HGM329/2009
ID intern unic:  331409
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 329
din  23.04.2009
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea
tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii
Publicat : 08.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 86-88     art Nr : 384
    MODIFICAT
    HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212
    HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965
    HG272 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.340

    NOTĂ:
   
Pe tot parcursul textului Regulamentului cuvintele „Inspecția de Stat în Construcții”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția pentru Supraveghere Tehnică”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212    În scopul executării Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial, 1996, nr. 25, art. 259), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, conform anexei.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996 „Cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.52-53, art.439) se modifică după cum urmează:
    punctul 1 va avea următorul cuprins: „1. Se aprobă Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor şi execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor, conform anexei”;
    punctul 4 şi anexa nr. 2 se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                                Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                         Igor Dodon
    Ministrul construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                                        Vladimir Baldovici

    Nr. 329. Chişinău, 23 aprilie 2009.

 Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.  329
din 23 aprilie 2009
REGULAMENT
cu privire la atestarea tehnico-profesională
a specialiştilor cu activităţi în construcţii
I.  DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii (în continuare – Regulament) stabileşte cadrul normativ general, modul de organizare şi de exercitare a acestei activităţi, în vederea asigurării condiţiilor de calitate, prevăzute de Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial, 1996, nr. 25, art. 259), cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi se efectuează cu scopul respectării actelor normative în construcţii şi asigurării următoarelor exigenţe esenţiale:
    A - rezistenţă şi stabilitate;
    B - siguranţă în exploatare;
    C - siguranţă la foc;
    D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
    E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
    F - protecţie împotriva zgomotului.
    3. Se supun atestării/reatestării specialiştii cu activităţi în proiectare, verificatori de proiecte, experţi tehnici, diriginţi de şantier, responsabili tehnici, diriginţi pentru executarea lucrărilor specializate şi pentru montarea instalaţiilor aferente construcţiilor, responsabili tehnici pentru lucrări specializate şi instalaţii aferente construcţiilor şi personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii (în continuare – specialişti), care sînt responsabili de calitatea construcţiilor, potrivit obligaţiilor ce le revin conform legii.
    Atestarea/reatestarea specialiştilor indicaţi în alineatul unu din prezentul punct se face o dată în 5 ani.
    [Pct.3 în redacţia HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
    4. Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, la una sau mai multe specialităţi, sau în unul şi mai multe domenii de construcţie, cu respectarea tuturor condiţiilor prezentului Regulament.
    5. Atestarea specialiştilor cu activităţi în construcţii este efectuată de Organul naţional de dirijare în construcţii prin comisiile specializate de atestare tehnico-profesională.
II. MODUL DE ATESTARE A SPECIALIŞTILOR
    6. Pentru atestarea tehnico-profesională solicitantul prezintă Organului naţional de dirijare în construcţii următoarele documente:
    a) cererea solicitantului în care se indică numele, prenumele, data naşterii şi domeniul (domeniile), profilurile, pentru care se solicită atestarea, specificate la punctele 13, 15, 18, 20, şi 23  ale prezentului Regulament;
    b) copia buletinului de identitate;
    c) copia diplomei de absolvire a instituţiei de învăţămînt şi/sau diploma de titlu ştiinţific;
    d) copia carnetului de muncă sau a contractelor de muncă;
    e) copia autorizaţiei pentru instalaţii de gaze sau a autorizaţiei de electrician autorizat  (pentru ingineri-instalatori);
    f) două recomandări – din partea unor instituţii (întreprinderi) în care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea solicitantul ori a unor specialişti atestaţi în domeniul corespunzător;
    g) lista celor mai importante lucrări executate, aprobată de întreprinderea în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul;
    [Pct.6 lit.h) exclusă prin HG272 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.340]
    i) adeverinţa medicală, formularul nr. 086/e, privind posibilitatea exercitării atribuţiilor de serviciu pentru persoanele care depăşesc vîrsta de 65 de ani pentru bărbaţi, respectiv, 60 de ani pentru femei (numai pentru diriginţii de şantier şi responsabilii tehnici).
   Agenția pentru Supraveghere Tehnică, la solicitarea comisiei de atestare, prezintă referinţa privind lipsa sancţiunilor în activitatea solicitantului.
    [Pct.6 alineat în redacţia HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
    7. Cererile de atestare se examinează în termen de 30 de zile din data prezentării documentelor specificate în punctul 6 al prezentului Regulament.
    8. Comisiile specializate de atestare tehnico-profesională se constituie de Organul naţional de dirijare în construcţii, pentru fiecare activitate, din cîte minimum 9 specialişti din învăţămînt, proiectare, cercetare şi execuţie de profil, asociaţii profesionale, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova şi îşi desfăşoară activitatea cu un minim de 2/3 din membri.
    9. Specialiştii se prezintă la comisiile specializate de atestare tehnico-profesională după susţinerea unui curs obligatoriu de perfecţionare profesională prin stagii şi programe specializate, coordonate cu Organul naţional de dirijare în construcţii şi Confederaţia Naţională a Patronatului, în instituţiile de învăţămînt, licenţiate pentru aceste activităţi în modul stabilit.
    10. Deciziile comisiilor se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi.
    Deciziile comisiilor se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii prezenţi ai comisiilor.
    11. Solicitantul care nu a susţinut atestarea poate să adreseze o cerere pentru atestare repetată numai după 3 luni, dar nu mai mult de trei încercări pe an.
    12. Cu o lună înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare, specialiştii se adresează la Organul naţional de dirijare în construcţii cu o cerere pentru atestare la care anexează documentele specificate în punctul 6 al prezentului Regulament.
III. ATESTAREA TEHNICO-PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR
 PENTRU ACTIVITĂŢI DE PROIECTARE ÎN CONSTRUCŢII

