şi a participa la acţiuni procesuale;
    b) să facă depoziţii veridice, să comunice tot ceea ce ştie în legătură cu cauza respectivă şi să răspundă la întrebări, să confirme prin semnătură exactitatea depoziţiilor sale consemnate în procesul-verbal al acţiunii procesuale sau anexate la el;
    c) să prezinte, la cererea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, documente, alte mijloace de probă, mostre;
    d) să se supună dispoziţiilor legale ale agentului constatator sau ale instanţei de judecată.
    (5) Neexecutarea neîntemeiată a obligaţiilor martorului se sancţionează în conformitate cu legea.
    (6) Refuzul sau eschivarea martorului de a face depoziţii se sancţionează în conformitate cu art.313 din Codul penal, iar prezentarea intenţionată de depoziţii mincinoase – în conformitate cu art.312 din acelaşi cod.
    (7) Martorul are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.
    (8) În cazurile prevăzute de lege, agentul constatator este obligat să asigure participarea la acţiunile procesuale a persoanelor dezinteresate, cu capacitate de exerciţiu deplină (martori asistenţi), pentru a atesta prin semnătură caracterul veridic al faptelor consemnate.
    (9) Martorul minor este asistat de reprezentantul legal sau de reprezentantul autorităţii tutelare. Reprezentantul martorului minor este în drept să ştie despre citarea de către autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională a persoanei ale cărei interese le reprezintă, să o însoţească şi să asiste la acţiunile procesuale. Agentul constatator sau instanţa de judecată sînt obligaţi să asigure participarea reprezentantului minorului la procesul contravenţional. Martorul minor urmează a fi interogat numai în prezenţa unui pedagog.
    Articolul 389. Specialistul
    (1) Este specialist persoana neinteresată de rezultatele cauzei contravenţionale, cu suficiente cunoştinţe şi deprinderi speciale pentru a acorda ajutor agentului constatator sau instanţei de judecată, chemată să participe la efectuarea acţiunilor procesuale în cazurile prevăzute de prezentul cod.
    (2) Specialistul nu poate participa la acţiunea procesuală dacă are, direct sau indirect, un interes care i-ar afecta imparţialitatea.
    (3) Pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unor concluzii false, specialistul răspunde în conformitate cu art.312 din Codul penal.
    Articolul 390. Expertul
    (1) Este expert persoana neinteresată de rezultatele cauzei contravenţionale, avînd cunoştinţe speciale, numită să efectueze investigaţii în cazurile prevăzute de prezentul cod şi să prezinte raport în baza lor.
    (2) Expertul nu poate participa la acţiunea procesuală dacă are, direct sau indirect, un interes care i-ar afecta imparţialitatea.
    (3) Pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unor concluzii false, expertul răspunde în conformitate cu art.312 din Codul penal.
    Articolul 391. Interpretul, traducătorul
    (1) Interpret sau traducător este persoana care poate traduce din o altă limbă, poate interpreta semnele celor muţi ori surzi, cunoaşte terminologia juridică, nu este interesată de rezultatele cauzei contravenţionale şi acceptă să participe în această calitate. Persoana este desemnată în calitatea de interpret sau de traducător de către agentul constatator sau de instanţa de judecată în cazurile prevăzute de prezentul cod.
    (2) Interpretul, traducătorul nu pot participa la acţiunile procesuale dacă au, direct sau indirect, un interes ce le-ar putea afecta imparţialitatea.
    (3) Neexecutarea de către interpret, traducător a obligaţiilor lor atrage răspundere potrivit legii. Pentru traducere intenţionat incorectă, interpretul, traducătorul răspund în conformitate cu art.312 din Codul penal.
    Articolul 392. Apărătorul
    Este apărător persoana admisă în profesia de avocat avînd dreptul să participe la procesul contravenţional pentru a asigura asistenţă juridică sau a reprezenta partea pe care o asistă în bază de contract sau din oficiu.
Capitolul III
AUTORITĂŢILE COMPETENTE SĂ SOLUŢIONEZE
CAUZELE CONTRAVENŢIONALE
    Articolul 393. Autorităţile competente să soluţioneze
                           cauzele contravenţionale
    Sînt competente să soluţioneze cauzele contravenţionale:
    a) instanţa de judecată;
    b) procurorul;
    c) comisia administrativă;
    d) agentul constatator (organele de specialitate specificate la art.400–423).
    Articolul 394. Instanţa care înfăptuieşte justiţia
                           în cauzele contravenţionale
    (1) Justiţia în cauzele contravenţionale se înfăptuieşte de către instanţa de judecată conform competenţei date prin prezentul cod.
    (2) Cauza contravenţională se judecă în complet format dintr-un singur judecător care se pronunţă asupra fondului cauzei prin decizie.
    (3) Instanţa de recurs judecă în complet format din 3 judecători.
    (4) Judecarea cauzei în şedinţă judiciară va fi argumentată şi efectuată cu respectarea tuturor regulilor de procedură judiciară.
    (5) Cauza contravenţională se judecă în şedinţă publică sau în şedinţă închisă, după caz.
    Articolul 395. Competenţa instanţei de judecată
    (1) Instanţa judecă:
    1) toate cazurile cu privire la contravenţii, cu excepţia celor atribuite de prezentul cod competenţei unor alte organe, precum şi:
    a) cauzele contravenţionale în privinţa minorilor;
    b) cauzele contravenţionale prevăzute la art.61, 63–66, 316–318, 320, 336;
    c) cauzele contravenţionale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea unei sancţiuni dintre cele care urmează:
    - privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate;
    - privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii;
    - privarea de dreptul special;
    - munca neremunerată în folosul comunităţii;
    - arestul contravenţional;
    2) contestaţiile împotriva hotărîrilor autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale, procurorului.
    (2) Instanţa de judecată este competentă să aplice măsuri de siguranţă şi amendă judiciară.
    (3) Instanţa de recurs judecă recursul pronunţîndu-se prin decizie.
    Articolul 396. Competenţa procurorului
    (1) Procurorul examinează contravenţiile prevăzute la art.63–68, 88, 312, 313, 316, 317, 320, 322–324, 335–337, 351–353 şi cele pe care le-a depistat în exerciţiul funcţiunii.
   (2) În cazul refuzului începerii urmăririi penale, încetării urmăririi penale din cauza că fapta constituie o contravenţie, precum şi în cazul liberării de răspundere penală a persoanei cu tragerea la răspundere contravenţională, procurorul dispune pornirea procesului contravenţional şi ori examinează cauza în limitele competenţei sale, ori expediază materialele acumulate, conform competenţei, altor organe pentru examinare.
    (3) Prin ordonanţă motivată, procurorul poate aplica orice sancţiune contravenţională, cu excepţia sancţiunii a cărei aplicare este de competenţa instanţei de judecată.
    Articolul 397. Modul de formare a comisiei administrative
    (1) Comisia administrativă de pe lîngă autoritatea publică locală executivă se formează de către consiliul local (sătesc, comunal, orăşenesc, municipal) în componenţa preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului responsabil şi a 4–7 membri.
    (2) Obligaţiile preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului responsabil ai comisiei administrative se stabilesc prin regulament.
    Articolul 398. Competenţa comisiei administrative
    (1) Comisia administrativă examinează contravenţiile prevăzute la art.62, 75, 76, 92, 108, 161–168, 170–175, 180, 181, 227.
    (2) Şedinţa comisiei administrative este deliberativă dacă la ea este prezentă simpla majoritate a membrilor ei.
    (3) Deciziile comisiei administrative se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor comisiei prezenţi la şedinţă.
    Articolul 399. Competenţa agentului constatator
    (1) Cauza contravenţională se soluţionează de agentul constatator în a cărui rază teritorială a fost săvîrşită contravenţia. Acesta poate aplica sancţiunile prevăzute în partea specială a cărţii a doua în limitele competenţei şi numai în exerciţiul funcţiunii.
    (2) Agentul constatator poate constata contravenţii ale căror constatare, soluţionare şi sancţionare sînt atribuite competenţei unor alte organe. În astfel de cazuri, agentul va remite organelor respective procesele-verbale de constatare a contravenţiilor.
    Articolul 400. Organele afacerilor interne
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.47–54, 69–71, 73, 74, art.77 alin.(8), art.78, art.79 alin.(1), (2), (4), art.85–87, 89–91, 96–107, 159, 160, 176, 191, 197, 201–203, 205, 216, 220–226, 228–245, 261, 262, 267, art.273 pct.1)–4), 6)–13), art.274, art.277 alin.(1), (4), (5), (7), art.283, art.284 alin.(1)–(3), art.285, 286, art.299 alin.(2), art.321, 325, 326, 334, 338–343, 354–365 se examinează de organele afacerilor interne.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni în limitele competenţei şeful de direcţie şi adjuncţii lui, comisarul de poliţie şi adjuncţii lui, şefii secţiilor de poliţie, şefii sectoarelor de poliţie, şefii posturilor de poliţie, ofiţerii operativi superiori de sector şi ofiţerii de sector ai poliţiei, precum şi şefii posturilor liniare de poliţie, iar pe cauzele privind încălcarea regimului din transporturi şi a regulilor de circulaţie rutieră – şi funcţionarii poliţiei rutiere.
    (3) Sînt în drept să examineze cauzele privind încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor şi să aplice sancţiuni şeful Direcţiei salvatori şi pompieri şi adjuncţii lui, şefii detaşamentelor, unităţilor, posturilor paramilitare şi militare de salvatori şi pompieri din subordinea direcţiei, şefii subunităţilor specializate.
    (4) Contravenţiile prevăzute la art.62, 75, 76, 92, 227 se constată de organele afacerilor interne.
    (5) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la alin.(4) se remit spre examinare comisiei administrative.
