HGM203/2009
ID intern unic:  331075
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 203
din  11.03.2009
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
„Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice”
Publicat : 20.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 253     Data intrarii in vigoare : 20.06.2009
    MODIFICAT
   
HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18
    HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541


    În conformitate cu Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141), cu modificările şi completările ulterioare, Legea  nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431), Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507), cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărîrea Guvernului nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 „Cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 189-192, art. 1470), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice” (se anexează).
    2. Din Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1469 din 30 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4,art. 14), cu modificările şi completările ulterioare, se exclude poziţia tarifară cu numărul de ordine 22.
    3. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.3 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    4. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la 3 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                      Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 203. Chişinău, 11 martie 2009
.
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 203
din  11 martie 2009

Reglementarea tehnică
„Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice”
    Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice” creează cadrul necesar aplicării următoarelor documente ale Comisiei Codex Alimentarius: CODEX STAN 95-1981, Rev.2-2004 privind homarii rapid congelaţi; CODEX STAN 90-1981, Rev.1-1995 privind carnea de crab conservată; CODEX STAN 92-1981, Rev.1-1995 privind crevetele rapid congelate; CODEX STAN 37-1981, Rev.1-1995 privind crevetele conservate; CODEX STAN 191-1995 privind calmarii rapid congelaţi, destinaţi consumului uman direct; CAC/RCP 18-1978 privind igiena moluştelor; CAC/RCP 28-1983 privind crabii.
I. Domeniul de aplicare
    1. Reglementarea tehnică „Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice” (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte cerinţele esenţiale de calitate, păstrare, transportare, prezentare şi etichetare a crustaceelor, moluştelor şi altor nevertebrate acvatice, vii, preparate sau conservate destinate consumului uman (în continuare – produse), conform tabelului:

Tabel

Poziţia tarifară

conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor

Denumirea produsului
1605

Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate

Din 0306
 

Crustacee, în cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate, congelate; crustacee, în cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate, congelate, gătite prin fierbere în apă sau în vapori de apă

Din 0307
 

Moluşte, în cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate, congelate; nevertebrate acvatice, altele decît crustacee şi moluşte vii, proaspete, refrigerate, congelate