    13. Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor pentru activităţi de proiectare în construcţii se efectuează pe domenii şi specialităţi, conform clasificării:
    A. Arhitectură:
    1. Urbanism şi amenajarea teritoriului
    2. Arhitectura construcţiilor civile
    3. Arhitectura construcţiilor industriale
    4. Patrimoniu arhitectural-istoric
    B. Rezistenţa construcţiilor:
    1. Construcţii civile
    2. Construcţii industriale şi agrozootehnice
    3. Construcţii rutiere:
    a) drumuri şi piste de aviaţie;
    b) poduri
    4. Construcţii de căi ferate
    5. Construcţii hidrotehnice şi pentru
    îmbunătăţiri funciare
    6. Protecţia contra proceselor geologice
    periculoase
    7. Consolidarea construcţiilor
    8. Construcţii speciale:
    a) fîntîni arteziene;
    b) porturi şi debarcadere;
    c) mine, cariere;
    d) tuneluri
    e) rezervoare şi buncăre
    [Pct.8 lit.e) introdusă prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
    C. Instalaţii aferente:
    1. Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare
    2. Instalaţii şi reţele de alimentare cu gaze
    3. Instalaţii şi reţele de încălzire, ventilaţie şi climatizare
    4. Instalaţii şi reţele electrice
    5. Instalaţii de automatizare
    6. Instalaţii de protecţie:
   a) contra incendiului, intruziunilor din exterior;
   b) anticoroziunea reţelelor subterane
    7. Instalaţii şi reţele de telecomunicaţie.
    D. Elaborarea devizelor:
    Elaborarea devizelor de cheltuieli
    [Secţiunea D. introdusă prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
    E. Tehnologia producerii materialelor de construcţie şi materialele de construcţii *
    1. Tehnologia producerii materialelor de construcţie
    2. Materiale de construcţii
    * Se referă numai la atestarea specialiştilor pentru activitatea de expertiză tehnică a construcţiilor.
    [Secţiunea E. introdusă prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
    14. Specialiştii pentru activităţi de proiectare în construcţii care solicită atestarea tehnico-profesională trebuie să  îndeplinească următoarele condiţii:
    să posede studii superioare sau medii speciale corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate);
    [Pct.14 al.2) modificat prin HG272 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.340]
    să aibă o activitate de proiectare de cel puţin 7 ani pentru studii superioare şi 15 ani pentru studii medii speciale în domeniul solicitat pentru atestare sau conex, inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu;
    [Pct.14 al.3) modificat prin HG272 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.340]
    să cunoască prevederile legislaţiei şi documentelor normative în domeniul solicitat.
Capitolul III1. ATESTAREA/REATESTAREA
TEHNICO-PROFESIONALĂ A VERIFICATORILOR
DE PROIECTE ŞI
EXPERŢILOR TEHNICI
    141. Activităţile tehnico-profesionale de verificare a proiectelor şi expertiză tehnică în construcţii se supun atestării în mod obligatoriu.
    142. Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor pentru activitatea de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi pentru activitatea de expertiză tehnică a construcţiilor se efectuează pe domenii şi specialităţi, conform clasificării expuse la punctul 13 din prezentul Regulament.
    143. Specialiştii care solicită atestarea tehnico-profesională pentru activitatea de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect pentru construcţii trebuie să întrunească următoarele condiţii generale:
    să fie cetăţean al Republicii Moldova;
    să posede studii superioare corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate) pentru atestare;
    să aibă o activitate de proiectare de cel puţin 7 ani în domeniul solicitat pentru atestare, practicaţi la momentul de solicitare a atestării;
    să cunoască legislaţia şi documentele normative în construcţii;
    să aibă o experienţă de implementare/supraveghere de autor a proiectelor pentru construcţii.
    144.Specialiştii care solicită atestarea tehnico-profesională pentru activitatea de expertiză tehnică a construcţiilor trebuie să întrunească următoarele condiţii generale:
    să fie cetăţean al Republicii Moldova;
    să posede studii superioare corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate) pentru atestare;
    să aibă o activitate de cel puţin 7 ani în domeniul solicitat pentru atestare, practicaţi la momentul solicitării atestării, inclusiv în domeniul proiectării şi/sau cercetării, şi/sau executării lucrărilor de construcţie, şi/sau învăţămîntului superior sau controlului calităţii în construcţii;
    să cunoască legislaţia în vigoare şi documentele normative în construcţii.
    145. Specialistul urmează să depună o cerere scrisă în nume propriu la Organul naţional de dirijare în construcţii cu privire la atestarea pentru domeniul solicitat în condiţiile expuse la punctul 6 din prezentul Regulament, inclusiv:
    1) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu privire la lipsa antecedentelor penale privind activitatea în domeniul solicitat pentru atestare, datată şi semnată;
    2) certificatul de atestare, în original şi copie, în cazul în care specialistul a efectuat activitatea de verificator de proiecte.
    146. Pentru reatestarea tehnico-profesională solicitantul prezintă Organului naţional de dirijare în construcţii următoarele documente:
    a) cererea solicitantului în care se indică numele, prenumele, data naşterii, precum şi domeniul (domeniile) şi profilurile pentru care se solicită reatestarea;
    b) declaraţia pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale privind activitatea în domeniul solicitat pentru atestare în ultimii 5 ani, datată şi semnată;
    c) lista celor mai importante lucrări executate în ultimii cinci ani, aprobată de întreprinderea în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul sau semnată personal, în cazul în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică;
    d) ultimul certificat de atestare/reatestare, în original şi copie.
    [Capitolul III1 introdus prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
IV. ATESTAREA TEHNICO-PROFESIONALĂ A DIRIGINŢILOR
 DE ŞANTIER
ŞI A RESPONSABILILOR TEHNICI ÎN CONSTRUCŢII
    15. Atestarea tehnico-profesională a diriginţilor de şantier şi a responsabililor tehnici se face în următoarele domenii de construcţii, în funcţie de specificul lucrărilor:
    1. Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice
    2. Construcţii rutiere:
    a) drumuri şi piste de aviaţie;
    b) poduri
    3. Construcţii de căi ferate
    4. Construcţii hidrotehnice şi pentru îmbunătăţiri funciare
    5. Construcţii speciale:
    a) fîntîni arteziene;
    b) porturi şi debarcadere;
    c) mine, cariere;
    d) tuneluri.
    16. Diriginţii de şantier care solicită atestarea tehnico-profesională trebuie să îndeplinească  următoarele condiţii:
    să posede studii superioare sau medii speciale corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate);
    [Pct.16 al.2) modificat prin HG272 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.340]
    să aibă o activitate de execuţie de cel puţin 5 ani pentru studii superioare şi 10 ani pentru studii medii speciale în domeniul solicitat pentru atestare, inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu;
    [Pct.16 al.3) modificat prin HG272 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.340]
    să cunoască prevederile legislaţiei şi documentelor normative privind calitatea în construcţii, referitoare la executarea lucrărilor.
    17. Responsabilii tehnici care solicită atestarea tehnico-profesională  trebuie să  îndeplinească  următoarele condiţii:
    să posede studii superioare sau medii speciale corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (e);
    [Pct.17 al.2) modificat prin HG272 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.340]
    să aibă o activitate de execuţie de cel puţin 7 ani pentru studii superioare şi 15 ani pentru studii medii speciale în domeniul solicitat pentru atestare;
    [Pct.17 al.3) modificat prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
    [Pct.17 al.3) modificat prin HG272 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.340]
    să cunoască prevederile legislaţiei şi documentelor normative privind calitatea în construcţii, referitoare la executarea lucrărilor.
V. ATESTAREA TEHNICO-PROFESIONALĂ A DIRIGINŢILOR
CU EXECUTAREA LUCRĂRILOR SPECIALIZATE ŞI INSTALAŢIILOR
AFERENTE CONSTRUCŢIILOR