    Articolul 401. Centrul pentru Combaterea
                           Crimelor Economice şi Corupţiei
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.264, 265, 272, art.273 pct.5), art.282, art.284 alin.(4), art.314, 315, art.349 alin.(1), (2), art.350 se examinează de organele Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Contravenţiile prevăzute la art.277 alin.(2), (3), (6), art.293, 295 se examinează de organele de specialitate care le-au depistat ale centrului.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni directorul, vicedirectorii centrului, şefii organelor teritoriale şi adjuncţii lor.
    Articolul 402. Organele de control financiar şi fiscal
                           ale Ministerului Finanţelor
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.263, 288–292, 297, 298, art.299 alin.(1), art.301, 311 se examinează de organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor. Contravenţiile prevăzute la art.277 alin.(2), (3), (6), art.293, 295 se examinează de organele de specialitate care le-au depistat ale ministerului.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni ministrul şi viceminiştrii finanţelor, directorul general al Vistieriei de Stat şi adjuncţii lui, conducătorii direcţiilor generale finanţe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi adjuncţii lor, şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor, conducătorii Serviciului Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor şi ai subdiviziunilor lui teritoriale, adjuncţii acestora.
    Articolul 403. Serviciul vamal
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.79 alin.(3), art.287 se examinează de Serviciul vamal.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni şefii birourilor şi posturilor vamale şi adjuncţii lor.
    Articolul 404. Comisia Naţională a Pieţei Financiare
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.300, 302–304, 306–310 se examinează de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni preşedintele şi vicepreşedinţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
    Articolul 405. Organele pentru protecţia mediului
                           şi Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva"
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.93–95, 109–130, 132–154, 156, 182 se examinează de organele pentru protecţia mediului.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni inspectorul principal de stat pentru ecologie şi adjuncţii lui, inspectorii superiori de stat pentru ecologie.
    (3) Contravenţiile prevăzute la art.110–115, 120–130, 132–137, 139–142 se constată de către Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva".
    (4) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul general al Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva" şi adjuncţii lui, directorii întreprinderilor de stat pentru silvicultură, ai întreprinderilor silvo-cinegetice, ai rezervaţiilor naturale.
    (5) Persoanele menţionate la alin.(4) vor remite procesele-verbale cu privire la contravenţii spre examinare organelor de protecţie a mediului.
    (6) Contravenţiile prevăzute la art.181 se constată de organele pentru protecţia mediului.
    (7) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale persoanele menţionate la alin.(2).
    (8) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la alin.(6) se remit spre examinare comisiei administrative.
    Articolul 406. Organele supravegherii sanitar
                           epidemiologice de stat
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.80–83, 115, 268–271, 276 se examinează de organele supravegherii sanitar-epidemiologice de stat.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova şi adjuncţii lui, medicii-şefi sanitari de stat ai raioanelor şi oraşelor (municipiilor).
    Articolul 407. Organele de specialitate
                           în domeniul transporturilor
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.198–200, 204, 206, 207 se constată de organele de specialitate ale administraţiei publice în domeniul transportului auto, electric, feroviar şi naval.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale:
    a) în transportul auto şi electric – şefii serviciilor abilitate cu funcţii de control şi adjuncţii lor;
    b) în transportul feroviar – şefii de staţii şi locţiitorii lor, şefii de gări şi locţiitorii lor, şefii de depouri de locomotive (de vagoane), şefii trenurilor de călători, controlorii-revizori ai trenurilor de călători;
    c) în transportul naval – căpitanul portului şi inspectorii căpităniei portului.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    (4) Contravenţiile prevăzute la art.208–215, 217–219 se examinează de organele de specialitate ale administraţiei publice în domeniul transportului aerian.
    (5) Sînt în drept să examineze contravenţii şi să aplice sancţiuni:
    a) conducătorii agenţiilor transportului aerian şi adjuncţii lor, inspectorii superiori şi inspectorii abilitaţi cu funcţii de control;
    b) comandanţii aeronavelor civile în perioada de îndeplinire a misiunii de zbor, pentru contravenţiile prevăzute la art.210.
    Articolul 408. Inspectoratul Principal de Stat pentru
                            Supravegherea Pieţei, Metrologie
                            şi Protecţia Consumatorilor
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.84, 278–281, 344–348 se constată de Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şeful Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor şi adjuncţii lui.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 409. Inspecţia Muncii
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.55–61 se constată de Inspecţia Muncii.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale inspectorul general de stat al muncii şi adjuncţii lui, şefii inspectoratelor teritoriale de muncă şi adjuncţii lor.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 410. Agenţia Naţională pentru Reglementare
                            în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
                            Informaţiei
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.246–260 se constată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei şi adjuncţii lui.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 411. Agenţia Naţională pentru
                           Reglementare în Energetică
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.108, 161–169 se constată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţiile prevăzute la art.108, 161–168 şi să încheie procese-verbale persoanele cu funcţie de răspundere din unităţile energetice, împuternicite de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    (3) Persoanele menţionate la alin.(2) vor remite procesele-verbale cu privire la contravenţii spre examinare comisiei administrative.
    (4) Sînt în drept să constate contravenţiile prevăzute la art.169 şi să încheie procese-verbale specialiştii şi şefii subdiviziunilor împuterniciţi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    (5) Persoanele menţionate la alin.(4) vor remite procesele-verbale cu privire la contravenţii spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 412. Casa Naţională de Asigurări Sociale
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.263 alin.(2), 294, 296, 305, art.349 alin.(2) se constată de Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi directorii caselor teritoriale de asigurări sociale.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 413. Compania Naţională de Asigurări în Medicină
    (1) Contravenţiile menţionate la art.263 alin.(3), 266, art.349 alin.(3) se constată de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi adjuncţii lui, directorii agenţiilor teritoriale şi adjuncţii lor.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 414. Organele supravegherii de stat
                            în domeniul agricol şi sanitar-veterinar
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.131, 157, 158, 183–190, 192–196, 275 se constată de organele supravegherii de stat în domeniul agricol şi sanitar-veterinar.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale:
    a) şeful Inspectoratului General Agricol şi adjuncţii lui, şefii oficiilor teritoriale ale inspectoratului, pentru contravenţiile prevăzute la art.131, 183–188, 192–195;
    b) directorul Agenţiei Fitosanitare şi adjuncţii lui, şefii direcţiilor teritoriale ale agenţiei, pentru contravenţiile prevăzute la art.189, 190;
    c) medicii veterinari oficiali din cadrul Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală sau din cadrul direcţiilor raionale (municipale) sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală, pentru contravenţiile prevăzute la art.157, 158, 196, 275.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 415. Ministerul Apărării
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.242, 244, 366–373 se constată de Ministerul Apărării.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale:
    a) persoanele cu funcţie de răspundere din centrele militare sau din Marele Stat Major al Armatei Naţionale, pentru contravenţiile prevăzute la art.366–373;
    b) persoanele cu funcţie de răspundere din poliţia militară rutieră sau din Marele Stat Major al Armatei Naţionale, pentru contravenţiile prevăzute la art.242, 244.
    (3) Materialele cu privire la încălcările săvîrşite de conducătorii de vehicule ale Forţelor Armate (militari prin contract, militari în termen, militari cu termen redus, studenţi ai instituţiilor de învăţămînt militar, rezervişti concentraţi sau mobilizaţi), dacă pentru asemenea încălcare este prevăzută numai sancţiunea amenzii, se remit de către poliţia militară rutieră, în modul stabilit de Ministerul Apărării, comandanţilor (şefilor) respectivi pentru a soluţiona tragerea la răspundere conform Regulamentului disciplinei militare.
    (4) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 416. Inspecţia de Stat în Construcţii
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.177–179 se constată de Inspecţia de Stat în Construcţii.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii şi adjuncţii lui, şefii direcţiilor din cadrul inspecţiei, şefii inspecţiilor teritoriale în construcţii şi adjuncţii lor, inspectorii principali de stat în construcţii, specialiştii principali ai Inspecţiei de Stat în Construcţii.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 417. Serviciile publice de gospodărie
                           comunală
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.170–175, 180 se constată de serviciile publice de gospodărie comunală.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şefii direcţiilor serviciilor publice de gospodărie comunală şi adjuncţii lor, specialiştii principali şi coordonatori ai gospodăriei comunale şi gospodăriei de exploatare a fondului de locuinţe.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare comisiilor administrative.
    Articolul 418. Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii
                           Publice şi Ajutoare Umanitare
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.327 se constată de Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul general al Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare şi adjuncţii lui.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 419. Biroul Naţional de Statistică
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.330 se constată de Biroul Naţional de Statistică.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şeful Biroului Naţional de Statistică şi adjunctul lui, şefii organelor teritoriale de statistică.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 420. Serviciul de Stat de Arhivă
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.72, 328, 329 se constată de Serviciul de Stat de Arhivă.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul Serviciului de Stat de Arhivă şi adjuncţii lui.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 421. Departamentul de executare
    (1) Contravenţiile menţionate la art.318, 319 se constată de Departamentul de executare.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul şi vicedirectorul Departamentului de executare, şefii oficiilor de executare.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 422. Agenţia Medicamentului
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.77 alin.(1)–(7) se constată de Agenţia Medicamentului.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şeful Inspectoratului de Stat Farmaceutic, adjuncţii lui şi farmaciştii inspectori.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 423. Serviciul Grăniceri
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.331–333 se constată de Serviciul Grăniceri.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale şefii pichetelor de grăniceri şi adjuncţii lor, şefii punctelor de trecere a frontierei de stat şi adjuncţii lor.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    Articolul 424. Remiterea materialelor către
                           procuror, către ofiţerul de urmărire
                           penală
    Dacă, în procesul examinării cauzei contravenţionale, se constată că încălcarea conţine elementele constitutive ale infracţiunii, agentul constatator remite materialele procurorului sau ofiţerului de urmărire penală, după competenţă.
Capitolul IV
PROBELE
    Articolul 425. Probele
    (1) Probele sînt elemente de fapt, dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei contravenţiei, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei şi la cunoaşterea altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei.