    [Pct.1 modificat prin HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723]
II. Cerinţe generale
    2. Conformitatea produselor se asigură de către producător.
    3. La plasarea pe piaţă produsele trebuie să fie însoţite de certificatul sanitar-veterinar eliberat conform Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, să respecte prevederile Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor.
    4. Instalaţiile de procesare a produselor şi spaţiile în care acestea sînt manipulate, prelucrate şi păstrate trebuie să fie folosite doar în acest scop.
    5. Toate suprafeţele de lucru şi containerele, tavele, rezervoarele sau alte echipamente folosite la procesarea şi păstrarea produselor trebuie să fie netede, fără fisuri, impermeabile, din material netoxic, rezistent la coroziune şi să nu admită pătrunderea umezelii sau să fie acoperite cu vopsea netoxică ori un alt înveliş neted, uşor de curăţat şi care să prevină riscurile de contaminare.
    6. Camerele de răcire trebuie să fie înzestrate cu termometre şi trebuie să facă posibil controlul automat al temperaturii şi să fie menţinute în condiţii igienice.
    7. Echipamentul utilizat la pasteurizarea produselor trebuie să fie înzestrat cu dispozitive de înregistrare şi de control al temperaturii.
    8. Termometrele sau alte dispozitive de măsurare a temperaturii trebuie să fie uşor de citit, cu o exactitate de 2oC.
    9. Toate etapele procesului de producţie şi ambalare trebuie să fie executate în condiţii ce previn o posibilă contaminare, deteriorare sau dezvoltare a agenţilor patogeni care pot provoca alterarea produselor.
    10. Deşeurile rezultate din operaţiile de procesare trebuie să fie îndepărtate, astfel încît să nu fie folosite la prepararea produselor şi să nu provoace contaminarea lor şi a apei utilizate.
    11. Trebuie să se excludă pătrunderea animalelor, păsărilor, insectelor în zonele de recepţionare, manipulare, prelucrare şi păstrare a produselor.
    12. Nu se admite transportarea şi păstrarea produselor împreună cu produse nealimentare sau produse cu miros specific.
III. Cerinţe esenţiale
    13. În fiecare lot producătorii trebuie să verifice regulat parametrii microbiologici ai produselor care trebuie să corespundă normelor stabilite de organul central de specialitate în domeniul sănătăţii.
    14. La procesare şi pînă a fi plasate pe piaţă, produsele trebuie să fie supuse unui control vizual cu scopul detectării paraziţilor. Produsele cu paraziţi vizibili nu trebuie plasate pe piaţă pentru consumul uman.
    15. Nu se admite reutilizarea sării de bucătărie şi a apei folosite pentru prelucrarea, curăţarea materiilor prime şi/sau a produselor.
    16. Nu se admite adăugarea excesivă de apă în produsul finit pentru a nu reduce din gustul şi calitatea acestuia.
    17. Apa utilizată în procesul de prelucrare a produselor pentru fierbere, răcire şi congelare trebuie să fie apă potabilă sau apă marină pură (apă marină care nu conţine microorganisme, substanţe nocive sau plancton toxic în cantităţi ce pot influenţa direct sau indirect securitatea produselor alimentare).
    18. Crustaceele, moluştele şi alte nevertebrate acvatice descompuse, moarte, muribunde, cu carapacele crăpate sau desfăcute şi/sau infectate, care nu sînt inofensive şi nu respectă cerinţele prezentei Reglementări tehnice, nu trebuie să fie folosite pentru procesare.
    19. Înainte de procesare crustaceele, moluştele şi alte nevertebrate acvatice trebuie să fie spălate bine de noroi. Toate organele interne şi branhiile trebuie înlăturate înainte de preparare, iar cavitatea internă se spală intens cu apă curgătoare potabilă.
    20. Produsele destinate prelucrării prin şoc termic trebuie să fie întregi şi lipsite de substanţe organice aderente.