    18. Atestarea tehnico-profesională a diriginţilor cu executarea lucrărilor specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor se face în următoarele domenii, în funcţie de specificul lucrărilor:
    1. Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare
    2. Instalaţii şi reţele de încălzire
    3. Instalaţii de ventilaţie şi climatizare
    4. Instalaţii şi reţele electrice
    5. Instalaţii de automatizare
    6. Instalaţii şi reţele de telecomunicaţie
    7. Instalaţii de semnalizare
    8. Instalaţii frigorifice şi compresoare
    9. Instalaţii tehnologice.
    19. Diriginţii cu executarea lucrărilor specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor care solicită atestarea tehnico-profesională trebuie să  îndeplinească următoarele condiţii:
    să posede studii superioare sau medii speciale corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate);
    [Pct.19 al.2) modificat prin HG272 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.340]
    să aibă o activitate de execuţie de cel puţin 5 ani pentru studii superioare şi 10 ani pentru studii medii speciale în domeniul solicitat pentru atestare, inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu;
    [Pct.19 al.3) modificat prin HG272 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.340]
    să cunoască prevederile legislaţiei şi documentelor normative privind calitatea în construcţii, referitoare la executarea lucrărilor.
VI. ATESTAREA TEHNICO-PROFESIONALĂ A
RESPONSALILITĂŢILOR TEHNICE PENTRU LUCRĂRI
SPECIALIZATE ŞI INSTALAŢII AFERENTE