    (2) În calitate de probe se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: procesul-verbal cu privire la contravenţie, procesul-verbal de ridicare a obiectelor şi documentelor, procesul-verbal de percheziţie, explicaţiile persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional, depoziţiile victimei, ale martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, corpurile delicte, obiectele şi documentele ridicate, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, raportul de expertiză.
    (3) Aprecierea probelor se face de persoana competentă să soluţioneze cauza contravenţională, potrivit convingerii sale pe care şi-a format-o cercetînd toate probele administrate în raport cu circumstanţele constatate ale cauzei şi călăuzindu-se de lege.
    (4) Nici o probă nu are valoare prestabilită.
    (5) Sînt admisibile probele pertinente, concludente şi utile, administrate în conformitate cu prezentul cod.
    (6) Nu pot fi admise ca probe datele care au fost obţinute:
    a) prin violenţă, ameninţări sau prin alte mijloace de constrîngere;
    b) prin metode ce contravin prevederilor ştiinţifice;
    c) prin încălcarea esenţială a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale persoanei, inclusiv a dreptului la apărare sau a dreptului la interpret/traducător.
    (7) Procesului contravenţional se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură penală cu privire la mijloacele de probă şi la procedeele probatorii, cu excepţiile prevăzute de prezentul cod.
    Articolul 426. Cercetarea la faţa locului
    (1) În scopul descoperirii urmelor contravenţiei, corpurilor delicte şi pentru a stabili circumstanţele contravenţiei ori alte circumstanţe care au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei, agentul constatator efectuează cercetarea la faţa locului (a terenului, încăperilor, obiectelor, documentelor, animalelor, cadavrelor umane sau de animale).
    (2) Cercetarea domiciliului fără permisul persoanei căreia i se lezează dreptul la inviolabilitatea domiciliului se efectuează cu autorizaţia instanţei de judecată.
    (3) În caz de contravenţie flagrantă, cercetarea la domiciliu se poate efectua în baza unei ordonanţe motivate a agentului constatator fără autorizaţia instanţei de judecată, urmînd ca acesteia să i se prezinte imediat sau nu mai tîrziu de 24 de ore de la terminarea cercetării la domiciliu, materialele obţinute în urma cercetării, indicîndu-se motivele efectuării ei. Instanţa de judecată verifică legalitatea acestei acţiuni procesuale.
    (4) Agentul constatator cercetează obiectele vizibile, permite, după caz, accesul la ele în măsura în care nu se încalcă drepturile omului. Persoana care efectuează acţiunea procesuală face, după caz, măsurări, fotografieri, filmări, desene, schiţe, mulaje şi tipare de pe urme de sine stătător sau cu ajutorul specialistului în materie. Locul cercetării poate fi delimitat de lucrătorii organelor de menţinere a ordinii publice.
    (5) Obiectele şi documentele descoperite la faţa locului se examinează în acel loc, iar rezultatele examinării se consemnează în procesul-verbal al acestei acţiuni. În cazul în care se cere un timp mai îndelungat pentru a fi examinate, precum şi în alte cazuri, obiectele, documentele se examinează la sediul autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, în care scop se împachetează, pachetul se sigilează şi se semnează, faptul fiind menţionat în procesul-verbal.
    Articolul 427. Temeiurile pentru ridicarea
                           obiectelor şi documentelor
    (1) Dacă este necesar să se ridice anumite obiecte sau documente care ar avea importanţă pentru cauză şi dacă se cunoaşte exact locul şi persoana la care se află, lucrătorul organului afacerilor interne efectuează, în temeiul unei ordonanţe întemeiate, ridicarea lor.
    (2) Ridicarea documentelor conţinînd informaţii care constituie secret de stat, comercial, bancar, ridicarea informaţiei privind convorbirile telefonice se efectuează cu autorizaţia instanţei de judecată.
    (3) Este interzisă ridicarea obiectelor şi documentelor în timpul nopţii, cu excepţia cazurilor de contravenţie flagrantă.
    Articolul 428. Temeiurile pentru efectuarea
                           percheziţiei
    (1) Organul de constatare a contravenţiilor este în drept să efectueze percheziţie dacă din probele acumulate sau din materialele de investigaţie operativă rezultă o presupunere rezonabilă că într-o anumită încăpere, la domiciliu ori în alt loc sau la o anumită persoană se pot afla instrumente ce au servit la săvîrşirea contravenţiei, obiecte sau alte valori dobîndite din contravenţie, precum şi obiecte sau documente care pot avea importanţă pentru cauză.
    (2) Percheziţia se efectuează în baza unei hotărîri motivate a organului de constatare a contravenţiilor şi numai cu autorizaţia instanţei de judecată.
    (3) În caz de contravenţie flagrantă, percheziţia se poate efectua în baza unei hotărîri motivate fără autorizaţia instanţei de judecată, urmînd ca acesteia să i se prezinte imediat sau nu mai tîrziu de 24 de ore de la terminarea percheziţiei, materialele obţinute în urma percheziţiei efectuate, indicîndu-se motivele efectuării ei. Instanţa de judecată verifică legalitatea acestei acţiuni.
    (4) În cazul constatării faptului că percheziţia a fost efectuată legal, instanţa de judecată confirmă rezultatul acesteia printr-o încheiere motivată. În caz contrar, prin încheiere motivată, recunoaşte percheziţia ca fiind ilegală.
    (5) Prin domiciliu se înţelege o locuinţă sau o construcţie destinată locuirii permanente sau temporare (casă, apartament, vilă, cameră la hotel, cabină pe o navă maritimă sau fluvială), anexele lor nemijlocite constituind partea lor indivizibilă (verandă, terasă, mansardă, balcon, beci, un alt loc de uz comun). Prin domiciliu se înţelege şi orice teren privat, vehicul, navă maritimă sau fluvială privată, birou.
    Articolul 429. Percheziţia corporală şi ridicarea
                           obiectelor şi documentelor
    (1) În cazul contravenţiilor aflate în competenţă, organul de constatare a contravenţiilor, dacă există temeiuri de a efectua percheziţia corporală sau ridicarea, poate ridica obiectele şi documentele care au importanţă pentru cauză, care se află în hainele, în alte lucruri ale persoanei sau pe corpul ei.
    (2) Percheziţia corporală şi ridicarea obiectelor şi documentelor se pot efectua fără ordonanţă specială şi fără autorizaţia instanţei de judecată:
    a) în cazul prevăzut la art.433 alin.(1);
    b) dacă există motive rezonabile pentru a presupune că una dintre persoanele care se află la locul efectuării percheziţiei sau ridicării ascunde asupra sa obiecte sau documente care pot avea importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.
    (3) Percheziţia corporală se face fără consimţămîntul persoanei sau al reprezentantului ei legal, în condiţiile prezentului cod.
    (4) Percheziţia corporală, ridicarea în procesul ei a obiectelor şi documentelor se efectuează de un reprezentant al agentului constatator de acelaşi sex cu persoana percheziţionată, cu participarea, după caz, a unui specialist de acelaşi sex.
    (5) La efectuarea percheziţiei pot fi utilizate mijloace tehnice, fapt ce va fi consemnat în procesul-verbal.
    (6) Procesul-verbal se încheie în cazul ridicării obiectelor şi documentelor. Copia de pe procesul-verbal se înmînează, contra semnătură, persoanei la care se referă sau reprezentantului ei legal.
    (7) În cazul unei contravenţii pentru care se prevede sancţiunea privării de dreptul de a conduce vehicule, agentul constatator ridică permisul de conducere pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti asupra cauzei, eliberînd conducătorului vehiculului un permis de conducere provizoriu. Agentul constatator poate aplica şi prevederile art.438.
    (8) Pînă la soluţionarea cauzei, obiectele şi documentele ridicate se păstrează în modul prevăzut la art.159 din Codul de procedură penală.
    Articolul 430. Procesele-verbale cu privire la
                           percheziţie, la ridicarea obiectelor
                           şi documentelor, la cercetarea la faţa locului
    (1) Agentul constatator care efectuează percheziţia, ridicarea obiectelor şi documentelor sau cercetarea la faţa locului încheie un proces-verbal la care anexează, după caz, lista obiectelor şi documentelor ridicate. În procesul-verbal cu privire la percheziţie sau la ridicarea obiectelor şi documentelor se consemnează că celor prezenţi li s-au explicat drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul cod şi se înscriu declaraţiile făcute de aceste persoane.
    (2) În procesul-verbal cu privire la percheziţie sau la ridicarea obiectelor şi documentelor se menţionează predarea lor benevolă sau ridicarea lor forţată, se indică locul şi împrejurările în care au fost descoperite. În procesul-verbal sau în lista anexată la el se enumeră obiectele şi documentele ridicate, numărul, măsura, cantitatea, elementele caracteristice şi, pe cît este posibil, valoarea lor.
    (3) Dacă, în timpul percheziţiei, ridicării obiectelor şi documentelor sau în timpul cercetării la faţa locului, persoanele la care se efectuează percheziţia sau ridicarea ori alte persoane au încălcat ordinea sau au încercat să distrugă ori să tăinuiască obiectele şi documentele căutate, agentul constatator consemnează faptul în procesul-verbal, indicînd şi măsurile pe care le-a întreprins.
    (4) Procesul-verbal cu privire la percheziţie, la ridicarea obiectelor şi documentelor sau la cercetarea la faţa locului se aduce la cunoştinţa tuturor persoanelor care au participat la efectuarea acestor acţiuni procesuale ori au asistat la efectuarea lor şi se semnează de fiecare. Copia de pe procesul-verbal se înmînează persoanelor cărora le-au fost aplicate aceste acţiuni procesuale sau reprezentanţilor lor.
    (5) Refuzul proprietarului sau posesorului obiectului sau documentului de a semna procesul-verbal, precum şi absenţa acestora se consemnează de martorii asistenţi.
