HGM447/2009
ID intern unic:  331907
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 447
din  22.07.2009
cu privire la transmiterea unei întreprinderi de stat
Publicat : 24.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 115-117     art Nr : 504
    MODIFICAT
   
HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460

    În temeiul lit.a) alin.(1) art.6 şi lit.c) alin.(1) art. 14 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmite, cu titlu gratuit, în termen de o lună:
    din gestiunea Agenţiei Transporturi în gestiunea Ministerului Dezvoltării Informaţionale Întreprinderea de Stat „Pentru exploatarea clădirilor”, cu reţelele inginereşti, terenul aferent, acareturile din curte şi statele de personal ce ţin de deservirea acestora, precum şi a clădirilor şi bunurilor materiale din dotarea lor, potrivit legislaţiei în vigoare;
    de la balanţa Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” la balanţa Întreprinderii de Stat „Pentru exploatarea clădirilor” spaţiul, cu suprafaţa utilă de 803 metri pătraţi, amplasat la etajul 4 al clădirii din bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.134, mun. Chişinău.
    2. Ministerul Dezvoltării Informaţionale:
    va îndeplini funcţiile de fondator al Întreprinderii de Stat „Pentru exploatarea clădirilor”, va asigura perfectarea actelor de constituire şi le va înregistra conform legislaţiei în vigoare;
    va efectua reorganizarea Întreprinderii de Stat „Pentru exploatarea clădirilor”.
    3. Transmiterea întreprinderii se va efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera, în modul stabilit de legislaţie, modificările necesare în documentaţia cadastrală, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    5. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1228 din 23 octombrie 2006 „Cu privire la transmiterea unui imobil” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.170-173, art.1319).

    Prim-ministru                                            Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării
    informaţionale                                            Pavel Buceaţchi

    Nr. 447. Chişinău, 22 iulie 2009.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 447
din 22 iulie 2009

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Poziţia 11 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 84 din 3 februarie 2004 „Cu privire la clădirile administrative gestionate de ministere, departamente şi alte organe de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 26-29, art.219) se exclude.
     [Pct.2 abrogat prin HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460]
    3. La punctul 1 din Regulamentul Ministerului Dezvoltării Informaţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 30 din 10 ianuarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 13-15, art. 85), cu modificările ulterioare, sintagma „str.Puşkin, nr.42” se substituie cu sintagma „bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 134”.
    4. Poziţia 1 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 181 din 19 februarie 2008 „Cu privire la transmiterea unor clădiri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.40-41, art. 245) se exclude.
    5. Din anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1188 din 21 octombrie 2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Transporturi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.193-194, art. 1199) poziţia „Întreprinderea de Stat „Pentru exploatarea clădirilor Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” se exclude.