    20. Atestarea tehnico-profesională a responsabililor tehnici pentru lucrări specializate şi instalaţii aferente construcţiilor se face în următoarele domenii:
    1. Instalaţii şi reţele exterioare de alimentare cu apă şi canalizare
    2. Instalaţii şi reţele exterioare de încălzire
    3. Instalaţii şi reţele exterioare electrice
    4. Instalaţii şi reţele exterioare de telecomunicaţie.
    21. Responsabilii tehnici pentru lucrări specializate şi instalaţii aferente construcţiilor care solicită atestarea tehnico-profesională trebuie să  îndeplinească  următoarele condiţii:
    să posede studii superioare sau medii speciale corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (e);
    [Pct.21 al.2) modificat prin HG272 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.340]
    să aibă o activitate de execuţie de cel puţin 7 ani pentru studii superioare şi 15 ani pentru studii medii speciale în domeniul solicitat pentru atestare;
    [Pct.21 al.3) modificat prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
    [Pct.21 al.3) modificat prin HG272 din 13.04.10, MO56-57/20.04.10 art.340]
    să cunoască prevederile legislaţiei şi documentelor normative privind calitatea în construcţii, referitoare la executarea lucrărilor.
VII. ATESTAREA TEHNICO-PROFESIONALĂ A PERSONALULUI
DE SPECIALITATE DIN
LABORATOARELE DE ÎNCERCĂRI
ÎN CONSTRUCŢII

    22. Atestarea personalului de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii se face pentru orice specialist ce urmează a deţine o funcţie în cadrul laboratoarelor de încercări, care implică responsabilităţi tehnice privind executarea încercărilor şi are dreptul de semnătură privind evaluarea conformităţii procedurii de încercări utilizate de prevederile normelor tehnice şi de confirmare a veridicităţii rezultatelor consemnate în documentele elaborate.
    23. Atestarea tehnico-profesională a personalului de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii se face la următoarele profile de încercări:

Nr.

art.