    (6) Obiectele şi documentele ridicate vor fi, pe cît este posibil, împachetate şi sigilate chiar la locul percheziţiei sau ridicării, fapt ce se consemnează în procesul-verbal. Pachetele sigilate se semnează de către persoana care a efectuat percheziţia sau ridicarea.
    Articolul 431. Corpurile delicte
    (1) Corpuri delicte se consideră obiectele, inclusiv banii, documentele, alte valori, faţă de care există temeiuri a presupune că au servit la săvîrşirea contravenţiei, au păstrat asupra lor urmele faptei contravenţionale sau au constituit obiectul acestei fapte, sau pot servi ca mijloc de constatare a existenţei ori inexistenţei elementelor constitutive ale contravenţiei.
    (2) Corpurile delicte se anexează la procesul-verbal cu privire la contravenţie, în care se descriu amănunţit, ori se păstrează într-un alt mod prevăzut de lege. Corpurile delicte care, din cauza volumului sau din alte motive, nu pot fi păstrate se fotografiază, iar fotografiile se anexează la procesul-verbal, în care se consemnează acest fapt.
    (3) Pînă la soluţionarea cauzei contravenţionale, agentul constatator asigură păstrarea corpurilor delicte potrivit prevederilor art.159–161 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravenţional.
    (4) La judecarea cauzei contravenţionale, instanţa hotărăşte asupra corpurilor delicte potrivit prevederilor art.106 din Codul penal şi ale art.162 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravenţional.
Capitolul V
MĂSURILE
 PROCESUALE DE CONSTRÎNGERE

    Articolul 432. Măsurile procesuale de constrîngere
    Agentul constatator este în drept să aplice, în limitele competenţei, următoarele măsuri procesuale de constrîngere:
    a) reţinerea;
    b) aducerea silită;
    c) înlăturarea de la conducerea vehiculului;
    d) examenul medical pentru constatarea stării de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe;
    e) reţinerea vehiculului.
    Articolul 433. Reţinerea
    (1) Reţinerea constă în limitarea de scurtă durată a libertăţii persoanei fizice şi se aplică în cazul:
    a) contravenţiilor flagrante pentru care prezentul cod prevede sancţiunea arestului contravenţional;
    b) imposibilităţii identificării persoanei în a cărei privinţă este pornit proces contravenţional dacă au fost epuizate toate măsurile de identificare;
    c) contravenţiilor pasibile, conform prezentului cod, de aplicarea măsurii de siguranţă a expulzării.
    (2) Reţinerea se aplică de către:
    a) Ministerul Afacerilor Interne;
    b) Serviciul de grăniceri, în cauzele de încălcare a regimului de frontieră sau a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat;
    c) Serviciul vamal, în cazul contravenţiilor ce ţin de competenţa lui.
    (3) Persoana reţinută va fi informată neîntîrziat, într-o limbă pe care o înţelege, despre motivele reţinerii, faptul informării consemnîndu-se în procesul-verbal cu privire la reţinere.
    (4) Persoanei reţinute i se comunică neîntîrziat, contra semnătură, drepturile prevăzute la art.384, faptul comunicării consemnîndu-se în procesul-verbal cu privire la reţinere.
    (5) Persoanei reţinute i se acordă neîntîrziat posibilitatea de a comunica la două persoane, la alegerea sa, despre reţinere. Faptul comunicării sau al refuzului de a comunica se consemnează, contra semnătură, în procesul-verbal cu privire la reţinere.
    Articolul 434. Procesul-verbal cu privire la reţinere
    (1) La reţinerea persoanei se încheie neîntîrziat un proces-verbal cu privire la reţinere, în care se consemnează data şi locul încheierii, funcţia, numele şi prenumele persoanei care a încheiat procesul-verbal, date referitoare la persoana reţinută, data, ora, locul şi motivul reţinerii.
    (2) Procesul-verbal cu privire la reţinere se semnează de persoana care l-a încheiat şi de persoana reţinută. Refuzul persoanei reţinute de a semna procesul-verbal se consemnează în el, cu adeverirea faptului de cel puţin doi martori.
    Articolul 435. Durata reţinerii şi condiţiile
                           privării  de libertate
    (1) Reţinerea nu poate depăşi 3 ore, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul articol.
    (2) Persoana suspectată de săvîrşirea unei contravenţii pentru care sancţiunea prevede arestul contravenţional poate fi reţinută pînă la examinarea cauzei contravenţionale, dar nu mai mult decît pe 24 de ore. Faptul reţinerii se comunică neîntîrziat procurorului.
    (3) Persoanele care au încălcat regulile de şedere a cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova, regimul de frontieră sau regimul punctelor de trecere a frontierei de stat pot fi reţinute pe un termen de pînă la 3 ore pentru încheierea procesului-verbal sau, prin decizia instanţei de judecată, pe un termen de pînă la 72 de ore pentru a identifica persoana şi a clarifica circumstanţele contravenţiei.
    (4) Persoanele care au comis un act huliganic nu prea grav, care au încălcat premeditat modul de folosire a simbolurilor de stat, care au atentat la ordinea publică în condiţiile regimului de stare excepţională, care nu execută cu rea-voinţă dispoziţiile sau cererile legitime ale procurorului, ofiţerului de urmărire penală, ofiţerului de informaţii şi securitate, colaboratorului organului afacerilor interne sau ale unei alte persoane aflate în exerciţiul funcţiei de serviciu sau al datoriei obşteşti de asigurare a securităţii statului, de menţinere a ordinii publice şi de combatere a criminalităţii, care le-au opus rezistenţă, i-au ultragiat pe aceştia ori pe un militar, care au adresat un apel fals poliţiei, care vînd mărfuri (produse) în locuri interzise sau mărfuri (produse) cu termenele de vînzare expirate, necalitative, fără certificat ori fără semnul conformităţii, sau care au încălcat regulile operaţiunilor valutare pot fi reţinute de autoritatea competentă să examineze cauze contravenţionale.
    (5) Termenul reţinerii contravenţionale curge din momentul reţinerii.
    (6) Persoanei reţinute i se asigură cel puţin condiţiile prevăzute în Codul de executare pentru persoanele supuse măsurii arestului preventiv.
    Articolul 436. Liberarea persoanei reţinute
    (1) Persoana reţinută urmează să fie liberată în cazul în care:
    a) nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că a săvîrşit contravenţia;
    b) a expirat termenul reţinerii;
    c) lipsesc temeiurile de a fi privată în continuare de libertate.
    (2) Persoana liberată nu poate fi reţinută din nou pe aceleaşi temeiuri.
    (3) La liberare, persoanei reţinute i se înmînează copia de pe procesul-verbal în care se menţionează de cine şi în ce temei a fost reţinută, locul şi timpul reţinerii, temeiul şi timpul liberării.
    Articolul 437. Aducerea silită
    (1) Aducerea silită constă în conducerea forţată în faţa instanţei de judecată a martorului sau a victimei care se eschivează de la prezentare.
    (2) Aducerea silită se efectuează de către organul de poliţie în temeiul unei încheieri judecătoreşti.
    (3) Mandatul de aducere silită va cuprinde:
    a) data şi locul emiterii;
    b) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care dispune aducerea;
    c) numele, prenumele şi domiciliul persoanei care trebuie să fie adusă;
    d) data, ora şi locul în care persoana urmează să fie adusă;
    e) motivul aducerii.
    Articolul 438. Înlăturarea de la conducerea
                            vehiculului
    (1) Persoana care conduce vehicul este înlăturată de la conducere dacă:
    a) există temeiuri suficiente de a presupune că se află în stare de ebrietate inadmisibilă produsă de alcool sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe;
    b) nu are asupra sa documentul care confirmă dreptul de a conduce sau de a folosi vehiculul.
    (2) Persoana indicată la alin.(1) în situaţia de la lit.a) este obligată să accepte, la cererea agentului constatator, testarea alcoolscopică, examenul medical, prelevarea de sînge şi de eliminări ale corpului pentru analiză.
    (3) Testarea alcoolscopică, examenul medical, prelevarea de sînge şi de eliminări ale corpului pentru analiză se efectuează de un specialist abilitat cu asemenea atribuţii. Pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false, specialistul răspunde în conformitate cu art.312 din Codul penal.
    (4) Modul de efectuare a testării alcoolscopice, a examenului medical, precum şi de constatare a gradului de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, se stabileşte de Guvern.
    Articolul 439. Reţinerea şi aducerea vehiculului la parcare
    (1) Vehiculul al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere este reţinut şi, dacă nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, este adus la staţia de parcare specială sau pe teritoriul organului de poliţie.
    (2) Vehiculul poate fi adus la staţia de parcare specială sau pe teritoriul organului de poliţie şi în cazul în care:
    a) staţionarea lui poate genera un pericol iminent pentru interesul public;
    b) a fost lăsat într-un loc interzis pentru parcare.
    (3) Faptul aducerii vehiculului la staţia de parcare specială sau pe teritoriul organului de poliţie se consemnează într-un proces-verbal, în care se indică:
    a) tipul, modelul vehiculului, numărul de înmatriculare, numerele de identificare ale agregatelor marcate, defectele şi deteriorările lui vizibile;
    b) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a decis aducerea vehiculului la parcare şi care a organizat aducerea;
    c) temeiul de fapt şi temeiul juridic care au determinat aducerea vehiculului;
    d) denumirea (numele), sediul (domiciliul), numărul de telefon al persoanei care a organizat (a efectuat) aducerea vehiculului la parcare;
    e) adresa parcării;
    f) data şi ora încheierii procesului-verbal;
    g) numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare.
    (4) Procesul-verbal se încheie în 4 exemplare: un exemplar rămîne la persoana care a decis aducerea vehiculului la parcare, al doilea exemplar se remite persoanei care a organizat aducerea, al treilea exemplar se înmînează persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare, iar cel de-al patrulea exemplar se înmînează proprietarului sau posesorului de vehicul ori i se expediază recomandat la domiciliu. Despre aducerea vehiculului la parcare, agentul constatator informează neîntîrziat serviciul de gardă al poliţiei.
