HGM204/2009
ID intern unic:  331076
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 204
din  11.03.2009
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
„Produse de cofetărie”
Publicat : 20.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 254     Data intrarii in vigoare : 01.06.2010
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18    În conformitate cu Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38,  art. 141), cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431) şi Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Produse de cofetărie” (se anexează).
    2. Din Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1469 din 30 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,  nr. 1-4, art. 14), cu modificările şi completările ulterioare, se exclud poziţiile tarifare 1704 şi 1806  cu numerele de ordine, respectiv,  24 şi 25.
    3. Prezenta hotărîre se pune în aplicare cu începere de la 1 iunie 2010. Comercializarea produselor de cofetărie etichetate pînă la această dată este permisă pînă la epuizarea stocurilor.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.4 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 204. Chişinău, 11 martie 2009.

 Aprobată
  prin Hotărîrea Guvernului nr. 204
  din  11 martie 2009

Reglementarea tehnică
„Produse de cofetărie”
    1. Reglementarea tehnică „Produse de cofetărie” transpune Directiva 2000/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iunie 2000 privind produsele din cacao şi din ciocolată destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 197, 3.8.2000,  p. 19-25 (JO L 197, 3.8.2000,  p. 19-25).
I. Domeniul de aplicare
    2. Reglementarea tehnică „Produse de cofetărie” (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte cerinţe esenţiale privind natura, conţinutul, fabricarea, etichetarea, marcarea, cerinţe minime de calitate care trebuie respectate la fabricarea şi/sau comercializarea produselor de cofetărie (în continuare – produse) destinate consumului uman, specificate la punctul 4 din prezenta Reglementare tehnică şi în tabelul 1.
Tabelul 1

Poziţia tarifară

Denumirea produsului (grupelor de produse)
1704

Produse zaharoase ( inclusiv ciocolată albă) care nu conţin cacao

1806

Ciocolată şi alte preparate alimentare care conţin cacao

 
      3. Cerinţele prescrise în prezenta Reglementare tehnică nu se aplică produselor preparate în gospodării individuale pentru consum propriu.
II. Denumiri comerciale, definiţii şi caracteristici
ale produselor