    21. Prepararea produselor de crustacee şi moluşte trebuie să fie urmată de răcire rapidă. Dacă nu se aplică nici o altă metodă de conservare, refrigerarea trebuie să aibă loc pînă cînd temperatura produselor în interiorul ţesutului muscular se apropie de cea de topire a gheţii (0°C).
    22. După răcirea produselor toate proteinele coagulate trebuie îndepărtate.
    23. Pentru pregătirea produselor din moluşte Bivalvia se folosesc părţile comestibile, cum ar fi, la scoici şi la stridii – muşchiul contactor şi cochiliile, la midii – tot corpul sau numai muşchiul împreună cu piciorul şi cochiliile.
    24. Nu se admite tratarea cu aditivi alimentari a calmarilor neprelucraţi, rapid congelaţi şi destinaţi direct consumului uman.
    25. Conservele şi semiconservele trebuie să conţină cel puţin 50% materie primă din masa netă a produselor finite.
    26. Conservele de crevete trebuie să fie preparate din crevete întregi, iar calitatea lor să corespundă cerinţelor de siguranţă alimentară şi prezentei Reglementări tehnice pentru comercializare în stare proaspătă pentru consum uman.
    27. Carnea de crab conservată trebuie să fie preparată din carne extrasă de pe  picioruşe, cleşti şi/sau corpurile fără carapace ale crabilor.
    28. Carnea şi secţiunile de crab destinate comercializării în stare proaspătă trebuie refrigerate şi menţinute la temperatura de topire a gheţii (0°C).
    29. Înainte de comercializare sau de prelucrare crabii trebuie să fie congelaţi.
    30. După orice proces de procesare, homarii trebuie să fie supuşi unui proces de congelare rapidă, care trebuie să fie efectuat astfel încît temperatura de cristalizare maximă să fie atinsă rapid.
    Procesul de congelare rapidă nu trebuie considerat încheiat pînă cînd produsul nu a atins temperatura de minus 18°C sau şi mai joasă în interiorul ţesutului muscular.
    31. Produsele rapid congelate trebuie să fie procesate şi ambalate astfel încît să minimalizeze deshidratarea şi oxidarea.
    32. Fracţia masică a umezelii în producţia sublimată (producţia fabricată sau semifabricată prin deshidratare în vid, la temperaturi scăzute, care are proprietatea de a creşte în volum de mai multe ori în mediul acvatic) nu trebuie să depăşească 8%.
    33. Condiţiile de păstrare a produselor din crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice vii şi preparаte şi/sau conservate:
    1) produsele refrigerate, necondiţionate (neambalate) trebuie păstrate şi/sau plasate sub gheaţă într-o încăpere frigorifică;
    2) produsele proaspete preambalate trebuie refrigerate cu gheaţă sau cu un aparat de refrigerare mecanic care oferă aceleaşi condiţii de temperatură de refrigerare;
    3) crustaceele fierte se refrigerează imediat după procesare la temperatura de la minus 1°С pînă la plus 2°С ori se congelează;
    4) păstrarea racilor vii trebuie efectuată în încăperi bine aerisite, ferite de razele solare şi precipitaţii atmosferice la temperatura de la 0°С pînă la 8°С.
    34. La ambalarea în ambalaje ermetice care trebuie să menţină sterilitatea industrială, produsele conservate trebuie să fie lipsite de defecte.
    35. Produsele finite nu trebuie să conţină impurităţi improprii, microorganisme, inclusiv patogene, şi/sau substanţe de altă origine, capabile să se dezvolte la temperaturile de păstrare, transportare şi comercializare, precum şi toxinele acestora, substanţe toxice provenite din microorganisme şi/sau contaminanţi chimici într-o cantitate ce ar prezenta risc sau pericol pentru sănătatea umană.
    36. Nu se admite prezenţa materiilor străine în produsele finite.
    37. Orice probă prelevată pentru încercări se consideră defectuoasă în cazul în care are următoarele însuşiri:
    1) deshidratare profundă – peste 10% din masa crustaceelor, moluştelor prelevată pentru proba de control sau peste 10% din suprafaţa lotului prezintă o pierdere excesivă de apă, observată prin schimbarea culorii suprafeţei în alb sau galben, care acoperă carnea şi pătrunde din partea de jos a suprafeţei şi nu poate fi curăţată uşor cu nici un obiect ascuţit fără a afecta aspectul exterior al produsului;
    2) impurităţi improprii – prezenţa oricăror substanţe străine, care nu sînt derivate ale produselor, se recunosc uşor fără utilizarea utilajului optic sau sînt prezente în cantităţi care pot fi determinate cu ajutorul oricărui instrument de mărire a imaginii şi indică încălcarea regulilor sanitare şi normelor de producţie;
    3) proba prelevată pentru control conţine cristale de struvit din săruri de fosfor, amoniu şi magneziu cu o lungime mai mare de 5 mm;
    4) miros şi gust străin – de putrefacţie şi/sau de descompunere;
    5) defecte de culoare sau decolorare – o înnegrire diversă, precum şi colorare clară neagră, cafenie, verde sau galbenă, singure sau în combinaţie pe suprafaţa carapacei crustaceelor:
    a) la crevetele în conserve – înnegrire diversă a peste 10% din suprafaţa crevetelor şi a peste 15% din numărul crevetelor în proba prelevată pentru control;
    b) la crevetele rapid congelate – înnegrire diversă, colorare verde sau galbenă pe o suprafaţă de peste 10% a crevetelor şi de peste 25% din proba prelevată;
    c) pentru crabi în conserve – colorare diversă, indicînd starea de descompunere sau putrefacţie, sau pete albastre, cafenii, negre care constituie peste 5% din greutatea conţinutului scurs, ori zone înnegrite de compuşi de sulf, constituind peste 5% din greutatea conţinutului scurs;
    d) pentru homari rapid congelaţi – o înnegrire diversă a peste 10% din suprafaţa carapacei crustaceelor întregi sau a jumătăţilor lor, ori colorarea clară neagră, cafenie, verde, galbenă, singure sau în combinaţie, acoperind peste 10% din masa declarată.
    38. Lotul de produse este recunoscut conform prezentei Reglementări tehnice în cazul în care:
    1) probele prelevate pentru control corespund denumirii, calităţii şi masei indicate pe etichetă şi/sau în documentele de însoţire;
    2) masa netă medie a probelor nu este mai mică decît masa declarată pe etichetă şi/sau în documentele de însoţire;
    3) mărimea indicată a produselor verificate nu este mai mică decît cea declarată pe etichetă şi/sau în documentele de însoţire;
    4) sînt respectate prevederile prezentei Reglementări tehnice.
    39. Examinarea fizică şi senzorială a conservelor de crevete trebuie să se facă prin următoarele proceduri:
    1) se cîntăreşte containerul/lotul de probă nedeschis;
    2) se deschide containerul/lotul de probă şi se îndepărtează conţinutul;
    3) se cîntăreşte containerul gol (inclusiv capacul) după îndepărtarea restului de lichid şi a cărnii aderente;
    4) se scade greutatea containerului gol din greutatea containerului nedeschis;
    5) rezultatul obţinut va fi greutatea netă.
    40. Greutatea stoarsă, în probele de control, se determină prin următoarele proceduri:
    1) se menţine containerul la o temperatură între 20oC şi 30oC minimum 12 ore înaintea examinării;
    2) se deschide, se răstoarnă şi se scutură containerul pentru a se distribui conţinutul pe o sită rotativă cîntărită anterior acestei proceduri, care are orificii pătrate de 2,8 mm x 2,8 mm;
    3) sita se înclină sub un unghi de aproximativ 17-20o şi se lasă crevetele să se scurgă timp de două minute;
    4) se cîntăreşte sita ce conţine crevetele stoarse;
    5) greutatea crevetelor stoarse se calculează prin scăderea greutăţii sitei din greutatea totală a sitei cu crevetele stoarse.
    41. Determinarea mărimii crevetelor, exprimată prin numărul crevetelor în 100 g de crevete stoarse, se efectuează după următoarea formulă:


    42. Examinarea calmarilor congelaţi pentru depistarea prezenţei zonelor de  deshidratare profundă prin măsurarea suprafeţelor ce pot fi îndepărtate cu un cuţit sau alt instrument ascuţit are loc prin măsurarea suprafeţei totale prelevate pentru probă şi se determină procentajul afectat prin următoarea formulă:


    43. Determinarea greutăţii nete a produselor glazurate de genul Homarus se efectuează, după cum urmează:
    1) conţinutul ambalajului de probă se plasează sub un jet de apă pînă se topeşte pojghiţa de gheaţă, se şterge de apă şi se cîntăreşte produsul;
    2) proba prelevată după cîntărire se scufundă într-o baie de apă pînă gheaţa se topeşte, fapt ce se poate simţi cu mîna. Imediat ce suprafaţa devine aspră, proba încă nedezgheţată complet se scoate din baia de apă şi se şterge cu un prosop de hîrtie înainte de a se estima a doua oară greutatea probei;
    3) imediat ce proba este dezgheţată complet, produsul se plasează într-un vas cu apă la temperatura de 27oC, cu o greutate de 8 ori mai mare decît greutatea produsului supus examinării. Produsul se lasă în apă pînă gheaţa se topeşte complet;
    4) se cîntăreşte o sită uscată şi curată cu orificiile pătrate de 2,8 mm;
    5) dacă greutatea conţinutului total al probei este de 500 g sau mai puţin, se foloseşte o sită cu diametrul de 20 cm;
    6) dacă greutatea conţinutului total al probei depăşeşte 500 g, se foloseşte o sită cu diametrul de 30 cm;
    7) cînd gheaţa s-a topit complet şi homarii se separă uşor, aceştia se răstoarnă în sita cîntărită preventiv. Sita se înclină la aproximativ 20o şi se scutură pentru aproximativ 2 minute;
    8) se cîntăreşte sita împreună cu conţinutul de homari. Se scade masa sitei din masa totală;
    9) rezultatul se consideră a fi greutatea netă a produsului.
    44. Determinarea greutăţii nete a crevetelor glazurate se efectuează prin procedurile stipulate pentru determinarea greutăţii nete a produselor glazurate de genul Homarus cu următoarea specificaţie. Conţinutul ambalajului de probă trebuie să fie plasat iniţial sub un jet de apă ce curge cu circa 25 litri pe minut.
    45. În cazul în care nu se poate face o apreciere sigură a calităţii mirosului homarilor dezgheţaţi sau a crevetelor, se prelevă o probă de 100-200 g de produs şi se pregăteşte la abur sau de fierbe etc. Ca rezultat se determină prezenţa sau absenţa mirosului şi/sau a gustului străin.
IV. Cerinţe igienice
    46. Clădirea, echipamentul, uneltele şi alte instalaţii trebuie să fie curate şi întreţinute în condiţii igienice.
    47. Operaţiile preliminare conservării, cum sînt sortarea, măcelărea, prepararea, răcirea, curăţarea, spălarea, decorticarea şi îndepărtarea cochiliei trebuie să fie făcute în condiţii de igienă perfectă pentru a se evita alterarea şi/sau contaminarea produsului.
    48. După curăţare, produsele preparate trebuie să fie refrigerate imediat sau păstrate la rece la o temperatură ce exclude dezvoltarea organismelor patogene, în încăperi destinate acestui scop şi care respectă prevederile prezentei Reglementări tehnice.
    49. Fabricarea produselor şi operarea cu acestea trebuie să fie efectuată separat de spaţiile unde se păstrează materialele necomestibile.
    50. Apa disponibilă în acele părţi ale clădirii unde sînt recepţionate, procesate, ambalate şi depozitate produsele trebuie să fie potabilă sau apă marină pură şi furnizată la o presiune de 1,4 kg/cm².
    51. Decongelarea produselor trebuie efectuată în condiţii igienice, evitîndu-se contaminarea şi trebuie prevăzut un sistem eficace de scurgere a gheţii topite.
    52. Trebuie să se evite contactul cu impurităţi, cum ar fi cenuşa, petele de vopsea, bucăţile de lemn sau rumeguşul, paiele şi rugina, care pot fi transmise prin gheaţă produselor.
    53. Containerele şi echipamentele folosite pentru deşeuri şi materii contaminate nu trebuie curăţate în aceeaşi zonă cu echipamentele utilizate pentru produsele comestibile.
    54. Ambalarea trebuie să fie efectuată în condiţii în care să nu admită alterarea produselor şi acestea trebuie să corespundă normelor igienice.
    55. Materialele pentru ambalaje trebuie să fie curate şi depozitate în condiţii igienice. Ambalarea trebuie efectuată în condiţii care să prevină contaminarea produsului.
    56. Materialele de ambalare nu trebuie să transmită produsului miros şi/sau gust străin, protejînd produsul de depreciere şi contaminare.
    57. Transportarea produselor trebuie efectuată în condiţii igienice, care să asigure pe toată perioada transportării păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice, microbiologice, precum şi protecţia împotriva prafului, dăunătorilor şi altor posibilităţi de degradare şi contaminare.