    (5) Vehiculul parcat se restituie proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor legal imediat după înlăturarea temeiurilor pentru aducerea la parcare prevăzute la alin.(1) şi (2), în temeiul hotărîrii cu privire la contravenţie. Cheltuielile de aducere şi de staţionare a vehiculului la parcare sînt suportate de contravenient.
    (6) Pentru deteriorările cauzate vehiculului în timpul aducerii la parcare sau în timpul staţionării lui la parcare răspunde agentul constatator.
    (7) În cazul indicat la alin.(2) lit.b), folosirea vehiculului poate fi interzisă şi prin ridicarea tăbliţelor cu numărul de înmatriculare. În acest caz, prevederile alin.(4) se aplică în mod corespunzător.
    (8) Conducătorul, proprietarul sau posesorul vehiculului nu suportă cheltuielile indicate la alin.(5) dacă lipsesc elementele constitutive ale contravenţiei. În acest caz cheltuielile sînt suportate de stat.
    (9) Modul de calculare a cheltuielilor de aducere şi de staţionare a vehiculului la parcare se stabileşte de Guvern.
Titlul II
PARTEA SPECIALĂ
Capitolul VI
CONSTATAREA FAPTEI CONTRAVENŢIONALE
    Articolul 440. Procesul de constatare a faptei
                           contravenţionale şi atribuţiile
                           agentului constatator
    (1) Constatarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea, desfăşurată de agentul constatator, de colectare şi de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, după caz, a dosarului în instanţa de judecată sau în alt organ spre soluţionare.
    (2) Agentul constatator este sesizat prin plîngere sau denunţ ori sesizat din oficiu cînd se află că a fost săvîrşită o faptă ilicită sau cînd o astfel de faptă a fost depistată în urma controlului conform atribuţiilor de serviciu şi în cazurile prevăzute de lege.
    (3) Imediat sau în cel mult 3 zile de la data sesizării, agentul constatator este obligat să verifice sesizarea şi să întreprindă măsurile prevăzute de prezentul capitol.
    (4) Procesul contravenţional se porneşte numai în baza plîngerii prealabile a victimei în cazul contravenţiilor prevăzute la art.69, 96–108.
    (5) Dacă la depistarea sau la examinarea cazului contravenţional se stabileşte competenţa unui alt agent constatator, materialele se remit în aceeaşi zi conform competenţei.
    (6) La solicitarea unor alţi agenţi constatatori, lucrătorul organului afacerilor interne este obligat să le acorde ajutor la constatarea contravenţiei.
    Articolul 441. Circumstanţele care înlătură
                           procesul contravenţional
    (1) Procesul contravenţional pornit încetează dacă:
    a) nu există faptul contravenţiei;
    b) se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art.3 alin.(3), art.4 alin.(3), art.20–31;
    c) persoana presupusă a fi făptuitor a decedat, cu excepţia cazului de reabilitare a acesteia;
    d) pentru acelaşi fapt şi privitor la aceeaşi persoană există o decizie/hotărîre definitivă;
    e) pentru acelaşi fapt este pornită urmărire penală.
    (2) Încetarea procesului contravenţional determină repunerea în drepturi a persoanei în a cărei privinţă a fost pornit.
    Articolul 442. Procesul-verbal cu privire la contravenţie
    (1) Procesul-verbal cu privire la contravenţie este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui.
    (2) În cel mult 24 de ore de la data încheierii, procesul-verbal cu privire la contravenţie se înscrie într-un registru de evidenţă în ordinea întocmirii şi depunerii lui la autoritatea din care face parte agentul constatator.
    Articolul 443. Conţinutul procesului-verbal
                           cu privire la contravenţie
    (1) Procesul-verbal cu privire la contravenţie va cuprinde:
    a) data (ziua, luna, anul) şi locul încheierii;
    b) calitatea, numele şi prenumele agentului constatator, denumirea autorităţii pe care o reprezintă;
    c) numele, prenumele, domiciliul, ocupaţia contravenientului, datele din buletinul lui de identitate, iar în cazul persoanei juridice, denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;
    d) fapta contravenţională, locul şi timpul săvîrşirii ei, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie;
    e) încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei;
    f) aducerea la cunoştinţa contravenientului şi a victimei a drepturilor şi obligaţiilor lor prevăzute la art.384 şi 387;
    g) obiecţiile şi probele pe care contravenientul le aduce în apărarea sa, precum şi obiecţiile şi probele victimei.
    (2) În cazul în care contravenient este un minor, în procesul-verbal se va consemna şi numele, prenumele, domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi legali.
    (3) În cazul în care contravenientul sau victima nu cunoaşte limba procesului-verbal, se asigură asistenţa unui interpret/traducător, datele lui consemnîndu-se în procesul-verbal.
    (4) În procesul-verbal se individualizează corpurile delicte (se descriu forma, mărimea, culoarea, greutatea, alte caracteristici care permit individualizarea lor), indicîndu-se datele proprietarului şi, după caz, măsurile luate pentru valorificarea sau conservarea lor.
    (5) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator, de contravenient şi de victimă cînd există.
    (6) Faptul absenţei contravenientului ori al refuzului său de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se adevereşte prin semnătura a cel puţin 2 martori, indicîndu-se şi datele acestora.
    (7) În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul necesităţii unor astfel de acţiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă.
    (8) În cazul în care contravenţia prevăzută la capitolul XIII al cărţii întîi a fost constatată cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, agentul constatator, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, poate încheia procesul-verbal şi în absenţa contravenientului.
    (9) Partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde decizia agentului constatator de sancţionare a contravenientului sau de remitere a cauzei în instanţa de judecată, cu recomandarea, în cazul în care consideră necesar, referitor la sancţionare, sau de încetare a procesului, precum şi termenul de contestare în instanţa de judecată.
    (10) Dacă norma contravenţională prevede aplicarea punctelor de penalizare sau dacă contravenţia imputată prevede acumularea a 15 puncte de penalizare, partea rezolutivă a procesului-verbal va conţine şi menţiunea respectivă.
    (11) În cazul deciziei de sancţionare, partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde şi date privind informarea contravenientului despre dreptul de a plăti jumătate din amendă dacă amenda este plătită în cel mult 72 de ore de la stabilirea ei.
    (12) În cazul deciziei de remitere în instanţă a cauzei contravenţionale, agentul constatator transmite instanţei competente procesul-verbal şi materialele cauzei contravenţionale.
    (13) Copia de pe procesul-verbal se înmînează contravenientului şi victimei la cerere. În cazul procesului-verbal întocmit în absenţa contravenientului, copia de pe procesul-verbal se înmînează în modul prevăzut la art.382 alin.(6).
    (14) În cazul prevăzut la art.16 alin.(2), agentul constatator expediază materialele cauzei contravenţionale autorităţii publice locale pentru problemele minorilor şi, după caz, poate solicita, prin demers, instanţei de judecată aplicarea faţă de minor a măsurii de constrîngere cu caracter educativ conform prevederilor art.104 din Codul penal.
    Articolul 444. Încheierea procesului-verbal în cazul
                            pluralităţii de contravenţii
    În cazul pluralităţii de contravenţii săvîrşite de aceeaşi persoană, constatate în acelaşi timp de acelaşi agent, a căror soluţionare ţine de competenţa aceluiaşi organ, se încheie un singur proces-verbal.
    Articolul 445. Nulitatea procesului-verbal
                           cu privire la contravenţie
    Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a datelor şi faptelor indicate la art.443 are ca efect nulitatea acestuia.
    Articolul 446. Cazurile în care nu se încheie
                           proces- verbal cu privire la contravenţie
    (1) În cazul constatării unui act contravenţional, agentul constatator nu încheie proces-verbal cu privire la contravenţie dacă:
    a) persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional recunoaşte că este vinovată de săvîrşirea contravenţiei şi acceptă să plătească pe loc sancţiunea amenzii contra chitanţă;
    b) se aplică sancţiunea avertismentului;
    c) răspunderea contravenţională a fost înlăturată conform art.20–31.
    (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în unul din următoarele cazuri:
    a) aplicarea sancţiunii principale prevăzute de prezentul cod este de competenţa instanţei de judecată sau, în cazul a două sancţiuni principale, aplicarea uneia din acestea, dacă agentul constatator consideră necesar, este de competenţa instanţei de judecată;
    b) prin contravenţie s-a cauzat un prejudiciu material;
    c) există corpuri delicte pasibile de confiscare în conformitate cu art.106 din Codul penal şi art.162 din Codul de procedură penală;
    d) sînt săvîrşite contravenţiile prevăzute de art.220–226 şi 228–245.
    (3) Nu se încheie proces-verbal nici în cazurile emiterii de către procuror a ordonanţei de a refuza începerea urmăririi penale, de a înceta urmărirea penală din cauză că fapta constituie o contravenţie, precum şi în cazurile liberării de răspundere penală a persoanei cu tragerea la răspundere contravenţională. În cazurile indicate, procurorul emite o ordonanţă motivată privind pornirea procesului cu privire la contravenţie.
    Articolul 447. Chitanţa de încasare a amenzii
                           la locul constatării contravenţiei
    (1) În cazul prevăzut la art.446 alin.(1) lit.a), contravenientul plăteşte amendă, aplicată de agentul constatator, contra unei chitanţe de încasare care va conţine:
    a) data, ora şi locul de efectuare a plăţii;
    b) numele, prenumele şi domiciliul persoanei sancţionate;
    c) numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, autoritatea pe care o reprezintă;
    d) norma contravenţională în al cărei temei este aplicată sancţiunea;
    e) suma amenzii;
    f) semnăturile părţilor.
    (2) Chitanţa de încasare a amenzii contravenţionale se înmînează persoanei sancţionate, faptul înmînării menţionîndu-se în copia de pe chitanţă.
