LPC12/2009
ID intern unic:  330977
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 12
din  03.02.2009
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 53-54     art Nr : 149
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.69–70, art.581), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    la noţiunea „inspector aeronautic”, sintagma „Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”;
    la noţiunile „expertiză”, „control” şi „supraveghere”, cuvîntul „Administraţie” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”.
    2. Denumirea capitolului II va avea următorul cuprins:
    „Capitolul  II
Administrarea publică în domeniul aviaţiei civile
    3. Articolele 4–6 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 4. Agenţia Transporturi
    (1) Autoritatea administrativă centrală care elaborează şi promovează politica Guvernului în domeniul aviaţiei civile, precum şi asigură implementarea acestei politici, este Agenţia Transporturi (denumită în continuare Agenţie).
    (2) Sarcinile Agenţiei în domeniul aviaţiei civile sînt elaborarea, asigurarea implementării şi monitorizarea aplicării cadrului normativ pentru dezvoltarea durabilă a ramurii aviaţiei civile în condiţiile siguranţei zborurilor, securităţii aeronautice şi calităţii serviciilor prestate.
    (3) În scopul realizării sarcinilor sale, Agenţia are următoarele atribuţii:
    a)  pregăteşte acordurile internaţionale în domeniul aviaţiei civile şi asigură implementarea lor;
    b) reprezintă Republica Moldova în organismele internaţionale ale aviaţiei civile şi colaborează, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu alte state şi organisme internaţionale în domeniul aviaţiei civile, în limitele competenţei stabilite de Guvern;
    c) eliberează permisiuni pentru efectuarea de curse aeriene regulate;
    d) stabileşte şi desemnează organele responsabile pentru serviciile de trafic aerian, de informare aeronautică, de telecomunicaţii aeronautice, meteorologie, securitate aeronautică, precum şi instituţiile medicale care efectuează examenul medical al personalului aeronautic;
    e) stabileşte zonele interzise şi zonele cu restricţii din spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    f)  stabileşte, în comun cu Ministerul Apărării, modul de coordonare a zborurilor civile şi militare în spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    g) asigură realizarea activităţilor de informare aeronautică;
    h) asigură colectarea de la persoanele fizice şi juridice care efectuează activităţi în domeniul aviaţiei civile a datelor statistice, a altor date necesare pentru analiza activităţii în domeniu, evaluează şi prezintă aceste date către organele de stat de statistică şi organismele internaţionale în domeniu;
    i) întreprinde măsuri pentru asigurarea investigaţiei accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă produse pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale reglementărilor aeronautice aplicabile,  şi participă la investigaţia accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă produse pe teritoriul altor state în care sînt implicate aeronavele civile înmatriculate în Republica Moldova;
    j) aprobă căile aeriene şi regulile de zbor în spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    k) asigură supravegherea administrării patrimoniului statului transmis în gestiunea operativă a întreprinderilor al căror fondator este;
    l) emite reglementări obligatorii de certificare a operatorilor aerieni, a agenţilor aeronautici, a personalului aeronautic, a mijloacelor tehnice utilizate în domeniul aviaţiei civile şi stabileşte condiţiile de acordare, suspendare sau revocare a documentelor de certificare (autorizare);
    m) desemnează administratori şi membrii consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat al căror fondator este;
    n) coordonează operaţiunile de căutare şi salvare în cazul accidentelor aeronautice produse pe teritoriul Republicii Moldova;
    o) înregistrează aerodromurile (aeroporturile) civile;
    p) eliberează autorizaţii pentru construcţia şi reconstrucţia aerodromurilor (aeroporturilor) civile;
    q) coordonează lucrările de construcţie în zonele aerodromurilor (aeroporturilor) civile;
    r) elaborează reglementări speciale de simplificare a formalităţilor legate de transporturile aeriene internaţionale;
    s) propune spre aprobare Guvernului taxele pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru serviciile aeroportuare;
    t) stabileşte statutul juridic al subdiviziunilor Autorităţii Aeronautice Civile.