    4. În sensul prezentei Reglementări tehnice, produselor li se aplică următoarele denumiri, ce trebuie utilizate la comercializare:
    1) ciocolată praf, ciocolată sub formă de pudră - produsul care constă dintr-un amestec de cacao şi zaharuri, cu un conţinut minimum de 32% pudră de cacao;
    2) ciocolată de băut, cacao îndulcită, pudră de cacao îndulcită - produsul care constă dintr-un amestec de cacao pudră şi zaharuri, cu un conţinut minimum de 25% pudră de cacao; aceste denumiri trebuie să fie însoţite de specificarea  “conţinut redus de grăsime”, dacă produsul are un conţinut redus de grăsime, conform subpunctului 24) din prezentul punct;
    3) ciocolată - produsul obţinut din produse de cacao şi zaharuri care, luînd în considerare dispoziţiile de la literele a), b) şi c) din prezentul subpunct conţine minimum 35% substanţă uscată totală de cacao şi include minimum 18% unt de cacao şi minimum 14% substanţă uscată de cacao fără grăsime. În cazul în care această denumire este completată cu cuvintele:
    a) „granule” sau “fulgi”, sau echivalentul lor în alte limbi, produsul trebuie să fie sub formă de granule sau fulgi, cu un conţinut minimum de 32% substanţă uscată totală de cacao, minimum 12% unt de cacao şi minimum 14% substanţă uscată de cacao fără grăsime;
    b) “cuvertură”, sau echivalentul lui în alte limbi, produsul trebuie să conţină minimum 35% substanţă uscată totală de cacao, minimum 31% unt de cacao şi minimum 2,5% substanţă uscată de cacao fără grăsime;
    c) ciocolată cu alune “gianduja” (sau unul dintre derivatele cuvîntului “gianduja”), produsul trebuie să fie obţinut, în primul rînd, din ciocolată cu un conţinut total minimum de substanţă uscată de cacao de 32%, inclusiv un conţinut minim de substanţă uscată de cacao fără grăsime de 8%, şi, în al doilea rînd, din alune fin măcinate în cantităţi în care 100 g de produs să conţină minimum 20 g şi maximum 40 g de alune. Se pot adăuga lapte sau/şi substanţă uscată din lapte obţinută prin deshidratarea laptelui în asemenea proporţie încît produsul finit să conţină maximum 5% substanţă uscată din lapte, precum şi migdale, alune sau alte varietăţi similare, întregi sau sfărîmate, în cantităţi care împreună cu alunele măcinate să nu depăşească 60% din greutatea totală a produsului;
    4) ciocolată cu lapte - produs obţinut din produse din cacao, zaharuri şi lapte sau derivaţi de lapte, luînd în considerare prevederile literelor a), b) şi c) din prezentul subpunct, care conţin: minimum 25% substanţă uscată totală de cacao; minimum 14% substanţă uscată din lapte, obţinută prin deshidratarea parţială sau totală a laptelui integral, parţial ori complet smîntînit, din frişcă sau din frişcă parţial ori total degresată, unt sau grăsime din lapte; minimum 2,5% substanţă uscată de cacao fără grăsime; minimum 3,5% grăsime din lapte şi minimum 25% grăsime totală (unt de cacao sau grăsime din lapte). Dacă această denumire este completată cu cuvintele:
    a) “granule” sau “fulgi”, sau echivalentul lor în alte limbi, produsul trebuie să fie prezentat sub formă de granule sau fulgi, cu un conţinut minimum de 20% substanţă uscată totală de cacao, minimum 12% substanţă uscată din lapte, obţinută prin deshidratarea parţială sau totală a laptelui integral, parţial ori complet smîntînit, din frişcă sau din frişcă parţial ori total deshidratată, unt sau grăsime din lapte şi minimum 12% grăsime totală (unt de cacao şi grăsime din lapte);
    b) “cuvertură”, sau echivalentul lui în alte limbi, produsul trebuie să conţină minimum 31% grăsimi totale (unt de cacao şi grăsime din lapte);
