HGO211/2009
ID intern unic:  331082
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 211
din  13.03.2009
privind aprobarea Regulamentului
Cadastrului obiectelor regnului vegetal
Publicat : 20.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 260
    În   temeiul   prevederilor   art. 35 al   Legii  regnului vegetal nr. 239–XVI din 8 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 40-41, art. 114), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Cadastrul obiectelor regnului vegetal.
    2. Se aprobă Regulamentul Cadastrului obiectelor regnului vegetal (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                         Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 211. Chişinău, 13 martie 2009.

 Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 211
din 13 martie 2009
Regulamentul
Cadastrului obiectelor  regnului vegetal
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul Cadastrului obiectelor regnului vegetal  (în continuare – Cadastru) stabileşte modul şi condiţiile de ţinere a Cadastrului obiectelor regnului vegetal.
    2. Scopul ţinerii Cadastrului îl constituie evidenţa de stat a obiectelor regnului vegetal şi a modului de folosinţă a lor, asigurarea autorităţilor publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, persoanelor juridice şi fizice interesate cu informaţie cadastrală despre regnul vegetal şi despre evaluarea economică a obiectelor regnului vegetal.
    3. Cadastrul  constituie un document electronic care conţine informaţia despre distribuirea obiectelor regnului vegetal pe categorii de terenuri sau obiective acvatice, despre deţinătorii acestor terenuri, despre caracteristicile cantitative şi calitative ale obiectelor regnului vegetal, despre evaluarea lor economică şi folosinţa la nivel local şi naţional.
    4. Cadastrul conţine datele de evidenţă privind:
    a) speciile de plante, alge, licheni şi ciuperci care cresc în condiţii naturale;
    b) speciile cu statut de specie rară, vulnerabilă sau periclitată şi/sau cele cu statut de protecţie, conform prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    5. Subiecte ale Cadastrului sînt următorii utilizatori ai obiectelor  după cum urmează:
    a) pe teritoriile cu destinaţie agricolă – întreprinderile agricole;
    b) pe terenurile  fondului forestier de stat – întreprinderile silvice;
    c) pe terenurile din fondul funciar proprietate publică – autorităţile administraţiei publice locale;
    d) pe tot teritoriul Republicii Moldova pentru speciile cu statut de specie rară, vulnerabilă sau periclitată şi/sau cu statut de protecţie, conform prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte – Academia de Ştiinţe a Moldovei;
    e) alţi deţinători de terenuri şi obiective acvatice  pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal.
    6. Ţinerea  Cadastrului se bazează pe următoarele principii:
    a) includerea datelor cantitative şi calitative despre obiectele regnului vegetal;
    b) coordonarea acţiunilor autorităţilor publice centrale  de specialitate, autorităţilor  administraţiei publice locale, organizaţiilor şi instituţiilor de specialitate la întocmirea Cadastrului;
    c) crearea, actualizarea, utilizarea şi administrarea Cadastrului în interesele statului şi ale societăţii;
    d) aplicarea metodelor unice pentru colectare, prelucrare şi difuzare a informaţiei;
    e)  veridicitatea şi transparenţa informaţiei cadastrale.
    7. Datele evidenţei obiectelor regnului vegetal şi ale Cadastrului constituie baza monitoringului obiectelor în cauză.
II. Modul de organizare a evidenţei şi de ţinere a Cadastrului
    8. Crearea bazei de date şi ţinerea Cadastrului sînt de competenţa autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului şi se realizează prin intermediul Institutului de Ecologie şi Geografie.
    9. Ţinerea  Cadastrului include:
    a) evaluarea situaţiei în teritoriu prin colectarea informaţiei despre obiectele regnului vegetal şi elaborarea paşapoartelor pentru obiectele regnului vegetal incluse în Lista  speciilor de plante cu regim special de protecţie, elaborată de către Academia de Ştiinţe a Moldovei în comun cu autoritatea silvică centrală şi coordonată cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului;
     b) ţinerea bazei de date cadastrale;
    c) elaborarea planurilor cadastrale şi/sau a schemelor de răspîndire a obiectelor regnului vegetal;
    d) pregătirea informaţiei pentru publicare şi/sau difuzare.
