HGM205/2009
ID intern unic:  331077
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 205
din  11.03.2009
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
„Produse de leguminoase proaspete şi uscate.
Cerinţe de comercializare”
Publicat : 20.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 255
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18
    HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89   În conformitate cu prevederile Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141), cu modificările şi completările ulterioare,  Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431) şi Legii nr. 105-XV din  13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art.  507),  cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare” (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.3 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    [Pct.3 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                               Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 205. Chişinău, 11 martie 2009.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 205
din 11 martie  2009
Reglementarea tehnică
„Produse de leguminoase proaspete şi uscate.
Cerinţe de comercializare”
    Reglementarea tehnică „Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare” creează cadrul necesar aplicării Regulamentului (CE)  nr. 2561/1999 al Comisiei Comunităţilor Europene din 3 decembrie 1999 de stabilire a standardului de comercializare a mazării, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJ L 310, 4 decembrie 1999,  p. 7-10), şi Regulamentului (CE)  nr. 912/2001 al Comisiei Comunităţilor Europene din 10 mai 2001 de stabilire a standardului de comercializare a fasolei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJ L 129, 11 mai 2001, p. 4-7).
I. Domeniul de aplicare
    1. Reglementarea tehnică „Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare” (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte cerinţele de comercializare pentru produsele de leguminoase proaspete şi uscate (în continuare – produse proaspete şi uscate), destinate consumului uman direct.
    2. Grupa produselor proaspete şi uscate include:
    1) produse proaspete:
    a) fasole proaspătă păstăi, Phaseolus vulgaris L. şi Phaseolus coccineus L.;
    b) mazăre care, în funcţie de tipul de consum, se clasifică în două grupe:
mazăre boabe (mazăre rotundă, mazăre încreţită) pentru consum fără păstaie, Pisum sativum L;
mazăre păstăi şi mazăre dulce pentru consum cu păstaie, Pisum sativum L. var. Macrocarpon şi Pisum sativum L. var. Saccharatum;
    2) produse uscate:
    a) fasole, boabe, Phaseolus spp, Phaseolus mungo L., Phaseolus coccineus L.;
    b)  fasole Vigna, boabe, Vigna unguiculata L.;
    c) fasole de Lima, boabe, Phaseolus lunatus L.;
    d) mazăre, boabe, Pisum sativum L.;
    e) năut, boabe, Cicer arietinum L.;
    f) bob obişnuit, boabe, Faba bona Medikus L.;
    g) linte plată, boabe, Lens culinaris Medikus L.
    3. Cerinţele prezentei Reglementări tehnice nu se aplică leguminoaselor proaspete şi uscate produse în gospodării individuale pentru consum propriu şi nici produselor care tranzitează sau care sînt depozitate temporar ca bunuri care tranzitează ţara.
    4. Sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice cad grupele de produse prezentate în tabelul 1: 
Tabelul 1
Poziţia tarifarăconform

Nomenclaturii combinate a mărfurilor

 Denumirea produselor
 

Din 0708

Legume cu păstăi, curăţate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată

0708 10 000
Mazăre (Pisum sativum)
0708 20 000
Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.)
Din 0713

Legume uscate cu păstăi, curăţate de păstăi, chiar  decorticate sau sfărîmate

0713 10              

Mazăre (Pisum sativum L.)

0713 20

Năut
713 31 00

Fasole din speciile Vigna mungo (L.) Hepper sau Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32 000

Fasole (Adzuki) aşa-zisa „mica roşie” (Phaseolus sau Vigna angularis)

0713 33
Fasole grasă, inclusiv fasole albă (Phaseolus vulgaris)
0713 40 000
Linte
0713 50 000

Bob mare (Vicia faba var major) şi măzăriche (Vicia faba var equina, Vicia faba var minor)

    [Pct.4 modificat prin HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723]