    (3) Chitanţa de încasare a amenzii contravenţionale este un document de strictă evidenţă. Modul de evidenţă, de păstrare şi de eliberare a chitanţelor de către agenţii constatatori se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    Articolul 448. Contestaţia împotriva procesului- verbal
                            cu privire la contravenţie
    (1) În decursul a 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a faptului încheierii procesului-verbal cu privire la contravenţie, contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul sînt în drept să-l contesteze în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea din care face parte agentul constatator.
    (2) Contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator. În cel mult 3 zile de la data depunerii contestaţiei, agentul constatator expediază în instanţă contestaţia şi dosarul cauzei contravenţionale.
    (3) Contestaţia suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicată prin proces-verbal.
    (4) Persoana care face contestaţie împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale nu plăteşte taxă de stat.
    (5) Contestaţia împotrivă hotărîrii cu privire la contravenţie poate fi depusă în decursul a 15 zile de la data pronunţării hotărîrii sau de la data aducerii ei la cunoştinţă, după caz. În cazul omiterii acestui termen din motive întemeiate, persoana faţă de care a fost pronunţată hotărîrea poate fi repusă în termen, la cerere, de către autoritatea (persoana cu funcţie de răspundere) împuternicită să examineze contestaţia.
    Articolul 449. Sesizarea procurorului în soluţionarea
                            cauzei contravenţionale
    (1) Dacă în procesul contravenţional se constată că fapta considerată contravenţie a fost săvîrşită în condiţii care o plasează sub incidenţa legii penale, dosarul se remite neîntîrziat, prin încheiere motivată, procurorului, după competenţă.
    (2) Dacă, în mersul urmăririi penale, de către organul de urmărire penală se constată că fapta care se considera infracţiune este contravenţie, dosarul se remite neîntîrziat, prin ordonanţă motivată, procurorului, care procedează conform art.396 alin.(2).
    Articolul 450. Sesizarea privind cauzele şi condiţiile
                           care au favorizat contravenţia şi înche-
                           ierea interlocutorie
    (1) La stabilirea pedepsei, procurorul, agentul constatator determină cauzele şi condiţiile care au favorizat săvîrşirea contravenţiei şi, în caz de necesitate, sesizează autoritatea respectivă sau persoana cu funcţie de răspundere spre examinarea lor imediată.
    (2) Constatînd în procesul de judecată fapte de încălcare a legalităţii şi a drepturilor omului, instanţa de judecată emite, odată cu hotărîrea, şi o încheiere interlocutorie, prin care aceste fapte se aduc la cunoştinţă procurorului şi, după caz, persoanei cu funcţie de răspundere responsabile.
    (3) În decursul a 30 de zile, persoana cu funcţie de răspundere sesizată conform alin.(1) şi (2) informează instanţa de judecată, procurorul sau agentul constatator despre măsurile întreprinse de ea.
    Articolul 451. Inadmisibilitatea divulgării materialelor
                           în cauza contravenţională
    Materialele în cauza contravenţională nu pot fi divulgate pînă la încheierea examinării cauzei decît cu autorizaţia agentului constatator şi numai în măsura în care consideră că este posibil, cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi cu neafectarea intereselor persoanei.
Capitolul VII
JUDECAREA CAUZEI
CONTRAVENŢIONALE
ÎN INSTANŢĂ
    Articolul 452. Judecarea cauzei contravenţionale
    Cauza contravenţională se judecă de instanţa de judecată în şedinţă publică, oral, nemijlocit şi în contradictoriu.
    Articolul 453. Actele preliminare
    În termen de 3 zile de la data intrării cauzei contravenţionale în instanţă, judecătorul verifică competenţa şi, după caz:
    a) dispune remiterea după competenţă a dosarului cu privire la contravenţie;
    b) fixează data examinării cauzei contravenţionale, dispune citarea părţilor şi altor participanţi la şedinţă, întreprinde alte acţiuni pentru buna ei desfăşurare.
    Articolul 454. Termenul de judecare a cauzei
                           contravenţionale
    (1) Cauza contravenţională se judecă în termen de 30 de zile de la data intrării dosarului în instanţă.
    (2) Dacă există temeiuri rezonabile, judecătorul, prin încheiere motivată, poate prelungi termenul de judecare a cauzei cu 15 zile.
    (3) În cazul reţinerii persoanei conform art.376 şi 433, judecarea cauzei contravenţionale se face de urgenţă şi cu precădere.
    Articolul 455. Participarea la şedinţa de judecare
                           a cauzei contravenţionale
    (1) Şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale are loc cu citarea părţilor, în modul prevăzut de prezentul cod.
    (2) Prezenţa agentului constatator la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale este obligatorie. Neprezentarea agentului constatator, legal citat, fără motive întemeiate şi fără înştiinţarea prealabilă a instanţei duce la încetarea procesului contravenţional, cu emiterea, după caz, a unei încheieri interlocutorii.
    (3) Neprezentarea în şedinţă a făptuitorului sau a victimei, legal citate, fără motive întemeiate nu împiedică judecarea cauzei contravenţionale.
    (4) Participarea făptuitorului reţinut este obligatorie. Aducerea lui este asigurată de poliţie.
    (5) În cazul în care se solicită aplicarea sancţiunii arestului contravenţional, participarea făptuitorului este obligatorie, cu excepţia cazului neprezentării lui cu rea-voinţă.
    Articolul 456. Şedinţa de judecare a cauzei
                           contravenţionale
    (1) Judecătorul conduce şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale, asigură ordinea şi solemnitatea şedinţei.
    (2) La judecarea cauzei contravenţionale, judecătorul:
    a) anunţă cauza;
    b) verifică prezenţa persoanelor citate;
    c) verifică respectarea procedurii de citare în cazul absenţei vreunei persoane citate;
    d) ia măsuri, după caz, pentru participarea interpretului;
    e) îndepărtează martorii din sala de şedinţă;
    f) identifică persoana în a cărei privinţă a fost pornită procedura contravenţională;
    g) anunţă completul de judecată şi lămureşte părţilor dreptul de recuzare;
    h) lămureşte participanţilor la şedinţă alte drepturi şi obligaţii.
   (3) În cazul de manifestare a lipsei de respect faţă de judecător sau de neîndeplinire a dispoziţiilor preşedintelui completului de judecată, instanţa de judecată, printr-o încheiere care poate fi inclusă în procesul-verbal al şedinţei de judecată, poate hotărî aplicarea sancţiunii cuprinse în art.317. Încheierea poate fi contestată cu recurs de către persoana interesată.
    Articolul 457. Cercetarea judecătorească
    (1) În cadrul cercetării judecătoreşti se cercetează mai întîi probele prezentate de partea acuzării.
    (2) La cererea părţilor sau a altor participanţi la proces, instanţa poate modifica ordinea de cercetare a probelor dacă este necesar pentru buna desfăşurare a cercetării judecătoreşti. Făptuitorul poate cere să fie audiat la începutul cercetării probelor sau la orice etapă a cercetării judecătoreşti.
    (3) După cercetarea tuturor probelor din dosar şi a celor prezentate la judecarea cauzei, instanţa soluţionează cererile şi demersurile formulate şi dispune efectuarea, după caz, a unor acţiuni procesuale suplimentare.
    (4) După terminarea cercetării judecătoreşti, instanţa anunţă dezbaterile judiciare.
    (5) Participanţii la dezbateri nu au dreptul să se refere, în luările lor de cuvînt, la probe noi, neexaminate în cadrul cercetării judecătoreşti. În cazul în care trebuie prezentate probe noi, participanţii la dezbateri pot cere reluarea cercetării judecătoreşti, indicînd circumstanţele care vor fi cercetate suplimentar în baza probelor noi. După ce ascultă opiniile celorlalte părţi, instanţa adoptă o încheiere motivată privind admiterea sau respingerea cererii sau demersului.
    (6) Instanţa nu poate limita durata dezbaterilor la un anumit timp, însă preşedintele şedinţei de judecată are dreptul să întrerupă cuvîntările care depăşesc limitele cauzei ce se judecă.
    (7) După închiderea dezbaterilor judiciare şi rostirea ultimului cuvînt, părţile pot depune în instanţă concluzii scrise asupra soluţiei pe care o propun privitor la cauză. Concluziile se anexează la procesul-verbal.
    Articolul 458. Problemele ce urmează a fi rezolvate
                            la adoptarea hotărîrii contravenţionale
    (1) Examinînd cauza contravenţională, instanţa de judecată este obligată să determine:
    a) caracterul veridic al contravenţiei imputate;
    b) existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei;
    c) vinovăţia persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional;
    d) existenţa circumstanţelor atenuante şi/sau agravante;
    e) necesitatea sancţionării şi, după caz, caracterul sancţiunii contravenţionale;
    f) alte aspecte importante pentru soluţionarea justă a cauzei.
    (2) Chestiunile care apar în timpul judecării cauzei se rezolvă prin încheiere judecătorească, inclusă în procesul-verbal al şedinţei de judecată, care poate fi atacată împreună cu hotărîrea contravenţională.
    Articolul 459. Procesul-verbal al şedinţei de
                           judecare a cauzei contravenţionale
    (1) Desfăşurarea şedinţei de judecare a cauzei contravenţionale se consemnează în proces-verbal.
    (2) Procesul-verbal al şedinţei de judecare a cauzei contravenţionale va include:
    a) denumirea instanţei judecătoreşti;
    b) data (ziua, luna, anul), ora şi locul şedinţei de judecată;
    c) numele şi prenumele judecătorului şi ale grefierului;
    d) numele şi prenumele părţilor, calitatea lor procesuală;
    e) menţiunea îndeplinirii procedurii de citare;
    f) fapta contravenţională asupra căreia a fost încheiat procesul-verbal, încadrarea juridică a faptei;
    g) cererile, demersurile şi concluziile formulate de participanţii la şedinţă, măsurile luate;
    h) probele cercetate în şedinţă;
    i) retragerea instanţei în camera de deliberare;
    j) menţiunea privind pronunţarea hotărîrii.