    (4) Agenţia emite decizii cu caracter administrativ, aprobă regulamente, reglementări de aplicare a normelor în domeniul aviaţiei civile, instrucţiuni şi alte acte executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile, în modul şi în limitele stabilite de lege.
    Articolul 5. Autoritatea Aeronautică Civilă
    (1) Autoritatea care asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a aviaţiei civile şi supraveghează respectarea de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei în acest domeniu este Autoritatea Aeronautică Civilă.
    (2) Autoritatea Aeronautică Civilă este o autoritate publică de certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile, creată în temeiul prezentei legi, care are statut de persoană juridică de drept public, subordonată Agenţiei, cu buget autonom.
    (3) În domeniul aviaţiei civile, Autoritatea Aeronautică Civilă are următoarele atribuţii:
    a) colaborează cu organismele internaţionale de specialitate şi cu organele similare din alte state, inclusiv prin încheierea unor acorduri bilaterale de colaborare, schimb de experienţă şi informaţii de specialitate, în limitele competenţei stabilite de Guvern;
    b) supraveghează asigurarea siguranţei zborurilor aeronavelor civile şi securităţii aeronautice de către operatorii aerieni, operatorii de aerodromuri (aeroporturi), furnizorii serviciilor de navigaţie aeriană, alte persoane fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile;
    c) supraveghează respectarea normelor de navigabilitate de către operatorii aerieni şi întreprinderile care execută lucrări de reparaţie şi întreţinere a tehnicii aeronautice pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) ţine Registrul Aerian al Republicii Moldova;
    e) verifică, eliberează, validează, suspendă şi revocă certificatele de navigabilitate pentru aeronavele civile şi altă tehnică aeronautică;
    f) acordă, validează, suspendă şi revocă documentele de autorizare a personalului aeronautic, certificatele (autorizaţiile) de operator aerian, certificatele (autorizaţiile) de agent aeronautic, documentele de certificare a mijloacelor tehnice utilizate în aviaţia civilă, certificatele (autorizaţiile) pentru serviciile prestate în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor;
    g) certifică şi supraveghează exploatarea aerodromurilor (aeroporturilor) şi alte servicii şi instalaţii de la sol;
    h) autorizează transportul bunurilor periculoase la bordul aeronavelor în spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    i) autorizează instalarea echipamentului de radiocomunicaţii la bordul aeronavelor civile înmatriculate în Republica Moldova şi supraveghează utilizarea acestuia;
    j) supraveghează asigurarea metrologică în aviaţia civilă;
    k) autorizează şi supraveghează exploatarea radioemiţătoarelor în banda de frecvenţe stabilită pentru aviaţia civilă;
    l) aprobă programele de instruire a personalului aeronautic;
    m) supraveghează activitatea instituţiilor medicale care efectuează examenul medical al personalului aeronautic;
    n) eliberează permisiuni pentru efectuarea zborurilor neregulate;
    o) supraveghează efectuarea zborurilor regulate şi neregulate;
    p) supraveghează respectarea reglementărilor speciale de simplificare a formalităţilor legate de transporturile aeriene internaţionale;
    q) supraveghează exploatarea aeronavelor civile;
    r) emite, în limitele competenţei sale, decizii cu caracter administrativ, aprobă regulamente, instrucţiuni, alte acte cu caracter tehnic care conţin standarde şi proceduri executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile;
    s) propune spre aprobare Agenţiei structura internă organizaţională, sistemul de retribuire a muncii;
    t) solicită de la agenţii aeronautici, în scopul menţinerii calificării inspectorilor săi, admiterea acestora la îndeplinirea atribuţiilor funcţionale determinate de certificatul personalului aeronautic pe care îl deţine inspectorul, fără remunerare din partea agenţilor aeronautici.