II. Cerinţe esenţiale
    5. La plasarea pe piaţa de desfacere, produsele proaspete şi uscate, inclusiv cele importate, trebuie să fie însoţite de certificatul de inofensivitate, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.5 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89] 
    6. Conformitatea produselor proaspete şi uscate se asigură de către producător/importator.
    7. Produsele proaspete şi uscate nu trebuie să conţină următoarele seminţe toxice şi otrăvitoare: Crotalaria spp., Agrostema githago L., Ricinus communis L., Datura spp., precum şi alte seminţe toxice, mirosuri şi gusturi străine, impurităţi de origine animală, insecte, paraziţi, microorganisme şi substanţe derivate din acestea  într-o cantitate ce ar prezenta  risc pentru consumul direct uman.
    8. Produsele proaspete şi uscate trebuie păstrate separat, pe tipuri, şi să fie depozitate în spaţii care să asigure respectarea condiţiilor de depozitare, recepţie, păstrare şi livrare, în vederea comercializării şi/sau procesării, respectînd cerinţele tehnico-sanitare.
    9. Depozitarea şi păstrarea produselor proaspete şi uscate se face în încăperi curate, aerisite, ferite de razele solare şi de îngheţ, la o temperatură de maximum 25oC şi umiditatea relativă a aerului de maximum 75%.
    10. Transportarea produselor proaspete şi uscate trebuie efectuată numai cu mijloace autorizate sanitar de către organul central în domeniul ocrotirii sănătăţii, care să asigure pe toată perioada transportării păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, fizico-chimice, microbiologice, precum şi protecţia împotriva prafului, dăunătorilor şi altor posibilităţi de degradare şi contaminare.
    11. Pentru verificarea cerinţelor esenţiale şi minime de calitate a produselor proaspete şi uscate, mostrele prelevate sînt supuse încercărilor conform regulilor şi metodelor stabilite în standardele naţionale voluntare, a căror listă se aprobă de Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Pct.11 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    12. Mazărea păstăi se comercializează fără capete.
    13. Produsele uscate de leguminoase trebuie să fie întregi, decojite şi despicate.
    14. Produsele uscate de leguminoase trebuie să respecte clasificarea şi cerinţele stabilite în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
III.  Ambalarea şi etichetarea
    15. Produsele proaspete şi uscate se ambalează în  ambalaje de desfacere şi de transport.
    16. Prin derogare de la pct. 28, 29, 45 şi 46, ambalajele de desfacere a produselor proaspete, avînd o greutate mai mică sau egală cu trei kilograme, pot conţine amestecuri de leguminoase proaspete din soiuri diferite, în cazul în care să fie respectate următoarele condiţii:
    1) produsele să fie calitativ omogene;
    2) ambalajele să fie etichetate în modul stabilit
de prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare;
    [Pct.16 subpct.2) modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    3) amestecul să nu fie de natură să inducă în eroare cumpărătorul privind calitatea produselor.
    17. Etichetarea produselor proaspete şi uscate trebuie să fie conformă prevederilor
Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.
    [Pct.17 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    18. Suplimentar cerințelor obligatorii privind etichetarea produselor specificate în Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, pe ambalaj se indică categoria produsului respectiv.
     [Pct.18 în redacția HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    19. Pe colete nu este obligatoriu să se menţioneze indicaţiile prevăzute în pct. 18, în cazul în care acestea conţin ambalaje de desfacere vizibile din exterior şi pe care sînt înscrise aceste indicaţii. Coletele trebuie să fie lipsite de orice marcaj de natură să inducă în eroare consumatorul. Dacă aceste colete sînt prezentate pe palete, indicaţiile trebuie să fie expuse pe o fişă plasată vizibil, cel puţin pe două din feţele paletelor.
    [Pct.19 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    20. Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produselor proaspete şi uscate, să fie curate, uscate, în stare bună, neinfectate şi fără miros străin.
IV. Cerinţe de calitate şi de prezentare
pentru fasolea proaspătă

