HGC386/2009
ID intern unic:  331736
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 386
din  25.06.2009
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009
Publicat : 03.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 450
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (se anexează).

    Prim-ministru                                              Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 386. Chişinău, 25 iunie 2009.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 386
din 25 iunie 2009

COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009
    Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.249) se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    “Structura-tip a fişei postului şi Metodologia cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului, conform anexei nr.3”;
    2) hotărîrea se completează cu anexa nr.3, cu următorul cuprins:
„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.201 din 11 martie 2009

STRUCTURA-TIP
a fişei postului
APROBAT
______________________
(semnătura)
______________________,
(numele, prenumele)
_________________________________
(funcţia conducătorului autorităţii)
L. Ş. “_____”______________  _________

Capitolul I.
Dispoziţii generale
    1. Autoritatea publică
    2. Compartimentul
    3. Adresa
    4. Denumirea funcţiei
    5. Nivelul funcţiei
    6. Nivelul de salarizare
Capitolul II.
Descrierea funcţiei
    7. Scopul general al funcţiei
    8. Sarcinile de bază
    9. Atribuţiile de serviciu
    10. Responsabilităţile
    11. Împuternicirile
    12. Ponderea ierarhică
    13. Cui îi raportează titularul funcţiei
    14. Cine îi raportează titularului funcţiei
    15. Pe cine îl substituie
    16. Cine îl substituie
    17. Relaţiile de colaborare:
          internă
          externă
    18. Mijloacele de lucru/echipamentul utilizat
    19. Condiţiile de muncă
Capitolul III.
Cerinţele funcţiei faţă de persoană
    20.    Studii
    21.    Experienţă profesională
    22.    Cunoştinţe
    23.    Abilităţi
    24.    Atitudini/comportamente


    Întocmită de:
    Nume, prenume __________________________________
    Funcţia     ______________________________________
    Semnătura ______________________________________
    Data întocmirii ___________________________________

    Vizată de:
    Nume, prenume __________________________________
    Serviciul resurse umane/funcţia publică _____________
    Semnătura ______________________________________
    Data  __________________________________________

    Luată la cunoştinţă de către titularul funcţiei:
    Nume, prenume __________________________________
    Semnătura ______________________________________
    Data __________________________________________