    (4) Persoanele fizice şi juridice care efectuează activităţi în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul sau în afara teritoriului Republicii Moldova în baza certificărilor şi autorizaţiilor emise de Autoritatea Aeronautică Civilă sînt obligate să prezinte Autorităţii Aeronautice Civile informaţia şi documentele care confirmă respectarea continuă a condiţiilor de certificare în exercitarea activităţii şi să asigure accesul persoanelor împuternicite de Autoritatea Aeronautică Civilă la informaţiile, documentele şi  echipamentele care fac parte din condiţiile de certificare, autorizare şi/sau permisiune, în locurile şi zonele aflate sub jurisdicţia sau controlul lor.
    (5) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin.(3), Autoritatea Aeronautică Civilă efectuează, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice civile şi în limitele atribuţiilor sale, inspecţii aeronautice, expertize şi controale ale activităţilor supuse procedurilor de supraveghere, certificare, autorizare sau aprobare.
    (6) Inspectorii Autorităţii Aeronautice Civile au dreptul, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, să se afle pe teritoriul şi la obiectele care aparţin operatorilor aerieni, situate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la bordul aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova pe durata zborului.
    (7) Activităţile şi obiectele supuse inspecţiilor aeronautice, precum şi statutul inspectorilor aeronautici sînt stabilite de Agenţie.
    (8) Prescripţiile inspectoriale aeronautice sînt executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile. Neîndeplinirea prescripţiei inspectoriale aeronautice serveşte drept temei pentru suspendarea sau revocarea autorizaţiei de activitate în domeniul aviaţiei civile.
    (9) Suspendarea activităţii în domeniul aviaţiei civile semnifică suspendarea (sistarea) unor genuri de activitate, a unor lucrări concrete, a altor acţiuni necesare activităţii aeronautice. Activitatea în domeniul aviaţiei civile este suspendată imediat de Autoritatea Aeronautică Civilă, cu adresarea în instanţa de judecată în termen de 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea se anulează. Decizia Autorităţii Aeronautice Civile privind suspendarea activităţii în domeniul aviaţiei civile se aplică pînă la adoptarea de către instanţa de judecată a hotărîrii definitive şi irevocabile.
    (10) Deciziile Autorităţii Aeronautice Civile se contestă în modul stabilit de legislaţie. Contestaţia nu suspendă executarea deciziei contestate dacă decizia este legată de asigurarea siguranţei zborurilor sau de securitatea aeronautică.
    Articolul 6. Organizarea activităţii Autorităţii
                        Aeronautice Civile
    (1) Autoritatea Aeronautică Civilă îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza unui regulament aprobat de Guvern.
    (2) Directorul Autorităţii Aeronautice Civile este numit în funcţie prin hotărîre de Guvern. Directorul Autorităţii Aeronautice Civile trebuie să aibă studii superioare şi experienţă de muncă în domeniul aviaţiei civile de cel puţin 3 ani.
    (3) Asigurarea finanţării activităţii Autorităţii Aeronautice Civile se efectuează prin încasarea plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a serviciilor de navigaţie aeriană, a operatorilor aerieni şi a aerodromurilor.
    (4) Autoritatea Aeronautică Civilă elaborează anual, pînă la data de 15 noiembrie, proiectul bugetului pentru anul următor, care constă din:
    a) plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a serviciilor de navigaţie aeriană;
    b) plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a aerodromurilor în funcţie de codul atribuit;
    c) plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a operatorilor aerieni care efectuează transporturi de mărfuri în afara teritoriului Republicii Moldova;
    d) alte surse financiare prevăzute de lege.
    (5) Bugetul Autorităţii Aeronautice Civile se aprobă anual de Guvern în limita necesităţilor de asigurare a unei activităţi conforme şi a independenţei financiare a Autorităţii Aeronautice Civile. Executarea bugetului se verifică printr-un audit independent, al cărui raport este prezentat Agenţiei. Anual, pînă la data de 1 mai, Autoritatea Aeronautică Civilă prezintă spre aprobare Agenţiei raportul financiar.
