HBNA53/2009
ID intern unic:  331139
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 53
din  05.03.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire
la unităţile de schimb valutar
Publicat : 27.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 62-64     art Nr : 269
    Abrogată prin HBN203 din 09.08.18, MO321-332/24.08.18 art.1314; în vigoare 24.08.18


    MODIFICAT
   
HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16
   
HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16
   
HBN297 din 27.10.16, MO388-398/11.11.16 art.1943; în vigoare 10.12.16
    HBN179 din 18.09.14, MO319-324/24.10.14 art.1505; în vigoare 01.01.15
   
HBN52 din 20.03.14, MO110-114/09.05.14 art.596; în vigoare 09.10.14
    RMO181 din 31.08.12, MO181-184/31.08.12, pag.86
    HBN143 din 21.06.12, MO166-169/10.08.12 art.971
    HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098
    RMO99 din 05.06.09, MO99-100 din 05.06.09, pag.46


ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiţiei
al Republicii Moldova
Vitalie PÎRLOG
___________________
nr.666 din 16.03.2009


    În temeiul art.51 şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496) şi art.10 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (se anexează).
    2. Se abrogă:
    1) Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 6 mai 1994, proces-verbal nr.22 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.136), cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia:
    a) punctului 4.3.8, care se abrogă la data de 1 aprilie 2009,
    b) punctului  5.11.1, care se abrogă la data de 7 aprilie 2009;
    2) Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.197 din 16 iulie 1998 „Cu privire la perfecţionarea operaţiunilor de schimb valutar persoanelor fizice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.19-20, art.83).
    3. Punctele 4.3.8 şi 5.11.1 din regulamentul indicat la punctul 2 subpunctul 1) din prezenta hotărîre se aplică numai de către băncile licenţiate după cum urmează:
    a) punctul 4.3.8 - pînă la data de 31 martie 2009 inclusiv;
    b) punctul 5.11.1 - pînă la data de 6 aprilie 2009 inclusiv.
    4. Autorizaţiile / licenţele valabile, eliberate de către Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496) în vederea efectuării activităţii de schimb valutar cu persoane fizice, care nu au fost reperfectate conform art.69 alin.(3) al legii menţionate, îşi pierd valabilitatea începînd cu data de 8 aprilie 2009.
    5. Prima raportare conform prevederilor capitolului VIII, secţiunea 2 din regulamentul indicat la punctul 1 din prezenta hotărîre se va efectua pentru perioada de raportare luna aprilie 2009.
    6. Prezentarea primei informaţii conform prevederilor capitolului VIII, secţiunea 1 din regulamentul indicat la punctul 1 din prezenta hotărîre se va efectua:
    a) de către casele de schimb valutar şi persoanele juridice rezidente ce prestează servicii hoteliere - pentru data intrării în vigoare a regulamentului indicat la punctul 1 din prezenta hotărîre;
    b) de către băncile licenţiate -  pentru  1 aprilie 2009.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                                          Leonid TALMACI

    Nr. 53. Chişinău, 5 martie 2009.

Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
 nr.53  din 5 martie 2009
Regulament
cu privire la unităţile de schimb valutar
   [Preambulul exclus prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. În Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (în continuare – Regulament) se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008). De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
    [Pct.1 modificat prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]
    [Pct.1 lit.a) abrogată HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.b) abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.c) abrogată HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.d) abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.e) abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.f) abrogată HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.g) abrogată HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    g1) persoane expuse politic – persoane definite astfel de Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
     [Pct.1 lit.g1) introdusă prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]
    h) persoane fizice - persoanele fizice rezidente şi nerezidente specificate la art.3 pct.9) lit.a) şi pct.10 lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
    [Pct.1 lit.i) abrogată prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.j) abrogată prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.k) abrogată prin HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.k) în redacţia HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]
    [Pct.1 lit.l) abrogată prin HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.m) abrogată prin HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.n) abrogată prin HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.o) abrogată prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    2. Prezentul Regulament reglementează:
    [Pct.2 lit.a) abrogată prin HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.b) abrogată prin HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.2 lit.b) în redacţia HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]
    [Pct.1 lit.c) abrogată prin HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.d) abrogată prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.e) abrogată prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.f) abrogată prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
   
[Pct.2 lit.g) abrogată prin HBN297 din 27.10.16, MO388-398/11.11.16 art.1943; în vigoare 10.12.16]
    h) unele particularităţi ale activităţii unităţilor de schimb valutar aferente legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    [Pct.1 lit.i) abrogată prin HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1 lit.j) abrogată prin HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Capitolul II abrogat prin HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Capitolul II modificat prin HBN143 din 21.06.12, MO166-169/10.08.12 art.971]
    [Capitolul II modificat prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]
    [Capitolul II modificat prin RMO99-100 din 05.06.09, pag.46]

    [Capitolul III abrogat prin HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Capitolul III modificat prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]
    [Capitolul IV abrogat prin HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
   
[Capitolul IV modificat prin HBN143 din 21.06.12, MO166-169/10.08.12 art.971]
    [Capitolul IV modificat prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]
    [Capitolul V abrogat prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
   
[Capitolul V modificat prin HBN52 din 20.03.14, MO110-114/09.05.14 art.596; în vigoare 09.10.14]
    [Capitolul V modificat prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare23.12.11]
    [Capitolul VI abrogat prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
   
