LPC42/2009
ID intern unic:  332429
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 42
din  20.10.2009
pentru modificarea Codului audiovizualului al
Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006

Publicat : 22.10.2009 în Monitorul Oficial Nr. 157     art Nr : 442
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.
– Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.131–133, art.679), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 42 alineatul (3), propoziţia întîi va avea următorul cuprins: “Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt numiţi prin hotărîre de Parlament.”
    2. La articolul 56 alineatul (3) litera c), propoziţia întîi va avea următorul cuprins: “Parlamentul numeşte în funcţie membrii Consiliului de Observatori prin hotărîre la propunerea comisiei parlamentare de profil şi a Comisiei parlamentare juridice, numiri şi imunităţi.”
    3. Articolul 60:
    la alineatul (8), cuvintele “cu votul a cel puţin 2/3 din membrii săi” se înlocuiesc cu cuvintele “cu votul majorităţii membrilor săi”;
    la alineatul (10), cuvintele “cu cel puţin 2/3 din voturile membrilor Consiliului de Observatori” se înlocuiesc cu cuvintele “cu votul majorităţii membrilor Consiliului de Observatori”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Mihai GHIMPU

    Nr.42-XVIII. Chişinău, 20 octombrie 2009.