    c) ciocolată cu lapte şi alune “gianduja” (sau unul dintre derivatele cuvîntului “gianduja”) - produsul trebuie să fie obţinut, în primul rind, din ciocolată cu lapte, cu un conţinut minimum de 10% substanţă solidă uscată din lapte, obţinută prin deshidratarea parţială sau totală a laptelui integral, parţial ori complet smîntînit, din frişcă sau frişcă parţial ori total deshidratată, unt sau grăsimi din lapte şi, în al doilea rînd, din alune fin măcinate în asemenea cantităţi în care 100 g de produs să conţină minimum 15 g şi maximum 40 g de alune. Migdalele, alunele sau alte varietăţi similare pot fi adăugate, întregi sau mărunţite, în cantităţi care, împreună cu alunele măcinate, să nu depăşească 60% din greutatea totală a produsului;
    d) dacă în denumirea produsului cuvîntul “lapte” este înlocuit cu cuvîntul „frişcă”, produsul trebuie să aibă un conţinut minimum de grăsime din lapte de 5,5 %, iar dacă este înlocuit cu cuvintele „lapte smîntînit” - produsul trebuie să aibă un conţinut de grăsime din lapte nu mai mare de 1 %;
    5) ciocolată cu lapte cu conţinut ridicat de lapte - produs obţinut din produse de cacao, zaharuri şi lapte sau produse lactate şi care conţin:
    a) minimum 20 % cacao în substanţă solidă uscată;
    b) minimum 20% lapte în substanţă solidă uscată obţinut prin deshidratarea parţială sau totală a laptelui integral, semi- sau total smîntînit, frişcă sau frişcă parţial sau total deshidratată, unt sau grăsime din lapte;
    c) minimum 2,5 % cacao în substanţă solidă uscată fără grăsime;
    d) minimum 5 % grăsime din lapte;
    e) minimum 25 % grăsimi totale (unt de cacao şi grăsime din lapte);
    6) ciocolată albă - produs obţinut din unt de cacao, lapte sau produse lactate şi zaharuri, care conţine minimum 20 % unt de cacao şi minimum 14% substanţă uscată din lapte, obţinută prin deshidratarea parţială sau totală a laptelui integral, parţial ori complet smîntînit, din frişcă sau frişcă parţial sau total deshidratată, unt ori grăsime din lapte, din care minimum 3,5 % este grăsime din lapte;
    7) ciocolată umplută, ciocolată cu umplutură de..., ciocolată cu interior din… - produs umplut a cărui parte exterioară constă din unul dintre produsele definite la subpunctele 3), 4), 5) şi 6) din prezentul punct, cu excepţia produselor al căror interior constă din produse de panificaţie, patiserie, biscuiţi sau îngheţată. Proporţia de înveliş de ciocolată al produselor cu această denumire trebuie să fie de minimum 25% din greutatea produsului;
    8) ciocolată a la taza - produs obţinut din produse de cacao, zaharuri şi făină sau amidon de grîu, orez ori porumb, care conţine minimum 35% substanţă uscată totală de cacao, ce include minimum 18% unt de cacao şi minimum 14% substanţă uscată de cacao fără grăsime şi maximum 8% făină sau amidon;
    9) ciocolată obişnuită a la taza - produs obţinut din produse din cacao, zaharuri şi făină sau amidon din grîu, orez ori porumb, care conţine minimum 30% substanţă uscată de cacao, ce include minimum 18% unt de cacao şi minimum 12% substanţă uscată de cacao fără grăsime şi maximum 18% făină sau amidon;
    10) bomboană de ciocolată sau pralină - produs de dimensiunea unei singure înghiţituri, care constă din:
    a) ciocolată umplută;
    b) un singur tip de ciocolată sau o combinaţie de diferite tipuri de ciocolată definite la subpunctele 3), 4), 5) sau 6) din prezentul subpunct şi alte ingrediente, astfel încît ciocolata să reprezinte minimum 25% din greutatea totală a produsului;
    11) produs de cofetărie − produs gata pentru consum, cu gust preponderent dulce, de formă, compoziţie, consistenţă, structură şi aromă diverse;
    12) glazură de ciocolată − semifabricat fin mărunţit, obţinut în urma prelucrării boabelor de cacao care conţin: masă de cacao, unt de cacao, pudră de cacao - produse (cacao-triturată şi/sau pudră de cacao), unt de cacao şi/sau echivalent al untului de cacao şi/sau înlocuitor ai untului de cacao, zahăr şi/sau înlocuitori ai zahărului şi alte ingrediente;