[Capitolul VII abrogat prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
   
[Capitolul VII modificat prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]
    [Capitolul VIII abrogat prin HBN297 din 27.10.16, MO388-398/11.11.16 art.1943; în vigoare 10.12.16]
    [Capitolul VIII modificat prin HBN179 din 18.09.14, MO319-324/24.10.14 art.1505; în vigoare 01.01.15]
    [Capitolul VIII modificat prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 01.01.12]
Capitolul IX. Unele particularităţi ale activităţii unităţilor
de schimb valutar aferente
legislaţiei în domeniul prevenirii
şi combaterii
spălării banilor şi finanţării terorismului
    [Pct.135 abrogat prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.136 abrogat prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.136 în redacţia HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098
; în vigoare 23.12.11]
   
[Pct.137 abrogat prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    138. Recomandările privind elaborarea de către casele de schimb valutar şi hoteluri a programelor proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului sînt expuse în anexa nr.28 la prezentul Regulament.
    [Pct.1381 abrogat prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.1381 introdus prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098
; în vigoare 23.12.11]
    [Capitolul  X abrogat HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
   
[Capitolul X modificat prin RMO181 din 31.08.12, MO181-184/31.08.12, pag.86]
    [Capitolul X modificat prin HBN143 din 21.06.12, MO166-169/10.08.12 art.971]  
    
[Capitolul X modificat prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]
    [Capitolul XI abrogat HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Capitolul XI modificat prin HBN143 din 21.06.12, MO166-169/10.08.12 art.971]
    [Capitolul XI modificat prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11

    [Anexa nr.1 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]


    [Anexa nr.2 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]

    [Anexa nr.3 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.3 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]

    [Anexa nr.4 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.4 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]

    [Anexa nr.5 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]

    [Anexa nr.6 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.6 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]

    [Anexa nr.7 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]

   
[Anexa nr.71 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
   
[Anexa nr.71 introdusă prin HBN143 din 21.06.12, MO166-169/10.08.12 art.971]

    [Anexa nr.8 abrogată prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.8 modificată prin HBN143 din 21.06.12, MO166-169/10.08.12 art.971]
    [Anexa nr.8 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]

    [Anexa nr.9 abrogată prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.9 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]

    [Anexa nr.10 abrogată prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.10 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]
    [Anexa nr.10 modificată prin rectificarea MO99-100 din 05.06.09, pag.46]

     [Anexa nr.11 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]

    [Anexa nr.12 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.12 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]
    [Anexa nr.12 modificată prin rectificarea MO99-100 din 05.06.09, pag.46]

    [Anexa nr.13 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.13 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]
    [Anexa nr.13 modificată prin rectificarea MO99-100 din 05.06.09, pag.46]

    [Anexa nr.14 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]

    [Anexa nr.15 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.15 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]

    [Anexa nr.16 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.16 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]

    [Anexa nr.17 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.17 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]

    [Anexa nr.18 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.18 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]

    [Anexa nr.19 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.19 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]

    [Anexa nr.20 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.20 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]

    [Anexa nr.21 abrogată prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]

   
[Anexa nr.22 abrogată prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.22 modificată prin HBN179 din 18.09.14, MO319-324/24.10.14 art.1505; în vigoare 04.01.15]
    [Anexa nr.22 modificată prin HBN143 din 21.06.12, MO166-169/10.08.12 art.971]
    [Anexa nr.22 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]


    [Anexa nr.23 abrogată prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.23 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare23.12.11]

    [Anexa nr.24 abrogată prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.24 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare23.12.11]

    [Anexa nr.241 abrogată prin HBN179 din 18.09.14, MO319-324/24.10.14 art.1505; în vigoare 01.01.15]
    [Anexa nr.241 introdusă prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 01.01.12]

    [Anexa nr.242 abrogată prin HBN297 din 27.10.16, MO388-398/11.11.16 art.1943; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.242 modificată prin HBN143 din 21.06.12, MO166-169/10.08.12 art.971]
    [Anexa nr.242 introdusă prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 01.01.12]


    [Anexa nr.243 abrogată prin HBN297 din 27.10.16, MO388-398/11.11.16 art.1943; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.243 introdusă prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 01.01.12]

    anexa nr.243
    [Anexa nr.243 modificată prin HBN179 din 18.09.14, MO319-324/24.10.14 art.1505; în vigoare 01.01.15]
    [Anexa nr.243 introdusă prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 01.01.12]

    [Anexa nr.25 abrogată prin HBN179 din 18.09.14, MO319-324/24.10.14 art.1505; în vigoare 01.01.15]

    [Anexa nr.26 abrogată prin HBN297 din 27.10.16, MO388-398/11.11.16 art.1943; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.26 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 01.01.12]

    [Anexa nr.27 abrogată prin HBN297 din 27.10.16, MO388-398/11.11.16 art.1943; în vigoare 10.12.16]

    anexa nr.28
    [Anexa nr.28 modificată prin HBN336 din 01.12.16, MO423-429/09.12.16 art.2097; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.28 modificată prin HBN233 din 27.10.11, MO227-232/23.12.11 art.2098; în vigoare 23.12.11]

   
[Anexa nr.29 abrogată HBN304 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2072; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.29 introdusă prin HBN143 din 21.06.12, MO166-169/10.08.12 art.971]