    10. Evaluarea situaţiei în teritoriu se  organizează de către Academia de Ştiinţe a Moldovei nu mai rar decît o dată la zece ani.
Evaluarea situaţiei în teritoriu prevede colectarea informaţiei despre existenţa, distribuirea spaţială (cu indicarea suprafeţei terenurilor), componenţa, calităţile, starea şi folosinţa obiectelor regnului vegetal.
    11. Conform datelor obţinute în urma evaluării situaţiei în teritoriu, Institutul de Ecologie şi Geografie, în comun cu alte instituţii ştiinţifice din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, stabileşte obiectele regnului vegetal care urmează a fi paşaportizate.
    12. Forma paşaportului şi conţinutul informaţiei din paşaport se stabilesc de către Institutul de Ecologie şi Geografie în comun cu autoritatea silvică centrală, prin coordonare cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului.
    13. Paşaportul include informaţia despre obiectele regnului vegetal  sau despre grupe ale obiectelor regnului vegetal pe următoarele categorii:
    a) plante utilizate în scopuri decorative, medicinale, alimentare, furajere şi aromatice;
    b) plante utilizate în scopuri tehnice;
    c) vegetaţia păşunilor şi a terenurilor pentru cosit;
    d) specii cu regim special de protecţie (incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi/sau în Lista  speciilor cu regim special de protecţie).
    14. Crearea şi ţinerea bazei de date cadastrale sînt de competenţa Institutului  de Ecologie şi Geografie care anual, pînă la 1 aprilie, va prezenta informaţia cadastrală autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului.
    15. Cadastrul  include următoarele elemente de bază ale evidenţei obiectelor regnului vegetal:
    1) modul de  folosinţă a obiectelor regnului vegetal:
    a) importanţa economică (folosite în alimentaţie, medicină sau în calitate de materie primă pentru industrie);
    b)  importanţa ştiinţifică, educaţională, estetică şi culturală;
    c) importanţă locală, naţională, regională sau internaţională.
    2) starea ecologică:
    a) proprietăţi de protecţie a mediului;
    b) importanţa genetică (regenerarea şi conservarea fondului genetic);
    c)  proprietăţi de autoreproducere;
    d)  necesitatea de conservare a ecosistemelor şi a diversităţii biologice;
    e)  proprietăţi recreative, utilizare pentru turism şi ameliorarea sănătăţii, sportive;
    3)  informaţia juridică:
    a)  deţinătorul funciar al terenului pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal;
    b)  forma de proprietate a utilizatorului  obiectelor regnului vegetal;
    c)  modul de utilizare a obiectelor regnului vegetal şi a terenurilor pe care sînt amplasate obiecte ale regnului vegetal.
    16. Surse suplimentare de informare pentru crearea Cadastrului constituie:
     a)  Cadastrul  silvic de stat;
     b)  Cadastrul de stat al obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat;
     c)  Cadastrul funciar;
     d)  Cadastrul de stat al apelor;
     e)  Registrul naţional şi registrele locale  ale  spatiilor  verzi;
     f)  Lista speciilor de plante cu regim special de protecţie;
     g)  Cartea Roşie a Republicii Moldova;
     h)  paşapoartele obiectelor regnului vegetal;
     j)  ediţiile  întitulate „Lumea vegetală a Moldovei” şi “Determinator de plante din flora Republicii Moldova”;
    i) cercetările ştiinţifice în teritoriu.
    17. La întocmirea Cadastrului în format electronic  se efectuează  înregistrarea permanentă a informaţiei cadastrale despre obiectele regnului vegetal, cu introducerea  modificărilor parvenite după înregistrarea iniţială în paşaport.
    18. Informaţia cadastrală se prezintă sub formă de texte, tabele, hărţi şi scheme, în mod obişnuit şi în format electronic.
    19. Informaţia cadastrală se plasează pe site-urile oficiale ale  autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului  şi ale Institutului de Ecologie şi Geografie.
    20. Conţinutul de date al  informaţiei cadastrale care urmează să fie date publicităţii se stabileşte de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului de comun acord cu Academia de Ştiinţe a Moldovei.
    21. Finanţarea lucrărilor de ţinere a Cadastrului se efectuează din mijloacele bugetului de stat, din granturi internaţionale şi alte surse legale.