HGM344/2009
ID intern unic:  331460
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 344
din  30.04.2009
privind aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 12.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 89-90     art Nr : 402
    MODIFICAT
   
HG1008 din 28.12.12, MO1-5/04.01.13 art.16
    HG1071 din 12.11.10, MO227-230/19.11.10 art.1186
    HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766

    În scopul implementării Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat de evidenţă a producţiei marcate”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se desemnează Întreprinderea de Stat “Fiscservinform” în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, care va exercita următoarele funcţii de bază: 
    administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemului informaţional integrat prevăzut de Codul fiscal şi a infrastructurii acestuia, pe  bază de contract;
    procesarea electronică a datelor şi informaţiilor fiscale în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, organizarea şi administrarea arhivei acestora, pe bază de contract;
    gestionarea Registrului de stat al producţiei marcate cu marcă comercială de stat şi/sau cu timbre de acciz şi a resurselor informaţionale specializate necesare pentru crearea, dezvoltarea şi exploatarea acestuia;
    asigurarea procesului de fabricare, recepţionarea, evidenţa şi distribuirea, contra plată, a timbrelor de acciz pentru marcarea mărfurilor supuse accizelor;
    [Pct.1 al.5) modificat prin HG1008 din 28.12.12, MO1-5/04.01.13 art.16]
    oferirea informaţiei depline şi veridice organelor de drept şi de control, în conformitate cu principiile de bază ale creării sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat;
    administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemului informaţional automatizat „Evidenţa blanchetelor facturilor fiscale”, integrarea în acesta a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, precum şi efectuarea comenzilor pentru tipărirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, conform Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288).
    [Pct.1 al.7) modificat prin HG1008 din 28.12.12, MO1-5/04.01.13 art.16]
    [Pct.1 alineat introdus prin HG1071 din 12.11.10, MO227-230/19.11.10 art.1186]
    2. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat:
    va elabora şi va prezenta, în termen de 3 luni, proiectul Concepţiei Sistemului informaţional integrat al Serviciului Fiscal de Stat;
    va prevedea anual, la elaborarea bugetului de stat, mijloacele necesare pentru întreţinerea şi dezvoltarea sistemului informaţional integrat al Serviciului Fiscal de Stat.
    3. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri de Guvern (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                       Mariana Durleşteanu
    Ministrul dezvoltării informaţionale                             Pavel Buceaţchi
    Ministrul sănătăţii                                                         Larisa Catrinici

    Nr. 344. Chişinău, 30 aprilie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.344
din 30 aprilie 2009
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 „Cu privire la marcarea producţiei alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art. 1564), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 3, sintagma “Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „Î.S. “Fiscservinform”;
    punctul 5 se exclude;
    punctele 6 şi 7 vor avea următorul cuprins:
    „6. Î.S. „Fiscservinform” va asigura fabricarea mărcilor „Timbru de acciz. Marcă comercială de stat” şi „Marcă comercială de stat”.
    7. Se autorizează Î.S. „Fiscservinform” să comercializeze „Marcă comercială de stat” şi „Timbru de acciz. Marcă comercială de stat”, aplicabile producţiei alcoolice.”;
    la punctul 9 alineatul trei, sintagma „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se substituie cu sintagma „Î.S. „Fiscservinform”;
    la punctul 10, textul  „dlui Mihail Pop, ministru al finanţelor, dlui Valeriu Mironescu, director general al Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin”, şi dlui Vladimir Molojen, ministru al dezvoltării informaţionale” se substituie cu textul „Ministerului Finanţelor, Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin” şi Ministerului Dezvoltării Informaţionale”;
    2) în anexa nr.1:
    la punctele 7, 8, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 36, 38, 39, 43 şi 44, sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „Î.S. „Fiscservinform”, la cazul respectiv;
    punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Comercializarea timbrelor de acciz către importatorii şi agenţii economici care importă/procură producţia alcoolică de la agenţii economici rezidenţi ce nu au relaţii cu sistemul bugetar al ţării se efectuează prin intermediul subdiviziunilor Serviciului Vamal, în baza notelor de comandă (cererilor), conform modelului indicat în anexa nr.1 la prezentul Regulament.”;
    la punctul 15, sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Vamal”;
    punctul 37 va avea următorul cuprins:
    „37. Plata pentru timbrele de acciz nefolosite sau deteriorate nu se restituie.”;
    punctele 40 şi 41 se exclud;
    3) la punctul 24 din anexa nr. 2, litera i) se exclude.
    2. Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1427 din 18 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.1482) se modifică după cum urmează:
    1) la punctele 5, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 29 şi 30, sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „Î.S. „Fiscservinform”, la cazul respectiv;
    2) la punctul 10, cuvintele „cu transferarea sumelor la bugetul de stat” se exclud.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-135, art. 970), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 4, textul „Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi instituţiile subordonate acestuia vor asigura fabricarea mărcii „Marca comercială de stat” contra plată, conform unui contract încheiat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” se exclude;
    la punctul 10, alineatul trei va avea următorul cuprins:
    „organizarea confecţionării, recepţionării, evidenţei şi distribuirii  mărcilor „Marcă comercială de stat” prin intermediul „Î.S. „Fiscservinform”;
    2) la punctele 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 32 şi 33 din anexa nr. 5 la hotărîre, sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu sintagma „Î.S. „Fiscservinform”, la cazul respectiv.
    [Pct.4 abrogat prin HG688 din 13.11.09, MO166-168/20.11.09 art.766]
    5. În punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 1392 din 16 decembrie 2004 „Cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al documentelor, mărcilor de acciz şi blanchetelor de strictă evidenţă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 5-12, art. 36), cu modificările ulterioare, cuvîntul „acestuia” se substituie cu cuvîntul „acestora”.
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 1136 din 2 octombrie 2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi inspectoratelor fiscale de stat teritoriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 158-160, art. 1223) se modifică după cum urmează:
    1) la anexa nr. 1, poziţia 1 „Comercializarea timbrelor de acciz” se exclude;
    2) în anexa nr.2:
    la punctele 1, 5 şi 7, cuvintele „timbrelor de acciz şi” se exclud;
    la punctul 2, cuvintele „şi timbrelor de acciz,” se exclud;
    punctul 3 se exclude.