    21. Prevederile expuse în prezentul capitol se referă la fasolea de soiul Phaseolus vulgaris L. şi Phaseolus coccineus L., livrată proaspătă pentru consum curent. Sub incidenţa prezentului capitol nu cade fasolea pentru decortificare sau prelucrare industrială.
Secţiunea 1. Cerinţe privind calitatea
    22. Sub rezerva dispoziţiilor speciale pentru fiecare categorie şi a toleranţelor permise, fasolea trebuie să fie:
    1) intactă;
    2) sănătoasă; produsul afectat de putrefacţie sau o deteriorare care îl face inadecvat pentru consum se exclude;
    3) curată, fără materii străine vizibile;
    4) cu aspect proaspăt;
    5) fără pergament (endoderm dur);
    6) fără paraziţi;
    7) fără daune produse de paraziţi;
    8) fără umiditate externă anormală;
    9) fără miros şi/sau gust străin;
    10) dezvoltarea şi condiţia fasolei trebuie să fie de aşa natură încît:
    a) să reziste transportului şi manipulării;
    b) să sosească într-o stare satisfăcătoare la locul de destinaţie.
    23. Fasolea se clasifică în trei categorii:
    1) categoria „Extra” – fasolea din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Forma, dezvoltarea şi culoarea trebuie să fie caracteristice soiului şi/sau tipului comercial şi trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) turgescentă, plesnind uşor;
    b) foarte fragedă;
    c) dreaptă;
    d) fără aţe;
    e) seminţele, dacă sînt prezente, trebuie să fie mici şi moi. Fasolea aciculară trebuie să fie fără seminţe;
    f) nu trebuie să conţină defecte, cu excepţia unora foarte mici şi superficiale, cu condiţia să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea de conservare şi prezentarea în ambalaj;
    2) categoria I – fasolea din această categorie trebuie să fie de calitate bună. Forma, dezvoltarea şi culoarea trebuie să fie caracteristice soiului şi/sau tipului comercial şi trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) turgescentă;
    b) tînără şi fragedă;
    c) fără aţe, cu excepţia fasolei pentru tăiere;
    d) seminţele, dacă sînt prezente, trebuie să fie mici şi moi;
    e) se admit mici defecte de formă, culoare şi /sau epidermă, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea de conservare şi prezentarea în ambalaj;
    3) categoria II – include fasolea care nu se califică în categoriile superioare, dar satisface cerinţele minime specificate anterior şi întruneşte următoarele condiţii:
    a) rezonabil de fragedă;
    b) fără pete de rugină în cazul fasolei aciculare;
    c) dacă sînt prezente seminţe, acestea trebuie să fie nu prea mari şi rezonabil de moi;
    d) se admit defecte de formă, culoare, de epidermă, aţe, mici pete de rugină (cu excepţia fasolei aciculare), cu condiţia ca produsul să-şi păstreze caracteristicile esenţiale în privinţa calităţii, calităţii de conservare şi a prezentării.
Secţiunea a 2-a. Cerinţe privind calibrarea
    24. Calibrul este determinat de lăţimea maximă a păstăii, măsurată în unghi drept faţă de fantă.
    25. Calibrarea este obligatorie numai pentru fasolea aciculară, în conformitate cu următoarea clasificare:
    1) foarte fină – lăţimea păstăii de cel mult 6 mm;
    2) fină – lăţimea păstăii de cel mult 9 mm;
    3) medie – lăţimea păstăii de cel mult 12 mm.
    26. Fasolea aciculară medie nu poate fi clasată în categoria „Extra”.
Secţiunea a 3-a. Cerinţe privind toleranţele
    27. Se admit toleranţe de calitate şi calibru (în cazul în care este calibrată) în fiecare ambalaj pentru produsele care nu satisfac cerinţele categoriei indicate, după cum este menţionat:
    1) toleranţe de calitate:
    a) pentru categoria „Extra” – 5 % din cantitatea sau greutatea fasolei care nu satisface cerinţele categoriei, dar le satisface pe cele ale categoriei I sau, excepţional, admisă în toleranţele acestei categorii;
    b) pentru categoria I – 10 % din cantitatea sau greutatea fasolei care nu satisface cerinţele categoriei, dar le satisface pe cele ale categoriei II sau, excepţional, admisă în toleranţele acestei categorii. În această toleranţă, un număr maxim de 5 % din număr sau greutate poate avea aţe în cazul unui soi şi/sau tip comercial care trebuie să fie fără aţe. Cel mult 15 % din numărul sau greutatea fasolei (excluzînd fasolea aciculară) poate avea tija şi un mic fragment din extremitatea pedunculară lipsă, cu condiţia ca aceste păstăi să rămînă închise, uscate şi nedecolorate;
    c) pentru categoria II – 10 % din cantitatea sau greutatea fasolei care nu satisface nici cerinţele categoriei, nici cerinţele minime, cu excepţia produselor afectate de ciuperci (Colletotrichum lindemuthianum), putrefacţie sau orice deteriorare care le fac inadecvate pentru consum. Cel mult 30% din cantitatea sau greutatea fasolei (excluzînd fasolea aciculară) poate avea tija şi un mic fragment din extremitatea pedunculară lipsă, cu condiţia ca aceste păstăi să rămînă închise, uscate şi nedecolorate;
    2) toleranţe de calibru – pentru toate categoriile (dacă este calibrată): 10 % din cantitatea sau greutatea fasolei care nu satisface cerinţele privind calibrarea.
Secţiunea a 4-a. Cerinţe privind prezentarea
    28. Conţinutul fiecărui ambalaj trebuie să fie uniform şi să conţină numai fasole de aceeaşi origine, soi sau tip comercial, calitate şi calibru (dacă este calibrată).
    29. Partea vizibilă a conţinutului pachetului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conţinut.
    30. Fasolea proaspătă trebuie ambalată astfel încît să se protejeze corespunzător produsul.
    31. Materialele utilizate în interiorul ambalajului trebuie să fie noi, curate şi de o calitate care să evite producerea vreunei daune externe sau interne produsului.
    32. Utilizarea materialelor, în special a hîrtiei sau a timbrelor cu specificaţii comerciale, este permisă cu condiţia ca imprimarea sau etichetarea să fie făcută cu cerneală sau adezivi netoxici.
    33. Ambalajele nu trebuie să conţină materii străine.
Secţiunea a 5-a. Cerinţe privind marcarea
    34. Fiecare pachet trebuie să poarte următoarele menţiuni, în litere grupate pe aceeaşi parte, lizibile şi indelebile, precum şi vizibile din exterior:
    1) identificare – ambalator şi/sau expeditor: numele şi adresa, care pot fi substituite cu codul unic de identificare (IDNO), atribuit de organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata apropiere a menţiunii „ambalator şi/sau expeditor” sau a unei prescurtări echivalente;
    2) natura produsului:
    a) „Fasole” şi/sau tipul comercial, în cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior;
    b) denumirea soiului (opţional);
    3) originea produsului – ţara de origine şi, opţional, regiunea/localitatea în care a fost cultivată;
    4) specificaţii comerciale privind categoria şi calibrul:
    a) pentru fasolea aciculară indicată de cuvintele „foarte fină”, „fină” sau „medie”;
    b) pentru celelalte tipuri de fasole (dacă este calibrată) se indică lăţimea minimă şi maximă a fasolei;
    c) marca oficială de control (opţional).
    35. La etapele ulterioare expedierii, produsele pot prezenta, în raport cu prezentele cerinţe:
    1) o uşoară pierdere a prospeţimii şi a turgescenţei şi
    2) pentru produsele clasate în alte categorii decît „Extra” – o uşoară deteriorare datorită dezvoltării lor şi caracterului perisabil.
V. Cerinţe de calitate şi de prezentare pentru
mazărea proaspătă