METODOLOGIA
cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului
I. Dispoziţii generale
    1. Fişa postului este actul juridic în care se stipulează scopul general, sarcinile de bază, atribuţiile de serviciu, împuternicirile şi responsabilităţile specifice funcţiei publice, precum şi cerinţele faţă de titularul acestei funcţii.
    2. Fişa postului reprezintă instrumentul de informare a titularului funcţiei publice privind sarcinile şi atribuţiile pe care trebuie să le realizeze, precum şi un instrument de control din partea autorităţii publice angajatoare privind activitatea titularului funcţiei publice, inclusiv privind executarea sarcinilor şi atribuţiilor stabilite.
    3. Fişa postului se elaborează pentru fiecare funcţie publică, poartă un caracter nonpersonal şi se aduce la cunoştinţa titularului funcţiei publice la data numirii în funcţia publică.
    4. Fişa postului are următoarele scopuri:
    a) instituirea unui sistem organizatorico-juridic pentru activitatea funcţionarului public;
    b) facilitarea recrutării corecte a personalului pentru funcţiile publice vacante;
    c) delimitarea raţională a muncii în cadrul autorităţii publice, inclusiv stabilirea nivelurilor de ierarhizare în cadrul autorităţii publice;
    d) asigurarea obiectivităţii în procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarului public;
    e) corectitudinea dezvoltării carierei şi managementului resurselor umane în autoritatea publică;
    f) soluţionarea eventualelor conflicte de muncă.
    5. În fişa postului se includ sarcinile şi atribuţiile care conduc la realizarea obiectivelor subdiviziunii interioare din care face parte funcţia publică respectivă, precum şi a obiectivelor autorităţii publice.
    6. Introducerea în fişa postului a sarcinilor şi atribuţiilor care nu ţin de specificul autorităţii publice şi/sau a subdiviziunii interioare din care face parte funcţia publică respectivă este interzisă.
II. Structura şi conţinutul fişei postului
    7. Fişa postului este alcătuită din 3 capitole distincte:
    a) Capitolul I „Dispoziţii generale”;
    b) Capitolul II „Descrierea funcţiei”;
    c) Capitolul III „Cerinţele funcţiei”.
    8. Capitolul I „Dispoziţii generale” conţine informaţia despre componentele „Autoritatea publică”, „Compartimentul”, „Adresa”, „Denumirea funcţiei”, „Nivelul funcţiei” şi „Nivelul de salarizare”.
    1) Componenta „Autoritatea publică” conţine informaţia privind denumirea autorităţii publice din care face parte funcţia publică.
    2) Componenta „Compartimentul” cuprinde date despre subdiviziunea interioară a autorităţii publice din care face parte funcţia publică, indicîndu-se, după caz, direcţia generală, direcţia, secţia, serviciul sau oricare altă subdiviziune interioară existentă.
    3) Componenta „Adresa” conţine informaţia privind adresa autorităţii publice sau, după caz, a subdiviziunii interioare a autorităţii publice (în cazul în care adresa autorităţii publice şi cea a subdiviziunii sînt diferite) din care face parte funcţia publică.
    4) Componenta „Denumirea funcţiei” indică denumirea completă a funcţiei publice conform statului de personal al autorităţii publice.
    5) Componenta „Nivelul funcţiei” indică categoria funcţiei publice respective (funcţie publică de conducere de nivel superior, funcţie publică de conducere sau funcţie publică de execuţie).
    6) Componenta „Nivelul de salarizare” indică salariul de funcţie pentru funcţia publică respectivă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    9. Capitolul II „Descrierea funcţiei” conţine componentele „Scopul general al funcţiei”, „Sarcinile de bază”, „Atribuţiile de serviciu”, „Responsabilităţile”, „Împuternicirile”, „Ponderea ierarhică”, „Cui îi raportează titularul funcţiei publice”, „Cine îi raportează titularului funcţiei publice”, „Pe cine îl substituie”, „Cine îl substituie”, „Relaţiile de colaborare”, „Mijloacele de lucru/echipamentul utilizat” şi „Condiţiile de muncă”.
    1) Componenta „Scopul general al funcţiei” indică direcţiile principale de activitate în corespundere cu misiunea autorităţii publice şi direcţiile de activitate ale subdiviziunii interioare din care face parte funcţia publică respectivă, formulate succint, de regulă în 2-3 propoziţii.
    2) Componenta „Sarcinile de bază” arată domeniile principale de activitate în corespundere cu scopul general al funcţiei publice, derivate din funcţiile subdiviziunii interioare din care face parte funcţia publică respectivă.
    Sarcinile de bază se stabilesc reieşind din activităţile care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice respective şi sînt formulate într-un mod general, succint şi clar.
    Fişa postului trebuie să cuprindă un număr rezonabil de sarcini pentru a putea fi realizate de titular, de regulă între 5 şi 7.
    Nu se admite expunerea vagă şi fără sens a sarcinilor, precum şi folosirea unor expresii de tipul „exercită şi alte sarcini stabilite de conducătorul subdiviziunii interioare sau al autorităţii publice”.
    3) Componenta „Atribuţiile de serviciu” indică în mod concret activităţile exercitate pentru realizarea sarcinilor de bază ale funcţiei publice (cîte 3-5 atribuţii pentru fiecare sarcină stabilită).
    Atribuţiile de serviciu trebuie să fie realizabile, rezonabile, să aibă o finalitate şi un rezultat măsurabil.