    (6) Cuantumul plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a serviciilor de navigaţie aeriană este stabilit prin hotărîre de Guvern în mărime de pînă la 1 euro/tonă/MTOW aeronavă la decolare/aterizare. Cuantumul plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a aerodromurilor este stabilit prin hotărîre de Guvern în mărime de: pînă la 0,5 euro/pasager la plecare şi la sosire – pentru aerodrom cod 2; pînă la 2 euro/pasager la plecare şi la sosire – pentru aerodrom cod 3 şi cod 4. Cuantumul plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a operatorilor aerieni care efectuează transporturi de mărfuri în afara teritoriului Republicii Moldova este stabilit prin hotărîre de Guvern în mărime de pînă la 1 euro tonă/MTOW aeronavă la decolare.
    (7) Plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare se transferă lunar de către agenţii economici certificaţi pe contul curent al Autorităţii Aeronautice Civile pînă la data de 25 a lunii imediat următoare. Autoritatea Aeronautică Civilă deţine dreptul exclusiv de a utiliza mijloacele de pe contul său conform bugetului aprobat. Mijloacele neutilizate în anul financiar curent se transferă în bugetul anului următor. Dacă în cursul anului financiar curent se formează un deficit de mijloace băneşti, Autoritatea Aeronautică Civilă are dreptul să-l compenseze din contul bugetului anului următor, propunînd Guvernului rectificarea corespunzătoare a cuantumului plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare în limitele prevăzute la alin.(6). Pentru cheltuielile curente ce nu pot fi acoperite din plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare, Autoritatea Aeronautică Civilă are dreptul să contracteze împrumuturi bancare cu dobînzi rezonabile. Autoritatea Aeronautică Civilă rambursează împrumuturile din mijloacele obţinute de la plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare colectate ulterior.”
    4. Articolul 7:
    la alineatul (2) litera a) şi alineatul (3), cuvintele „Administraţie”, „Administraţia” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”;
    la alineatul (4), cuvîntul „Administraţie” se substituie prin cuvîntul „Agenţie”.
    5. La articolul 8 alineatele (1), (3), (4) şi (5), cuvintele „Administraţia”, „Administraţie” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”.
    6. Articolul 9:
    la alineatele (1) şi (2), cuvintele „Administraţie”, „Administraţia” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”;
    la alineatul (3), cuvîntul „Administraţie” se substituie prin cuvîntul „Agenţie”.
    7. La articolul 10 alineatul (1), cuvîntul „Administraţie” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”.
    8. Articolul 11:
    la alineatele (1) şi (4), cuvîntul „Administraţie” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”;
    la alineatul (2), cuvîntul „Administraţia” se substituie, în ambele cazuri, prin cuvîntul „Agenţia”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Autoritatea Aeronautică Civilă supraveghează exploatarea aerodromurilor (aeroporturilor) civile în modul şi în limitele stabilite de legislaţie.”
    9. Articolul 12:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Construcţia de noi aerodromuri (aeroporturi) şi reconstrucţia aerodromurilor (aeroporturilor) existente se efectuează numai în baza autorizaţiei eliberate de Agenţie, cu avizul prealabil al Autorităţii Aeronautice Civile şi al altor organe competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    la alineatele (3) şi  (4), cuvîntul „Administraţie” se substituie prin cuvîntul „Agenţie”.
    10. La articolul 13 alineatul (1), cuvîntul „Administraţie” se substituie prin cuvîntul „Agenţie”.
    11. Articolul 14:
    la alineatul (3), cuvîntul „Administraţie” se substituie prin cuvîntul „Agenţie”;
    la alineatul (5), cuvîntul „Administraţie” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”.
    12. La articolul 15 alineatele (1) şi (2), cuvîntul „Administraţie” se substituie prin cuvîntul „Agenţie”.
    13. La articolul 16, cuvintele „Administraţia” şi „Administraţiei” se substituie, respectiv, prin cuvintele „Agenţia” şi „Agenţiei”.