V. Cerinţe de comercializare
    58. Crustaceele, moluştele şi alte nevertebrate acvatice vii trebuie să posede următoarele caracteristici organoleptice exterioare:
    1) organisme cu semne vitale;
    2) valvele moluştelor Bivalvia sînt strîns închise sau întredeschise, dar la lovire mică se închid;
    3) crabii, racii – membrele şi cleştii se mişcă, fiind fără năpîrlire şi sănătoşi;
    4) echinodermele şi moluştele reacţionează la iritaţii externe;
    5) carapacele, cochiliile nevertebratelor – integre, solide, curate, neafectate cu produse petroliere, nămol, nisip, alge, moluşte mici, cu depuneri calcaroase.
    59. Crustaceele, moluştele şi alte nevertebrate acvatice proaspete trebuie să posede următoarele caracteristici organoleptice exterioare:
    1) crustaceele, moluştele şi alte nevertebrate acvatice – fără semne de vitalitate, fără prelucrare tehnologică. Se admite să fie refrigerate;
    2) carapacele, cochiliile nevertebratelor – solide, curate, cu depuneri calcaroase.
    60. Crustaceele, moluştele şi alte nevertebrate acvatice refrigerate trebuie să posede următoarele caracteristici organoleptice:
    1) caracteristici exterioare: carapacele, scoicile nevertebratelor – să fie tari, cu depuneri calcaroase. Temperatura crustaceelor, moluştelor şi altor nevertebrate de interes industrial în interiorul ţesutului muscular – de la minus 1°C pînă la 5oС. Produsele trebuie să fie presurate cu gheaţă sau în recipiente cu mediul lichid refrigerat. Pot fi utilizate alte medii care asigură integritatea producţiei;
    2) prelucrarea – corola şi orificiul anal la castravetele-de-mare (cucumar) trebuie să fie înlăturate în timpul prelucrării;
    3) consistenţa cărnii trebuie să fie densă.
    61. Crustaceele, moluştele şi alte nevertebrate acvatice congelate şi fierte-congelate trebuie să posede următoarele caracteristici organoleptice:
    1) caracteristici exterioare:
    a) crustaceele, moluştele şi alte nevertebrate acvatice şi produsele de la prelucrarea lor − congelate în blocuri sau individual, acoperite cu pojghiţă de gheaţă (glazurate) sau neglazurate, cu temperatura în interiorul ţesutului muscular de maximum minus 18oС. Se admite prezenţa de impurităţi de nisip, depuneri calcaroase, perle cel mult, %:
    b) pentru fileul scoicii de mare şi la castravetele-de-mare – 0,05;
    c) pentru fileul speciilor din genul Buccinum, Neptunea şi carne de midii - 0,10;
    d) pentru speciile din genul Stichopus, Holothuria – 0,05;
    e) la crustacee „gîtul” trebuie să fie învelit în abdomen;
    f) la crustacee congelate şi fierte-congelate – suprafaţa carapacelor trebuie să fie fără impurităţi petroliere, se admit depuneri calcaroase;
    2) prelucrarea – corola şi orificiul anal la castravetele-de-mare trebuie să fie înlăturate în timpul prelucrării, cavitatea abdominală – curăţată,  fără resturi de intestine, pelicula interabdominală poate fi lăsată;
    3) mirosul – specific crustaceelor, moluştelor şi altor nevertebrate acvatice vii, fără semne de descompunere. Se admite miros de amoniac slab accentuat la calmarul gigant (Dosidicus gigas).
    62. Produsele conservate din crevete trebuie să fie prezentate, după cum urmează:
    1) crevete curăţate – curăţate pînă la ultimul segment, capetele înlăturate, fără înlăturarea organelor din partea dorsală;
    2) curăţate fără vene – crevetele curăţate cu partea dorsală deschisă şi organele din partea dorsală curăţate cel puţin pînă la ultimul segment al abdomenului. Conţinutul crevetelor curăţate sau fără vene trebuie să constituie pînă la 95% din conţinutul total;
    3) crevete sfărîmate – peste 10% don conţinutul crevetelor constituie bucăţi din crevetele curăţate nu mai puţin de al patrulea segment, cu/sau fără venele curăţate din partea dorsală.
    63. Cutiile de conserve nu trebuie să posede defecte care pot perturba ermeticitatea ambalajului.
    64. Calitatea produselor trebuie verificată înainte de ambalarea şi închiderea containerelor.
    65. Se admite orice altă formă de prezentare, dacă sînt satisfăcute următoarele condiţii:
    1) nu posedă însuşirile prevăzute în punctul 37;
    2) respectă cerinţele prezentei Reglementări tehnice;
    3) informaţia referitoare la produse, aplicată pe etichetă, trebuie să fie completă, corectă şi precisă pentru a nu duce în eroare consumatorul.
    66. Se admite ambalarea în acelaşi ambalaj a crevetelor de diferite specii ale aceluiaşi gen cu proprietăţi senzoriale similare.
    67. Nu se admite amestecarea crevetelor de diferite genuri în acelaşi ambalaj.
    68. În acelaşi ambalaj se admite ambalarea numai homarilor de aceeaşi specie.
    69. Racii vii trebuie ambalaţi în ambalaj marcat, cu deschizături sau orificii pe partea laterală şi plasaţi în rînduri drepte, cu abdomenul în jos, nu mai mult de cîte 5 raci în straturi, dens, dar nu apăsat, cu masa netă maximă de 12 kg.
