LPC49/2009
ID intern unic:  332507
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 49
din  30.10.2009
pentru modificarea Legii nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000
cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova
Publicat : 03.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 159     art Nr : 472
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139–140, art.996), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2. Organizarea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova
    (1) Organizarea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova presupune: stabilirea datei alegerilor, crearea unei comisii speciale de desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desfăşurarea turului întîi al alegerilor ordinare în şedinţă publică specială a Parlamentului.
    (2) Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se organizează cu cel mult 45 de zile înainte de ziua expirării mandatului Preşedintelui în exerciţiu.
    (3) În cazul în care vacanţa funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova a intervenit în urma demisiei, demiterii, imposibilităţii definitive de exercitare a atribuţiilor sau decesului, alegerile pentru un nou Preşedinte al Republicii Moldova se vor organiza în termen de 2 luni de la data cînd a intervenit vacanţa funcţiei.
    (4) Data alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului.”
    2. La articolul 4 alineatul (1), textul „Concomitent cu stabilirea datei alegerilor,” se exclude.
    3. La articolul 5 alineatul (2), cifra „5” se înlocuieşte cu cifra „3”.
    4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Alegerile ordinare pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova
    (1) Alegerile ordinare pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se desfăşoară în şedinţă publică specială a Parlamentului la data stabilită în condiţiile art.2.
    (2) Şedinţa publică specială a Parlamentului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi.”
    5. Articolele 9 şi 10 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Prevederi speciale privind alegerile ordinare
    (1) La alegerile ordinare pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova pot participa unul sau mai mulţi candidaţi.
    (2) Este ales candidatul care a obţinut votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi.
    (3) Dacă la turul întîi de scrutin au participat mai mult de doi candidaţi şi în urma votării nici unul dintre ei nu a acumulat votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi, se organizează, în termen de cel mult 10 zile, un al doilea tur de scrutin între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute în turul întîi.
    (4) Dacă la turul întîi au participat unul sau doi candidaţi şi nici unul nu a acumulat votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi, se organizează alegeri repetate.
    (5) Dacă în turul al doilea nici un candidat nu a acumulat votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi, se organizează alegeri repetate.
    (6) În cazul parităţii de voturi după turul întîi de scrutin, comisia specială stabileşte prin tragere la sorţi candidaţii care vor participa la turul al doilea.
    (7) În cazul apariţiei unor circumstanţe obiective, cum sînt decesul, boala, imposibilitatea obiectivă de a participa la şedinţa publică specială a oricăruia dintre candidaţi sau dintre deputaţi, dacă desfăşurarea alegerilor devine imposibilă în absenţa acestora, precum şi în cazul altor impedimente ce fac imposibilă desfăşurarea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, Parlamentul, la propunerea comisiei speciale, poate amîna şedinţa publică specială, stabilind o nouă dată pentru desfăşurarea acesteia.
    (8) Dacă nici în cadrul noii şedinţe publice speciale a Parlamentului alegerile nu au loc, se organizează alegeri repetate.
    Articolul 10. Alegerile repetate
    (1) Alegerile repetate au loc în cel mult 30 de zile de la ultimele alegeri ordinare în care nu a fost ales Preşedintele Republicii Moldova, în condiţiile prezentei legi.
    (2) Dacă şi după alegerile repetate Preşedintele Republicii Moldova nu este ales, Preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data pentru desfăşurarea alegerilor în noul Parlament.
    (3) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. Următoarea dizolvare a Parlamentului poate avea loc numai după expirarea unui an de la data ultimei dizolvări.”
    Art.II. – Procedura de organizare şi desfăşurare a alegerilor  pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, iniţiată de Parlament pînă la adoptarea prezentei legi, va continua să se desfăşoare ţinîndu-se cont de prevederile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Mihai GHIMPU

    Nr.49-XVIII. Chişinău, 30 octombrie 2009.