HGC565/2009
ID intern unic:  332269
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 565
din  10.09.2009
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.197 din 12 martie 2001
Publicat : 14.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 142     art Nr : 626
    În scopul executării articolelor 22 şi 33 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.197 din 12 martie 2001 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                   Andrei Stratan
    Ministrul dezvoltării informaţionale                             Pavel Buceaţchi
 
    Nr. 565. Chişinău, 10 septembrie 2009.

 Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 565
din  10 septembrie  2009
Modificările
şi completările ce se operează în Hotărîrea
 Guvernului
nr.197 din 12 martie 2001
    Regulamentul cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.197 din 12 martie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.232), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    capitolul II va avea următorul cuprins:
    „II. Modul de depunere a cererilor de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova
    14. Cetăţeanul Republicii Moldova cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate, care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, depune o cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova (anexa nr.4), în trei exemplare, la reprezentanţele diplomatice sau instituţiile consulare ale Republicii Moldova acreditate pentru ţara de domiciliere. În cazul în care pentru ţara de domiciliere a solicitantului nu este acreditată nici o reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară, cererea de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova va fi depusă la oricare reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară a Republicii Moldova.
    La cererea-chestionar se anexează:
    a) autobiografia;
    b) adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
    c) adeverinţa privind deţinerea sau dobîndirea cetăţeniei unui alt stat ori garanţia  dobîndirii unei alte cetăţenii;
    d) patru fotografii 4,5 x 3,5 cm;
    e) bonul de plată a taxei de stat.
    15. În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar pot fi solicitate şi alte documente: copii ale actelor de identitate, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotărîri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.
    16. Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei Republicii Moldova pentru copiii lor.
    17. În cazul în care ambii părinţi sînt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunînd o cerere de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, celălalt părinte prezintă o declaraţie, autentificată de notar, în care consimte renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului.
    18. Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care nu a împlinit vîrsta de 18 ani se examinează, la demersul părinţilor sau al reprezentantului ei legal, depus împreună cu copia certificatului de naştere a copilului, autentificate de notar. Copiii cu vîrsta cuprinsă între 14 şi 18 ani îşi dau consimţămîntul în scris, care trebuie autentificat de notar.
    19. Persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, dar care, în pofida garanţiei, nu a dobîndit cetăţenia unui alt stat, adică a devenit apatridă, depune la organul teritorial al Ministerului Dezvoltării Informaţionale pe a cărui rază îşi are domiciliu, iar în cazul persoanei cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate – la reprezentanţa diplomatică, la instituţia consulară a Republicii Moldova sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene o cerere prin care solicită reintegrarea în cetăţenia Republicii Moldova.
    La cerere se anexează următoarele documente:
    a) copia actului de identitate;
    b) adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova;
    c) adeverinţa privind neapartenenţa, în pofida garanţiei, la cetăţenia statului respectiv.
    Ministerul Dezvoltării Informaţionale sau Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va înainta propuneri privind abrogarea decretului Preşedintelui ţării în partea ce ţine de aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care a solicitat reintegrarea în cetăţenie, conform alineatului unu al prezentului punct”;
    punctul 23 va avea următorul cuprins:
    „23. Cererile privind cetăţenia, depuse la organele teritoriale ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale, sînt verificate minuţios de către acestea şi sînt expediate la Ministerul Dezvoltării Informaţionale, în termen de pînă la 20 de zile din data recepţionării tuturor documentelor, iar cererile depuse la reprezentanţele diplomatice, instituţiile consulare ale Republicii Moldova ori la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, împreună cu avizele acestora, sînt  expediate la Ministerul Dezvoltării Informaţionale, în termen de pînă la o lună.”;
    anexa nr.5 se exclude.