    (3) Depoziţiile părţilor şi ale martorilor se citesc şi se semnează de aceştia.
    (4) Procesul-verbal se încheie în decursul a 24 de ore de la închiderea şedinţei de judecare a cauzei contravenţionale şi se semnează de preşedintele şedinţei şi de grefier.
    Articolul 460. Deliberarea instanţei de judecată
    (1) Instanţa de judecată hotărăşte asupra cauzei contravenţionale în camera de deliberare, pronunţîndu-se prin hotărîre asupra aspectelor faptic şi juridic ale cauzei.
    (2) Hotărîrea se semnează de judecător şi se pronunţă în şedinţă publică imediat după deliberare.
    Articolul 461. Încetarea procesului contravenţional
                           în şedinţă de judecată
    În cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art.441 şi 445, instanţa încetează procesul contravenţional.
    Articolul 462. Hotărîrea judecătorească
    (1) Hotărîrea judecătorească va fi legală, întemeiată şi motivată.
    (2) Hotărîrea judecătorească constă din parte introductivă, parte descriptivă şi dispozitiv.
    (3) Partea introductivă cuprinde:
    a) data şi locul emiterii hotărîrii;
    b) denumirea instanţei judecătoreşti;
    c) numele şi prenumele judecătorului, ale grefierului şi ale părţilor, menţiunea despre participarea părţilor la şedinţe;
    d) datele privitoare la persoana contravenientului (numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa);
    e) norma contravenţională în al cărei temei a fost pornit procesul contravenţional.
    (4) Partea descriptivă cuprinde:
    a) circumstanţele constatate în judecarea cauzei;
    b) probele pe care se întemeiază concluzia şi motivele de respingere a probelor;
    c) norma contravenţională pe care se întemeiază soluţionarea cauzei.
    (5) Dispozitivul cuprinde:
    a) soluţia privind încetarea procesului contravenţional; sau
    b) soluţia cu privire la vinovăţia persoanei de săvîrşirea contravenţiei imputate şi, după caz, la stabilirea sancţiunii contravenţionale, la aplicarea măsurii de siguranţă sau la înlăturarea executării sancţiunii.
    (6) Pe lîngă cele menţionate la alin.(5), dispozitivul va cuprinde, după caz, soluţia referitor la:
    a) corpurile delicte;
    b) modul şi termenul de atac al hotărîrii judecătoreşti;
    c) alte chestiuni privind justa soluţionare a cauzei contravenţionale.
    Articolul 463. Înmînarea copiei de pe hotărîrea
                            judecătorească
    (1) În cel mult 3 zile de la data pronunţării hotărîrii judecătoreşti, copia ei se remite părţilor care nu au fost prezente la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale şi, la cerere, celor prezente, faptul expedierii consemnîndu-se în dosar.
    (2) Contravenientului prezent la pronunţarea hotărîrii, care a fost sancţionat cu arest contravenţional, precum şi contravenientului reţinut i se înmînează neîntîrziat, contra semnătură, extras din hotărîrea contravenţională, expediindu-i-se ulterior copia de pe hotărîre în termenul prevăzut la alin.(1).
    Articolul 464. Afişarea şi/sau difuzarea
                            hotărîrii de sancţionare
    (1) Afişarea şi/sau difuzarea hotărîrii de sancţionare a persoanei juridice constă în obligarea ei de a afişa şi/sau a difuza, pe cheltuială proprie, hotărîrea judecătorească privind sancţionarea sa.
    (2) Afişarea hotărîrii privind sancţionarea persoanei juridice se face în locul şi pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, stabilite de instanţa de judecată.
    (3) Difuzarea hotărîrii de sancţionare se face prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi/sau în unul sau mai multe ziare, şi/sau prin unul sau mai multe servicii de comunicaţii audiovizuale, după cum hotărăşte instanţa de judecată.
    (4) Cheltuielile de afişare sau de difuzare nu pot depăşi cuantumul maxim al sancţiunii amenzii aplicabile persoanei juridice.
Capitolul VIII
CALEA ORDINARĂ DE ATAC. RECURSUL
    Articolul 465. Recursul
    (1) Hotărîrile judecătoreşti contravenţionale pot fi atacate cu recurs.
    (2) Decizia pronunţată în recurs este irevocabilă.
    Articolul 466. Temeiurile pentru recurs
    Hotărîrile judecătoreşti contravenţionale pot fi atacate cu recurs, pentru a se repara erorile de drept, în următoarele temeiuri:
    a) nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei;
    b) şedinţa de judecată nu a fost publică;
    c) cauza a fost judecată fără citarea legală a unei părţi sau care, legal citată, s-a aflat în imposibilitatea de a se prezenta sau de a înştiinţa instanţa despre imposibilitate;
   d) hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia ori motivarea soluţiei contrazice dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, sau dispozitivul hotărîrii redactate nu corespunde dispozitivului pronunţat după deliberare;
    e) nu au fost întrunite elementele constitutive ale contravenţiei sau instanţa a pronunţat o hotărîre de sancţionare pentru o altă faptă decît cea imputată contravenientului, cu excepţia cazurilor de reîncadrare juridică a acţiunilor lui în temeiul unei legi mai blînde;
    f) contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă neprevăzută de prezentul cod;
    g) s-au aplicat sancţiuni în alte limite decît cele prevăzute de lege sau nu corespund faptei săvîrşite sau persoanei contravenientului;
    h) contravenientul a fost supus anterior răspunderii contravenţionale pentru această faptă sau există o cauză de înlăturare a răspunderii contravenţionale, sau aplicarea sancţiunii a fost înlăturată de o nouă lege ori anulată de un act de amnistie, sau a intervenit decesul contravenientului ori împăcarea părţilor în cazul prevăzut de lege;
    i) faptei săvîrşite i s-a dat o încadrare juridică greşită;
    j) a intervenit o lege mai favorabilă contravenientului;
    k) Curtea Constituţională a declarat neconstituţională prevederea legii aplicate;
    l) instanţa de judecată internaţională, prin hotărîre în o altă cauză, a constatat o încălcare la nivel naţional a drepturilor şi libertăţilor omului care poate fi reparată şi în cauza respectivă.
    Articolul 467. Persoana care are dreptul de
                           a declara recurs
    (1) Hotărîrea judecătorească contravenţională poate fi atacată cu recurs de către contravenient, agentul constatator, victimă, procuror, după caz.
    (2) Recursul poate fi declarat în numele părţilor şi de către apărător, iar în numele contravenientului arestat, de către soţ/soţie.
    Articolul 468. Recursul împotriva hotărîrii
                           judecătoreşti contravenţionale
    (1) Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti contravenţionale se declară în termen de 15 zile.
    (2) Recursul se depune în instanţa de judecată a cărei hotărîre este atacată. Persoana deţinută poate depune recurs şi la administraţia locului de deţinere, care este obligată să-l expedieze imediat instanţei de judecată a cărei hotărîre este atacată.
    (3) Recursul primit, împreună cu dosarul contravenţional, se expediază, în cel mult 3 zile de la data expirării termenului de declarare a recursului, instanţei de recurs.
    Articolul 469. Repunerea în termen a recursului
    (1) Recursul declarat cu omiterea termenului prevăzut de lege, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la începutul executării sancţiunii sau perceperii despăgubirii materiale, se consideră depus în termen dacă instanţa a constatat că întîrzierea a fost determinată de motive întemeiate sau de neinformarea despre adoptarea hotărîrii a participantului la proces, care nu a fost prezent la judecarea cauzei, nici la pronunţarea hotărîrii asupra ei.
    (2) Pînă la soluţionarea repunerii în termen, instanţa poate suspenda executarea hotărîrii.
    Articolul 470. Efectele recursului
    (1) Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti contravenţionale suspendă executarea ei, cu excepţia sancţiunii arestului contravenţional.
    (2) Instanţa de recurs judecă recursul cu privire la persoana la care se referă declaraţia de recurs şi numai în raport cu calitatea ei în proces.
    (3) Instanţa de recurs judecă recursul în limitele temeiurilor pentru recurs, avînd dreptul, în afara temeiurilor invocate şi cererilor formulate de recurent, să examineze şi alte temeiuri fără a agrava situaţia contravenientului.
    (4) Soluţionînd cauza, instanţa de recurs nu poate crea o situaţie mai gravă persoanei în a cărei favoare a fost declarat recursul.
    (5) Prin extindere, instanţa de recurs este în drept să judece recursul şi cu privire la persoanele care nu au declarat recurs sau la care acesta nu se referă, avînd dreptul de a hotărî şi în privinţa lor, fără a le crea o situaţie mai gravă.
    Articolul 471. Judecarea cauzei contravenţionale
                           cu recurs
    (1) Recursul se judecă de un complet din 3 judecători, cu citarea părţilor.
    (2) Neprezentarea la şedinţă a părţilor legal citate nu împiedică judecarea recursului.
    (3) Instanţa de recurs este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în recurs.
    Articolul 472. Şedinţa de judecare a recursului
    (1) Preşedintele completului de judecată conduce şedinţa de judecare a recursului împotriva hotărîrii asupra cauzei contravenţionale, asigură ordinea şi solemnitatea în şedinţă.
    (2) La judecarea recursului împotriva hotărîrii asupra cauzei contravenţionale, preşedintele completului de judecată:
    a) anunţă recursul care urmează să fie judecat;
    b) anunţă completul de judecată, numele procurorului, apărătorului, interpretului şi al altor persoane;
    c) verifică prezenţa persoanelor citate;
    d) primeşte cererile de recuzare sau alte cereri, pe care le soluţionează prin încheiere;
    e) după enunţarea recursului, oferă cuvînt recurentului, apoi intimatului şi, la urmă, procurorului. Dacă printre recursurile declarate se află şi recursul procurorului, primul cuvînt i se oferă lui.
