HFGDSBC87/1/2009
ID intern unic:  330941
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 87/1
din  27.02.2009
privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare
şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul
de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Publicat : 06.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 49-50     art Nr : 204     Data intrarii in vigoare : 01.04.2009
    În baza art.44 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, luînd în consideraţie Hotărîrea Consiliului de administraţie al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar nr. 85/2  din  22.12.2008 privind determinarea plafonului de garantare, Consiliul de administraţie al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr. 8 din 20 august 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art.317), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - la pct. 2.1, cuvintele „stabilit la” se substituie prin cuvintele „stabilit conform”;
    - la pct. 2.2.3, lit. a) şi c), cuvintele „stabilit prin Lege” se substituie prin cuvintele „stabilit conform Legii”;
    - în Anexă, fraza “Depozite în sumă ≤ 4500 MDL” se substituie prin fraza “Depozite în sumă mai mică sau egală cu plafonul stabilit conform Legii” şi fraza “Depozite în sumă > 4500 MDL” se substituie prin fraza “Depozite în sumă mai mare decît plafonul stabilit conform Legii”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 aprilie 2009.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE                                                     Petru VEVERIŢA

    Nr. 87/1. Chişinău, 27 februarie 2009.