    36. Prevederile prezentului capitol se aplică soiurilor de mazăre păstăi, boabe  derivate din Pisum sativum L, mazăre pentru consum sub formă de păstăi sau mazăre timpurie (mazăre păstăi) derivate din Pisum sativum L. var. Macrocarpon şi mazăre dulce derivată din Pisum sativum L. var. Saccharatum, furnizate consumatorului în stare proaspătă, mazărea destinată prelucrării industriale fiind exclusă.
Secţiunea 1. Cerinţe privind calitatea
    37. Cerinţele stabilite în prezentul capitol au ca scop definirea cerinţelor de calitate faţă de mazăre, după prelucrare şi ambalare.
    38. Pentru toate clasele, sub rezerva dispoziţiilor speciale pentru fiecare clasă şi a toleranţelor admise:
    1) păstăile trebuie să fie:
    a) intacte, se admite mazărea păstăi şi mazărea dulce fără capete;
    b) sănătoase; se exclud produsele afectate de putregai sau deteriorări care le fac improprii consumului uman;
    c) curate, fără materii străine vizibile (inclusiv părţi din flori);
    d) fără fire tari sau pelicule, în cazul mazării păstăi şi mazării dulci;
    e) fără dăunători;
    f) fără defecte cauzate de dăunători;
    g) fără umezeală externă anormală;
    h) fără miros şi/sau gust străin;
    2) boabele trebuie să fie:
    a) proaspete;
    b) sănătoase: se exclud produsele afectate de putregai sau deteriorări care le fac improprii consumului uman;
    c) fără dăunători;
    d) fără defecte cauzate de dăunători;
    e) fără miros şi/sau gust străin;
    f) dezvoltate normal, în cazul mazării boabe;
    3) gradul de dezvoltare şi starea mazării trebuie să fie astfel încît aceasta să poată rezista la transport şi manipulare şi să poată ajunge în stare satisfăcătoare la locul destinaţiei.
    39. Mazărea se clasifică în două clase definite:
    1) clasa I – mazărea din această clasă trebuie să fie de bună calitate şi trebuie să fie caracteristică soiului şi/sau tipului comercial. Păstăile trebuie să fie:
    a) proaspete şi turgescente;
    b) cu pedunculi ataşaţi;
    c) fără deteriorări cauzate de grindină;
    d) fără daune cauzate de secetă;
    2) clasa II – mazărea  din această clasă nu se încadrează în clasa I, dar satisface cerinţele minime specificate în punctul 38.
    40. La mazărea boabe din clasa I:
    1) păstăile trebuie să fie cu pedunculii ataşaţi, bine umplute şi să conţină cel puţin cinci boabe;
    2) boabele trebuie să fie:
    a) bine formate;
    b) fragede;
    c) suculente şi suficient de tari, de exemplu, în cazul în care sînt strivite între două degete, să se turtească fără a se dezintegra;
    d) dezvoltate cel puţin pînă la jumătate din mărimea normală, dar nu dezvoltate complet;
    e) nefăinoase;
    f) nedeteriorate, cu pieliţa fără crăpături;
    3) se admit următoarele defecte minore ale păstăii, sub rezerva ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea de păstrare şi prezentarea în ambalaj:
    a) defecte foarte mici ale pieliţei, leziuni, vătămări;
    b) defecte foarte mici ale formei;
    c) defecte foarte mici ale coloritului.
    41. La mazărea păstăi şi mazărea dulce din clasa I:
    1) boabele trebuie să fie mici şi subdezvoltate;
    2) se admit următoarele defecte minore ale păstăii, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea conservării şi prezentarea în ambalaj:
    a) defecte foarte mici ale pieliţei, zgîrieturi, leziuni;
    b) defecte foarte mici de formă;
    c) defecte foarte mici de culoare.
    42. La mazărea boabe din clasa II:
    1) păstăile trebuie să conţină cel puţin trei boabe;
    2) poate fi mai coaptă decît cea din clasa I, dar se exclude mazărea prea coaptă;
    3) se admit următoarele defecte, sub rezerva ca mazărea să-şi menţină caracteristicile esenţiale în ceea ce priveşte calitatea, calitatea conservării şi prezentarea:
    a) defecte ale păstăilor:
    b) defecte ale pieliţei, leziuni şi vătămări, sub rezerva ca acestea să nu fie evolutive, şi fără riscul afectării boabelor;
    c) defecte de formă;
    d) defecte de culoare;
    e) o oarecare pierdere a prospeţimii, păstăile ofilite fiind excluse;
    f) defecte ale boabelor;
    g) defecte mici ale formei;
    h) defecte mici ale coloritului;
    i) boabele pot fi puţin mai tari;
    j) boabele pot fi uşor deteriorate.
    43. La mazărea păstăi şi mazărea dulce din clasa II:
    1) în cazul în care există, boabele pot fi uşor mai dezvoltate decît cele din clasa I;
    2) cu toate acestea, se admit următoarele defecte ale păstăii, sub rezerva ca acestea să păstreze caracteristicile esenţiale în ceea ce priveşte calitatea, calitatea conservării şi prezentarea:
    a) defecte mici ale pieliţei, leziuni, vătămări;
    b) defecte mici ale formei, inclusiv cele datorate formării boabelor;
    c) defecte mici ale coloritului;
    d) o oarecare pierdere a prospeţimii, cu excepţia păstăilor ofilite şi incolore.
Secţiunea a 2-a. Cerinţe  privind toleranţele
    44. Toleranţele calitative sînt permise în fiecare pachet, în cazul produselor care nu satisfac cerinţele clasei indicate:
    1) clasa I – 10 % din greutatea mazării care nu satisface cerinţele clasei, dar le îndeplineşte pe cele ale clasei II sau care se încadrează, în mod excepţional, în toleranţele pentru clasa respectivă;
    2) clasa II – 10 % din greutatea mazării care nu satisface nici cerinţele clasei şi nici cerinţele minime, cu excepţia produselor afectate de putregai, boli evolutive sau alte deteriorări, care le fac improprii consumului.
Secţiunea a 3-a. Cerinţe privind prezentarea
    45. Fiecare pachet trebuie să aibă un conţinut uniform şi să cuprindă numai mazăre de aceeaşi origine, de acelaşi soi, de acelaşi tip comercial şi de aceeaşi calitate.
    46. Partea vizibilă a conţinutului pachetului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conţinut.
    47. Mazărea se ambalează astfel încît produsul să fie protejat în mod adecvat.
    48. Materialele utilizate în interiorul pachetului trebuie să fie noi, curate şi de o calitate care să evite vătămarea externă sau internă a produsului. Utilizarea materialelor, în special a hîrtiei sau timbrelor cu specificaţii comerciale, este permisă cu condiţia ca imprimarea sau etichetarea să fie făcută cu cerneală sau adezivi netoxici.
    49. Pachetele nu trebuie să conţină materii străine.
    50. În cazul mazării, sortarea după mărime nu este obligatorie.
Secţiunea a 4-a. Cerinţe privind marcarea
    51. Fiecare pachet trebuie să cuprindă următoarele informaţii, în litere grupate de aceeaşi parte, lizibile, indelebile şi vizibile din exterior:
    1) identificare – ambalatorul şi/sau expeditorul: numele şi adresa, care pot fi substituite cu codul unic de identificare (IDNO), atribuit de organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata apropiere a menţiunii „ambalator şi/sau expeditor” sau a unei prescurtări echivalente;
    2) natura produsului:
    a) „mazăre boabe”, „mazăre păstăi”, „mazăre dulce” sau denumirile echivalente, în cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior;
    b) „curăţată”, „cu vîrfurile şi cozile tăiate” sau alte indicaţii, pentru mazărea păstăi sau mazărea dulce de la care s-au înlăturat pedunculii şi/sau capătul cu inflorescenţă, după caz;
    3) originea produsului – ţara de origine şi, opţional, zona de producţie sau denumirea localităţii sau regiunii;
    4) specificaţii comerciale – clasa,  marca oficială de control (opţional).

    anexa nr.1