    (3) Procurorul şi părţile au dreptul la replică referitor la problemele apărute în dezbateri.
    (4) Contravenientul are dreptul la ultimul cuvînt.
    (5) Instanţa de recurs hotărăşte asupra cauzei contravenţionale în camera de deliberare.
    (6) Decizia, semnată de membrii completului de judecată, inclusiv de judecătorul care are opinie separată, se pronunţă în şedinţă.
    Articolul 473. Decizia instanţei de recurs
    (1) După examinarea recursului, instanţa de recurs adoptă una dintre următoarele decizii:
    1) respinge recursul şi menţine hotărîrea atacată dacă recursul:
    a) este tardiv;
    b) este inadmisibil;
    c) este nefondat;
    2) admite recursul, casînd hotărîrea atacată, şi dispune rejudecarea cauzei în primă instanţă.
    (2) Decizia instanţei de recurs se pronunţă integral sau doar dispozitivul, urmînd a fi redactată în cel mult 3 zile.
    Articolul 474. Conţinutul deciziei instanţei de recurs
    (1) În decizia instanţei de recurs se va indica:
    a) data şi locul pronunţării;
    b) denumirea instanţei care a emis hotărîrea atacată;
    c) numele şi prenumele membrilor completului de judecată, precum şi ale procurorului, agentului constatator, apărătorului şi interpretului/traducătorului dacă aceştia participă la judecarea recursului;
    d) numele şi prenumele recurentului, calitatea lui procesuală;
    e) numele şi prenumele persoanei sancţionate sau în a cărei privinţă este clasată procedura contravenţională;
    f) numele şi prenumele victimei, iar în cazul persoanei juridice, al reprezentantului victimei dacă participă la judecarea recursului;
    g) dispozitivul hotărîrii atacate;
    h) fondul recursului;
    i) temeiurile de drept care au dus la respingerea sau la admiterea recursului, motivele adoptării soluţiei;
    j) una dintre soluţiile prevăzute la art.462 alin.(5)
    lit.a) şi b);
    k) menţiunea că decizia este irevocabilă.
    (2) În cazurile prevăzute de lege, instanţa de recurs pronunţă o încheiere interlocutorie.
Capitolul IX
CALEA EXTRAORDINARĂ
 DE ATAC. REVIZUIREA

    Articolul 475. Deschiderea procedurii de revizuire
    (1) Procedura de revizuire se deschide în favoarea contravenientului în termen de cel mult 6 luni din momentul apariţiei unuia dintre temeiurile prevăzute la alin.(2).
    (2) Revizuirea procesului contravenţional poate fi cerută dacă:
    a) instanţa de judecată internaţională, prin hotărîre, a constatat o încălcare a drepturilor şi libertăţilor omului care poate fi reparată la o nouă judecare;
    b) Curtea Constituţională a declarat neconstituţională prevederea legii aplicată în cauza respectivă;
    c) legea nouă înlătură caracterul contravenţional al faptei sau ameliorează situaţia contravenientului în a cărui privinţă nu a fost executată integral sancţiunea contravenţională;
    d) există o procedură pornită în cauza dată în faţa unei instanţe internaţionale;
    e) prin hotărîre definitivă s-a constatat că agentul constatator, procurorul sau judecătorul a comis, în cursul constatării şi judecării acestei cauze, abuzuri ce constituie infracţiuni.
    (3) Procedura de revizuire se deschide în baza cererii procurorului de nivelul instanţei de judecată, conform competenţei teritoriale, sau a cererii contravenientului adresată instanţei care a judecat cauza/contestaţia.     În cazul alin.(2) lit.d), procedura de revizuire se deschide la cererea Procurorului General sau a adjuncţilor lui.
    (4) Cererea de revizuire se face în scris, cu invocarea motivului revizuirii şi a datelor doveditoare.
    (5) În procedura de revizuire, instanţa sesizată poate dispune suspendarea hotărîrii neexecutate.
    (6) Cererea de revizuire se examinează în conformitate cu prevederile capitolului VII al cărţii a doua.
    Articolul 476. Revizuirea deciziilor şi a hotărîrilor
                           în cauzele contravenţionale
    (1) Procurorul General şi adjuncţii lui dispun de dreptul de a înainta cerere de revizuire a deciziei sau hotărîrii emise în cauza contravenţională dacă se constată că în acţiunile contravenientului sînt prezente elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de Codul penal.
    (2) Cererea de revizuire se depune în instanţa a cărei decizie sau hotărîre a rămas definitivă.
    Articolul 477. Hotărîrea instanţei de revizuire
    (1) După examinarea cererii de revizuire, instanţa de revizuire adoptă una dintre următoarele hotărîri:
    1) respinge cererea de revizuire dacă este:
    a) tardivă;
    b) inadmisibilă;
    c) neîntemeiată;
    2) admite cererea, casînd hotărîrea atacată, şi pronunţă o nouă hotărîre.
    (2) Instanţa dispune, după caz, repunerea în drepturi, restituirea amenzii plătite şi a bunurilor, precum şi a cheltuielilor judiciare pe care persoana în a cărei favoare s-a admis revizuirea nu era obligată să le suporte, includerea, la cerere, în vechimea neîntreruptă în muncă, a duratei sancţiunii arestului contravenţional.
    (3) Hotărîrile emise în procedură de revizuire, cu excepţia celor emise de curţile de apel, pot fi atacate cu recurs de persoanele enumerate la art.467 în termen de 15 zile şi se judecă în ordinea procedurii de recurs, în conformitate cu prevederile capitolului VIII al cărţii a doua.
Capitolul X
TRIMITEREA SPRE EXECUTARE
A HOTĂRÎRII JUDECĂTOREŞTI.
 PROBLEMELE CE URMEAZĂ

A FI SOLUŢIONATE LA EXECUTAREA
 SANCŢIUNII CONTRAVENŢIONALE

    Articolul 478. Trimiterea spre executare a
                           hotărîrii judecătoreşti
    (1) Trimiterea spre executare a hotărîrii judecătoreşti se pune în sarcina instanţei care a judecat cauza în primă instanţă.
    (2) În termen de 10 zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti, preşedintele instanţei trimite dispoziţia de executare a hotărîrii, împreună cu o copie de pe hotărîrea definitivă, autorităţii însărcinată cu     punerea în executare a hotărîrii conform prevederilor legislaţiei de executare. În cazul în care cauza a fost judecată cu recurs, la copia de pe hotărîre se anexează copia de pe decizia instanţei de recurs.
    (3) Autorităţile care pun în executare hotărîrea judecătorească comunică, în cel mult 5 zile, instanţei care a trimis hotărîrea respectivă despre punerea ei în executare. Administraţia locului de deţinere va notifica instanţa care a trimis hotărîrea despre locul în care contravenientul execută sancţiunea.
    (4) Instanţa de judecată care a pronunţat hotărîrea este obligată să urmărească executarea hotărîrii.
    Articolul 479. Problemele ce urmează a fi soluţionate
                           la executarea sancţiunii contravenţionale
    (1) Problemele legate de executarea sancţiunii contravenţionale se soluţionează, la demersul contravenientului, de către autoritatea competentă să asigure executarea sancţiunii contravenţionale sau, la demersul contravenientului ori al autorităţii competentă să asigure executarea sancţiunii contravenţionale, de către instanţa de judecată.
    (2) Problemele legate de explicarea suspiciunilor şi neclarităţilor la executarea hotărîrii judecătoreşti se soluţionează de către instanţa emitentă a hotărîrii definitive, la demersul contravenientului sau al autorităţii competentă să asigure executarea sancţiunii contravenţionale.
    Articolul 480. Modul de soluţionare a problemelor
                           legate de executarea sancţiunii contra
                           venţionale de către instanţa de judecată
    (1) Problemele legate de executarea sancţiunii contravenţionale adresate instanţei de judecată se soluţionează în conformitate cu prevederile capitolului VII al cărţii a doua, de către instanţa de judecată din raza de activitate a autorităţii competentă să asigure executarea sancţiunii contravenţionale.
    (2) Încheierea instanţei de judecată privind soluţionarea problemelor legate de executarea sancţiunii contravenţionale poate fi atacată cu recurs de către persoanele interesate în termen de 15 zile şi se judecă în procedură de recurs în conformitate cu prevederile capitolului VIII al cărţii a doua.
***
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 481
    Prezentul cod intră în vigoare la 31 mai 2009.
    Articolul 482
    La data intrării în vigoare a prezentului cod:
    a) Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se abrogă;
    b) actele normative adoptate pînă la punerea în aplicare a prezentului cod se vor aplica în măsura în care nu contravin prevederilor acestuia.
    Articolul 483
    (1) Toate cauzele contravenţionale pornite în baza faptelor care nu se consideră contravenţii în conformitate cu prezentul cod se sistează după cum urmează:
    a) de către autorităţile competente să soluţioneze cauze contravenţionale, în privinţa persoanelor ale căror dosare se află în procedura acestor organe;
    b) de către instanţele de judecată respective, în privinţa persoanelor ale căror dosare au fost puse pe rol;
    c) de către instanţele de apel şi de recurs, în privinţa persoanelor hotărîrile sau deciziile asupra cărora nu sînt definitive.
    (2) Hotărîrile sau deciziile definitive în privinţa persoanelor sancţionate pentru faptele care nu se consideră contravenţii în conformitate cu prezentul cod nu se execută, iar persoanele respective se consideră nesancţionate contravenţional şi se repun în dreptul de care au fost private.
    Articolul 484
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentului cod:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezentul cod;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezentul cod;
    c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative ce contravin prezentului cod;
    d) va asigura elaborarea actelor normative care vor reglementa aplicarea prezentului cod.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

    Nr.218-XVI. Chişinău, 24 octombrie 2008.