    Pentru specificarea atribuţiilor se utilizează următoarele cuvinte: „efectuează”, „analizează”, „participă”, „exercită”, „stabileşte”, „asigură”, „urmăreşte”, „acordă”, „repartizează”, „realizează” etc.
    4) Componenta „Responsabilităţile” conţine informaţia cu privire la modul de exercitare a sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu.
    Pentru specificarea responsabilităţilor se utilizează următoarele cuvinte: „răspunde de”, „are obligaţia de a ...”.
    5) Componenta „Împuternicirile” conţine informaţia cu privire la:
    a) limitele drepturilor titularului funcţiei publice în procesul decizional al autorităţii publice;
    b) dreptul la obţinerea informaţiei necesare realizării sarcinilor şi atribuţiilor sale, inclusiv a celei cu caracter secret;
    c) chestiunile şi acţiunile pe care titularul funcţiei publice are dreptul să le controleze/monitorizeze pe baza mandatului din partea conducătorului sau în lipsa acestuia;
    d) dreptul de a da indicaţii şi dispoziţii, precum şi de a controla realizarea acestora;
    e) dreptul de a viza, coordona şi aproba anumite documente.
    Componenta „Împuternicirile” specifică, de asemenea, dreptul titularului funcţiei publice de a înainta propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii autorităţii sau subdiviziunii interioare în legătură cu realizarea sarcinilor şi atribuţiilor sale, eficientizarea realizării funcţiilor autorităţii publice, precum şi dreptul de a face parte din componenţa grupurilor de lucru pentru elaborarea anumitor documente.
    Pentru specificarea împuternicirilor se utilizează următoarele cuvinte: „decide”, „hotărăşte”, „dispune”, „face propuneri”, „dă avize”, „ia măsuri”, „expune”.
    6) Componenta „Ponderea ierarhică” conţine informaţia privind toate funcţiile publice subordonate funcţiei publice respective şi se completează numai pentru funcţiile publice de conducere de nivel superior şi funcţiile publice de conducere.
    7) Componenta „Cui îi raportează titularul funcţiei publice” prevede sub conducerea directă a cui se află titularul funcţiei publice, inclusiv sub conducerea directă a cui se va afla titularul funcţiei publice în cazul absenţei conducătorului direct. În situaţia în care titularul funcţiei publice are mai mulţi conducători în cadrul autorităţii, se specifică toate aceste funcţii publice.
    8) Componenta „Cine îi raportează titularului funcţiei publice” prevede care dintre funcţiile publice din cadrul autorităţii sau, după caz, din alte autorităţi şi instituţii publice se află în subordinea sau coordonarea titularului funcţiei publice.
    9) Componenta „Pe cine îl substituie” indică pe titularul cărei funcţii îl înlocuieşte titularul funcţiei publice respective în cazul absenţei acestuia de la serviciu, inclusiv mecanismul de delegare a sarcinilor şi atribuţiilor între aceştia.
    10) Componenta „Cine îl substituie” indică cine îl înlocuieşte pe titularul funcţiei publice în cazul absenţei acestuia de la serviciu, inclusiv mecanismul de delegare a sarcinilor şi atribuţiilor între aceştia.
    11) Componenta „Relaţiile de colaborare” indică:
    a) posturile şi subdiviziunile din cadrul autorităţii publice cu care titularul funcţiei publice colaborează în procesul exercitării sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu;
    b) alte autorităţi şi instituţii publice, organizaţii şi instituţii de drept privat, organizaţii internaţionale şi persoane din exteriorul autorităţii publice cu care titularul funcţiei publice colaborează în procesul exercitării sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu.
    12) Componenta „Mijloacele de lucru/echipamentul utilizat” indică materialele de lucru (culegeri de acte normative, literatură de specialitate etc.), precum şi echipamentul necesar titularului funcţiei publice pentru exercitarea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu.
    13) Componenta „Condiţiile de muncă” indică condiţiile în care va activa titularul funcţiei publice (programul de muncă, activitate statică, de birou, care implică deplasări frecvente, prin ţară sau peste hotare, în alte autorităţi sau instituţii publice, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii etc.).
    10. Capitolul III „Cerinţele funcţiei faţă de persoană” conţine componentele „Studii”, „Experienţă profesională”, „Cunoştinţe”, „Abilităţi” şi „Atitudini/comportamente”.
    Componentele capitolului „Cerinţele funcţiei faţă de persoană” se completează cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de cadrul normativ şi stabilite la nivelul autorităţii publice pentru ocuparea funcţiei publice.
    1) Componenta „Studii” conţine informaţia despre studiile minime pe care trebuie să le deţină titularul funcţiei publice (superioare sau, în condiţiile legii, medii speciale), precum şi titlul necesar (licenţă sau echivalentă, master, doctor) exercitării eficiente a scopului, sarcinilor şi atribuţiilor funcţiei respective. În cazul în care funcţia publică solicită titularului pregătire specială, se indică specialitatea (drept, economie etc.) şi specializarea necesară (drept economic, drept public, drept internaţional etc.), precum şi, după caz, cursurile de perfecţionare profesională.