   70. Identificarea fiecărui lot de produse, a numelui şi adresei producătorului, ambalatorului şi/sau expeditorului pot fi înlocuite cu marca de identificare, stabilită de producător şi/sau ţara de origine a produsului, cu condiţia că această marcă va putea fi clar identificată cu conţinutul documentelor de însoţire.
    71. La etichetarea produselor trebuie să se respecte prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare şi menţiunile specifice prevăzute de prezenta Reglementare tehnică.
    [Pct.71 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    72. Pe lîngă prevederile punctului 71, etichetarea trebuie să includă:
    1) pentru produsele vii:
    a) denumirea speciei;
    b) data pescuitului;
    c) regiunea pescuitului;
    d) condiţiile şi termenele de păstrare;
    e) denumirea şi adresa furnizorului;
    f) identificarea lotului.
    2) produsele preparate se etichetează conform prevederilor articolului 8 din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare;
    [Pct.72 subpct.2) în redacția HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    3) denumirea produsului urmează a fi indicată în modul următor:
    a) „homar”, dacă acesta este reprezentantul genului Homarus;
    b) „langustă”, dacă este reprezentantul familiei Palinuridae;
    c) „crustacee-decapodă”, dacă este reprezentantul familiei Scyllaridae;
    d) „langustină”, dacă este reprezentantul speciei Nephrops norvegicus;
    e) dacă produsul este fabricat din reprezentanţii speciilor Cervimunida johni, Pleuroncondes monodon şi Pleuroncondes planipes, denumirea trebuie să fie conform legilor şi practicilor ţării unde produsul va fi comercializat, pentru a nu duce în eroare consumatorul;
    f) „crevetă”, dacă este reprezentantul familiilor: Penaedidae, Pandalidae, Crangonidae şi Palaemonidae;
    g) „calmar”, dacă este reprezentantul familiilor Loliginidae, Ommastrephidae;
    h) „crab”, dacă este reprezentantul familiei Lithodidae.
    73. Dimensiunea crevetelor conservate se menţionează pe etichetă şi se stabileşte după numărul de crevete întregi (inclusiv bucăţile mai mari decît ¼ din crevetă) în 100g de crevete stoarse de umezeală, după cum urmează:
    1) foarte mari - maximum 13;
    2) mari - 14 -19;
    3) medii - 20 -34;
    4) mici - 35- 65;
    5) mărunte - peste 65.
    74. Pe eticheta calmarilor şi homarilor neprelucraţi, rapid congelaţi, destinaţi consumului uman direct, trebuie să se menţioneze data congelării conform prevederilor Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare și că produsul trebuie să fie păstrat la o temperatură de minus 18oC şi mai joasă.
    [Pct.74 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    75. Forma prezentării produselor urmează a fi indicată pe etichetă în imediata apropiere a denumirii produsului.
    76. În cazul în care producţia este ambalată în funcţie de dimensiuni, pe etichete se indică mărimea, de exemplu „crevete mari”.
    77. Dacă produsul a fost congelat cu apă marină pură, acest fapt trebuie indicat pe etichetă.
    78. Dacă produsul a fost congelat, conţinutul net menţionat pe etichetă şi/sau în documentele de însoţire nu va include masa gheţii.
    79. Numai produsele de crab conservate care respectă cerinţele de siguranţă alimentară şi prevederile prezentei Reglementări tehnice pot fi denumite şi etichetate „carne de crabi”, „crabi” sau altă denumire ce include aceste cuvinte şi nu poate induce în eroare consumatorul privind produsul respectiv.
    80. Produsele de crabi trebuie păstrate la o temperatură de minus 30oC.
    81. Transportarea moluştelor vii se efectuează în capacităţi speciale cu apă marină cu scurgere sau cu schimbarea ei la o temperatură de pînă la 25°C.
    82. Crustaceele, moluştele şi alte nevertebrate acvatice refrigerate se transportă în lăzi în care se plasează în straturi. Fiecare strat se acoperă cu gheaţă mărunţită curată. Crustaceele, moluştele şi alte nevertebrate acvatice refrigerate în grosul cărnii trebuie să aibă temperatura de cel mult plus 5°C pe parcursul transportării.
    83. Lăzile folosite la păstrarea conservelor în depozitele de refrigerare trebuie să permită libera circulaţie a curenţilor de aer pentru a completa ciclul de răcire.
    84. La transportarea pe perioade îndelungate de timp, loturile de produse trebuie răcite la o temperatură de pînă la minus 10oC.
    85. La diferite etape de operare cu lotul de produse, la transportarea şi păstrarea lui, se exclude expunerea la temperaturi extreme sau la variaţii mari de temperatură.
    86. Se admite durata transportării racilor vii:
    1) de liman, de lacuri şi heleşteie – în timp de maximum trei zile;
    2) de rîu – maximum 6 zile.
    Perioada de timp între pescuit şi îmbarcare nu trebuie să depăşească 36 de  ore.
    87. Vehiculele utilizate la transportarea produselor congelate trebuie să menţină temperatura lor aproape de cea din frigidere şi să nu depăşească minus 18oC.
    88. Depozitele trebuie să protejeze materialele de ambalaj de umezeală şi alte surse de contaminare.