HGC471/2009
ID intern unic:  332023
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 471
din  07.08.2009
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 98 din 9 februarie 2009
Publicat : 14.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 124-126     art Nr : 534
    În scopul achitării cheltuielilor efective ce ţin de subvenţionarea producătorilor agricoli pe unele tipuri de destinaţii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 98 din 9 februarie 2009 „Cu privire la repartizarea pe tipuri de destinaţii a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 34-36, art. 140), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la subpunctul 1):
    cifra „185” se substituie cu cifra „192,5”;
    litera a) se exclude;
    la litera c), cifra „20” se substituie cu cifra „24,1”;
    la litera d), cifrele „110”, „50” şi „15” se substituie, respectiv, cu cifrele „118,4”, „60,9” şi 12,5”;
    la subpunctul 2), cifra „23,5” se substituie cu cifra „11,0”;
    la subpunctul 3), cifra „5” se substituie cu cifra „10”.

    PRIM-MINISTRU                                                             Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                      Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                       Anatolie Gorodenco
    Ministrul finanţelor                                                             Mariana Durleşteanu

    Nr. 471. Chişinău, 7 august 2009.