    13) glazură de cicolată cu lapte – semifabricat fin mărunţit obţinut în urma prelucrării boabelor de cacao şi care conţine: masă de cacao, unt de cacao, pudră de cacao – produse (cacao-triturată şi/sau pudră de cacao), unt de cacao şi/sau echivalent al untului de cacao şi/sau înlocuitor al untului de cacao, zahăr şi sau înlocuitori ai zahărului, produse lactate şi alte ingrediente. Conţinutul produselor lactate în substanţe uscate trebuie să constituie minimum 12%;  
    14) glazură de cofetărie − semifabricat produs pe bază de grăsimi vegetale de cofetărie, destinat glazării şi formării produselor de cofetărie;
    15) bomboane − produse obţinute din zahăr tos, sirop de glucoză, cacao - produse, arahide, miez de nucă, produse lactate, arome şi coloranţi alimentari, alte ingrediente. Bomboanele pot fi glazurate, neglazurate sau modelate;
    16) caramele − produse obţinute din zahăr tos, sirop de glucoză, cu sau fără adaosuri. În calitate de adaosuri pot fi utilizate produse lactate, cafea, produse din boabe de cacao, miez de nuci, ulei de cocos, arome şi coloranţi alimentari şi alte ingrediente;
    17) drajeu − produs cu înveliş modelat, de dimensiuni mici şi forme diverse;
    18) produs de pastilă − produs de cofetărie, obţinut din pireu de fructe şi pomuşoare, zahăr, agent de spumare, cu sau fără adaosul agentului de gelificare;
    19) iris - produs de cofetărie cu structură amorfă sau microcristalină, obţinut din masă fiartă de zahăr, sirop de glucoză, produse lactate, grăsimi vegetale şi alte ingrediente;
    20) marmeladă − produs cu consistenţă gelificată, obţinut din zahăr, sirop de glucoză şi alte ingrediente;
    21) tablete dulci − produs de cofetărie, obţinut din grăsimi, echivalente ale untului de cacao, sau din grăsimi substituenţi ai untului de cacao nonlaurici, zahăr, produse de cacao, cu sau fără alte ingrediente;
    22) produse zaharoase - produse alimentare principalul component al cărora este zahărul sau un înlocuitor al zahărului (îndulcitori);
    23) praf de cacao, cacao - produs obţinut prin transformarea boabelor de cacao curăţate preventiv, decojite şi prăjite, în pudră, şi care conţine minimum 20 % unt de cacao, calculat în funcţie de greutatea materiei uscate, şi maximum 9 % apă;
    24) cacao cu conţinut redus de grăsime, pudră de cacao fără grăsime - pudră de cacao care conţine maximum 20% unt de cacao, calculat în funcţie de greutatea substanţei uscate;
    25) unt de cacao - grăsimi obţinute din boabe de cacao sau părţi din acestea, cu următoarele caracteristici:
    a) conţinut de acizi graşi liberi (exprimat ca acid oleic) -  maximum 1,75 %;
    b) substanţe nesaponificabile (determinate prin folosirea eterului de petrol) - maximum 0,5 %, exceptînd cazul untului de cacao presat, unde nu trebuie să depăşească 0,35 %.
III. Cerinţe esenţiale
    5. Producătorii trebuie să respecte bunele practici de producţie.
    6. Materiile prime utilizate la fabricarea produselor se achiziţionează numai în baza documentelor în formă scrisă, fiind însoţite şi de documente ce confirmă originea, calitatea şi siguranţa acestora.
    7. Înregistrările care permit trasabilitatea pentru a identifica materiile prime utilizate, metodele şi condiţiile de producţie, furnizorii de materii prime, loturile şi tipurile de produse şi documentele ce autentifică respectarea cerinţelor de calitate trebuie păstrate timp de 5 ani.
    8. Calitatea presupune asigurarea respectării şi conformării cerinţelor prescrise pe durata întregului proces de producţie – de la materia primă pînă la consumator.