    2) Componenta „Experienţă profesională” indică experienţa minimă pe care trebuie să o deţină titularul funcţiei publice în specialitatea/profilul funcţiei publice respective, în serviciul public sau, după caz, în funcţii publice de conducere.
    3) Componenta „Cunoştinţe” stabileşte domeniile principale pe care titularul funcţiei publice trebuie să le cunoască, şi anume: legislaţia dintr-un anumit domeniu, limbii străine, inclusiv nivelul de cunoaştere, cunoştinţe de operare/programare la calculator etc.
    4) Componenta „Abilităţi” stabileşte abilităţile pe care trebuie să le posede titularul funcţiei publice, cum ar fi: planificare, organizare, coordonare, instruire, control, gestionare a resurselor umane, lucrul cu informaţia, comunicare eficientă, aplanare a  situaţiilor de conflict, negociere, lucrul în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou etc.
    5) Componenta „Atitudini/comportamente” stabileşte atitudinile pe care trebuie să le manifeste titularul funcţiei publice, cum ar fi: responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă etc.
III. Elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului
    11. Fişa postului se elaborează de către funcţionarul public de conducere pentru funcţiile publice din subordinea directă a acestuia.
    12. Prin derogare de la prevederile pct.11, fişa postului se elaborează de către:
    a) serviciul resurse umane sau, după caz, persoana cu atribuţii în domeniul gestionării resurselor umane (în continuare – serviciul resurse umane) în comun cu persoana care exercită funcţia de demnitate publică pentru funcţiile publice din subordinea sau autoritatea directă a acestuia;
    b) serviciul resurse umane, în comun cu funcţionarul public de conducere de nivel superior sau de conducere, în cazul în care acesta are calitatea de conducător al autorităţii publice, pentru funcţia publică respectivă, precum şi pentru funcţiile publice din subordinea directă a acestuia.
    13. La elaborarea fişei postului se porneşte de la regulamentul de organizare şi funcţionare a subdiviziunii interioare din care face parte funcţia publică, care constituie suportul delimitării şi dimensionării sarcinilor şi atribuţiilor specifice fiecărei funcţii publice din cadrul autorităţii. La elaborarea fişei postului se utilizează şi alte documente, inclusiv regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice, planul de dezvoltare instituţională, actele administrative ale conducătorului cu privire la repartizarea atribuţiilor.
    14. Serviciul resurse umane oferă persoanelor specificate în pct.11 indicaţiile metodologice de rigoare şi le acordă asistenţă informaţională şi metodologică privind elaborarea proiectelor fişei postului.
    15. Proiectul fişei postului se prezintă serviciului resurse umane din cadrul autorităţii pentru consultarea opiniei şi vizare.
    16. Serviciul resurse umane se expune, în principal, asupra respectării structurii, corectitudinii completării componentelor structurale ale fişei postului, precum şi distribuirii sarcinilor şi atribuţiilor pentru funcţiile publice, inclusiv din alte subdiviziuni interioare ale autorităţii, în scopul neadmiterii dublării acestora.
    17. După finalizarea acţiunilor specificate în pct.11-16,  fişa postului, semnată de responsabilul de elaborarea fişei postului şi vizată de serviciul resurse umane, se transmite conducătorului autorităţii publice pentru aprobare.
    La solicitarea conducătorului autorităţii, fişa postului se vizează, anterior aprobării, şi de către funcţionarul public de conducere de nivel superior care coordonează activitatea subdiviziunii interioare din care face parte funcţia publică respectivă.
    18. După aprobare, fişa postului se sigilează cu ştampila autorităţii publice respective.
    19. Originalul fişei postului se anexează la actul administrativ de numire în funcţie a titularului, iar cîte o copie a acesteia se transmite titularului funcţiei publice, conducătorului subdiviziunii interioare în care îşi desfăşoară activitatea titularul funcţiei respective, precum şi se plasează în dosarul personal al funcţionarului public.
    20. Modificarea şi/sau completarea fişei postului survine ca urmare a unor schimbări structurale şi/sau funcţionale în autoritatea publică. În cazul în care modificările şi/sau completările au fost efectuate în mai mult de o treime din componentele fişei postului sau una dintre componentele specificate în pct.9 subpct. 1)-5) a fost modificată şi/sau completată substanţial, se elaborează o nouă fişă a postului. Odată cu aprobarea unei noi fişe a postului, fişa postului anterioară se abrogă de drept.
IV. Dispoziţii finale
    21. Serviciul resurse umane, în corespundere cu statul de personal, numerotează fişele postului şi le înregistrează într-un registru special, indicînd numărul fişei postului, denumirea funcţiei publice, precum şi denumirea subdiviziunii interioare.
    22. Toate modificările şi/sau completările fişei postului se aduc la cunoştinţa titularului funcţiei publice respective contra semnătură în cel mult 5 zile de la data aprobării acestora.
    23. Serviciul resurse umane din cadrul autorităţii publice monitorizează realizarea prezentei Metodologii şi, după caz, propune modificarea şi/sau completarea fişelor postului pentru funcţiile publice.”