OMJC186/2009
ID intern unic:  331517
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ORDIN Nr. 186
din  14.05.2009
cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei
nr.286 din 11 iulie 2003 privind Regulamentul cu privire la condiţiile
de efectuare a stagiului în biroul notarial
Publicat : 22.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 95     art Nr : 392
    ÎNREGISTRAT:
    Ministerul Justiţiei
    nr.680 din  14 mai 2009
    Ministru
    Vitalie PÎRLOG
    ______________

    În temeiul articolului 10 al Legii nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat, cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Ordinul ministrului justiţiei nr. 286 din 11 iulie 2003 privind Regulamentul cu privire la condiţiile de efectuare a stagiului în biroul  notarial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 170, art. 223), conform anexei.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL JUSTIŢIEI                                           Vitalie PÎRLOG

    Nr.186. Chişinău, 14 mai 2009.

Anexă
  la Ordinul  Ministrului justiţiei
nr.186 din 14 mai 2009

Modificările şi completările
ce se operează în Ordinul ministrului justiţiei nr. 286
din 11 iulie 2003 privind Regulamentul cu privire
la condiţiile
de efectuare a stagiului în biroul  notarial

    1. În titlu şi în tot textul ordinului şi regulamentului, cuvintele „birou notarial” se substituie prin cuvintele „biroul notarului” la cazul respectiv.
    2. Regulamentul cu privire la condiţiile de efectuare a stagiului în biroul notarului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 cuvintele „modul de admitere şi petrecere al” se substituie cu „condiţiile de efectuare a”;
    2) la punctul 2:
    lit. f) va avea următorul cuprins:
    „f) are o reputaţie ireproşabilă;”;
    se completează cu lit. g) cu următorul cuprins:
    „g) nu desfăşoară alte activităţi remunerate, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice sau de creaţie.”;
    3) punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Numărul de notari stagiari şi înregistrarea contractelor de stagiu se aprobă de Ministrul Justiţiei, după consultarea Comisiei de licenţiere a activităţii notariale.”;
    4) la punctul 6:
    propoziţia a doua va avea următorul cuprins:
    „Dacă actele anexate la cerere corespund cerinţelor enumerate mai sus, Comisia de licenţiere emite un aviz consultativ privind înregistrarea contractelor de stagiu.”;
    se completează cu fraza:
    „Avizul consultativ se transmite ministrului justiţiei pentru aprobarea ordinului privind înregistrarea contractului de efectuare a stagiului.”;
    5) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Termenul de efectuare a stagiului la notar este de 1 an şi curge din momentul emiterii ordinului ministrului justiţiei privind înregistrarea contractului de efectuare a stagiului. În ordin se indică: numele, prenumele persoanei admise la efectuarea stagiului, perioada de efectuare a stagiului, conducătorul stagiului, termenul de efectuare a stagiului precum şi data din care începe curgerea acestuia. Ordinul ministrului justiţiei se aduce la cunoştinţa stagiarului în termen de 7 zile.”;
    6) punctul 8 se exclude;
    7) la punctul 11:
    la litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) încetarea activităţii notarului;”;
    punctul c) se exclude;
    8) punctul 13 se exclude;
    9) la punctul 14 litera c) cuvîntul „totalizării” se substituie prin cuvîntul „generalizării”;
    10) la punctul 16 litera c) cuvîntul „totalizarea” se substituie prin cuvintele „analiza şi generalizarea”;
    11) la punctul 17 cuvîntul „totalizarea” se substituie prin cuvintele „analiza şi generalizarea”;
    12) la punctul 18:
    cuvîntul „examen” se substituie prin cuvîntul „concurs”;
    cuvîntul „profesional de” se substituie prin cuvîntul „la”;
    13) punctul 19 va avea următorul cuprins:
    „19. Notarul stagiar are dreptul să participe la concursurile pentru suplinirea locurilor vacante de notar pe parcursul a 3 ani de la data finalizării stagiului. După expirarea acestui termen, persoana care a efectuat stagiul poate participa la concurs cu condiţia executării repetate a stagiului la un notar cu o durată minimă de 3 luni, cu excepţia persoanelor care sînt angajate într-un birou de notar.”.