HGC512/2009
ID intern unic:  332096
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 512
din  17.08.2009
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009
Publicat : 21.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 572
    În temeiul lit. c) alin. (2) art. 25 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din  4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                     Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                              Igor Dodon

    Nr. 512. Chişinău, 17 august 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.512 din 17 august  2009

COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201
din 11 martie 2009
    Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55-56, art. 249), cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Regulile privind desfăşurarea muncii prin cumul a funcţionarului public, conform anexei nr.4”;
    2) se completează cu anexa nr.4 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
nr.201 din 11 martie 2009
Regulile
privind desfăşurarea muncii prin cumul a funcţionarului public
    1. Munca prin cumul a funcţionarului public reprezintă îndeplinirea de către acesta, pe lîngă activitatea de bază în funcţia publică, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, cu excepţia situaţiei specificate la pct. 6 al prezentelor Reguli.
    2. Munca prin cumul a funcţionarului public se realizează în temeiul unui contract individual de muncă distinct, cu excepţia situaţiei specificate la pct. 8 al prezentelor Reguli.
    3. Pentru încheierea contractului individual de muncă prin cumul cu o altă unitate nu se cere acordul conducătorului autorităţii publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea de bază, cu excepţia situaţiei specificate la pct. 6 al prezentelor Reguli.
    4. Munca prin cumul poate fi desfăşurată de funcţionarul public în cadrul societăţilor comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate nu este controlată, subordonată sau nu ţine, în anumite privinţe, de competenţa autorităţii publice în care este angajat.
    5. În unităţile specificate la pct. 4 al prezentelor Reguli, a căror activitate este controlată, subordonată sau ţine de competenţa autorităţii în care este angajat funcţionarul public, acesta poate desfăşura doar activităţi ştiinţifice, didactice, de creaţie şi de reprezentare a statului în societăţile economice.
    6. Cu acordul scris al conducătorului autorităţii publice, activitatea didactică poate fi desfăşurată de funcţionarul public şi în orele de program, în limitele a 6 ore săptămînal, în instituţiile din învăţămîntul liceal, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, postuniversitar, precum şi în instituţiile de perfecţionare şi recalificare a cadrelor. Decizia privind oportunitatea desfăşurării de către funcţionarul public a activităţii didactice în orele de program va fi luată de conducător, ţinîndu-se cont de circumstanţele concrete existente în autoritatea publică la momentul solicitării, inclusiv volumul de lucru şi gradul de asigurare cu personal.
    7. În cazul în care conducătorul autorităţii publice nu şi-a dat acordul pentru desfăşurarea activităţii didactice în orele de program, această activitate poate fi desfăşurată de funcţionarul public în afara programului de muncă în funcţia publică. În acest caz, limitele de 6 ore săptămînal nu se aplică.
    8. Reprezentarea statului în societăţile economice se realizează în cazurile prevăzute de lege, în temeiul unui act administrativ emis de autoritatea publică competentă privind desemnarea funcţionarului public în calitate de reprezentant al statului în societatea economică în al cărei capital social statul deţine cote de participaţie.
    9. Funcţionarul public poate fi concomitent membru al cel mult 4 consilii de administraţie ale întreprinderilor de stat şi al cel mult unui consiliu al unei societăţi pe acţiuni.
    10. Funcţionarul public care se angajează prin cumul la o altă unitate este obligat să prezinte angajatorului buletinul de identitate sau un alt act de identitate.
    11. La angajarea prin cumul la o altă unitate într-o funcţie sau profesie care necesită cunoştinţe speciale, angajatorul are dreptul să solicite de la funcţionarul public prezentarea diplomei sau a altui document ce atestă studiile ori pregătirea profesională.
    12. În cazul în care pentru exercitarea funcţiei cumulate sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate, funcţionarul public va prezenta certificatul medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
    13. Responsabilitatea pentru respectarea prezentelor Reguli o poartă conducătorul unităţii care angajează funcţionarul public la muncă prin cumul, precum şi – în partea ce ţine de desfăşurarea activităţii didactice în orele de program şi reprezentarea statului în societăţile economice – de conducătorul autorităţii publice unde funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea de bază.
    14. Prezentele Reguli se extind şi asupra activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie desfăşurate de către funcţionarul public, în baza contractelor cu caracter civil în cadrul societăţilor comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privinţe este de competenţa autorităţii în care el este angajat.”.