LPC21/2009
ID intern unic:  332319
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 21
din  18.09.2009
pentru modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990
cu privire la Guvern
Publicat : 22.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 149     art Nr : 412
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131–133, art.1018), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul 2, cuvîntul “exclusiv”  se exclude.
    2. La articolul 23 alineatul  2, cuvintele “ordinele Şefului Aparatului Guvernului,” se exclud.
    3. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 24. Organele centrale de specialitate
                            ale administraţiei publice
    În republică activează:
    1) următoarele ministere:
    Ministerul Economiei
    Ministerul Finanţelor
    Ministerul Justiţiei
    Ministerul Afacerilor Interne
    Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
    Ministerul Apărării
    Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale
    Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
    Ministerul Mediului
    Ministerul Educaţiei
    Ministerul Culturii
    Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
    Ministerul Sănătăţii
    Ministerul Tineretului şi Sportului
    Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor;
    2) alte autorităţi administrative centrale:
    Biroul Naţional de Statistică
    Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
    Biroul Relaţii Interetnice
    Serviciul Grăniceri
    Agenţia “Moldsilva”
    Agenţia Rezerve Materiale
    Agenţia Turismului
    Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.”
    4. La articolul 271, punctul 4) se exclude.
    5. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 31. Cancelaria de Stat
    Asigurarea organizării activităţii Guvernului, stabilirea cadrului general pentru definirea priorităţilor Guvernului, asigurarea suportului metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor şi al altor autorităţi administrative centrale, monitorizarea implementării Programului de guvernare, prezentarea materialelor analitice şi informaţionale, pregătirea proiectelor de hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii, precum şi verificarea executării hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor revin Cancelariei de Stat.
    Cancelaria de Stat este condusă de ministrul de stat, care este membru al Guvernului.  Cancelaria de Stat îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului aprobat de Guvern.
    Structura, statul de personal şi asigurarea social-materială a funcţionarilor Cancelariei de Stat se stabilesc de Guvern în baza principiului oportunităţii, iar condiţiile de retribuire a muncii – în conformitate cu prevederile legale în domeniu.
    Finanţarea cheltuielilor de întreţinere a Cancelariei de Stat se efectuează în limita mijloacelor bugetare aprobate de Parlament pentru Guvern.”
    Art.II. – Guvernul, în termen de o lună:
    - va reorganiza structura organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice conform prevederilor prezentei legi;
    - va prezenta Parlamentului propuneri  privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Mihai GHIMPU

    Nr.21-XVIII. Chişinău, 18 septembrie 2009.