    14. Articolul 17:
    la alineatul (2), cuvîntul „Administraţie” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Certificatul de operator aerian sau autorizaţia de operator aerian se eliberează de Autoritatea Aeronautică Civilă în baza dovezii că solicitantul a îndeplinit şi se conformează tuturor cerinţelor şi condiţiilor stabilite în reglementările aeronautice în vigoare emise de Agenţie.”
    la alineatele (5) şi (6), cuvintele „Administraţie” şi „Administraţia” se substituie, respectiv, prin cuvintele „Agenţie” şi „Agenţia”.
    15. La articolul 18 alineatele (2) şi (3), cuvîntul „Administraţie” se substituie prin cuvîntul „Agenţie”.
    16. La articolul 19, cuvintele „tarifelor şi” se exclud, iar cuvîntul „Administraţie” se substituie prin cuvîntul „Agenţie”.
    17. La articolul 20 alineatul (1), cuvîntul „Administraţia” se substituie prin cuvîntul „Agenţia”.
    18. Articolul 21:
    la alineatul (1), cuvîntul „Administraţie” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”;
    la alineatul (3), cuvîntul „Administraţia” se substituie prin cuvîntul „Agenţia”.
    19. Articolul 22:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Măsurile pentru protecţia aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită se stabilesc de Legea privind securitatea aeronautică.”
    la alineatul (2), cuvîntul „Administraţiei” se substituie prin sintagma „Autorităţii Aeronautice Civile”.
    20. Articolul 23:
    alineatul (1):
    la literele d), f) şi h), cuvintele „Administraţie” şi „Administraţiei” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Autoritatea Aeronautică Civilă” şi „Autorităţii Aeronautice Civile”;
    la litera j), cuvîntul „Administraţiei” se substituie prin cuvîntul „Agenţiei”;
    la alineatele (3) şi (4), cuvîntul „Administraţia” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”.
    Art.II. – Legea nr. 92-XVI din 5 aprilie 2007 privind securitatea aeronautică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90–93, art.393) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 4. Administrarea publică în domeniul
                         securităţii aeronautice
    (1) Autoritatea administrativă centrală pentru securitatea aeronautică este Agenţia Transporturi (denumită în continuare Agenţie), care are următoarele atribuţii:
    a) determină, în colaborare cu autorităţile publice competente din domeniul asigurării securităţii aeronautice, modalităţile de realizare a prezentei legi;
    b) asigură condiţii de funcţionare a statului-major operativ pentru reglementarea situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită;
    c) examinează şi coordonează, în comun cu autorităţile publice abilitate, proiectele de construcţie a unor clădiri şi edificii noi şi de reconstrucţie a celor existente ale agenţilor aeronautici, în scopul asigurării securităţii aeronautice;
    d) elaborează propuneri de modificare şi completare a prezentei legi pentru menţinerea eficacităţii acesteia, inclusiv reevaluează, în comun cu autorităţile publice, măsurile şi procedurile de securitate aeronautică după comiterea unui act de intervenţie ilicită;
    e) elaborează şi publică reglementări, alte acte normative în domeniul securităţii aeronautice, executorii pentru toţi subiecţii care asigură realizarea prezentei legi.
    (2) Autoritatea publică de certificare, supraveghere şi control în domeniul securităţii aeronautice este Autoritatea Aeronautică Civilă, care are următoarele atribuţii:
    a) examinează şi aprobă programele de securitate aeronautică ale agenţilor aeronautici;
    b) elaborează şi asigură executarea programului de instruire şi perfecţionare a specialiştilor în domeniul securităţii aeronautice, coordonează şi aprobă programele de instruire în domeniul securităţii aeronautice ale agenţilor aeronautici şi ale autorităţilor publice care participă la asigurarea securităţii aeronautice;
    c) acordă asistenţă metodologică şi consultativă agenţilor aeronautici şi autorităţilor publice care participă la asigurarea securităţii aeronautice;
    d) efectuează controlul asupra nivelului de asigurare a securităţii aeronautice şi de respectare a normelor, a reglementărilor şi a procedurilor naţionale în domeniul securităţii aeronautice civile în limitele activităţilor supuse procedurilor de supraveghere, certificare, autorizare sau aprobare, conform prevederilor Legii aviaţiei civile.”