Simbol
Denumirea
1
G.T.F.
Geotehnie şi teren de fundare
2
M.N.B.
Materiale pentru noroi bentonitic
3
M.B.M.
Materiale pentru betoane şi mortare
4
B. BA. BA.P.
Beton. Beton armat. Beton armat precomprimat
5
V.N.C.E.C.
Verificări nedistructive şi comportări în exploatare a construcţiilor
6
Z.P.
Zidărie şi pereţi
7
M.T.Z.
Mortare pentru tencuieli şi zidărie
8
F.
Finisaje
9
H. IT. IF.
Hidroizolaţii. Izolaţii termice. Izolaţii fonice
10
C.M.
Construcţii din metal
11
Î.N.M.
Încercări nedistructive metal
12
Î.D.M.
Încercări distructive metal
13
A.R.
Armături de rezistenţă din oţel beton, sîrme sau plase sudate
14
P.L.
Produse din lemn
15
P.M.
Produse din metal
16
P.P.
Produse din mase plastice
17
M.P.
Materiale de protecţie contra agenţilor corosivi
18
S.C.F.
Suprastructura căilor ferate (CF)
19
A.N.C.F.D.
Agregate naturale pentru lucrări căi ferate, drumuri
20
M.D.
Materiale pentru drumuri
21
D.
Drumuri
22
I.A.E.
Instalaţii şi aparate electrice
23
I.S.
Instalaţii sanitare
24
I.Î.
Instalaţii de încălzire
25
I.V.C.
Instalaţii de ventilare şi climatizare
26
P.C.
Protecţii catodice
27
I.F.
Instalaţii frigorifice
28
P.C.I.
Protecţii contra incendiilor
29
E.Î.C.
Echipamente înglobate în construcţii

    24. Personalul laboratoarelor de încercări în construcţii care solicită atestarea tehnico-profesională trebuie să  îndeplinească  următoarele condiţii:
    să posede studii superioare sau medii speciale corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (e);
    să aibă o activitate în laborator de cel puţin 5 ani – pentru specialiştii de categoria I, 3 ani – pentru specialiştii de categoria II şi 1 an – pentru specialiştii de categoria III;
    să cunoască cel puţin 6 profile de încercări – pentru specialiştii de categoria I,   3 profile – pentru specialiştii de categoria II  şi 1 profil – pentru specialiştii de categoria III;
    să cunoască prevederile legislaţiei şi documentelor normative privind calitatea în construcţii.
VIII. ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA CERTIFICATELOR
DE ATESTARE, LEGITIMAŢIILOR ŞI ŞTAMPILELOR

    25. Certificatul de atestare tehnico-profesională (conform anexei), legitimaţia şi ştampila sînt eliberate de Organul naţional de dirijare în construcţii în termen de 10 zile din data adoptării deciziei corespunzătoare de comisia de atestare.
    26. Certificatul de atestare tehnico-profesională, legitimaţia şi ştampila se eliberează pe termen  de 5 ani.
    27. Certificatul şi legitimaţia sînt semnate de conducerea Organului naţional de dirijare în construcţii şi se autentifică prin aplicarea ştampilei acestuia.
    28. Pentru evidenţa eliberării certificatului de atestare, legitimaţiei şi ştampilei se întocmeşte un registru special, care se păstrează permanent la secretarul Comisiei de atestare.
    În registru se indică:
    a) numele şi prenumele specialistului;
    b) numărul certificatului;
    c) data eliberării şi termenul de valabilitate a certificatului;
    d) domeniile de  atestare;
    e) semnătura specialistului de primire a documentelor de atestare;
    f) amprenta ştampilei.
    29. Organul naţional de dirijare în construcţii va publica lunar pe site-ul său lista specialiştilor atestaţi, informaţia privind sistările şi retragerile certificatelor de atestare.
    [Pct.29 în redacţia HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]