    9. Grăsimile vegetale, altele decît untul de cacao, conform punctelor 13 şi 14 din prezenta Reglementare tehnică, pot fi utilizate la fabricarea produselor menţionate la subpunctele 3), 4), 5), 6), 8) şi 9) din punctul 4 la prezenta Reglementare tehnică. Acest adaos nu poate depăşi 5 % din produsul finit, după ce s-au scăzut din greutatea totală toate celelalte materiale comestibile folosite în conformitate cu prevederile punctului 11 din prezenta Reglementare tehnică, fără să se fi redus conţinutul minim de unt de cacao sau conţinutul total uscat de cacao.
    10. Produsele din ciocolată care, potrivit punctului 9 din prezenta Reglementare tehnică, conţin grăsimi vegetale, altele decît untul de cacao, pot fi comercializate cu condiţia ca etichetarea, conform punctului 15 din prezenta Reglementare tehnică să fie completată cu următoarea menţiune, prezentată într-un mod clar şi lizibil: “conţine şi alte grăsimi vegetale în afară de untul de cacao”. Această menţiune trebuie să fie în aceeaşi zonă de vizibilitate cu lista de ingrediente, separată clar de această listă, cu litere cel puţin la fel de mari şi îngroşate, alături de denumirea de vînzare, dar se admite plasarea denumirii de vînzare şi în altă poziţie.
    11. Fără a încălca prevederile ultimului alineat din prezentul punct, precum şi prevederile punctelor 9 şi 10 din prezenta Reglementare tehnică, se admite utilizarea ingredientelor, altor substanţe comestibile, produselor specificate la subpunctele 3), 4), 5), 6), 8) şi 9) din punctul 4 al prezentei Reglementări tehnice, cu respectarea următoarelor condiţii:
    1) nu se admite adăugarea de grăsimi animale şi a preparatelor din ele, care nu derivă exclusiv din lapte;
    2) adaugarea de făină, amidon granule sau pudră se admite numai dacă adăugarea este în conformitate cu prevederile de la subpunctele 8) şi 9) din punctul 4 al prezentei Reglementări tehnice;
    3) cantitatea acestor substanţe comestibile adăugate nu poate depăşi 40 % din greutatea totală a produsului finit.
Numai aromele care nu imită gustul ciocolatei sau al grăsimii din lapte pot fi adăugate produselor specificate la subpunctele 3), 4), 5), 6), 8), 9) din punctul 4 al prezentei Reglementări tehnice.
    12. Calcularea procentelor se efectuează în modul următor:
    1) conţinutul minim al produselor specificate la subpunctele 3), 4), 5), 6), 8) şi 9) din punctul 4 al prezentei Reglementări tehnice se calculează după scăderea greutăţii ingredientelor menţionate la punctul 11. În cazul produselor specificate la subpunctele 7) şi 10) din punctul 4 al prezentei Reglementări tehnice, conţinuturile minime trebuie să fie calculate după scăderea greutăţii ingredientelor menţionate la punctul 11 din prezenta Reglementare tehnică, precum şi a greutăţii umpluturii;
    2) conţinuturile de ciocolată ale produselor specificate la subpunctele 7) şi 10) din punctul 4 al prezentei Reglementări tehnice se calculează în funcţie de greutatea totală a produsului finit, inclusiv umplutura.
    13. Grăsimile vegetale menţionate la punctul 9 din prezenta Reglementare tehnică sînt, singure sau în amestec, echivalenţi ai untului de cacao şi trebuie să se conformeze următoarelor criterii:
    1) să fie grăsimi vegetale nelaurice, bogate în trigliceride monosaturate simetrice de tipul POP, POSt şi StOSt (P (acid palmitic), O (acid oleic), St (acid stearic));
    2) se pot amesteca în orice proporţie cu untul de cacao şi sînt compatibile cu proprietăţile fizice ale acestuia (punct de topire şi temperatură de cristalizare, viteză de topire, necesitatea fazei de consistenţă);
    3) sînt obţinute numai prin procesul de rafinare şi/sau fracţionare, ceea ce exclude modificările enzimatice ale structurii trigliceridelor.
    14. În conformitate cu criteriile stipulate la punctul 13 din prezenta Reglementare tehnică, pot fi utilizate următoarele grăsimi vegetale, obţinute din plantele enumerate în tabelul 2.
Tabelul 2

