HGC494/2009
ID intern unic:  332078
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 494
din  14.08.2009
cu privire la modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 21.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 555
    În scopul executării art.43 alin.(5) lit.d) al Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                         Igor Dodon
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                      Anatolie Gorodenco
    Ministrul finanţelor                                                               Mariana Durleşteanu
    Ministrul sănătăţii                                                                 Larisa Catrinici

    Nr. 494. Chişinău, 14 august 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.494
din  14 august  2009
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr. 2 a Hotărîrii Guvernului nr.158 din 14 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a modului şi direcţiilor de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.175), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în punctul 1,  cuvintele  „Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor, Inspectoratului de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie, Inspectoratului de Stat pentru Seminţe” se substituie prin cuvintele „Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”;
    după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:
    „h) transferuri în interiorul componenţei mijloacelor speciale ale bugetului de stat”.
    2. În preambulul Hotărîrii Guvernului nr. 321 din 18 martie 2008 “Pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 63-65, art. 404), cu modificările ulterioare, sintagma  „Legea nr. 1538-XII din 23 iunie 1993 privind activitatea veterinară (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 8, art. 239)” se substituie cu sintagma „Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 153), cu modificările ulterioare”;
    1) în Regulament:
    în  textul Regulamentului şi în Anexa la Regulament, sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie prin sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” la cazul respectiv;
    la punctul 1, după cuvintele „în conformitate cu” sintagma „Legea nr. 1538-XII din 23 iunie 1993 privind activitatea veterinară (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 8, art. 239)” se substituie cu sintagma „Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 153)”;
    la punctul 3:
    la noţiunea „certificat de înregistrare”, cuvintele „organul central al Serviciului Veterinar de Stat în temeiul Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma “Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”;
    la noţiunea „produse farmaceutice de uz veterinar” se exclud cuvintele „seturi de diagnostic” şi „medii de cultură”, după cuvîntul „premixuri” se adaugă cuvîntul „neîncorporate”, după cuvintele „aditivi furajeri” se adaugă cuvîntul „neîncorporaţi”;
    la noţiunea „substanţă medicamentoasă”, după cuvîntul „materie” se introduc cuvintele „administrată la animale şi care exercită o acţiune farmacologică sau imunologică”;
    noţiunea „medii de cultură” se exclude;
    la noţiunea „produs medicinal veterinar imunologic (produs biologic/ de uz veterinar)”:
    după cuvîntul „vii” se exclude sintagma „ori pentru diagnosticarea stării de imunitate”;
    după cuvîntul „imune” se exclude sintagma „ , precum şi produsele utilizate în diagnosticul imunităţii animalelor”;
    noţiunea „set de diagnostic veterinar (kituri de diagnostic veterinar)” se exclude;
    la punctul 4, după cuvîntul „psihotrope” se exclude sintagma „sau la producerea unor produse farmaceutice de uz veterinar”;
    punctul 5 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) seturi de diagnostic, medii de cultură, reagenţi de laborator, furaje şi material furajer (furaje combinate, furaje complementare, şroturi, făină de peşte, lapte praf furajer, drojdii furajere şi altele), precum şi hrana pentru animale de companie.”; 
    la punctul 6:
    sintagma „organul central al Serviciului Veterinar de Stat” se substituie cu sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”;
    sintagma „ministrului agriculturii şi industriei alimentare” se substituie prin sintagma „directorului general al Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”;
    la punctul 11:
    la alineatul 2), după cuvîntul „titularului” se introduc cuvintele „ , precum şi autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare”;
    la alineatul 4), după cuvîntul „origine” se introduce textul „sau un document emis de autoritatea competentă din ţara de origine ce atestă faptul că produsul respectiv este permis pentru producere, comercializare şi/sau o scrisoare oficială precum că produsul respectiv nu se supune înregistrării în ţara de origine”;
    la punctul 23, sintagma „ministrul agriculturii şi industriei alimentare” se substituie cu sintagma „ directorul general al Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”;
    la punctele 30 şi 31, sintagma “organul central al Serviciului Veterinar de Stat” se substituie prin sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”;
    la punctele 36, 38 şi 40, cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la propunerea organului central al Serviciului Veterinar de Stat” se substituie cu sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”;
    2) în anexa la Regulament:
    în preambul, sintagma „MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA” se substituie cu sintagma “AGENŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ”;
    în certificat, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma “Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”.
    3.  Anexele nr.1 şi nr.2 ale Hotărîrii Guvernului nr. 263 din 3 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru  activităţile sanitar-veterinare exercitate de către medicii veterinari  de  liberă  practică  şi  modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 158 din 14 februarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.69-71, art.315), se modifică şi se completează după cum urmează:
    în anexa nr. 1:
    la poziţia 41, în coloana „Denumirea serviciilor veterinare prestate sau a lucrărilor executate”, după cuvîntul “clinic” se introduc cuvintele „cu eliberarea adeverinţei veterinare”, iar în coloana “Costul unei lucrări executate, lei”, cifrele “18” se substituie cu cifrele “10”;
    în anexa nr. 2:
    poziţiile 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
 
3.
Activităţi de depistare prin examen alergic:
tuberculinare – test unic
6.00
tuberculinare – test comparativ
6.00
 maleinare
6,00
4.
Activităţi imunoprofilactice, conform Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului:
animale
6,00
păsări pe cale orală (exploataţii comerciale pentru păsări,  cap./ animal)
0,02
păsări pe cale orală (exploataţii necomerciale pentru păsări, cap./animal)
0,15
păsări intramuscular (cap./animal)
0, 15
păsări pe cale intranazală (cap./animal)
 
0,15
 
    la poziţia 5, în coloana „Acţiunea desfăşurată”, după cuvîntul „deratizare” se introduc cuvintele „în caz de necesitate”.