    2.  La articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (2) şi articolul 7, cuvîntul „Administraţie” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”.
    3. La articolul 9 alineatele (2) şi (6), cuvintele „Administraţie” şi „Administraţiei” se substituie, respectiv, prin cuvintele „Agenţie” şi „Agenţiei”.
    4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Cooperarea internaţională
    (1) În scopul eficientizării cooperării internaţionale în domeniul securităţii aeronautice, Agenţia:
    a) colaborează cu autorităţile competente ale statelor interesate în vederea perfecţionării cadrului juridic, metodelor şi mijloacelor de combatere a actelor de intervenţie ilicită în activitatea aviaţiei civile;
    b) conform practicii Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, în scopul ridicării nivelului de securitate aeronautică internaţională, pune la dispoziţia altor state, la cererea acestora, extrase din actele normative naţionale în domeniul securităţii aeronautice;
    c) în cazul în care dispune de informaţii autentice referitoare la un pericol care ameninţă interesele aviaţiei civile a altui stat, transmite aceste informaţii, prin canale stabilite, autorităţii competente a statului respectiv.
    (2) În domeniul cooperării internaţionale, Autoritatea Aeronautică Civilă:
    a) colaborează cu autorităţile competente ale statelor interesate în materie de instruire şi schimb de informaţii privind programele de instruire în domeniul securităţii aeronautice;
    b) asigură protecţia necesară şi determină modalităţile de procesare a informaţiilor clasificate din domeniul securităţii aeronautice, inclusiv a informaţiilor oferite de alte state sau referitoare la alte state, pentru a nu admite utilizarea inadecvată sau divulgarea acestor informaţii;
    c) îndeplineşte, în limitele posibilităţilor practice, cererile autorităţilor competente ale altor state privind aplicarea unor măsuri speciale de securitate pentru anumite curse efectuate de operatorii aerieni ai acestor state;
    d) examinează, în colaborare cu autorităţile publice abilitate, cererile altor state de a permite prezenţa personalului înarmat la bordul aeronavelor operatorilor aerieni ai statului respectiv, care operează zboruri în Republica Moldova.”
    5. La articolul 11 alineatul (4), cuvîntul „Administraţie” se substituie prin cuvîntul „Agenţie”.
    6. Articolul 24:
    la alineatul (1), cuvîntul „Administraţia” se substituie prin cuvîntul „Agenţia”;
    la alineatul (2), cuvintele „aprobate de Administraţie” se substituie prin cuvintele „validate de Autoritatea Aeronautică Civilă”;
    la alineatul (3), cuvîntul „Administraţia” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”.
    7. La articolul 26 alineatul (1), cuvîntul „Administraţia” se substituie prin cuvîntul „Agenţia”.
    8. La articolul 27 şi articolul 28 alineatul (3), cuvintele „Administraţia”, „Administraţie” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”.
    9. Articolul 30:
    alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvîntul „Administraţia” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”;
    alineatul se completează cu litera a) cu următorul cuprins:
    „a) Agenţia Transporturi;”
    litera a) devine litera a1);
    la alineatul (2), cuvîntul „Administraţia” se substituie prin cuvîntul „Agenţia”.
    10. Articolul 31:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru a asigura îndeplinirea eficientă a prevederilor prezentei legi, Agenţia elaborează un program naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aeronautice, care se aprobă de Guvern, iar Autoritatea Aeronautică Civilă implementează acest program.”
    la alineatul (3), cuvîntul „Administraţie” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”.
    11. La articolele 32, 33, 34, 35 şi articolul 36 alineatele (1) şi (2), cuvîntul „Administraţia” se substituie prin sintagma „Autoritatea Aeronautică Civilă”.
    12. La articolul 37 alineatele (1) şi (2), cuvîntul „Administraţia” se substituie prin cuvîntul „Agenţia”.
    Art.III. – Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian  LUPU

    Nr.12-XVI. Chişinău, 3 februarie 2009.