Numele obişnuit al grăsimii vegetale

Numele ştiinţific al plantei din care pot fi obţinute grăsimile menţionate

Illipe, grăsime de Borneo sau Tengkawang

Shorea spp.
Ulei de palmier
Elaeis guineensis Elaeis olifera
Sal
Shorea robusta
Shea
Butyrospermum parkii
Kokum gurgi
Garcinia indica
Miez de mango
Mangifera indica

    La producerea îngheţatei şi a produselor similare îngheţatei se admite utilizarea uleiului de nucă de cocos.
    15. Produsele urmează a fi etichetate şi marcate în conformitate cu Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, cu aplicarea următoarelor menţiuni suplimentare pentru produsele definite la punctul 4 din prezenta Reglementare tehnică, care trebuie să fie vizibile, lizibile, inteligibile şi să nu inducă consumatorul în eroare:
    [Pct.15 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    1) denumirile de vînzare menţionate la punctul 4 din prezenta Reglementare tehnică trebuie să se aplice numai produselor definite la punctul respectiv şi utilizate la comercializare pentru descrierea acestora. Cu toate acestea, se admite utilizarea denumirilor de vînzare combinate sub care se vinde produsul, care se utilizează suplimentar în conformitate cu practicile comerciale, pentru a indica alte produse ce nu pot fi confundate cu cele definite la punctul 4 din prezenta Reglementare tehnică;
    2) dacă produsele menţionate la subpunctele 3), 4), 5), 6), 7), 10) din punctul 4 al prezentei Reglementări tehnice  sînt vîndute asortate, denumirile de vînzare pot fi înlocuite prin “ciocolată asortată” sau “ciocolată asortată umplută” sau alte asemenea denumiri. În acest caz, se poate folosi o singură listă a ingredientelor pentru toate produsele asortate;
    3) pentru produsele specificate la subpunctele 3), 4), 5), 8) şi 9) din punctul 4 al prezentei Reglementări tehnice eticheta trebuie să indice conţinutul de cacao în substanţa uscată, prin includerea cuvintelor “cacao: minimum ...%”;
    4) denumirile de vînzare “ciocolată”, “ciocolată cu lapte” şi ciocolată “cuvertură”, prevăzute la punctul 4 din prezenta Reglementare tehnică, pot fi completate cu informaţii sau descrieri referitoare la criteriile de calitate care prevăd că produsul conţine:
    a) în cazul ciocolatei - minimum 43 % substanţă uscată totală de cacao, inclusiv minimum 26 % unt de cacao;
    b) în cazul ciocolatei cu lapte – minimum 30 % substanţă uscată totală de cacao şi minimum 18 % substanţă solidă uscată din lapte obţinută prin deshidratarea parţială sau totală a laptelui integral, lapte parţial ori complet smîntînit, din frişcă sau frişcă parţial ori total deshidratată, unt sau grăsime din lapte, inclusiv minimum 4,5 % grăsime din lapte;
    c) în cazul ciocolatei “cuvertură” – minimum 16 % substanţă uscată de cacao degresată;
    5) pentru produsele prevăzute la subpunctul 24) din punctul 4 şi subpunctul 2) din punctul 4 din prezenta Reglementare tehnică (în partea ce ţine de “conţinutul redus de grăsime”), etichetarea trebuie să indice conţinutul untului de cacao.   
    16. Produsele descrise la punctul 4 al prezentei Reglementări tehnice, plasate pe piaţă, trebuie să posede proprietăţi organoleptice specifice fiecărui sortiment şi să corespundă indicilor specificaţi în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
    Valorile indicatorilor fizico-chimici ai produselor descrise la punctul 4 din prezenta Reglementare trebuie să corespundă valorilor specificate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
    17. Conţinutul de elemente toxice în produse nu trebuie să depăşească valorile stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
Conţinutul de micotoxine şi pesticide se reglementează în materia primă şi nu trebuie să depăşească normele stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    18. Nu se admite infestarea produselor cu vătămători şi/sau cu impurităţi de origine organică şi neorganică.
    19. Ambalajul de transport trebuie să fie rezistent, curat, uscat, neinfestat şi fără miros străin.
    20. Produsele urmează a fi transportate numai cu mijloace autorizate sanitar, care să asigure păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, fizico-chimice, microbiologice, precum şi protecţia contra dăunătorilor, altor posibilităţi de degradare şi contaminare, acţiunii precipitaţiilor atmosferice şi razelor solare.
    21. Încăperile destinate pentru depozitarea produselor trebuie să fie curate, uscate , bine aerisite, neinfestate cu dăunători, ferite de precipitaţii atmosferice, cu umiditatea relativă a aerului şi temperatura specificate în cele ce urmează:
    1) pentru bomboane – temperatura – (18 ± 3)oC, umiditatea relativă a aerului – maximum 75%;
    2) pentru caramele - temperatura  − (18 ± 3)oC, umiditatea relativă a aerului − maximum 65%;
    3) pentru drajeuri - temperatura – (18 ± 3)oC, umiditatea relativă a aerului − maximum 75%;
    4) pentru produse de pastilă - temperatura – (18 ± 3)oC, umiditatea relativă a aerului − maximum 75%;
    5) pentru iris - temperatura – (18 ± 3)oC, umiditatea relativă a aerului –maximum 75%;
    6) pentru marmeladă - temperatura – (15 ± 5)oC, umiditatea relativă a aerului − maximum – 80 ±5%;
    7) pentru tablete dulci - temperatura – (18 ± 3)oC, umiditatea relativă a aerului − maximum 75%;
    8) pentru ciocolată - temperatura – (16-18)oC, umiditatea relativă a aerului − maximum 65%.
    22. Nu se admite transportarea şi depozitarea produselor împreună cu produse nealimentare sau cu miros specific.
    23. Pe durata termenului de valabilitate producătorul este responsabil de conformitatea indicilor de calitate şi siguranţă ale produselor plasate pe piaţă cu cerinţele prescrise în prezenta Reglementare tehnică.
    24. Produsele trebuie să se comercializeze în condiţii care asigură inofensivitatea şi păstrarea proprietăţilor de consum şi exclud probabilitatea deteriorării şi absorbţia mirosurilor specifice.
    25. Verificarea indicilor de calitate, prelevarea probelor, determinarea formelor de prezentare, marcare şi etichetare se efectuează de către producător, inclusiv:
    1) indicatorii organoleptici se determină în fiecare lot;
    2) fracţia masică de umiditate şi aciditatea se determină în fiecare lot;
    3) fracţia masică de zahăr şi grăsime se determină în fiecare lot.
IV.  Evaluarea conformităţii
    26. Conformitatea produselor se asigură de către producător.
    Producătorul solicită unui laborator de încercări acreditat efectuarea evaluării conformităţii produselor.
    27. Se aplică metodele de analiză şi de prelevare a probelor prevăzute de standardele conexe la prezenta Reglementare tehnică.
    28. Producătorul trebuie să posede documentaţia tehnică care va conţine:
    1) o descriere generală a produsului;
    2) documentul normativ pentru produsul respectiv;
    3) rapoartele de încercări pentru produse.
    29. Documentaţia tehnică trebuie să demonstreze conformitatea produsului cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică.
    30. Producătorul, în baza documentaţiei tehnice şi a rezultatelor evaluării conformităţii, întocmeşte o declaraţie de conformitate, conform anexei nr. 3 la prezenta Reglementare tehnică, ce trebuie să însoţească produsul la plasarea sa pe piaţă.
    31. Conformitatea cu prevederile prezentei Reglementări tehnice poate fi asigurată prin utilizarea standardelor conexe.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3