HGC487/2009
ID intern unic:  332120
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 487
din  13.08.2009
cu privire la modificarea şi completarea anexei
nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.724  
din  26 iunie 2006
Publicat : 28.08.2009 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 578
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 şi anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.724 din 26 iunie 2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale organizaţiilor şi instituţiilor publice din sfera ştiinţei şi inovării subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei”( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.795), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    anexa nr.1 poziţia „1. Pregătirea, în bază de contract, a cadrelor ştiinţifice prin doctorat” va avea următorul cuprins:
Nr. d/o
Denumirea lucrărilor şi serviciilor
Unitatea de măsură
Tariful, lei
1
2
3
4
1.

Pregătirea, în bază de contract, a  masteranzilor şi doctoranzilor

Pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorat, în bază de contract, a cetăţenilor Republicii Moldova, în cazul în care conducătorul este:

 
 
 
doctor în ştiinţe

persoană / an studii

6000
doctor habilitat

persoană / an studii

8000

academician/ membru corespondent

persoană / an studii

9500

Pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorat, în bază de contract, a cetăţenilor străini şi apatrizilor

persoană / an studii

Preţ contractual
 

Pregătirea cadrelor ştiinţifice prin masterat, în bază de contract, a cetăţenilor Republicii Moldova

Persoană / an studii

5000
 

Pregătirea cadrelor ştiinţifice prin masterat, în bază de contract a cetăţenilor străini şi apatrizilor

Persoană / an studii

Preţ contractual”;
    anexa nr.2:
    la punctul 12, sintagma “Centrului de instruire universitară, postuniversitară şi perfecţionare” se substituie cu sintagma “Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei”;
    la punctul 13, după cuvintele “studiile de doctorat şi postdoctorat” se completează cu cuvintele “, studiile de masterat”, iar după cuvintele “instruirea pe bază de contract a doctoranzilor şi postdoctoranzilor” se completează cu cuvintele “şi a masteranzilor”;
    la punctul 17, sintagma “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.914 din 26 august 2005” se substituie cu sintagma “Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008,” şi se completează în continuare cu sintagma „Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr. 1455 din 24 decembrie 2007”;
    la punctul 23 alineatul trei, după cuvîntul „doctoranzii” se completează cu cuvîntul „şi masteranzii”, cuvintele “care pregătesc cadrele ştiinţifice prin doctorat şi postdoctorat” se substituie cu cuvintele “care pregătesc cadrele ştiinţifice prin doctorat, postdoctorat şi masterat”, iar sintagma „Hotărîrii Guvernului nr.914 din 26 august 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului” se substituie cu sintagma „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 18 februarie 2008” şi se completează în continuare cu sintagma „şi Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1455 din 24 decembrie 2007”.

    PRIM-MINISTRU                                                Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                         Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                Mariana Durleşteanu

    Nr. 487. Chişinău, 13 august 2009.