HGA179/2009
ID intern unic:  330958
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 179
din  04.03.2009
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2005

Publicat : 10.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 51-52     art Nr : 225
    Abrogată prin HG847 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.925

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2005 “Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi Regulamentului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 83-85, art. 622), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cifra “11” se substituie cu cifra “7”, iar în final se completează cu următorul text: “În caz de eliberare a membrilor Colegiului din funcţiile publice deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Colegiului vor fi exercitate de persoane nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.”;
    2)    la anexa nr. 3, poziţia 4 va avea următorul cuprins:
    “4. Institutul de Ecologie şi Geografie”;
    3) anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:
“Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 573
din 13 iunie 2005
COMPONENŢA NOMINALĂ 
a Colegiului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale
    IVANOV Violeta            – ministru al ecologiei şi resurselor naturale
                                           (preşedintele Colegiului)
    APOSTOL Ion                – viceministru al ecologiei şi resurselor
                                            naturale (vicepreşedintele Colegiului)
    PANCIUC Adrian           – consultant în Serviciul juridic şi personal
                                            (secretarul Colegiului)
    MUSTEAŢĂ Ion             – şef al Direcţiei monitorizare în domeniul
                                            agriculturii şi mediului a Ministerului Economiei
                                            şi Comerţului
    IBRIŞIM Andrei              – şef al Agenţiei Ecologice a unităţii
                                            teritoriale autonome Găgăuzia
    CONSTANTINOV
    Tatiana                            – director al Institutului de Ecologie şi Geografie
    DERMENJI
    Veaceslav                        – şef al Inspectoratului Ecologic de Stat”.

    PRIM-MINISTRU                                             Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează: 
    Ministrul finanţelor                                            Mariana Durleşteanu
    
    Nr. 179. Chişinău, 4 martie 2009.