IX. SISTAREA TEMPORARĂ A VALABILITĂŢII ŞI

RETRAGEREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE
    30. Comisia de atestare are dreptul să sisteze temporar valabilitatea sau să retragă certificatele de atestare tehnico-profesională ale specialiştilor care au încălcat legislaţia în domeniul de incidenţă, au comis abateri de la soluţiile de proiect şi de la normele în construcţii, care au condus la diminuarea calităţii construcţiilor.
    31. Drept bază pentru sistarea temporară a valabilităţii sau retragerea certificatelor de atestare serveşte solicitarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, cu anexarea materialelor controlului.
    [Pct.31 modificat prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
    32. Valabilitatea certificatelor de atestare tehnico-profesională, legitimaţiile şi ştampilele specialiştilor atestaţi se sistează temporar în cazurile în care se constată:
    a) necorespunderea proiectelor şi detaliilor de execuţie cu prevederile documentelor normative în construcţii în vigoare;
    b) nerespectarea prevederilor:
    certificatului de urbanism;
    documentaţiei de proiect;
    autorizaţiei de construire;
    c) lipsa listei lucrărilor ce devin ascunse, coordonată şi aprobată în modul stabilit;
    d) nerespectarea sistemului propriu de asigurare a calităţii construcţiilor;
    e) folosirea materialelor şi articolelor de construcţie în lipsa certificatelor de conformitate sau a agrementelor tehnice;
    f) necorespunderea calităţii materialelor şi articolelor de construcţie folosite la şantier cu cele prevăzute în proiect;
    g) continuarea lucrărilor în lipsa procesului-verbal de verificare a calităţii lucrărilor la fazele determinante;
    h) întocmirea cărţii tehnice a construcţiei cu abateri grave de la prevederile instrucţiunii de completare;
    i) nesesizarea, în termenele stabilite, a Agenției pentru Supraveghere Tehnică în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;
    j) eschivarea intenţionată şi nesoluţionarea în termenele stabilite de lege a neconformităţilor şi neconcordanţelor proiectelor semnalate de verificatorii de proiecte atestaţi în nume propriu sau ca angajaţi ai agenţilor economici cu activităţi în domeniul verificării şi expertizării proiectelor;
    [Pct.32 lit.j) modificată prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
    k) neexecutarea repetată şi neîntemeiată a prescripţiilor Agenției pentru Supraveghere Tehnică;
    l) continuarea de către dirigintele de şantier a lucrărilor de execuţie sistate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, responsabilul tehnic sau de către proiectant.
    33. Termenul de sistare temporară a valabilităţii certificatului de atestare tehnico-profesională nu poate depăşi 6 luni.
    34. Pe perioada în care certificatul de atestare tehnico-profesională a fost sistat temporar, persoana fizică posesoare a acestui certificat nu mai poate îndeplini activităţile pentru care a fost atestată.
    35. Sistarea temporară se anulează prin decizia comisiei specializate de atestare în baza:
    a) cererii depuse de specialistul în cauză;
    b) demersurilor respective ale organelor abilitate cu dreptul de control.
    36. Certificatele de atestare tehnico-profesională, legitimaţiile şi ştampilele se retrag în cazurile în care se constată:
    a) vina specialistului respectiv la producerea accidentelor tehnice în construcţii;
    b) executarea lucrărilor de proiectare şi/sau a lucrărilor de construcţie în lipsa certificatului de urbanism şi/sau a autorizaţiei de construire;
    [Pct.36 lit.c) exclusă prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
    d) lipsa capitolului A sau B al cărţii tehnice completate în modul stabilit la etapa de recepţie la terminarea lucrărilor;
    [Pct.36 lit.d) modificată prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
    e) încălcări care servesc drept temei pentru a treia sistare a valabilităţii certificatului de atestare tehnico-profesională.
    37. Persoana căreia i s-a retras certificatul de atestare tehnico-profesională nu este în drept să fie atestată timp de 5 ani.
    38. Titularul certificatului de atestare tehnico-profesională este obligat, în decurs de 5 zile lucrătoare de la data înştiinţării despre adoptarea deciziei de retragere a certificatului, să depună la Organul naţional de dirijare în construcţii certificatul de atestare, legitimaţia şi ştampila.
    Decizia de retragere sau sistare a certificatului de atestare tehnico-profesională, se aduce la cunoştinţă Agenției pentru Supraveghere Tehnică pentru luarea măsurilor de rigoare.
    [Pct.38 al.2) modificat prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965]
    39. În termen de 5 zile lucrătoare de la data înştiinţării titularului contestaţia deciziei de sistare temporară sau de retragere a certificatului de atestare tehnico-profesională este depusă de persoana în cauză la Organul naţional de dirijare în construcţii, care decide asupra contestaţiei în termen de 30 de zile calendaristice. Decizia Organului naţional de dirijare în construcţii poate fi atacată în instanţa de judecată.
X. ELIBERAREA DUPLICATULUI CERTIFICATULUI
 DE ATESTARE, LEGITIMAŢIEI ŞI ŞTAMPILEI

    40. Temei pentru eliberarea duplicatului certificatului de atestare, legitimaţiei şi ştampilei serveşte pierderea sau deteriorarea acestora.
    41. În caz de pierdere sau de deteriorare a certificatului, legitimaţiei sau ştampilei, titularul acestora este obligat să depună la Organul naţional de dirijare în construcţii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data pierderii sau deteriorării, o cerere de eliberare a acestora.
    42. Organul naţional de dirijare în construcţii este obligat să elibereze duplicatul în termen de 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii respective.
    43. Termenul de valabilitate a duplicatului nu poate depăşi termenul indicat în certificatul pierdut sau deteriorat

    anexa